Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona16/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42

Analiza liczb zawartych w tablicy wskazuje, iż wśród ofert zgłoszonych do Urzędu przeważały oferty w grupach:  • pracowników przemysłowych i rzemieślników – głównie w takich zawodach jak: krawiec, szwaczka, spawacz, cukiernik i piekarz, murarz, ślusarz,

  • pracowników usług osobistych – najczęściej dla sprzedawców i kucharzy,

  • techników i średniego personelu – głównie w takich zawodach jak: przedstawiciel handlowy, księgowy,

  • pracowników przy pracach prostych i bez zawodu.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniej reprezentowane były zawody:  • pracownicy usług osobistych – wśród, których najliczniejsza grupę stanowili sprzedawcy i kucharze,

  • pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy – wśród, których najwięcej było ślusarzy, krawców i szwaczek, mechaników samochodów osobowych i ciężarowych,

Trzecia z najliczniej reprezentowanych grup bezrobotnych to osoby zatrudniane przy pracach prostych, nie posiadające zawodu.

Pracodawcy poszukujący pracowników realizują swoje zapotrzebowania nie tylko za pośrednictwem Urzędu Pracy, lecz również korzystając z ogłoszeń prasowych i internetowych lub instytucji pozarządowych upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy.

W związku z powyższym Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego, podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawia bezrobotnym i analizuje oferty pracy zamieszczane w Dzienniku Bałtyckim oraz w poniedziałkowym dodatku „Praca” w Gazecie Wyborczej.

Analiza anonsów o wolnych miejscach pracy zamieszczanych przez pracodawców w lokalnej prasie wskazuje, iż największą grupę stanowią oferty pracy biurowej. Do grupy tej zaliczono oferty na stanowiska związane z kadrami, rachunkowością i administracją. Niemniej poszukiwanymi zawodami są: przedstawiciel handlowy, handlowiec, akwizytor, zawody budowlane. Znaczącą grupę stanowią oferty pracy za granicą.

Większa ilość informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczana przez pracodawców w lokalnej prasie niż ilość miejsc pracy będąca w dyspozycji Urzędu - nie zawsze musi świadczyć o tym, iż pracodawcy realizują swoje zapotrzebowania głównie poza Urzędem. Analiza anonsów prasowych wskazuje, iż te same oferty pracy ukazują się przez wiele dni czasami nawet tygodni), w różnych wydawnictwach – co w efekcie tylko pozornie powiększa ich liczbę.

W roku 2004 pośrednicy wydali 5119 skierowań do pracy tj. o 109% więcej niż w roku poprzednim w trakcie ponad 20 tysięcy wizyt złożonych przez osoby bezrobotne. Ponadto pośrednicy obsługiwali osoby poszukujące pracy niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

W celu szybkiej realizacji ofert pracy Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego zorganizował 52 giełdy Pracy, w których udział wzięło 1067 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, podczas których pracodawcy mieli okazję zaprezentowania swoich firm oraz wybrania spośród kandydatów osoby odpowiadające ich wymaganiom.

Ponadto w 2004r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przy współpracy Pomorskiego Miasteczka Zawodów i Urzędu Miasta Gdyni zorganizował dwie edycje targów pracy: wiosenne w dniu 3 czerwca 2004r. i jesienne w dniu 5 października 2004r. w sali sportowej GOSiR w Gdyni.

Łącznie w obu edycjach wzięło udział 186 pracodawców. Bezrobotnym przedstawiono 4885 ofert pracy, w tym 1614 miejsc pracy za granicą.

Z uzyskanych informacji po zakończeniu targów wynika, iż niemal na wszystkie wolne miejsca pracy pracodawcy pozyskali odpowiednich kandydatów.

W roku 2004 doradcy zawodowi w ramach świadczonych usług doradczych spotkali się z 1849 bezrobotnymi mieszkańcami Gdyni. Spotkania odbywały się w formie porad indywidualnych (264 osoby), badań testowych (15 osób), informacji indywidualnych (656 osób) i informacji grupowych (914 osób)., a także zajęć w Klubie Pracy (14 osób).

W 2004 roku pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 lipca 2004r. realizowano dwa projekty mające na celu: udzielenie pełnego wsparcia dla bezrobotnej młodzieży oraz ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn.

Działaniem, na które składały się staże, zatrudnienie subsydiowane, kierowanie do prac społecznie użytecznych, odpowiednio dobrane formy szkoleń - objęto 131 osób.

Wydatki całkowite projektu – 418.600,00 zł, z tego w roku 2004 – 283.800,00 zł, w roku 2005 – 134.800,00 zł.

Kwota dofinansowania z EFS – 370.600,00 zł, z tego w roku 2004 – 251.800,00 zł, w roku 2005 – 118.800 zł.

Działaniem, na które składały się: zatrudnienie subsydiowane, przygotowanie do wykonywania zawodu, szkolenia zawodowe, udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – objęto 155 osób.

Wydatki całkowite projektu (w działaniu 1.3) – 538.310,00 zł, z tego w roku 2004 – 457.310,00 zł, w roku 2005 – 81.000,00

Kwota dofinansowania z EFS – 493.510,00, z tego w roku 2004 – 428.510,00 zł, w roku 2005 – 65.000,00 zł.

Środki finansowe przyznane z Funduszu Pracy i pozyskane z EFS w 2004 roku( kwota: 3.338.610), pozwoliły Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdyni na aktywizację 1.214 mieszkańców Gdyni. Grupa ta stanowi ponad 12% z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych Gdynian (wg stanu w dniu 31.12.2004r).
Ilość bezrobotnych mieszkańców Gdyni objętych programami rynku pracy w roku 2004.

Program


Ilość osób skierowanych do programów rynku pracy

Programy rozpoczęte w 2003

Programy 2004

Razem

Szkolenia

16

299

315

Aktywizacja zawodowa absolwentów

i osób do 25 roku * życia, w tym:  • refundacje

  • staże

82

109


45

279


127


388

Przygotowanie do zawodu*

-

45

45

Prace interwencyjne

94

174

268

Roboty publiczne

2

7

9

Programy specjalne*

14

2

16

Pożyczki: *

na podjęcie działalności gospodarczej
-


6


6


Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej*

-


40


40

RAZEM


317

897

1.214


Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna