Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona17/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42

*od 1 czerwca 2004 r. zmienione zostały przepisy prawne. Nastąpiła zmiana form aktywizacji zawodowej. Ustała możliwość udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, organizowania programów specjalnych i refundacji kosztów wynagrodzeń i składek za zatrudnionych absolwentów. Wprowadzono natomiast inne formy w tym przygotowanie do zawodu, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Z programów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni a zakończonych w 2004 roku wynika, iż udział wzięło w nich 959 mieszkańców Gdyni.

Wśród osób kierowanych na poszczególne programy aktywizacją objęto 472 młodych mieszkańców Gdyni -tj. absolwentów i osoby do 25 roku życia.
Efektywność programów zakończonych w roku 2004 realizowanych dla bezrobotnych mieszkańców Gdyni wg stanu w dniu 31.12.2004r.

Program


Ilość osób uczestniczących w programie

Efektywność programów zakończonych w roku 2004

Stopa ponownego zatrudnienia

Koszt ponownego zatrudnienia

1.

2.

3.

4.

1. Szkolenia

279

32%

3.826

2. Aktywizacja zawodowa absolwentów i osób do 25 roku * życia w tym:

  • refundacje*

  • staże

127

258


99%

70%


1.521

3.247


3. Przygotowanie do zawodu*

3

33%

4.959

4. Prace interwencyjne

221

91%

1.904

5. Roboty publiczne

9

56%

8.755

6. Programy specjalne*

16

38%

9.117

7. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej*

6


100%


37.750


8. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej*

40


100%


11.000


*od 1 czerwca 2004 r. zmienione zostały przepisy prawne. Nastąpiła zmiana form aktywizacji zawodowej. Ustała możliwość udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, organizowania programów specjalnych i refundacji kosztów wynagrodzeń i składek za zatrudnionych absolwentów. Wprowadzono natomiast inne formy w tym przygotowanie do zawodu, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jak zawsze największa efektywność liczona stopą ponownego zatrudnienia osiągnięta została w programie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dotacjach na rozpoczęcie takiej działalności. Kolejną wysoką efektywność uzyskano w realizacji refundacji za zatrudnienie absolwentów. Podobnie jak w latach ubiegłych wysoka stopa ponownego zatrudnienia wystąpiła w pracach interwencyjnych.

Najniższa efektywność mierzona stopą ponownego zatrudnienia wystąpiła w programie szkoleń. Sytuację tą wyjaśnia jednak fakt, iż większość szkoleń zakończyła się w ostatnim miesiącu roku.

Spośród 959 osób, które były w 2004 roku uczestnikami programów rynku pracy - 657 osób podjęło pracę lub rozpoczęło działalność gospodarczą

Realizacja powyższych programów była zgodna z „Programem przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy” przewidującym zwiększenie liczby zatrudnionych bądź skierowanych na staż absolwentów, zwiększenie ilości osób zakładających własne firmy oraz zwiększenie ilości osób kierowanych na prace interwencyjne.


WICEPREZYDENT DS. INFRASTRUKTURY – MAREK STĘPAWYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wydział Gospodarki Komunalnej obsługuje bardzo szeroki zakres prac służących miastu i jego mieszkańcom. Do głównych zadań wydziału, realizowanych w roku 2004, należało zamawianie usług niezbędnych dla funkcjonowania miasta, nadzorowanie ich realizacji, dokonywanie odbioru i rozliczanie zadań z zakresu m. in.:

  • oczyszczania miasta, w tym utrzymania zimowego ulic i ciągów pieszych;

  • oświetlenia miasta;

  • utrzymania cieków naturalnych (rzek, potoków);

  • eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw kanalizacji deszczowej;

  • utrzymania terenów zielonych (wraz ze zlokalizowanymi na nich obiektami małej architektury i urządzeniami zabawowymi);

  • pielęgnacji drzewostanu miejskiego;

  • gospodarki leśnej w lasach komunalnych.

Prezydent Miasta wydał 159 zarządzeń dotyczących bezpośrednio zakresu działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej. Przeprowadzono 23 postępowania o udzielenie zamówień publicznych powyżej 6000 euro (w tym dot. nowych, wieloletnich umów na utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych oraz na utrzymanie zieleni i czystości) i 102 – dla zamówień poniżej 6000 euro. Wykonywano także wszystkie czynności wynikające z uchwał i zarządzeń podjętych w latach poprzednich, w tym nadzorując realizację innych wieloletnich umów.

Wydawano warunki techniczne do projektowania, uzgadniano i opiniowano dokumentacje projektowe ze swojego zakresu działania; wydawano decyzje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; rozstrzygano bardzo dużą ilość indywidualnych spraw mieszkańców. W roku 2004 przyjęto i rozpatrzono łącznie około 6000 wniosków i spraw wpływających od mieszkańców miasta oraz innych podmiotów.

Uczestniczono także w odbiorach robót realizowanych na terenie miasta przez Gminę oraz innych inwestorów oraz współpracowano z innymi wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowania i realizacji nowych inwestycji, opiniowania dokumentów dotyczących nowych i aktualizowanych planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, jak również spraw związanych z remontami dróg i ulic.
W dalszej części przedstawione zostały najważniejsze zadania realizowane w minionym roku przez poszczególne referaty.
REFERAT OCZYSZCZANIA MIASTAPobieranie 1.39 Mb.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna