Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona18/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   42

1. Utrzymanie czystości i porządku.


Do najważniejszych zadań realizowanych w tym zakresie należały działania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

 • utrzymanie zimowe ulic 238 km,

 • utrzymanie zimowe ciągów pieszych 342 tys. m2 (od 1.11 – 360,9 tys. m2),

 • oczyszczanie letnie ulic 1 588 tys. m2,

 • oczyszczanie letnie ciągów pieszych 425 tys. m2,

 • eksploatacja koszy ulicznych 1 896 szt.,

 • likwidacja „dzikich” wysypisk – usunięto z terenu miasta 712 ton odpadów komunalnych,

-jesienna zbiórka liści przeprowadzona na 89 najbardziej zadrzewionych ciągach komunikacyjnych – ogółem zebrano 150 ton liści,

 • sprzątanie ręczne – codzienna zbiórka drobnych odpadów z terenu całego miasta.

W minionym roku, w wyniku przeprowadzonych przetargów, wybrano nowych wykonawców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta. Całoroczne oczyszczanie ciągów pieszych realizowane jest przez 3 wykonawców w 3 rejonach miasta. Oczyszczanie ręczne i eksploatacja koszy realizowane jest wraz z pielęgnacją terenów zieleni w 8 rejonach.

W stosunku do lat ubiegłych podwyższeniu uległ standard wykonywania usług, zwiększona została częstotliwość i zakres oczyszczania (np. część chodników w strefie centralnej zamiatana jest codziennie, wprowadzono mycie ciśnieniowe posadzek w tunelach, usuwanie nielegalnych plakatów z obiektów infrastruktury miejskiej). Szczególnie wysokie wymagania postawiono wobec utrzymania czystości na nowowyremontowanej części ulicy Świętojańskiej - poza opróżnianiem koszy i sprzątaniem ręcznym wprowadzono dodatkowo: mycie ciśnieniowe pachołków, zamiatanie i usuwanie darni z kostki granitowej, usuwanie plakatów wzdłuż całej ulicy, bieżące utrzymanie czystości koszy, ławek, stojaków na rowery i osłon drzew.


2. Oświetlenie miasta.


Na podstawie aktualnie obowiązujących umów prowadzono bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego (ok.14.400 szt. opraw, w tym 4.300 szt. stanowi własność Gminy Gdynia).

W ramach prac remontowych wykonano m.in.: • modernizację oświetlenia odcinka ul. M. Skłodowskiej-Curie i Hozjusza,

 • częściowy remont oświetlenia ulic: Energetyków, Szkolnej i Spawaczy,

 • montaż ozdób świątecznych wzdłuż ulicy Świętojańskiej.

3. Utrzymanie szaletów publicznych.


Utrzymaniem na terenie miasta objętych było 7 szaletów stałych i 7 sezonowych. W sezonie letnim dodatkowo rozstawiono przenośne kabiny sanitarne w Orłowie, na bulwarze Nadmorskim, w rejonie Dworca Morskiego i na Babich Dołach.

4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni.


Łącznie wydano w ciągu całego roku 19 zezwoleń. Przeprowadzono kontrolę wszystkich firm ubiegających się o nowe lub o przedłużenie dotychczasowego zezwolenia.

5. Zadania finansowane przez rady dzielnic.


Ze środków rad dzielnic zakupiono 24 kosze na śmieci dla dzielnic: Chylonia, Oksywie, Działki Leśne, Orłowo oraz pokryto koszt doświetlenia ul. Uranowej dwiema lampami ulicznymi (RD Pogórze).

6. Estetyzacja miasta, remonty bieżące pomników, oznakowanie nazw ulic i inne.


Podwyższono estetykę niektórych miejsc i obiektów w mieście (np. otoczenie pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego), uzupełniono „Fotel Kinomana" w Parku Rady Europy, wykonano kamień pamiątkowy Centrum Wychowania Morskiego im. hm. Witoda Bublewskiego, wykonano fundament pod cokół i kopiec wokół pomnika „W hołdzie Zesłańcom Sybiru”, wspólnie z Referatem Zieleni w okresie świątecznym ustawiono i udekorowano choinki przed budynkiem Urzędu Miasta oraz przed obiektami Młodzieżowego Domu Kultury.

Wykonano nowe oznakowania nazw ulic (121 szt.) oraz prowadzono prace naprawcze istniejącego oznakowania (27 szt.).

Uczestniczono w przygotowywaniu i opiniowaniu „Programu Gospodarki Odpadami dla miasta Gdyni na lata 2004-2007”.
W ramach realizacji kompetencyjnych obowiązków Referatu Oczyszczania Miasta rozpatrzono i załatwiono ogółem ponad 500 spraw wpływających od mieszkańców i innych podmiotów.

REFERAT ZIELENI MIEJSKIEJ


1. Pielęgnacja terenów zieleni.

Obszar objęty bieżącą pielęgnacją zieleni wynosił 181,18 ha, w tym skwery 50 ha (w ciągu roku wzrost o 2,5%). Bieżące utrzymanie terenów zieleni obejmowało m. in. koszenie, remonty i zakładanie trawników, grabienie liści, pielęgnację kwiatów rabatowych, krzewów, a także konserwację urządzeń małej architektury (ławki, place zabaw) oraz ręczne oczyszczanie terenu.

W ramach rejonów wydzielono 31 skwerów i 28 placów zabaw (w tym 22 place zabaw zlokalizowane na skwerach), m.in. Skwer Kościuszki, Kamienna Góra wraz z bulwarem Nadmorskim, Skwer Plymouth, Park Marysieńki, Park Kiloński, objętych kompleksowym utrzymaniem o podwyższonym standardzie. W stosunku do poprzedniego roku dwukrotnie zwiększono liczbę takich skwerów.

Oprócz ww. stałego zakresu pielęgnacji wykonano także szereg prac dodatkowych wynikających m. in. z bieżących potrzeb i wniosków mieszkańców, a w tym: • koszenie, remonty trawników i porządkowanie terenów zielonych w różnych dzielnicach miasta,

 • nasadzenia kwiatów sezonowych i krzewów ozdobnych w kilkunastu miejscach (m.in. Skwer Kościuszki - herb Gdyni, przy pomniku „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru”, przy Domu Marynarza),

 • modernizacja lub uzupełnienie wyposażenia kilkunastu istniejących skwerów i placów zabaw i urządzenie nowego placu w Cisowej.

2. Utrzymanie drzewostanu.

W ramach utrzymania drzewostanu wykonano zabiegi pielęgnacyjne na ok. 7.300 drzewach i ponad 4.500 szt. krzewów (redukcje koron, formowanie skrajni poziomej i pionowej, odsłanianie znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, usuwanie posuszu i odrostów, przycinka krzewów zawężających przejścia). W ramach prac wykonano pielęgnację całego drzewostanu na 40 wytypowanych ulicach.

Usunięto 128 wiatrołomów i wycięto, zgodnie z decyzjami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 282 drzewa suche lub stanowiące zagrożenie dla życia lub mienia. Nasadzono 674 szt. krzewów i 17 szt. drzew a 5 szt. przesadzono. Wywieziono 1.054 tony urobku. 240 ton urobku uzyskanego w wyniku wycinki drzew przekazano w porozumieniu z MOPS na opał dla osób ubogich.

Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa wskazywano i nadzorowano nowe nasadzenia drzew przyulicznych.

3. Administrowanie i prowadzenie gospodarki w lasach komunalnych

Lasy komunalne zajmują powierzchnię 491 ha, w tym rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” – 118 ha. Bieżącą gospodarkę leśną prowadzono zgodnie z planem urządzenia lasu komunalnego w Gdyni. Wykonano m.in. następujące zabiegi i czynności: • pozyskano drewno w ilości 546,3 mp oraz surowiec tartaczny – 34,09 m3,

 • przygotowano glebę do zalesień i posadzono 2.000 szt. sadzonek jako uzupełnienie upraw w lukach po wiatrołomach i wycinkach,

 • wykonano trzebież późną w oddz.15 i 16,

 • czyszczono uprawy leśne oraz wykonano czyszczenie późne młodników,

 • wiosną i jesienią oczyszczono lasy na całej powierzchni, na bieżąco oczyszczano ścieżki i drogi leśne zwłaszcza przyległe do zabudowań mieszkalnych i intensywnie uczęszczane przez mieszkańców, opróżniano kosze na śmieci, usunięto 20 „dzikich” wysypisk śmieci,

 • wybudowano zadaszenie drewniane – wiatę chroniącą przed deszczem w odz.29 (Pogórze),

 • zmontowano 20 szt. rogatek metalowych w celu zabezpieczenia wjazdów do lasów komunalnych.

4. Zadania realizowane wspólnie z radami dzielnic.

Wiele zadań z zakresu utrzymania terenów zieleni wykonywanych było w ścisłej współpracy z radami dzielnic. Wykonywane one były ze środków pochodzących zarówno z budżetów rad dzielnic, jak i budżetu wydziału. Ze środków rad dzielnic finansowano m.in. następujące zadania: • zagospodarowanie terenów zieleni i placów zabaw: plac przy Zespole Szkół Nr 9 w Gdyni Cisowej, uporządkowanie parku leśnego w Gdyni Chwarznie,

 • zakup urządzeń i modernizacja istniejących placów zabaw: Bp. Dominika, Kamienna Góra, Cylkowskiego, Wieluńska, Gryfa Pomorskiego, Park Marysieńki, Wolności,

 • nasadzenia na skwerze Plymouth,

 • zakup i montaż ławek parkowych dla dzielnic: Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Wzg. Św. Maksymiliana, Grabówek, Obłuże, Oksywie, Witomino-Radiostacja,

 • uporządkowanie skarpy między ul. Bema a kościołem oo. Franciszkanów,

 • wykonanie projektu zagospodarowania terenu w okolicy jaru przy ul. Narcyzowej.

W ramach realizacji kompetencyjnych obowiązków Referatu Zieleni Miejskiej rozpatrzono i załatwiono ogółem prawie 1.500 spraw wpływających od mieszkańców i innych podmiotów.
REFERAT WODNO-KANALIZACYJNY

1. Kanalizacja deszczowa.

W roku 2004 bieżącym ciągłym utrzymaniem objęta była kanalizacja deszczowa o długości ponad 290 km. Utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych, tj. wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, piaskowników, separatorów, koryt spływowych, rowów otwartych i zbiorników retencyjnych. Na bieżąco uzupełniano uszkodzone lub brakujące (ukradzione) kraty i pokrywy.

W ramach prowadzonych prac awaryjno-naprawczych dokonywano regulacji i wymiany elementów studni kanalizacyjnych (uszkodzonych kręgów, płyt nastudziennych, włazów), wpustów ulicznych oraz uszczelniano lub wymieniano uszkodzone kanały i przykanaliki, elementy umocnień rowów otwartych, separatorów, zbiorników retencyjnych, koryt i rowów spływowych. Uzupełniono również skradzione żeliwne rury spustowe pod Estakadą Kwiatkowskiego, łącznie 27 szt.

W 2004 roku wyremontowano 135 szt. wpustów ulicznych, 90 szt. studni rewizyjnych oraz 7 przykanalików. W wyniku awarii kanałów deszczowych wykonano remonty sieci w ulicach:


 • Powstania Styczniowego - 114 mb, średnica 0,60 m,

 • Kwiatkowskiego - 55 mb, średnica 0,50 m,

 • Redłowskiej - 82 mb, średnica 0,80 m,

 • Bosmańskiej - 62 mb, średnica 0,50 m.

W trakcie całego roku wykonywano przeglądy sieci kanalizacji deszczowej przy wykorzystaniu specjalistycznej kamery telewizyjnej. Pozwoliło to ocenić stan techniczny istniejących kanałów oraz w wielu przypadkach stwierdzić rozbieżności między stanem rzeczywistym a przedstawionym na mapach znajdujących się w zasobach geodezyjnych Urzędu. O stwierdzonych różnicach na bieżąco informowany był Wydział Geodezji.

2. Rzeki i potoki

Usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno-naprawczych koryt rzek, potoków i rowów oraz stawów istniejących na terenie miasta mają na celu utrzymanie drożności cieków, zapobieganie przed zalaniem terenów sąsiednich i polepszenie warunków pracy kanalizacji deszczowej z wylotami do cieków. Bieżącym utrzymaniem objęte są odcinki rzek i potoków o dług 19,6 km.

Oprócz bieżącego utrzymania cieków, w ramach stałych umów w 2004r. nadzorowano i sfinansowano również inne niezbędne prace, w tym: • roboty awaryjno-naprawcze na Strudze Cisowskiej, rzece Chylonce, potoku Źródło Marii, potoku Wiczlińskim, rzece Kaczej, potoku Swelina, stawie Kolibowskim i potoku Przemysłowym,

 • udział Gminy Gdynia (50 % kosztów) w utrzymaniu urządzeń podczyszczających wody granicznego potoku Swelina, wynikający z porozumienia zawartego w 2001r. z Gminą Miasta Sopotu,

 • remont umocnień potoku Przemysłowego,

 • odmulenie potoku Demptowskiego,

 • dokumentację wraz z operatem wodnoprawnym potoku Kolibkowskiego, Chylońskiego, rzeki Chylonki,

 • operaty wodnoprawne dotyczące rzeki Kaczej,

3. Studnie publiczne

Na terenie Gdyni istnieje 29 studni publicznych, służących jako źródła wody w sytuacjach awaryjnych. Zgodnie z ustaleniami z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta Gdyni w sezonie letnim było czynnych i umożliwiało stałe czerpanie wody 9 studni (w tym 6 zlokalizowanych w Śródmieściu). Pozostałe studnie (20 szt.) utrzymywane były w gotowości do uruchomienia. Wszystkie studnie objęte były całorocznym dozorem. Wykonywano przeglądy, remonty, konserwację, malowanie, badanie jakości wody i oznakowanie tablicami informacyjnymi, pompowanie oczyszczające i chlorowanie. Nadzór nad wykonywaniem usług sprawował inspektor nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami, któremu w 2003r. udzielono zamówienia na okres 2 lat.

4. Fontanna i poidełka

Fontanna miejska na Skwerze Kościuszki, jako obiekt usytuowany w reprezentacyjnym miejscu miasta, utrzymywana była pod stałym nadzorem w ramach obowiązującej 3 letniej umowy, zawartej w 2002 roku. W ramach tej umowy utrzymywane były również poidełka – 8 szt. W kwietniu 2004 roku wykonano montaż 8 wodomierzy, obsługujących fontannę i poidełka (uprzednio zdemontowanych na sezon zimowy), i wykonano malowanie kielichów fontanny. Od 16 września wyłączono z eksploatacji 1 poidełko na bulwarze Nadmorskim, znajdujące się na terenie objętym budową obiektu gastronomicznego. W ostatnich dniach listopada dokonano kradzieży 1 poidełka, zlokalizowanego na bulwarze Nadmorskim na wysokości kortów tenisowych przy ul. Ejsmonda. Od dnia 1 grudnia 2004 r w utrzymaniu tut. wydziału pozostaje 6 poidełek.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania fontanny oraz poprawienia efektu wizualnego zlecono wykonanie opracowania technicznego pn. „Przegląd stanu technicznego instalacji zasilającej fontannę przy Skwerze Kościuszki w Gdyni, plan jej naprawy i usprawnienia w celu poprawienia wizualnych efektów pracy fontanny.”

5 Molo w Orłowie.

Molo spacerowe w Gdyni Orłowie ze względu na swój charakter stanowi jedno z atrakcyjniejszych miejsc miasta. W celu zachowania bezpieczeństwa osób przebywających na tym obiekcie konieczne są jego przeglądy i dokonywanie napraw (uzupełnianie brakujących elementów balustrady i pokładu mola). Z tego powodu przed sezonem letnim 2004r. wykonane zostały prace remontowo-konserwacyjne. Zakres robót obejmował naprawę zniszczonych drewnianych elementów pokładu i balustrady wraz z malowaniem wymienionych elementów. Ponadto został zlecony i wykonany suplement do opracowania pn. „Przegląd stanu technicznego części nadwodnej i podwodnej mola spacerowego w Gdyni Orłowie” - ocena stanu technicznego po sezonie zimowym 2003/2004.

6. Inne działania bieżące

W trakcie całego roku rozpatrzono 795 spraw bieżących, wydano 186 warunków technicznych związanych z odprowadzeniem wód opadowych i uzgodniono (lub uczestniczono w uzgodnieniu) 544 dokumentacji projektowych.

W związku z ochroną środowiska naturalnego, 2 razy w roku - wiosną i jesienią - przeprowadzono badania jakości wód opadowych. Opracowano także operaty wodnoprawne dla odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, w tym dla dwóch wylotów kanału deszczowego do Zatoki Gdańskiej na przedłużeniu al. Marsz. Piłsudskiego.

Współpracowano również z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gdyni – doprowadzając do odłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej.

WYDZIAŁ INWESTYCJI

W roku 2004 przygotowywano i realizowano 58 zadań inwestycyjnych , w tym : • 16 zadań z zakresu transportu

 • 7 zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód

- 10 zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 10 zadań z zakresu oświetlenia ulic

 • 3 zadania komunalne

 • 6 zadań z zakresu oświaty i wychowania

 • 2 zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 • 1 zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

 • 1 zadanie z zakresu turystyki

 • 1 zadanie z zakresu ochrony środowiska

 • 1 zadanie z zakresu działalności usługowej

Ponadto przygotowano 5 dokumentacji ze środków rad dzielnic i kontynuowano realizację 1 zadania ze środków GFOŚ.
Kontynuowano aktualizację 2 przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozpoczęto przygotowanie 2 kolejnych inwestycji, które planowane są do współfinansowania z funduszy europejskich:

 • ,,Trasa Kwiatkowskiego – III przedsięwzięcie’’- dokonano aktualizacji projektu wykonawczego. Sporządzono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport, który uzyskał akceptację i został przekazany do Komisji Europejskiej w celu jego zatwierdzenia. Otwarto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót polegających na wycince drzew – w ramach przygotowania przyszłego placu budowy.

 • ,, Przebudowa ul. Janka Wiśniewskiego etap II ‘’ - zaktualizowano dokumentację dla zmniejszonego zakresu robót torowych. Uzyskano pozwolenia na budowę oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wykonawcę robót.

 • „ Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”- opracowano projekt budowlano – wykonawczy obejmujący: budowę Zajezdni Trolejbusowej na 90 trolejbusów, około 10,6 km trakcji trolejbusowej w mieście wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury.

 • „ Uzbrojenie obszaru Gdynia – Zachód” w ramach przygotowania inwestycji opracowano dokumentację projektową na budowę uzbrojenia w sieci wod.-kan części osiedla Chwarzno – Wiczlino. Inwestycja realizowana będzie przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

W roku 2004 weszły w stadium realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane z funduszy europejskich: • „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej” – inwestycja współfinansowana z funduszu PHARE 2002 . W roku 2004 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót. Wyłoniony Wykonawca został zatwierdzony przez Reprezentację KE, podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację inwestycji.

 • „Pomorski Park Technologiczny’’ (przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa) – inwestycja dofinansowana z Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno – Gospodarcza.

W 2004r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót. Wyłoniony Wykonawca został zatwierdzony przez Reprezentację KE, podpisano kontrakt o roboty budowlane i rozpoczęto realizację inwestycji.
W roku 2004 m.in. zakończono :

 • realizację ulic : Droga Różowa etap III faza 1c ( wiadukt w ul. Stryjskiej ), Dembińskiego I etap, Powstania Wiekopolskiego, Cylkowskiego i Chwarznieńska ( w rejonie starego Chwarzna),
 • realizację uzbrojenia w kanalizację sanitarną: dzielnicy Meksyk, oś. Witomino (w ul. Długiej, Wąskiej i Poprzecznej ) oraz ul. Artemidy i ul. Dembińskiego etap II,

 • realizację zbiornika retencyjnego Krykulec wraz z regulacją Potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia rzeki Kaczej,


 • modernizację dwóch ciągów schodów terenowych od ul. Ejsmonda na Bulwar Nadmorski,

 • oraz remont schodów terenowych ( część gminna ) przy ul. Chwaszczyńskiej nr 24 w Gdyni – Karwinach,

 • budowę oświetlenia: ulicy Podchorążych, ul. Solnej, ul. Rtęciowej ( od bud. Nr 46 do nr 52 ), schodów terenowych od ul. Ejsmonda do Bulwaru Nadmorskiego, schodów od ulicy Powstania Wielkopolskiego, Wiosny Ludów, Powstań Chłopskich oraz przejścia pieszego od ul. Powstania Wielkopolskiego do ul. Cylkowskiego, skrzyżowania ulic Pomorskiej i Zakopiańskiej oraz ciągu pieszego przy Przychodni Lekarskiej „ Działki Leśne”,

 • w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych budowę : uzbrojenia wraz z ułożeniem nawierzchni w ul. Ks.J.P.Siega oraz w sięgaczu „Źródło Marii”, uzbrojenia odcinka ul. Zielonej, oświetlenia odc. ulicy Spokojnej, drogi dojazdowej do osiedla „ Sadyba Orłowska”, ul. Gryfa Pomorskiego, odcinka ulicy Owocowej oraz przebudowę pasa drogowego w ulicy Bosmańskiej.

Kontynuowano realizację inwestycji „Muzeum Miasta Gdyni”.


Ponadto rozpoczęto :

 • realizację ulic : Droga Różowa etap III faza 1b (węzeł Al. Zwycięstwa-ul. Wielkopolska ), Droga Różowa etap III faza 2 ( odcinek od „ SANIPORU” do ul. Lotników ),

 • budowę hali sportowo – widowiskowej,

 • realizację kanalizacji deszczowej w ul. Alzackiej i Algierskiej,

 • budowę sali gimnastycznej przy V L.O. przy ul. Dickmana,

 • w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych –realizację uzbrojenia osiedla Sokółka III,

 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka .

W roku 2004 w ramach przygotowania inwestycji przeprowadzono 3 konkursy architektoniczne na opracowanie koncepcji dla inwestycji:

 • „ Bałtycka Scena Letnia - nowa wizja teatru plenerowego”,

 • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej,

 • Dom Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej.

Łącznie wydatkowano : 38.350.854,41 zł.
W roku 2004 przeprowadzono 53 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie innym, niż zamówienie do 6.000 EURO , z tego m.in :

19 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tys.EURO,

17 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys.EURO,

1 postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem,

6 postępowań w trybie zapytania o cenę,

3 konkursy na opracowanie projektu,

7 zamówień z wolnej ręki.Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna