Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona21/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42

WYDZIAŁ URBANISTYKI

REFERAT PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO

W roku 2004 uchwalonych zostało 7 następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


 1. części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów, zatwierdzony uchwałą nr XIX/403/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., Nr 75, poz. 1423).

 2. części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulicy Huzarskiej, zatwierdzony uchwałą nr XIX/404/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 9 lipca 2004 r., Nr 83, poz. 1538).

 3. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXI/428/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2004 roku (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2004 r., Nr 102, poz. 1806).

 4. części dzielnicy Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska – odcinek leśny, zatwierdzony uchwałą nr XXI/429/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2004 r., Nr 102, poz. 1807).

 5. części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i AL. Zjednoczenia, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/542/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2004 r., Nr 158, poz. 3322).

 6. części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. (oczekuje na publikację)

 7. części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 r. (oczekuje na publikację).

Ponadto, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni (uchwała nr XXIV/541/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r.)

W roku 2004 Referat Planowania Urbanistycznego zajmował się sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których uchwalenie przez Radę Miasta Gdyni przewidziane jest na rok 2005. W ramach tych prac przeprowadzanych zostało m.in. 10 dyskusji publicznych oraz odbyło się 7 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wykonane zostały także następujące opracowania mające na celu usprawnienie rozstrzygnięcia zagadnień problemowych pojawiających się w trakcie prac nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


 1. „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska”.

 2. Ekspertyza określająca możliwości zabezpieczenia dostaw ciepła dla zachodniej części Gdyni.

 3. „Warianty obsługi komunikacyjnej północnej części śródmieścia miasta Gdyni”.

 4. „Analizy i prognozy ruchu dla planowanego węzła Stryjska na Drodze Różowej w Gdyni”.

 5. „Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni”.

Ponadto zrealizowano projekt „ABC – Alians Miast Bałtyckich”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego Phare 2001.

Projekt ten stanowił polską część projektu “ABC – Alliance of Baltic Cities II” prowadzonego przez Malmö City Planning Office (Szwecja) przy współudziale miast partnerskich z Regionu Morza Bałtyckiego.

Miasto Gdynia zrealizowało projekt wraz z partnerami krajowymi: Gdańskiem (reprezentowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska) i Szczecinem (reprezentowanym przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie) współpracując z partnerem wiodącym - Malmö City Planning Office.

W ramach realizacji projektu uczestniczono w dwóch seminariach (w Liepaji na Łotwie i w Viljandi w Estonii) oraz w spotkaniu przygotowawczym w Juramli (Łotwa).

W czerwcu przygotowany został wniosek o dofinansowanie projektu „ABC – Alians Miast Bałtyckich II”, stanowiącego kontynuację projektu ABC. W październiku podpisana została umowa grantowa (kwota dofinansowania 22.496,00 euro). W ramach realizacji projektu w listopadzie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu ze Szwecji, Finlandii i Estonii. Celem spotkania było omówienie i przygotowanie seminarium, które odbędzie się w kwietniu 2005 roku w Gdyni.

REFERAT KOORDYNACJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykonywano następujące „sprawy bieżące”:


 • zaopiniowanych zostało 651 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • wydanych zostało 685 opinii urbanistycznych,

 • wydanych zostało 208 opinii dotyczących postępowań w sprawie podziałów nieruchomości,

 • wydanych zostało 87 wypisów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto udzielano informacji petentom (przeciętnie 30 osób dziennie) na temat obowiązujących i sporządzanych planów, uczestniczono w obsłudze wykładanych planów, opiniowano dokumentację projektową w ramach prac komisji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, przeprowadzano wiele wizji w terenie.

REFERAT LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Zarejestrowano 182 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a wydanych zostało 113 decyzji. Ponadto zarejestrowano 14 wniosków o lokalizacji inwestycji celu publicznego mogących oddziaływać na środowisko. Wydano 12 decyzji i postanowień dotyczących tych inwestycji.

Zajmowano się także uzgodnieniami projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydawanych przez inne organy.


MIEJSKI KONSERWATOR ZAYTKÓW

W zakresie ochrony dóbr kultury podjęto następujące działania:


1. Popularyzacja i dokumentacja zabytków:


 • wydane zostały publikacje „Mały przewodnik po zabytkach Kamiennej Góry” oraz ”Informator o gdyńskich zabytkach” mające na celu promocję i rozpowszechnianie informacji o zabytkach miasta. Publikacje te przekazywane były nieodpłatnie mieszkańcom, którzy wykazywali nimi znaczne zainteresowanie;

 • wykonane zostały opracowania pt. ”Ewidencja obiektów fortyfikacyjnych na terenie Kępy Redłowskiej”, „Ewidencja historycznych budynków na terenie portu w Gdyni”, „Ewidencja zabytkowych detali architektonicznych w zespołach przestrzennych Gdyni”;

 • wykonany został też „Projekt konserwatorski rewaloryzacji fasad budynków przy ul. Świętojańskiej”.

 • ponadto w ramach konserwacji zabytków ruchomych dokonano renowacji bram i furtki w ogrodzeniu zespołu dworsko – parkowego Kolibki.


Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna