Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona23/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   42

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

W 2003 roku wydano 42 decyzje administracyjne w sprawie przewozu zwłok mieszkańców Gdyni zmarłych za granicą, a w 2004 - 40. z zakresu cmentarnictwa, załatwiono 50 spraw. W 2004 roku zawarto lub aneksowano ok. 2500 umów dotyczących udostępnienia miejsc grzebalnych. Ogółem w zakresie wystawiono w 2004 roku około 6000 faktur.

Wykonano też statutowe czynności administracyjne związane z obsługą 1510 pogrzebów na cmentarzach komunalnych.

Jednym z głównych zadań, które zostało wykonane na cmentarzu witomińskim było ogrodzenie frontowe cmentarza. Dotychczas istniejący płot szpecił cmentarz i był w bardzo złym stanie technicznym. Ogółem od strony ul. Witomińskiej wykonano ponad 500 mb solidnego, metalowego ogrodzenia na podmurówce betonowej. Wykonano też 150 mb ogrodzenia od strony lasu tego cmentarza oraz 60 mb ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Spokojnej. Uzyskano w ten sposób znaczną poprawę estetyki i bezpieczeństwa cmentarzy. Łączny koszt tego zadania wyniósł około 150 tys. zł.

Rozpoczęta została modernizacja tzw. "Czarnej Drogi" – jednego z dwóch głównych ciągów komunikacyjnych cmentarza witomińskiego. Łącznie wykonano 330 mb nowej nawierzchni.

Dokończona została trwająca od 3 lat akcja modernizacji i budowy schodów. Ostatnio wykonano 5 ciągów schodów a łącznie w ciągu 3 lat 36 ciągów i zaopatrzono je w poręcze. W 2004 roku wydatkowano na ten cel 13,5 tys. zł. Dla ułatwienia poruszania się po cmentarzu i odnajdywania grobów swoich bliskich przez osoby odwiedzające cmentarz wykonano 60 estetycznych tablic informacyjnych oznaczających poszczególne pola cmentarza witomińskiego.

Wykonano monitoring cmentarza w Kosakowie i całodobową rejestrację obrazu z kamer zewnętrznych i wewnątrz pomieszczeń, a także rogatki uniemożliwiające niekontrolowany wjazd na cmentarz. Zmodernizowano również monitoring na cmentarzu witomińskim (zwiększono ilość kamer i jakość urządzeń).

Zmodernizowano hydrofornię oraz chłodnię na cmentarzu w Kosakowie, dzięki czemu zwiększyła się o 100% jej pojemność.

Wykonano szereg umocnień skarp i utwardzeń ciągów pieszych oraz wykonano dodatkowe 3 punkty czerpania wody, zaopatrzone w narzędzia do pielęgnacji grobów. Łącznie takich punktów na gdyńskich cmentarzach jest 48.

Ze środków budżetu miasta Wydział Inwestycji wykonał zadanie polegające na urządzeniu do pogrzebów znacznej powierzchni na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie. Przygotowywana jest także rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej, której wykonanie jest bardzo pilne z uwagi na wyczerpanie powierzchni do urządzania grobów na tym cmentarzu. Konieczna jest dalsza realizacja przerwanej inwestycji przy ul. Witomińskiej.WICEPREZYDENT DS. ROZWOJU I POMOCY SPOŁECZNEJ -


MICHAŁ GUĆ

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Należące do zakresu działania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni i kształtowaniem architektury miasta realizowano w roku 2004 poprzez: 1. stałą współpracę z Wydziałem Urbanistyki w działaniach związanych z bieżącymi opracowaniami urbanistycznymi, a w szczególności planów miejscowych dla obszarów miasta – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 2. udział w opiniowaniu projektów planów miejscowych – w ramach prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 3. udział w pracach przygotowawczych inwestycji przewidzianych do realizacji przez Gminę o znaczeniu dla miasta i mieszkańców we współpracy z Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Dróg, Wydziałem Inżynierii Ruchu i innymi wydziałami,

 4. ocenę projektów budowlanych pod względem zgodności z planem miejscowym i przepisami techniczno-budowlanymi w ramach prac Komisji oceny projektu budowlanego inwestycji,

 5. uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych w zakresie działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji,

 6. udział w pracach przygotowawczych i rozstrzygnięciu konkursów architektoniczno – urbanistycznych dotyczących: sali gimnastycznej V LO w Gdyni, Domu Pomocy Społecznej, rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej,

 7. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawo budowlane, postanowień oraz innych dokumentów w sprawach prowadzonych przez wydział,

 8. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę,

 9. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

 10. kontrolę przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przez uczestników procesu inwestycyjnego.

W roku 2004 łącznie wydano:
 • 2315 decyzji administracyjnych, w tym:

  • 748 decyzji o warunkach zabudowy (w tym: decyzje odmowne, zmiany decyzji, przeniesienia decyzji itp.),

  • 1420 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (a także połączone ze zmianą sposobu użytkowania oraz decyzje odmawiające, zmieniające, obejmujące przeniesienie pozwoleń, itp.),

  • 147 decyzji na zmianę sposobu użytkowania ( bez p.n.b.) , wniesienie sprzeciwu, itp.,

 • 1489 postanowień, w tym: postanowienia o uzupełnienie projektu budowlanego i inne postanowienia obejmujące: sprostowanie omyłek, sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, zawieszenie, podjęcie, wznowienie postępowania, itp.;

 • 3948 wypisów z planów miejscowych, pism informacyjnych i przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych;

 • 693 zaświadczeń o spełnianiu przez lokal warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu.

Wydane w 2004 r. pozwolenia na budowę nowych obiektów budowlanych dotyczyły:
Rodzaj obiektu

Ilość obiektów

budynków jednorodzinnych

144

budynków wielorodzinnych ( o więcej niż dwóch lokalach mieszkalnych)

48 ( o liczbie mieszkań 1754)

zamieszkania zbiorowego

2

budynków użyteczności publicznej

36

budynków gospodarczych i garaży

23

obiektów produkcyjnych (w tym magazyny i warsztaty)

11

obiekty infrastruktury transportu

23

inne obiekty

152

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna