Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona24/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   42

BIURO ROZWOJU MIASTA

1. Kontynuując zadania rozpoczęte w 2003 r., związane z przyjęciem przez Radę Miasta Gdyni w 2003 r. Strategii Rozwoju Gdyni, przygotowano schemat realizacji („operacjonalizacji”) SRG. Zgodnie z nim i we współpracy z zainteresowanymi wydziałami UM i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi, działającymi w 6 grupach problemowych, przygotowano 6 spójnych schematów „polityk szczegółowych”, wskazanych w SRG.

Propozycje te, po uzyskaniu opinii Rady ds. Strategii zostaną rozwinięte w projekty polityk szczegółowych. Przygotowano też projekt regulaminu pracy Rady ds. Strategii.

W związku z inicjatywą rozwoju proekologicznego transportu publicznego w Gdyni ( w tym budowy nowej zajezdni trolejbusowej) zlecono opracowanie „Programu rozwoju transportu publicznego”, spójnego z SRG. Program został opracowany i przyjęty przez Radę Miasta Gdyni.

Uczestniczono w pracach zw. z przygotowaniem „Planu gospodarki odpadami” – w zakresie określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Równocześnie przygotowano – współpracując z zainteresowanymi wydziałami – opinię dot. warunków i możliwości usuwania azbestu (gł. do wiadomości spółdzielni mieszkaniowych).

Udzielano również (gł. spółdzielniom mieszkaniowym oraz radom dzielnic) informacji dot. możliwości przygotowania na terenie Gdyni Lokalnych Programów Rewitalizacji – zgodnie z warunkami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z dokonanym w roku sprawozdawczym Uzupełnieniem ZPORR, przekazano ten dokument do wiadomości gł. partnerom miasta.


2. Współpracowano z Samodzielnym Referatem Analiz Statystycznych w zakresie aktualizacji bazy danych o mieście – współudział w II edycji „Raportu o stanie miasta”.

Współpracowano z UW w zakresie realizacji projektu badawczego dot. oceny zmian warunków życia w m. in. n/mieście w okresie transformacji.


3. W 2004 r. przygotowano stanowisko Prezydenta Miasta do projektów: „Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013”, „Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2004-2006” i „Założenia Aktualizacji Strategii Województwa Pomorskiego”. Projekty tych dokumentów zostały rozpowszechnione w Urzędzie Miasta. Uczestniczono w spotkaniach konsultacyjnych z organizacjami samorządu gospodarczego gł. w zakresie transportu, gospodarki morskiej rybołówstwa. Uczestniczono w inicjatywach Urzędu Marszałkowskiego – Forum Polsko-Szwedzkie (luty 2004) i Forum Polsko – Niemieckie (listopad 2004).

Rozwijano współpracę z Urzędem Marszałkowskim – gł. Departamentem Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego – w zakresie wzajemnego informowania się o uwarunkowaniach rozwoju lokalnego i regionalnego, przygotowania projektów, udziału w szkoleniach i in. spotkaniach zw. z rozwojem regionalnym.

Uczestniczono też w szkoleniach/konferencjach poświęconych problematyce rewitalizacji miasta, organizowanych poza województwem.
4. Uczestniczono w inicjatywach integracyjnych dot. realizacji programów europejskich służących rozwojowi miasta:


  • „Urban” – projekt „Urbact” - dot. udziału Gdyni w sieciach miast, wspólnie rozwiązujących problemy społeczne, gospodarcze, rewitalizacji, bezpieczeństwa publicznego, itp.

  • Interreg IIIB – uczestniczono w realizacji projektu SEBTrans – Link, realizowanego od 2002 r. przez grupę partnerów szwedzkich, a od 2003 również przez partnerów litewskich. Współpraca ta pomogła w przygotowaniu własnego projektu.

  • Phare – Współpraca transgraniczna - SEBTrans Link – Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim. Projekt ten został zatwierdzony do realizacji w 2005 r.

  • Uczestniczono również w przygotowaniu udziału Gdyni w projekcie „Balic Cruise”.

  • Interreg IIIB/Cadses – koordynowano udział 6 miast polskich w projekcie „A-B Landbridge”. Jego celem jest realizacja idei korytarza transportowego północ-południe łączącego porty w Gdyni (i Gdańsku) z portami Adriatyku (Wenecja, Rijeka, Koper i in.). Projekt został zgłoszony do Sekretariatu Programu Cadses w grudniu ub. r.

  • Uczestniczono (od 2003 r.) w realizacji programu „Centrum Badawcze i Edukacyjne dla społeczno-gospodarczego rozwoju miasta ( RECOURSE) (koordynowanym przez UG – Katedrę Geografii Ekonomicznej).

5. Przygotowano – wspólnie z komórkami UM i gminnymi jednostkami organizacyjnymi - projekt „Założeń do projektu budżetu miasta na rok 2005 r.” spójny z Strategią Rozwoju Miasta.


6. Uczestniczono w współpracy miast siostrzanych Gdyni – w m-cu lipcu uczestniczono w programie pobytu studentów Uniwersytetu w Kilonii (prezentacja problematyki rozwoju miasta), a w październiku przedstawiono na konferencji międzynarodowej w Kilonii informację: „Restrukturyzacja portu – szansą rozwoju miasta?” rezultatu projektu Phare „Rozwój miejskich stref nadbrzeżnych Gdyni” i międzynarodowych warsztatów urbanistycznych w Gdyni (2003) Wielofunkcyjne i intensywne zagospodarowanie Forum Morskiego i „Strefy Rozwoju centrum Miasta”.

Uczestniczono w przygotowaniu i realizacji przez III LO w Gdyni kolejnej, Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej ( w zakresie identyfikacji problemów i uwarunkowań rozwoju miasta).


7. Realizowano zadania miasta wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni. Przygotowano Walne Zebrania Członków, posiedzenia Zarządu SMAB, udział SMAB w międzynarodowych targach i wystawach w MTG „BalTransPort” i „Inbud” (w tym przygotowanie seminariów – jako imprez towarzyszących targom) i konferencji „Autostrada A-1 i łódzki węzeł komunikacyjny – drogi integrujące Polskę” (Łódź). Prowadzono spr. związane z rejestracja bieżących zmian w KRS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym itp. formalności.

Przygotowano spotkanie miast i powiatów, leżących wzdłuż planowanej trasy A-1, z Sejmową Komisją Infrastruktury (m. in. przygotowano „Informację o przygotowaniu miast i powiatów leżących wzdłuż planowanej autostrady A-1 do jej realizacji”). Przygotowano szereg art. prasowych poświęconych problematyce budowy autostrady A-1 – publikowanych w prasie o zasięgu krajowej i regionalnym. Uczestniczono w wspólnych przedsięwzięciach SMAB i innych związków miast – zgodnie z podpisanym w 2003 r. porozumieniem o współpracy.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna