Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona25/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42

WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
I. Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich


1. Koordynowano realizację projektu „Otwarta Platforma Usług Urzędu udostępnianych drogą telefonii komórkowej” (USE-ME.GOV) dofinansowanego z VI Programu Ramowego UE. Główne działania to:

 • udział w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu (Lizbona, Portugalia) oraz w spotkaniu partnerów w projekcie (ocena postępów w projekcie, identyfikacja problemów, ustalenie szczegółowych zadań na najbliższy okres realizacji projektu (Poznań); udział w spotkaniu w Guimaraes/Villa Nova de Cerveira, Portugalia (podsumowanie etapu prac w ramach projektu, ustalenia dotyczące dalszych działań);

 • powołanie oraz koordynacja prac międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu;

 • przygotowanie dokumentów (opracowań) w ramach pakietu działań, w którym uczestniczy Gdynia (Analiza Wymagań Użytkownika, Scenariusze Wykorzystania,  Określenie Modelu Biznesowego, ramy prawne i programowe dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną ).

2. Koordynowano realizację projektu „Bałtycka Scena Letnia – nowa wizja teatru plenerowego dofinansowanego z Programu Współpracy Przygranicznej Phare 2001 Fundusz Małych Projektów Euroregionu Bałtyk. Główne działania to:

 • współpraca z Wydziałem Inwestycji w zakresie przygotowania dokumentacji przedinwestycyjnej sceny letniej (koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko oraz część projektów wykonawczych);

 • zorganizowanie we współpracy z Teatrem Miejskim w Gdyni wizyty studyjnej przedstawicieli teatru plenerowego w Ystad (partnera w projekcie), podczas której nastąpiło m.in. podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy teatrami w Gdyni i Ystad;

 • uczestnictwo w wizycie studyjnej w Szwecji i Danii na temat funkcjonowania teatrów plenerowych w regionie Morza Bałtyckiego;

 • sporządzenie sprawozdania merytoryczno - finansowego z realizacji projektu, które zostało zaakceptowane; projekt został rozliczony.

3. Koordynowano realizację projektu TELLUS – „Transport and Environment aLLiance for Urban Sustainability” dofinansowanego z V Programu Ramowego UE. Główne działania to:

 • przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego za drugi rok realizacji projektu TELLUS w Gdyni (raport został zaakceptowany przez Komisję Europejską, wypłacono III transzę dofinansowania);

 • przygotowanie drugiego raportu z postępu prac (Second Progress Report), raportu wdrożeniowego (Implementation Report), raportu dotyczącego oceny I połowy realizacji projektu (Mid-term Assessment Report) oraz raportu merytorycznego z postępu prac w pierwszej połowie trzeciego roku realizacji projektu;

 • udział w spotkaniach Grupy Zarządzania Projektem oraz spotkaniach grup ds. ewaluacji i informowania o projekcie (Bukareszt oraz Rotterdam), ustalenia przed spotkaniem z przedstawicielami Komisji Europejskiej;

 • przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań związanych z promocją projektu w mieście, m.in. przygotowanie tablicy pamiątkowej projektu i jej uroczyste odsłonięcie na ulicy Świętojańskiej podczas święta tej ulicy;

 • współpraca z Zarządem Komunikacji Miejskiej przy przygotowaniu materiałów promujących transport publiczny z okazji 75 lecia Komunikacji Miejskiej w Gdyni, w tym kalendarzy i plakatów promujących transport publiczny;

 • kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z ewaluacją projektu TELLUS w Gdyni, w tym m.in.: przygotowanie kwestii ewaluacji gdyńskiej części projektu na spotkanie z przedstawicielami KE oceniającymi rezultaty osiągnięte w pierwszej połowie realizacji projektu oraz uczestnictwo w tym spotkaniu, reprezentowanie Gdyni w spotkaniu w Berlinie Lidera ds. ewaluacji z przedstawicielami 5 partnerów w projekcie poświęconym ustaleniu struktury i zakresu raportów końcowych z ewaluacji rezultatów projektu, przygotowanie gdyńskiej części wstępnego raportu z ewaluacji projektu zgodnie z ostateczną koncepcją Lidera oraz propozycji formy pozostałych dokumentów z zakresu ewaluacji;

 • obsługa uczestnictwa Pana Prezydenta Marka Stępy w spotkaniach Politycznego Komitetu Doradczego (Policy Advisory Committee);

 • uczestnictwo w spotkaniach w ramach CIVITAS FORUM w Rotterdamie. 1. Realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł pozabudżetowych

1. Koordynowano realizację projektu „Organizacja i wyposażenie laboratoriów badawczo-diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Główne działania to:

 • przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne na zakup poszczególnych elementów wyposażenia laboratoriów (przetargi nieograniczone, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę), we współpracy z pracownikami Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku;

 • przygotowanie umów z wyłonionymi dostawcami urządzeń; koordynacja realizacji umów;

 • współpraca z Wydziałem Budynków w zakresie realizacji część remontowej projektu;

 • współpraca z pracownikami WFOŚ w zakresie realizacji postanowień umowy o dotację oraz jej anektowania;

 • przygotowywanie wniosków do WFOŚ o wypłaty kolejnych transzy dotacji.

2. Sporządzono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu „Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2003. Sprawozdanie zostało przedłożone Zarządowi Województwa Pomorskiego.3. Współrealizowano projekt „Turystyka wodna spełniająca standardy Unii Europejskiej - pierwszy etap wdrażania programu Błękitna Flaga w Polsce” koordynowany przez Fundację ECOBALTIC.

 1. Przygotowanie i koordynacja udziału Miasta w programach i funduszach Unii Europejskiej

Fundusze Strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 1. Koordynacja przygotowania dwóch projektów: Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap oraz Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II w celu uzyskania dofinansowania ich realizacji ze środków EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Główne działania to:

 • kompleksowe opracowanie wniosków o dofinansowanie realizacji ww. projektów;

 • stała współpraca z pracownikami Departamentów: Transportu Morskiego, Programowania i Strategii oraz Finansowania Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wymogów proceduralnych;

 • współpraca z Wydz. Inwestycji, Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego, Zarządem Morskiego Portu Gdynia oraz firmami konsultingowymi w zakresie przygotowania wymaganych danych i załączników do wniosków;

 • przygotowanie i przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzi na uwagi do złożonych wniosków wraz z opracowaniem drugiej wersji wniosków o dofinansowanie,

 • przygotowywanie multimedialnych prezentacji projektów;

 • prace związane z organizacją wizyty studyjnej delegacji Ministerstwa Infrastruktury;

 • prace nad przygotowaniem polskiej i angielskiej wersji wniosku o potwierdzenie współfinansowania przez Komisję Europejską dużego projektu infrastrukturalnego Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap, w tym przygotowanie pełnej Analizy Kosztów i Korzyści stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku.

Oba projekty zostały zaakceptowane przez Komitet Sterujący SPO Transport i rekomendowane do dofinansowania ze środków EFRR (dofinansowanie realizacji projektu Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap wymaga potwierdzenia Komisji Europejskiej).

 1. Koordynacja przygotowania projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni” w celu uzyskania dofinansowania jego realizacji ze środków EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Główne działania to:

 • kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu;

 • stała współpraca z pracownikami Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie wymogów proceduralnych;

 • współpraca z Wydz. Inwestycji, Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., Zarządem Komunikacji Miejskiej oraz firmami konsultingowymi w zakresie przygotowania wymaganych danych i załączników do wniosku;

 • przygotowanie i przekazanie do Ministerstwa Gospodarki i Pracy odpowiedzi na uwagi do złożonego wniosku o dofinansowanie oraz drugiej wersji wniosku, zaktualizowanego wg wskazówek MGiP;

 • opracowanie i przedstawienie multimedialnej prezentacji projektu podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.

Projekt "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni" został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki i Pracy do realizacji na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 21,4 mln zł.

 1. Prowadzono prace nad przygotowaniem projektu „Budowa światłowodowej sieci szkieletowej i infokiosków upowszechniających Internet w Gdyni – I etap” w celu wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie jego realizacji ze środków EFRR w ramach ZPORR. Główne działania to:

 • współpraca z Wydz. Informatyki oraz firmami konsultingowymi w celu uzgadniania zakresu ww. projektu, przygotowania studium wykonalności projektu oraz niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie;

 • opracowanie wytycznych do zmian w studium wykonalności;

 • współpraca z Samodzielnym Referatem Analiz Statystycznych w zakresie zlecenia wykonania badania opinii publicznej na potrzeby projektu;

 • współpraca z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wyjaśniania wymogów proceduralnych.
 1. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” w celu ubiegania się o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR.

Fundusze Strukturalne - Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Prowadzono prace nad przygotowaniem gdyńskich instytucji, jednostek organizacyjnych Urzędu, organizacji i szkół do absorpcji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności: • przeprowadzono indywidualne konsultacje z 30 projektodawcami na temat przedłożonych propozycji 65 projektów (ok. 100 godzin) i dokonano wstępnej oceny projektów;

 • zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne dla 54 osób w ramach programu EURO – SZTAFETA z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;

 • zorganizowano 4-dniowe szkolenie dla przedstawicieli Urzędu Miasta oraz jednostek podległych z udziałem organizacji pozarządowych (łącznie 46 osób), które złożyły propozycje projektowe do EFS do Urzędu Miasta Gdyni. Szkolenie przeprowadził ekspert Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS);

 • przekazywano informacje otrzymywane w sieci Liderów Lokalnych oraz prowadzono stałe doradztwo dla instytucji miejskich, szkół i organizacji pozarządowych w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych z EFS oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych.

W rezultacie powyższych działań, instytucje i organizacje pozarządowe z terenu Miasta Gdyni przygotowują do EFS projekty, których łączny budżet przekracza 10 mln PLN. W 2004 roku zostało złożonych 11 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFS w wysokości 5,5 mln zł, z tego 3 projekty są już zaakceptowane i realizowane. Kolejne 8 wniosków zostanie przedłożonych w 2005 roku.
Fundusze Strukturalne - Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

Przeprowadzono analizę Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb pod kątem możliwości pozyskania środków przez miasto Gdynia oraz przygotowano opinię na temat możliwości finansowania rybactwa przybrzeżnego w Gdyni. Prowadzono korespondencję z Ministerstwem Rolnictwa w kwestii uściślenia zapisów programowych.


Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III

Przeprowadzono analizy: • możliwości pozyskania środków z programu INTERREG III A (Polska- Litwa- Obwód Kaliningradzki) na budowę ścieżek rowerowych oraz rewaloryzację Zespołu Dworsko – Parkowego w Gdyni – Kolibkach;

 • możliwości udziału Miasta w projekcie „Promoting eGovernment Actions in the Baltic Sea Region” przygotowywanym przez miasto Tampere (Finlandia) do przedłożenia w formie wniosku o dofinansowanie z programu INTERREG IIIC.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Przygotowano we współpracy z Samodzielnym Referatem ds. Osób Niepełnosprawnych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt „Panatinaikos – Kreowanie lokalnego systemu wsparcia środowiskowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu ze środków EFS w ramach EQUAL, który przedłożono w biurze Fundacji Fundusz Współpracy.
Program Phare 2003

Przygotowano projekt ”Rozwój turystyki rowerowej w Regionie Morza Bałtyckiego” we współpracy z Wydz. Inżynierii Ruchu, Wydz. Polityki Gospodarczej oraz partnerami w projekcie: Urzędem Miasta Karlskrony, Zarządem Dróg Szwedzkich oraz Polskim Klubem Ekologicznym – Okręg Wschodniopomorski. Wniosek aplikacyjny projektu został złożony 2.12.2004r. do Programu Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego.


Inne programy Unii Europejskiej:

Opracowano i przedłożono do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych pochodzących z ogólnych funduszy złotowych Unii Europejskiej – counterpart funds (Fundusze CPF Ogólne) na realizację projektu „Stymulowanie rozwoju miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków dla skutecznej absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych”. Otrzymano dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 19 560 zł. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono w Krokowej dwa szkolenia pn. „Praktyczne aspekty zarządzania w urzędzie projektami finansowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych”: 1-dniowe dla kadry zarządzającej Urzędu Miasta Gdyni (50 osób) oraz 3-dniowe dla grupy 20 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie oraz planowaną późniejszą realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Szkolenia prowadził Pan Michał Rutkowski, Dyrektor Wykonawczy Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.


Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Przeprowadzono analizę Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod kątem możliwości finansowania projektów planowanych do realizacji przez Miasto Gdynia oraz sporządzono i przekazano do Ministerstwa Gospodarki i Pracy uwagi i propozycje zmian w Programie, które zostały częściowo uwzględnione w nowej wersji Programu Operacyjnego.

Ponadto prowadzono doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, finansowania służby zdrowia, działalności sportowej, przekwalifikowania pracowników zagrożonych bezrobociem, finansowania nauki oraz programów inwestycyjnych i doradczo-szkoleniowych dla sektora MSP. Opracowano informację zbiorczą nt. dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych.
 1. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o procesie integracji europejskiej

W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej (PIE) zrealizowano następujące zadania związane z integracją europejską: • redakcja Informatora Europejskiego ukazującego się co dwa tygodnie w “RATUSZU”;

 • przygotowanie i wygłoszenie multimedialnej prelekcji w SP 27/ Gimnazjum nr 11 w Gdyni, kwiecień 2004;

 • uaktualnienie i poszerzenie zbioru bibliotecznego o nowe publikacje naukowe oraz broszury w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim;

 • udzielanie informacji w siedzibie PIE, e-mailem, telefonicznie (głównie młodzieży startującej w konkursach wiedzy o UE, piszącym prace magisterskie/doktorskie, nauczycielom gimnazjów i szkół średnich oraz osobom poszukującym informacji praktycznych);

 • wspieranie organizatorów przedsięwzięć (festynów i pikników) proeuropejskich w Gdyni w okresie przed referendum akcesyjnym w zakresie dostarczania materiałów informacyjno-promocyjnych nt. Unii Europejskiej;

 • przygotowanie pod kątem merytorycznym Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Europie „Młodzi w Europie”; wypracowanie koncepcji przeprowadzenia konkursu, a także pytań testowych; uczestnictwo w przeprowadzeniu konkursu;

 • pomoc w realizacji audycji radiowych poświęconych zmianom związanym z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej (Radio Gdańsk, Hit FM).

PIE pośredniczyło również w przekazywaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni do Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli. 1. Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna