Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i seminariachPobieranie 1.39 Mb.
Strona26/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   42

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i seminariach


 1. Uczestniczono łącznie w 12 konferencjach i seminariach (5 zagranicznych), w 4 warsztatach (2 zagranicznych) oraz w 9 szkoleniach, w tym dwie osoby ukończyły cykl 10 dwudniowych weekendowych zjazdów w ramach Studium Kierowników Projektów Europejskich, a inne dwie osoby uczestniczyły w comiesięcznych spotkaniach Forum Urzędników Europejskich Województwa Pomorskiego organizowanych przez Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego.

 2. Przygotowano i wygłoszono prezentacje podczas :

 • spotkania z ekspertami włoskimi – przedstawienie projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”;

 • spotkania z delegacją z Kristiansand – przedstawienie projektów: „Utworzenie Experymentarium w kompleksie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni” oraz „Bałtycka Scena Letnia – nowa wizja teatru plenerowego”;

 • spotkania z przedstawicielami francuskich miast Wybrzeża Opałowego - prezentacja gdyńskich projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 1. Inne działania

 • zorganizowano we współpracy z Konsultantami z Politechniki Gdańskiej spotkanie warsztatowe pt. „Innowacyjne Miasto” w dniu 12.02; spotkanie miało na celu przybliżenie przedsiębiorcom gdyńskim celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego i szans, które może ona im stworzyć poprzez udostępnienie ścieżki dojścia do funduszy strukturalnych UE, a także rozpoznanie potrzeb firm w obszarze podnoszenia konkurencyjności oraz określenie oczekiwań przedsiębiorców wobec opracowywanej strategii; w spotkaniu uczestniczyło ok. 30 przedsiębiorców z terenu Gdyni;

 • zorganizowano we współpracy z Pomorskim Centrum Technologii spotkania z Samorządami Studenckimi trójmiejskich uczelni pt. Oferta dla studentów i absolwentów wyższych uczelni - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” w dniu 31.05.04r.;

 • przeprowadzono kontrolę działalności Pomorskiego Centrum Technologii – weryfikacja sprawozdań z działalności Stowarzyszenia (sprawozdania za II półrocze 2003 r. oraz I półrocze 2004 r.); koordynacja wypłat dwóch transzy grantu dla PCT (w łącznej wysokości 90 000 zł);

 • przygotowano wstępną koncepcję funkcjonowania Laboratoriów badawczo-diagnostycznych Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego;

 • podjęto prace nad utworzeniem nowej jednostki budżetowej zarządzającej PPNT – Gdyńskiego Centrum Innowacji (uchwała o utworzeniu jednostki, projekt budżetu jednostki).

Przygotowano materiały do kontroli przeprowadzanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki dot. realizacji zadania „Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”.
SAMODZIELNY REFERAT ANALIZ STATYSTYCZNYCH
Zadania zrealizowane w 2004r.

 1. Prowadzenie i aktualizacja banku danych statystycznych o mieście.

 2. Opracowanie „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdyni w latach 1998-2003”.

 3. Opracowanie wyników NSP 2002.

 4. Kwartalne wydawanie „Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście”.

 5. Udział w programie SAS (System Analiz Samorządowych) prowadzonym przez Związek Miast Polskich w następujących dziedzinach życia miasta: pomoc społeczna, edukacja i transport.

 6. Koordynacja sprawozdawczości GUS sporządzanej przez Urząd Miasta Gdyni.

 7. Udział w projektach UE w zakresie opracowania wskaźników monitoringu - oszacowanie miejsc pracy na terenach portowo-przemysłowych w Gdyni.

 8. Bieżąca obsługa zapotrzebowania na informacje ze strony władz miasta, radnych wydziałów Urzędu, instytucji mieszkańców i innych zainteresowanych.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Ważniejsze zadania gminy z zakresu pomocy społecznej przez MOPS

Pomoc środowiskowa


Pomoc w środowisku w 2004 roku realizowana była głównie przez cztery Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej, Centrum Rehabilitacji oraz Sekcję ds. Osób Bezdomnych przekształconą w maju w Zespół ds. Osób Bezdomnych.

Ważniejsze formy pomocy realizowane w ramach pomocy środowiskowej w 2004 roku: • praca socjalna – świadczono 2127 rodzinom (4715 osób w rodzinach);

 • usługi opiekuńcze dla 542 osób (213.840 godz.) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 27 osób (14.727 godz.);

 • specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dla 408 osób (12.107 świadczeń);

 • indywidualne programy wychodzenia z bezdomności – zawarto 5 nowych programów z pięcioma rodzinami (13 osób w rodzinach w tym 8 dzieci). Jeden z nich zakończył się usamodzielnieniem. Kontynuowano 7 programów z 2003 roku;

 • dożywianie uczniów w szkołach – 1310 uczniów (160.154 posiłki);

 • wyprawki szkolne - w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Warunków Startu Szkolnego dla Uczniów kl. I. zakwalifikowano 191 dzieci, we współpracy z RD Wzgórze św. Maksymiliana i SOS Franciszkańskim „Akcja Zeszyt” – udzielono wsparcia 100 dzieciom. Ponadto organizowano wyprawki we współpracy z Radami Dzielnic i sponsorami;

 • organizacja wypoczynku letniego i zimowego (skorzystało około 1000dzieci);

 • poradnictwo specjalistyczne (poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne) – udzielono wsparcia 1548 rodzinom (4039 osób w rodzinach).

Rzeczywista liczba rodzin i osób, którym przyznano świadczenia decyzją w ramach zadań własnych i zleconych gminy to 6360 osób, żyjących w 5720 rodzinach.
Szczególny nacisk w roku ubiegłym położono na integrację środowisk lokalnych oraz rozwiązywanie problemów społecznych poprzez pracę metodą Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach CAL podejmowano liczne działania.

 1. We współpracy z radami dzielnic prowadzono 16 Punktów Informacji Obywatelskiej (w tym 2 działały na zasadzie dyżuru pracownika socjalnego), nowoutworzonych w 2004 roku - 8.

 2. Tworzono partnerstwo na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i we współpracy podejmowano następujące inicjatywy:

 • projekt Pogotowie Serc – wsparcie osób potrzebujących z dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana - Zaangażowano młodzież gimnazjalną na zasadzie wolontariatu;

 • „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy” – we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym organizowano czas wolny dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola, a pochodzą z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Realizowano go w 5 przedszkolach;

 • partnerstwo ze świetlicami socjoterapeutycznymi „Nadzieja”, „Stokrotka” oraz prowadzonymi przez stowarzyszenia Vitava, Otwarte Drzwi, Rodzina Kolpinga;

 • zabawy dydaktyczne - zorganizowanie i prowadzenie przez pracowników socjalnych dla dzieci w wieku szkolnym z dzielnic Leszczynki i Chylonia z rodzin zagrożonych patologią;

 • szkoła dla rodziców - zorganizowana wspólnie z Przedszkolem Samorządowym Nr 27;

 • dogoterapia w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Dogtor;

 • prelekcje tematyczne dla osób doświadczających określonych problemów zdrowotnych dla mieszkańców dzielnicy Działki Leśne;

 • pomoc w nauce dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 35 – organizowanie pomocy na zasadzie wolontariatu;

 • Klub Bliskich Przyjaciół – prowadzono magazyn z odzieżą dla dzieci;

 • Koszyk Śniadaniowy – we współpracy z SP 16 zapewniano drugie śniadanie dzieciom ubogim.

 1. Inicjowano powstawanie grup samopomocowych, grup wsparcia oraz grup obywatelskich ukierunkowanych na realizację wspólnych działań. W 2004 roku funkcjonowały następujące grupy:

 • Grupa rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne;

 • Grupa wsparcia dla samotnych bezrobotnych matek;

 • Grupa samopomocy sąsiedzkiej dzielnicy Pustki Cisowskie i Demptowo;

 • Grupa samopomocowa dla osób samotnie wychowujących dzieci;

 • Grupa obywatelska mieszkańców przy ul. Handlowej 9.

 1. Prowadzono interwencje w ramach pracy 6 wyjazdowych Zespołów Interdyscyplinarnych, w skład których wchodzili pracownik socjalny, policjant i strażnik miejski. Zorganizowano „Akcję przeciwdziałania przemocy domowej”, „Żebractwu Stop”, „Bezdomności Stop”. Od lutego powołano również Rejonowe Zespoły Interdyscyplinarne, integrujące działania instytucji lokalnych w celu niesienia pomocy krzywdzonym dzieciom (do końca roku powstało 7 zespołów).

 2. Opracowano Mapy Zasobów i Potrzeb dla dzielnic Gdyni – łącznie opracowano Mapy dla 11 dzielnic Gdyni, w tym w 2004 roku powstały opracowania dla pięciu dzielnic. Rozpoczęto pracę nad kolejnymi sześcioma dokumentami.

Pomoc instytucjonalna


W 2004 roku w strukturach MOPS funkcjonowało 6 placówek (liczba osób objętych pomocą podana została narastająco):

 1. Ośrodek Opiekuńczy dla Osób Przewlekle Chorych – 94 osoby.

 2. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy – 198 osób.

 3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych – 77 osób.

W związku z prowadzeniem integracji środowiska lokalnego oraz integracji międzypokoleniowej prowadzono w ośrodku grupę W krainie baśni i czarów dla dzieci z dzielnicy. W zajęciach uczestniczyło 16-18 dzieci, odbyło się blisko 50 spotkań.

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – 50 osób.

 2. Zespół Opiekuńczy mieszczący w strukturze Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet – ogółem ze wsparcia ośrodka skorzystało 140 osób, w tym w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 61 osób, Dom Samotnej Matki – 25 matek i 37 dzieci, Schronisko dla Kobiet – 17 osób. W Zespole Opiekuńczym rozpoczął działalność Klub Seniora, na zajęcia którego zapraszane są osoby starsze z dzielnicy.

 3. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – w okresie od stycznia do czerwca z usług skorzystało 94 osoby. W drodze konkursu prowadzenie ośrodka w okresie od lipca 2004 do końca czerwca 2007 roku zlecone zostało Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk” – od lipca do końca roku średniomiesięcznie korzystało z placówki 80 osób.

Mieszkania chronione


W Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w 2004 roku funkcjonowały:

 • mieszkania chronione na bazie ośrodka dla 5 osób;

 • od marca 4 mieszkania chronione (pawilon przy ośrodku) dla 10 osób.

W Zespole Opiekuńczym trwał pierwszy etap adaptacji poddasza ośrodka pod planowane 9 mieszkań dla 18 osób.Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna