Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


Ważniejsze zadania powiatu Pomoc dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców naturalnychPobieranie 1.39 Mb.
Strona27/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42

Ważniejsze zadania powiatu
Pomoc dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców naturalnych

   1. W 2004 roku funkcjonowało 261 rodzin zastępczych. Opiekę w rodzinach zastępczych zapewniono 330 dzieciom.

   2. Wydano 105 skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych (skierowano 101 dzieci, w tym czwórkę dzieci kierowano w ciągu roku dwukrotnie).

   3. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki uzyskało 107 dzieci.

   4. Pomoc pieniężną na usamodzielnienia uzyskało 7 osób.

   5. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej uzyskało 12 osób.

   6. Pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych uzyskało 14 osób.

   7. Udzielano wsparcia w formie rodzinnego poradnictwa specjalistycznego – z poradnictwa psychologicznego skorzystało 441 osób w tym 253 osoby z rodzin zastępczych i adopcyjnych, z poradnictwa prawnego skorzystało 83 osoby.

   8. Pracę socjalną świadczono:

 • 380 rodzinom zastępczym (w tym włącznie praca socjalna - 68 rodzin);

 • 131 osobom usamodzielnianym z rodzin zastępczych (w tym wyłącznie praca socjalna – 54 osoby);

 • 38 osobom usamodzielnianym z placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym wyłącznie praca socjalna - 6 osób).

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
 1. Umieszczono 18 osób w domach pomocy społecznej.

 2. W ramach środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielono pomocy w następujących formach:

 • likwidacja barier architektonicznych – 30 osób;

 • likwidacja barier w komunikowaniu się – 34 osoby;

 • likwidacja barier technicznych – 27 osób;

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 276 osób;

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 679 osób niepełnosprawnych oraz 166 opiekunów.

Inne inicjatywy
 1. Organizacja XIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej Forum nt. „Rola i miejsce Ośrodka Pomocy Społecznej w samorządzie” – udział wzięło 137 osób (108 kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy rodzinie, 16 zaproszonych gości, 13 pracowników socjalnych).

 2. II edycja Programu pracy z rodziną dotkniętą chorobą alkoholowądo realizacji programu w grupach terapeutycznych przystąpiło 19 rodzin (77 osób), na wczasy terapeutyczne wyjechało 9 rodzin (32 osoby).

 3. Utworzono trzeci publiczny Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni przy ul. Morskiej (6 miejsc).

 4. Organizowano i współorganizowano imprezy okolicznościowe i świąteczne integrujące środowiska lokalne i wspierające dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Zorganizowano m.in. Dzień Dziecka (5 akcji/150 dzieci), spotkania świąteczne, zabawy noworoczne i mikołajkowe, Festyn Rodzinny „Poznajmy się”, „Noc Świętojańska” dla seniorów).

 5. Kontynuowano program Wolontariat w MOPSw 2004 roku, podpisano 30 porozumień z wolontariuszami, podpisanie porozumienia poprzedzone było szkoleniami kandydatów na wolontariuszy.

 6. Zlecano organizacjom pozarządowym w drodze konkursu realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz sprawowano nadzór merytoryczny i finansowy. Współpracowano z następującymi organizacjami:

 • Fundacja OAZA – prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego na terenie Gdyni; prowadzenie całodobowej placówki socjalizacyjnej dla dzieci w wieku od 0-3 lat z terenu Gdyni pozbawionych opieki rodziców; zapewnienie całodobowej opieki dzieciom z terenu miasta Gdyni oczekującym na umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej; prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla ośmiorga dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców; zapewnienie całodobowej czasowej opieki w tym usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, w szczególności osób bezdomnych;

 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej – zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobą Alzheimera na terenie miasta Gdyni; prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Gdyni;

 • Stowarzyszenie Razem – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni;

 • Pomorski Zarząd Okręgowy PCK – zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie Gdyni;

 • Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk – prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu Gdyni.

W grudniu zlecono w drodze konkursu Fundacji Niesiemy Pomoc na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gdyni w środowisku.
WICEPREZYDENT DS. ZARZĄDZANIA MIENIEM – BOGUSŁAW STASIAK
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W 2004r przygotowano i zrealizowano 79 uchwał Rady Miasta oraz 790 zarządzeń Prezydenta Miasta. Wpłynęło ponad 14 tysięcy pism.

Rok 2004 był rokiem szczególnym z uwagi na zmiany przepisów prawnych obowiązujących od 1 maja i od 22 września. Między innymi wprowadzony został podatek VAT od sprzedaży gruntów i opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W ustawie o gospodarce nieruchomościami zmieniono szereg przepisów. Na podkreślenie zasługuje przepis nakazujący wydzierżawienie nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu, na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów może wyrazić zgodę Rada Miasta. Ważnym dla mieszkańców jest przepis mówiący, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Kolejna zmiana, to skrócenie czasu do jednego miesiąca, jaki przysługuje gminie na skorzystanie z prawa pierwokupu.

Praca Wydziału koncentruje się na sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy oraz Skarbu Państwa , a szczególnie sprzedażą, nabyciem, dzierżawami, najmem, regulacją stanów prawnych.

Powierzchnia nabytych gruntów pod drogi publiczne wyniosła 17524 m² . Szczególne znaczenie miało nabywanie gruntów pod budowę tzw. Drogi Różowej, Trasy Kwiatkowskiego oraz ul. J. Wiśniewskiego. Nabycia te prowadzone były w trybie cywilno – prawnym, natomiast w trybie administracyjnym nabyto 21496 m².

Sprzedaż nieruchomości gminnych w roku 2004 nie była imponująca, nie mniej jednak sprzedano 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 17 514 m² ( w tym m.in. teren przy ul. Unruga za kwotę 2.305.800 zł, teren przy ul. Kiejstuta 10 za kwotę 209.840 zł , przy ul Morskiej / Chylońskiej - 866.200 zł ).

W trybie bezprzetargowym zbyto 259 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie.

Właścicielom nieruchomości, w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, dołączono 12 działek o łącznej powierzchni 1098 m².

W trybie administracyjnym wydano 177 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. .

Aportem przekazano przedsiębiorstwu PEWiK nieruchomości o powierzchni 28.480 m² i wartości 3.872.100,00 zł.

Prowadzone były postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego, w trybie art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę. Wpłynęło 12 wniosków. Ze względu na niespełnienie warunków art.37 ust.3 większość wniosków rozstrzygana jest odmownie (10 na 12 wniosków).

Wydano 103 decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz czasowego zajęcia. Wydano 8 decyzji w sprawach dot. zwrotu, 5 - o odszkodowaniu i 2 o czasowym zajęciu.

Prowadzono sprawy związane z wydzierżawianiem nieruchomości wg następującego podziału :


 • działalność handlowa i usługowa,

 • uprawy jednoroczne,

 • grunty pod garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników,

 • kompleks Miejskiej Hali Targowej.

Łącznie w wydziale prowadzonych jest około 4000 umów dzierżaw.

Zawarto 33 umowy użyczenia , wydano 268 zgód na zajęcie gruntów gminnych pod inwestycje.

Przeprowadzono postępowania dot. komunalizacji, pozytywnie zakończono skomunalizowanie 6 nieruchomości.

Nieruchomości gminne nadal przekazywane są w użytkowanie wieczyste, w szczególności na rzecz nabywców lokali mieszkalnych (ogółem jest ok. 11 200 umów), czy też na rzecz właścicieli wybudowanych z własnych środków garaży. Przekazywane są również m. in. spółdzielniom mieszkaniowym w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości wiodącej.

Przeprowadzono 6 przetargów dot. lokali użytkowych. Na tej podstawie 4 lokale oddano w najem, a 2 sprzedano za kwotę 1.394.944,67 zł. Sprzedano 13 lokali na rzecz najemców za kwotę 2.961.519,85 zł.

Zawartych zostało 46 nowych umów najmu, rozwiązano – 31, aneksowano – 46. W 166 przypadkach uregulowane zostały kwestie dotyczące stawek czynszu.

Plan dochodów na 2004 r. (2.500.000,00 zł ) – wykonano w 174, 26 % .

Te same zadania realizowane przez wydział na gruntach gminnych realizowane są również na gruntach Skarbu Państwa, a więc związane z użytkowaniem wieczystym, zarządem, przekształceniem użytkowania wieczystego na własność, ustalenie wysokości odszkodowanie za drogi publiczne (powiatowe, wojewódzkie i krajowe ), nabyciem i zbyciem gruntów oraz czasowymi zajęciami gruntów. Ponadto prowadzone są sprawy umów użyczeń , dzierżaw gruntów z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne, pod prowadzenie działalności handlowej ,usługowej itp.

Realizując powyższe zadania wykonano :

- decyzje w sprawie wygaszania trwałego zarządu – 13,

- decyzje w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd – 4,

- czasowe zajęcia gruntów – 66,

- zawarto nowe umowy:


 • użyczenia – 9,

 • dzierżawy - 8.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów :

 • ustalenie opłat dla nowych użytkowników wieczystych - 89,

 • rozkładanie na raty – 44,

 • udzielanie bonifikaty - 27,

 • przedłużenie okresu użytkowania wieczystego – 1.


WYDZIAŁ GEODEZJI
Zrealizowano wymianę oprogramowania do prowadzenia części opisowej i graficznej ewidencji gruntów, budynków i lokali wraz z przeniesieniem danych, instalacja i szkolenie obsługi oraz koordynacja z istniejącymi systemami mapy numerycznej. Wymiana była niezbędna ,aby dostosować program do generowania plików wymiany danych z systemami zewnętrznymi np. ARMiR.

Opracowano technologię napełniania bazy danych budynków na podstawie informacji zawartych w mapie numerycznej .W bieżącym roku baza zostanie uzupełniona, aby można było wnosić dane o lokalach.

Wykonano aktualizację części obszaru miasta w zakresie granic użytków.

Zlecono i zrealizowano prace wzbogacające zasób, między innymi :numeryczny model terenu m. Gdyni, dostosowanie ortofotomapy do układu współrzędnych m. Gdyni itp.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GEODEZJI
-podziały i rozgraniczenia nieruchomości: 284spraw wszczętych, 198 decyzji kończących postępowanie,

-korespondencja ogólna – pisma wyjaśniające –24,

-numeracja porządkowa budynków (zmiany adresów, zaświadczenia, wyjaśnienia) –226 pism

-nazewnictwo ulic i placów – 22 pism (wyjaśnienia, wystąpienia o nadanie nazw itp.)


REFERAT KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
wprowadzanie zmian w bazie danych ewidencji gruntów:

-zmiany podmiotowe –4120,

-zmiany przedmiotowe (wykazy zmian gruntowych)- 643,

-wykonanie zleceń na dokumenty: dla osób fizycznych- 2841,

dla osób prawnych - 376,

-wykonanie zleceń jw. dla Urzędu, urzędów skarbowych ZUS itp.- 1065,

-obsługa rzeczoznawców majątkowych – 314 osób,

-obsługa geodetów uprawnionych -450 osób, w tym sprawdzanie ich opracowań – 1500,

-wydanie decyzji w przedmiocie ewidencji gruntów –53,

-pisma, wyjaśnienia – 200,

-wykonanie map informacyjnych na zlecenie pracowników Urzędu 1038,

-przyjęcie aktów notarialnych-5400,

oraz

-przygotowanie danych do terenowej aktualizacji użytków rolnych,-przygotowanie danych dla R.I.O. oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli.

REFERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ


-zgłoszenia robót geodezyjnych i przygotowanie danych do wykonania robót –2528,

-zlecenia osób fizycznych – 1615,

-zlecenia Urzędu Miasta Gdyni – 631,

-zlecenia osób prawnych – 2422,

-kontrola techniczna operatów technicznych robót geodezyjnych i wprowadzenie zmian na mapę numeryczną – 1598 operatów pomiarowych.
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-przyjęta dokumentacja projektowa – 856 obiektów,

-uzupełnienie map d/c projektowych –919 obiektów.

-kontrola i wniesienie przewodów po pomiarach powykonawczych –1127 obiektów.
Zarejestrowano i wysłano korespondencję -9051 wpisów

wystawiano faktury VAT i prowadzono rejestr faktur – 398 faktur.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna