Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona28/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   42

WYDZIAŁ BUDYNKÓW

Wydział Budynków w ramach realizacji zadań wynikających z zakresu działania w 2004 roku realizował m.in.:
 1. Remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, placówek oświaty, zdrowia i kultury. Do najistotniejszych należy zaliczyć:

 • dotyczące Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni:

  • wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania w budynku;

  • wybór wykonawcy oznakowania pomieszczeń, Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego;

  • wykonanie adaptacji części drugiego piętra budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 na zespół laboratoriów badawczo – diagnostycznych;

  • wybór inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji adaptacji części III piętra budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98;

  • wykonanie adaptacji pomieszczeń na portiernię z zapleczem socjalnym wraz z wyposażeniem w budynku,

 • montaż dźwigu osobowego w budynku użytkowanym przez:

  • „Przychodnię Lekarską Grabówek” Spółkę z o.o. w Gdyni przy ul. Ramułta 45;

  • Vita Med Centrum Opieki Medycznej w Gdyni, przy ul. Czeremchowej 1,

 • remont i modernizacja wymiany pokrycia dachowego w:

  • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni;

  • Poradni Dziecięcej w Przychodni Lekarskiej „Orłowo”,

 • wymiana stolarki okiennej w:

  • Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni przy ul. Władysława IV 51;

  • Świetlicy Socjoterapeutycznej „HOSPES” przy ul. Żeglarzy 5;

  • Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Żeromskiego 36;

  • Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10.

 • remont daszku nad schodami zewnętrznymi do budynku użytkowanego przez Przychodnię Lekarską „Orłowo”.

 • remontu pomieszczeń:

  • lokalu użytkowego w budynku przy ul. Płk. Dąbka 52 w Gdyni dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej i klubu młodzieżowego;

  • II piętra przy ul. Leszczynki 177 w Gdyni dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej;

  • budynku użytkowanego przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego Spółkę z o.o. w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14,

 • wybrano wykonawcę projektu budowlano – wykonawczego zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego po byłej kotłowni węglowej OPEC dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej w budynku przy ul. Cylkowskiego 7 w Gdyni w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu;

 • wykonanie projektu pracowni rentgenodiagnostycznej w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;

 • wymiana i udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Opata Hackiego 13;

 • remont kanalizacji sanitarnej budynku użytkowanego przez NZOZ „Witomino”;

 • wykonanie remontu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wentylacją w baraku przy ul. Świętojańskiej 5 – 7;

 • remont sanitariatów w:

  • Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6;

  • Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych,

 • remont sali lekcyjnych w budynku Szkoły Muzycznej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 13;

 • wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i funkcjonalno – przestrzennej budynku przy ul. Kieleckiej 4;

 • remont pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień od Środków Psychotropowych ul. Chrzanowskiego 3/5;

 • wykonania naprawy oświetlenia przy placu zabaw oraz zamontowania dwóch opraw sodowych na budynku socjalnym, od strony lasu przy ul. Żeglarzy 5;

 • wykonanie orzeczenia technicznego stanu tarasu budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 w Gdyni.
 1. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadzono:

 • likwidacja zbiornika bezodpływowego i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Olgierda 65;

 • modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. w Zespole Szkół nr 1 ul. 10 Lutego 26;

 • modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 21 ul. Jana z Kolna 5;

 • termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej w IV LO ul. Morska 188.
 1. Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono:

 • udrożnienie kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Samorządowym nr 11;

 • udrożnienie i odbudowa kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11;

 • udrożnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Samorządowym nr 15 udrożnienie kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Samorządowym nr 31;

 • udrożnienie kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 45 modernizacja instalacji c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 ul. Płk. Dąbka 277 II etap -zakończenie.
 1. Zarządzeniami Prezydenta Miasta udzielono 33 pełnomocnictwa dla Kierowników Administracji Budynków Komunalnych w Gdyni do reprezentowania interesów Gminy przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu tj. zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę, zmiana wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu lub w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości zleconej przez Gminę, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 1. W 46 przypadkach na podstawie Zarządzeń Prezydenta wykonano naprawy i remonty w lokalach i budynkach gminnych.
 1. Ustanowiono dozór w 7 nieruchomościach przy ul. Działowskiego 19, ul. Chylońskiej 135/1, ul. Świeckiej 2/50, ul. Janka Wiśniewskiego 22, ul. Spokojnej 10, ul. Łużyckiej 4 oraz przy ul. Orłowskiej – Świerkowej w Gdyni.

VII. Wykonano rozbiórkę 9 obiektów gminnych przy ul. Olkuskiej 25A, ul. Poprzecznej 9, ul. Huzarskiej 1B, ul. Chwarznieńskiej 176, ul. Orłowskiej 15, ul. Kurpiowskiej 25, ul. Spółdzielczej 8, ul. Unruga 31, ul. Unruga 67, realizując tym samym zarządzenia Prezydenta Miasta.
 1. Rozpatrzono pozytywnie pod względem merytorycznym 4 wnioski Wspólnot Mieszkaniowych o udzielenie kredytu na remonty budynków zgodnie z zawartą umową w 1998 roku pomiędzy Gminą Gdynia a Bankiem NORDEA Polska S.A. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Wspólnotę zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami, które spłaca w całości Gmina. Gmina spłaca odsetki wyłącznie od wykorzystanych i terminowo spłacanych przez Wspólnotę kredytów. 1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w 41 obiektach stanowiących własność Gminy (szkoły, przedszkola, przychodnie lekarskie). Wydano 39 poleceń pokontrolnych. Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stanie bezpieczeństwa pożarowego – 90 z czego 80% zrealizowano. W czynnościach kontrolno-rozpoznawczych zwracano szczególną uwagę na następujące zagadnienia, a wynikające ze zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz warunków technicznych:

 • uaktualniono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

   • analizy warunków technicznych wynikających z przeznaczenia obiektu i sposobu użytkowania,

   • sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanym w obiekcie urządzeń gaśniczych i gaśnic,

   • praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

  • uaktualniono „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” Urzędu Miasta.


WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
W 2004 roku Wydział Spraw Lokalowych został przekształcony w Wydział Spraw Społecznych. Zagadnienia związane z najmem i sprzedażą lokali użytkowych zostały przekazane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (wraz z trzema pracownikami), natomiast Wydział Spraw Społecznych podjął realizację zadania przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych. Do obsługi tego zadania zatrudniono dwunastu pracowników. Rozszerzenie pola działania wydziału zwielokrotniło ilość obsługiwanych interesantów oraz przyjmowanej i wysyłanej korespondencji. W stosunku do roku 2003 ten wzrost sięga kilkunastu tysięcy spraw.

Pod koniec 2004 roku przeprowadzono weryfikację wszystkich wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali komunalnych. Na podstawie opracowanych materiałów Prezydent Miasta (po uprzednim zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową) przyjął do realizacji listę najmu lokali na czas nieokreślony na lata 2005 – 2006. Nowe zobowiązania zostały przyjęte jedynie w tym zakresie, bowiem pozostały niezrealizowane listy wynajmu lokali socjalnych oraz konieczność wynajmu lokali w wyniku orzeczenia wyroków eksmisyjnych.

Wzorem lat ubiegłych oprócz precyzyjnych danych ilościowych obrazujących pracę wydziału przypominamy, iż działalność merytoryczną można omawiać w czterech grupach zagadnień: 1. Sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gdynia.

 2. Sprawy eksmisyjne.

 3. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych.

 4. Świadczenia rodzinne.

Korespondencja wysłana przez Wydział Spraw Społecznych ogólnie:


łącznie wysłano 29 685 pism

w tym:


listy za dowodem doręczenia 18.600

listy zwykłe 9.983

listy polecone 760

duże koperty 342


Ilość korespondencji wpływającej:

łącznie wpłynęło 22 491 pism


w tym:

- świadczenia rodzinne 8 971

- dodatki mieszkaniowe 9 166

- korespondencja ogólna 4 354

Ad. I - Sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gdynia
Regulacja tytułów prawnych itp.

rozwiązania umów najmu 188

kontynuacja najmu lokalu po zgonie najemcy 115

regulacja stanu prawnego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy 53

poszerzenia powierzchni lokali 6

zamiana lokali mieszkalnych „z urzędu” 16

wzajemne zamiany mieszkań 42

sprawy różne 10

zgody na udostępnienie lokali 221

Sprawy dotyczące wynajęcia lokali komunalnych w 2004 roku


Uzyski lokali komunalnych:


Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna