Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


Zarejestrowano w rejestrze uzysków – 79 lokali mieszkalnychPobieranie 1.39 Mb.
Strona29/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42

Zarejestrowano w rejestrze uzysków – 79 lokali mieszkalnych

Zadysponowano łącznie 69 lokalami (w tym 6 lokalami zarejestrowanymi w 2003r.) tj.: • lokale na czas nieoznaczony – 29

 • lokale socjalne - 36 w tym:

lista – 18 (w tym 3 uzyski z 2003r.)

wyroki – 18 (w tym 2 uzyski z 2003r.) • poszerzenia - 4

pozostałe 16 lokali:

 • odstąpiono od zasiedlenia – 1 lokal

 • decyzja o podziale 1 mieszkania na dwa samodzielne

 • przeznaczono 2 lokale socjalne na pomieszczenia kryzysowe

 • przeznaczono 1 lokal na mieszkania chronione

 • w stosunku do 11 lokali toczy się postępowanie (sprawy sądowe, o meldowanie, remont)


w dalszym ciągu toczy się postępowanie w stosunku do:

 • 1 lokalu zarejestrowanego w 2001r.

 • 1 lokalu zarejestrowanego w 2002r.

 • 2 lokali zarejestrowanych w 2003r.


struktura odzyskanych lokali:

1 pokój – 21

1 pokój + kuchnia – 20

2 pokoje + kuchnia – 31

3 pokoje + kuchnia – 5

4 pokoje + kuchnia - 2


lokale uzyskane w wyniku:

zgonu – 33

eksmisji – 14

wyprowadzeniu się – 18

po zamianie „z urzędu” – 13

przejęte od Skarbu Państwa - 1


Realizacja list:
Listy na lata 2001-2002 pozostało do zrealizowania:

indywidualne decyzje Zarządu Miasta Gdyni:

 • lokale socjalne – 1

 • lokale na czas nieoznaczony - 3


Listy na lata 2003-2004 pozostało do zrealizowania:

 • lokale socjalne – 26

 • lokale na czas nieoznaczony – 7

indywidualne decyzje Prezydenta Miasta Gdyni:

 • lokale socjalne – 6

 • lokale na czas nieoznaczony - 20


Listy na lata 2004-2006 pozostało do zrealizowania:

 • lokale na czas nieoznaczony - 37

Wyroki o eksmisję – 234


Łącznie pozostało do zrealizowania:

 • lokale socjalne - 267

 • lokale na czas nieoznaczony – 67

Informacja o ilości zarejestrowanych wnioskach, wpływających pismach i prowadzonych sprawach:

 1. Zarejestrowano 361 spraw o wynajem lokali mieszkalnych w tym:

  • wnioski osób spełniających kryteria do ubiegania się o wynajem lokali socjalnych – 75

  • wnioski osób spełniających kryteria do ubiegania się o wynajem lokali na czas nieoznaczony – 61

  • pozostałe sprawy (niespełniające kryteria, nieuzupełnione wnioski, sprawy różne) - 225.

 2. Wpłynęło 480 pism w prowadzonych i zarejestrowanych już sprawach.

 3. Przeprowadzono weryfikację 250 wniosków osób spełniających kryteria do ubiegania się o wynajem lokali socjalnych i lokali na czas nieoznaczony.

 4. Zarejestrowano 119 wniosków osób ubiegających się o uregulowanie tytułu prawnego po wygaśnięciu umowy najmu lokalu socjalnego.

 5. Przeprowadzono 87 wizji lokalnych, celem sprawdzenia zgodności danych we wnioskach o wynajem lokali komunalnych.

 6. Skierowano 35 osób do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony po rezygnacji dotychczasowego dysponenta „z dyspozycyjności” lokalem.

 7. Na czas remontu mieszkań toksycznych przekwaterowano 2 rodziny do mieszkań rotacyjnych.

 8. Zarejestrowano i prowadzono postępowanie w stosunku do 77 spraw dotyczących zadłużenia czynszowego obciążającego konta lokali mieszkalnych.

Ad. II. Sprawy eksmisyjne oraz realizacja programu mieszkaniowego w TBS skierowanego do najemców lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych


W 2004 roku kontynuowana była realizacja programu mieszkaniowego skierowanego do najemców lokali w budynkach prywatno-czynszowych posiadających decyzje administracyjne o przydziale, którzy otrzymali wypowiedzenia umowy najmu z trzyletnim wyprzedzeniem , na podstawie art.11 ust.5 i 7 ustawy o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Zarejestrowano 61 nowych wniosków złożonych przez najemców takich lokali mieszkalnych.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5916/04/IV/M z 8 czerwca 2004r. w sprawie kierowania do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Czynszówka” umów najmu lokali, uzyskanych w wyniku rezygnacji osób wcześniej skierowanych zatwierdzono wykaz 49 osób, które złożyły wnioski z kompletem wymaganych dokumentów, kwalifikujących do otrzymania mieszkania w TBS.

Spośród tych osób, 15 rodzin otrzymało skierowanie do wynajęcia lokali w zasobach mieszkaniowych TBS, z których zrezygnowały osoby skierowane po 13.XII.2002r.


W 2004 roku w dalszym ciągu wpływały wnioski o zwrot zwaloryzowanej kaucji, wpłaconej przed 12.XI.94 r. w okresie obowiązywania szczególnego trybu najmu – przez osoby, które otrzymały decyzje o przydziale lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych.

Zasady zwrotu kaucji wniesionej prze wejściem w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych regulował w 2004r. art.36 ust.1 Ustawy z 21.VI.2001r,o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U. nr 71 poz.2001r.) .

Przepis ten nie normuje zagadnienia waloryzacji kaucji wpłaconej przed 12.XI.04. w związku z czym wnioskodawców informowano o możliwości dochodzenia waloryzacji kaucji przed Sądem na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu Cywilnego, o czym stanowi Uchwała Sądu Najwyższego z 26.09.02r. /sygn. N III CZP 58/02/
W 2004 roku zarejestrowano łącznie 96 wyroków eksmisyjnych , z których w 83 przypadkach Sąd przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego a w 13 przypadkach orzekł brak uprawnienia pozwanego do lokalu socjalnego.
Obecna lista zawiera łącznie 239 pozycji, na które składają się wyroki sądowe nakładające na Gminę obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, zarejestrowane w 2004 roku oraz wszystkie wyroki z prawem do lokalu socjalnego, niezrealizowane w poprzednich latach.

Z tej listy 65 wyroków orzekających eksmisję z prawem do lokalu socjalnego dotyczy lokali komunalnych.


W 2004 zrealizowano łącznie 30 wyroków eksmisyjnych, w których wierzycielami byli gmina, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fizyczne, zapewniając zobowiązanym 18 lokali socjalnych /10 lokali , z których orzeczono eksmisję z prawem do lokali socjalnego wierzyciele odzyskali w wyniku zgonu zobowiązanego lub dobrowolnego opuszczenia lokalu a 2 eksmisje zostały wykonane zgodnie z treścią wyroku bez zapewnienia lokalu socjalnego/.

Ad. III - Wnioski o dodatek mieszkaniowy

W 2004 roku Gmina Gdynia wypłaciła w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych kwotę 8 515 884zł,


W roku 2004 przyjęto ogółem : 9 167 wniosków
Wnioski nierozpatrzone 141

W tym:
Przyjętych i wycofanych przez wnioskodawcę w 2004 43

Nierozpatrzonych z uwagi na przedwczesne złożenie 35

Nierozpatrzonych z powodu zaległości czynszowych 50

Zgon wnioskodawcy po złożeniu wniosku 2

Nierozpatrzonych w związku z art. 64 § kpa 11


Wniosków rozpatrzonych 9 026

w tym:


pozytywnie 8 481

negatywnie   545

ogółem odwołań 43
Ilość spraw wynikających z korespondencji ( odpowiedzi na pisma) 42

W 2004 r oku przeprowadzono 50 kontroli (wizje lokalne i wywiady środowiskowe)
 • wydruk zbiorczych list wypłat w celu dokonywania należnych wypłat gotówkowych i bezgotówkowych (listy wypłat do kasy Urzędu Miasta - 24 szt., przelewy bankowe -2 539szt.),
 • pozyskiwanie informacji od zarządców o zaległościach czynszowych najemców otrzymujących dodatki mieszkaniowe, na podstawie których wydano 452 postanowienia , 368 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, 212 decyzji uchylających, 56 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego,- prowadzenie ewidencji dotyczącej zaangażowania wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych.


Ad. IV Świadczenia rodzinne
W roku 2004 weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, co wiązało się z przejęciem przez Gminę obowiązku wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych dla grupy osób określonych przez tę ustawę.

Był to pierwszy etap wdrażania ustawy , kolejne etapy to lata 2005 i 2006.

Realizując postanowienia ustawy:


 1. przyjęto 8 971 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

 2. wydano 11 216 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, od których wpłynęło 26 odwołań,

 3. nowelizacja ustawy w październiku 2004r spowodowała konieczność ponownego rozpatrzenia 1 106 wniosków i wydania decyzji w sprawie wyrównania dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka do 70% kwoty otrzymywanej z Funduszu Alimentacyjnego,

 4. w 65 przypadkach przeprowadzono kontrole dla zbadania przyczyny nieodbierania świadczeń rodzinnych.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna