Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona3/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

1


razem:

60


WNIOSKI O UKARANIE SKIEROWANE DO SĄDU REJONOWEGO W GDYNI WYDZIAŁ GRODZKI


Zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Policją szkolenia edukacyjne w 32 przedszkolach w ramach realizacji programu „Bezpieczne Miasto – Bezpieczna Droga do Przedszkola”. Ponadto w ramach zapoznania uczniów w szkołach podstawowych i w „0” przedszkolnych z zakresem działań Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego, przeprowadzono 11 szkoleń – prelekcji na terenie Gdyni. Zakupiono 2 nowe pojazdy służbowe typu Renault Kangoo do służby patrolowej.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
REFERAT WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘWZIĘĆ


 1. Kontynuacja zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni, będącego elementem otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia”. W ramach tego zadania zapewniono bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz konsultacje dla osób bezrobotnych poszukujących pracy, pragnących zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, rozpoczynających działalność gospodarczą, zorganizowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Fundacją Gospodarczą wiosenną i jesienną edycję Targów Pracy. Zapewniono dotacje na realizację zadania w 2004 r. w wysokości 195.000,00 zł.

 2. Organizacja kolejnej edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2004”. W konkursie wzięło udział 120 uczestników i zgłosiło 127 projektów biznesplanów (dla porównania w 2003 było 54 uczestników). Zanotowano zgłoszenia do konkursu nawet spoza obszaru Trójmiasta, m.in. z Elbląga, Dzierzgonia, Malborka, Niepołomic oraz Gliwic. Poziom konkursu był wysoki. 21 osób spośród uczestników konkursu podjęło działalność gospodarczą na własny rachunek tworząc miejsca pracy i realizując w praktyce swój pomysł biznesowy zgłoszony do konkursu.

 3. Współorganizacja IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego „Gdy inwestujesz...Gdynia”, które odbyło się 23.09.2004 r. w Hotelu „Nadmorski” w Gdyni w zakresie zapewnienia patronatów (prezydent RP Aleksander - Kwaśniewski, prezes KIG - Andrzej Arendarski, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych - Andrzej Zdebski), moderatora redaktora Tadeusza Mosza, patronów medialnych a także uczestników Forum: deweloperów, firm obrotu nieruchomościami, przedsiębiorstw budowlanych zajmujących się także działalnością deweloperską.

 4. Aktualizacja i publikacja nowej broszury informacyjnej oraz teczki „Jak rozpocząć działalność gospodarczą” dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek. Aktualizacja wynikała przede wszystkim ze zmian przepisów prawnych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej

 5. Obsługa corocznego konkursu na najlepszą inwestycję w naszym mieście – „Czas Gdyni”. W tym: zebranie propozycji nominacji konkursowych, opracowanie kryteriów przyznania nagród, przedstawienie Kapitule konkursu tabeli zawierającej szczegółowe dane o znaczeniu danej inwestycji dla miasta Gdyni.

 6. Uzyskanie dla gminy Gdynia nagrody w ogólnopolskim konkursie „Europrodukt-Inicjatywa” dla otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” Program ten – ze względu na swoje wszechstronne walory – został wysoko oceniony przez kapitułę konkursu. W rezultacie Gmina Gdynia obok Wrocławia została laureatem konkursu „Europrodukt – Inicjatywa” za rok 2004 r.

 7. Bieżąca obsługa zapytań ofertowych potencjalnych inwestorów w Gdyni.

 8. Niektóre sprawy inne: opracowanie koncepcji i założeń Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, praca w zespole ds. „Przedsiębiorczość i Innowacyjność” w ramach operacjonalizacji Strategii Rozwoju Gdyni, aktualizacja stron internetowych miasta Gdyni dot. gospodarki, aktualizacja bazy danych inwestycyjnych gminy Gdynia w bazie Województwa Pomorskiego prowadzonej przez Biuro Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku, monitorowanie udziału gminy Gdynia w konkursie „Najlepsza Inwestycja Województwa Pomorskiego 2004 r.”, organizacja konferencji dla pracodawców nt. nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI MORSKIEJ


1. Współpraca z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej.

2. Promocja gospodarcza, w tym przygotowanie merytoryczne IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego „Gdy inwestujesz... Gdynia”.

3. Współudział w przygotowaniu aplikacji wniosku do Euroregionu Bałtyk „SebtransLink”.

4. Udział i koordynacja ze strony Urzędu Miasta udziału Gminy Gdynia w projekcie Interreg III B pt. „Baltic Cruise Project”.

5. Współpraca nad przygotowaniem przebiegu pasa technicznego i pasa ochronnego miasta Gdyni.

6. Przygotowanie propozycji ustalenia granic przystani morskiej na obszarze mariny Gdynia.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS.TURYSTYKI
1. Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej:

Działały od lipca do września 2004 r. Obsłużyły 9 tys. turystów. Lotne punkty "it" pojawiały się tuż przed przybyciem wielkich wycieczkowców (Nabrzeże Francuskie i Polskie) i przekazywały schodzącym na ląd pasażerom potrzebne im informacje oraz materiały promocyjne. Lotne punkty udzielały informacji także na Bulwarze Nadmorskim, Skwerze Kościuszki i ul. Świętojańskiej.

2. Podróżnicy:

VI Ogólnopolskie Spotkania Podróżników odbyły się w dniach 25 - 28 marca 2004. Do Gdyni, na największe forum globtroterów w Polsce, dotarło z kraju i z za granicy ponad 5000 osób. W trakcie imprezy odbyły się następujące prezentacje: Dzień Wody, Dzień podróży, Dzień Gór, Fotoplastykon.

3. Orłowski Piknik Rodzinny - Eliminacje VI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

Odbył się 9 lipca 2004 roku. Towarzyszyły mu liczne konkursy, koncerty, biegi uliczne oraz eliminacje w poławianiu bursztynu.

4. Aleja Statków Pasażerskicj - wmurowanie 2 kolejnych tablic

W roku 2004 w Alei Statków Pasażerskich wmurowano kolejne 2 tablice upamiętniające przybycie do Gdyni statków pasażerskich m/v Grand Princess i m/v Discovery.

5. Konferencja "Turystyka morska"

30 listopada 2004 roku zorganizowano wraz z Polską Organizacją Turystyczną konferencję pt.: "Turystyka morska". Seminarium dotyczyło współpracy w zakresie turystyki morskiej pomiędzy miastem - portem - biurem podróży. W konferencji uczestniczyło około 80 osób z branży turystycznej, instytucji zajmujących się tematem turystyki morskiej, a także przedstawiciele portów i uczelni wyższych.


REFERAT ROZWOJU RYNKU
1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.


 • udzielono 902 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 690 - sprzedaż detaliczna, 212 - gastronomia, 78 - zezwolenia jednorazowe, 1 - zezwolenie na wyprzedaż alkoholu;

 • wydano 482 decyzje, 12 postanowień, 1123 zaświadczenia, w tym:

384 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

84 decyzje zmieniające treść zezwoleń,

3 decyzje odmawiające wydania zezwoleń,

10 postanowień o sprostowaniu błędu,

2 postanowienia odmawiające przywrócenia terminu do dokonania opłaty,

7 zwrotów wpłaty dokonanej po terminie,

13 decyzji uchylających wygaśnięcie zezwoleń,

1123 zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń. • przeprowadzono lustracje punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem warunków sprzedaży alkoholu i zgodności z ustawą i udzielonym zezwoleniem;

 • w związku z wykorzystaniem w całości limitu punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych wstrzymano wydawanie zezwoleń na alkohole powyżej 4,5 % od początku maja 2004 do 17.08.2004 r.;

 • na dzień 31.12.2004 na terenie Gdyni funkcjonowało 760 punktów sprzedaży alkoholu: 495 sklepów i 265 lokali gastronomicznych;

 • w trybie odwoławczym toczyły się postępowania:

 • przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym 3 odwołania od decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia z powodu niewniesienia opłaty w ustawowym terminie – SKO utrzymało w mocy decyzje Prezydenta,

 • przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym jedno odwołanie od decyzji Prezydenta odmawiającej udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu - SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta,

 • przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym jedno postępowanie odwoławcze w związku z negatywną opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2003 r. w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych – SKO utrzymało w mocy postanowienie Komisji,

 • przed NSA zakończono postępowanie związane z decyzją z 31.01.2003 stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia z powodu niewniesienia opłaty w ustawowym terminie - decyzja Prezydenta została utrzymana w mocy,

 • przed NSA zakończono postępowanie związane z negatywną opinią Zarządu Miasta Gdyni z 5.10.1999 w sprawie udzielenia zezwolenia – opinia została utrzymana i nie dopatrzono uchybień w toku postępowania,

 • przed NSA toczy się postępowanie w związku z decyzją Prezydenta z 2003 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu sprzedaży alkoholu wbrew warunkom zezwolenia (sprzedaż poza sezonem letnim);

● mieszkańcy złożyli dwa wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu zakłócania porządku publicznego w okolicy punktu sprzedaży, lecz Straż Miejska, Policja ani mieszkańcy nie przedstawili materiałów dowodowych, w związku z czym nie zostały wszczęte postępowania o cofnięcie zezwoleń.
Zestawienie porównawcze ilości punktów sprzedaży alkoholu (stan na 31 grudnia):

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

ogółem punktów sprzedaży

760

758

739

739

716

685

663

617

sklepy

495

483

466

452

446

430

426

405

gastronomia

265

275

273

287

270

255

237

212

sklepy z alkoholem powyżej 4,5 % (limit 400)

424

395

375

378

360

359

352

399

gastronomia z alkoholem powyżej 4,5 % (limit 250)

171

168

169

172

ilość wydanych w ciągu roku zezwoleń

902

1070

902

996

692

855

730

913

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do ilości mieszkańców w Gdyni (stan na 31 grudnia)
rodzaj punktu sprzedaży alkoholu

ilość punktów sprzedaży 2004

ilość osób* / punkt sprzedaży2004 r

2003 r

ogółem

760

334

334

sklepy

495

512

525

gastronomia

265

957

922

sklepy z alkoholem <4,5%

424

598

641

gastronomia z alkoholem <4,5%

171

1 483

1 509

* stan na 30 IX 2004 r. wg ewidencji ludności (ludność ogółem 253.622) 
2. Nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz organizacją handlu okrężnego


 • uzgodniono w porozumieniu z Wydziałem Dróg lokalizacje handlu okrężnego i wydano:141 decyzji na stoiska w pasie drogowym, 252 uzgodnienia na stoiska na terenach gminy;

 • przeprowadzono regularne lustracje punktów handlowych w mieście;

 • udzielano informacji w sprawie handlu okrężnego i funkcjonowania targowisk w mieście;

 • na bieżąco weryfikowano wnioski o przedłużenie dotychczasowych stałych lokalizacji handlu;

 • przygotowano propozycje lokalizacji punktów handlowych w okresie sezonu letniego objętych przetargiem;

 • w ramach współpracy z Wydziałem Dróg, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Strażą Miejską podejmowano interwencje w przypadkach prowadzenia działalności niezgodnie z obowiązującym prawem.

3. Zawieranie umów i wydawanie zezwoleń dotyczących reklam wolnostojących.


● rozpatrzono 169 wniosków dotyczących reklam;

● przygotowano 45 umów o ekspozycję reklam na mieniu gminy oraz 7 aneksów do umów, w związku z czym przygotowano 52 zarządzenia Prezydenta;

● przygotowano 89 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego pod reklamy, w tym: 72 decyzje zezwalające na umieszczenie reklam w pasie drogowym, 17 decyzji wprowadzających zmiany do zezwoleń;

● przeprowadzono regularne lustracje reklam na terenie miasta;

● przeprowadzono przetarg na ustalenie wysokości stawki reklamy zlokalizowanej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia;

● udzielono zamówienia publicznego do 6000 EURO na usunięcie dwóch nielegalnych reklam z terenów Gminy Gdynia – reklamy zostały usunięte w XII 2004, za kwotę 1999,49 zł;

● wezwano 45 osób i firm do usunięcia samowolnie ustawionych reklam;

● wszczęto 2 postępowania w/s ustanowienia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi;

● wydano 3 wezwania do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenów gminnych na łączną kwotę 4.071 zł oraz 1 wezwanie do zapłaty kary umownej na kwotę 600 zł;

● wystawiono 261 faktur, 37 dyspozycji do Wydziału Księgowości;

● na terenach gminy lub będących w zarządzie znajduje się 98 reklam, w tym: 52 w pasie drogowym, 46 na gruntach gminnych poza drogą.
REFERAT PROMOCJI
Przygotowano materiały promocyjne, upominki miejskie oraz wydawnictwa okolicznościowe do dyspozycji Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, instytucji gdyńskich, organów odpowiedzialnych za promocję regionu gdańskiego oraz partnerów przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez Urząd Miasta.
Zestawy gadżetów i pamiątek miejskich obejmujące m.in.:

koszulki, kurtki, czapki, chusty, parasole, worki żeglarskie, gadżety komputerowe, długopisy, naklejki, znaczki metalowe z logo Gdyni, taśmy z nadrukiem.


Opracowano i wydano m.in.:

 • informator i ulotkę o treści gospodarczej „Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi”,

 • zaktualizowany informator turystyczny i ulotkę „Gdynia miasto pod szczęśliwą gwiazdą”,

 • kartę świąteczną,

 • kalendarz gdyński, wieloplanszowy „Gdynia kocha film, film kocha Gdynię” na rok 2005,

 • kalendarz gdyński na rok 2005 w wydaniu książkowym,

 • okolicznościowe karnety zaproszeniowe,

 • teczki do materiałów okolicznościowych.

W ramach kampanii promocyjnej miasta „Gdynia otwarte miasto dla otwartych ludzi” przygotowano: • graficzną kreację kampanii,

 • 8 stronicowy dodatek redakcyjny „Gazeta o Gdyni” w wydaniu stołecznym i trójmiejskim Gazety Wyborczej,

 • plakaty wielkoformatowe i ich ekspozycję na terenie kraju (550 sztuk paneli reklamowych),

 • wystawę zdjęciową „Gdy inwestujesz... Gdynia”,

 • materiały informacyjne i ekspozycję miasta podczas IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, 23 września 2004,

 • zaplanowano artykuły na temat możliwości inwestycyjnych Gdyni i kolorową reklamę miasta m.in. w następujących tytułach: Puls Biznesu, Biznes Warszawski, Biznes Trójmiejski, Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki.

W ramach promocji imprez miejskich przygotowano materiały promocyjne, reklamę w mediach i ekspozycję miasta podczas dużych imprez organizowanych przez miasto: • Gdynia wita Europę,

 • Święto ulicy Świętojańskiej,

 • Piknik Rodzinny w Orłowie,

 • Młodzieżowe Żeglarskie Mistrzostwa Świata,

 • 61. Tour de Pologne,

 • XXIX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych,

 • Gdyńskie Urodziny Niepodległej.

Zapromowano 15 imprez miejskich na transparencie na balkonie siedziby Urzędu Miasta oraz przygotowano ekspozycję flag i innych reklam (transparentów, plakatów) promujących imprezy z miejskiego kalendarza imprez.


Opracowano i umieszczono teksty promujące Gdynię w:

 • Katalog XXIX FPFF,

 • Katalog Tour De Pologne,

 • Katalog XII Światowego Forum Mediów Polonijnych,

 • Katalog Festiwalu “Godność i Praca”,

 • Max Magazine.

Zrealizowano tablice na sześciu bramownicach drogowych i oznakowanie dojazdu do Pomorskiego Miasteczka Zawodów.


REFERAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Realizacja zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz.U. 123 poz. 776).

Rok 2004
      Art.26

Limit śr. PFRON 2003

Kwota z tyt. zrealizowanych umów

ilość stanowisk pracy

Ilość zatrudnionych

Osób niepełnospr.Zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy

do potrzeb osób niepełnosprawnych168.100,-

168.086,-

12

12

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń

z umów z lat ubiegłych262.120,-

253.956,-

49

49      Art.12
      Limit śr. PFRON

2003

Kwota z tyt. zawartych umów


Ilość pożyczekPożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


336.900-

292.000-

14

z art. 26 ww. ustawy (limit środków na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych na rok 2004 – 168.100,- zł.
 • pracodawcy złożyli 5 wniosków na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostały rozpatrzone pozytywnie, 1 wniosek nie został zrealizowany z uwagi na rezygnację Pracodawcy;

 • zawarto 4 umowy na przystosowanie 12 tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, na których zatrudniono 12 osób niepełnosprawnych na kwotę 172.500 zł. Pracodawcom zwrócono poniesione koszty przystosowanych stanowisk pracy w wysokości 168.086 zł;

 • zrefundowano co drugi miesiąc zobowiązania wynagrodzeń wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń na kwotę 253.956 zł. dla 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umów z lat ubiegłych, zawartych na okres 54-mcy, w których refundacja wynagrodzeń dokonywana jest przez okres 36-mcy od daty zatrudnienia pracownika;

 • przeprowadzono 4 wizyty kontaktowe u Pracodawców, których wnioski zakwalifikowały się do realizacji;

 • odebrano 12 nowych stanowisk pracy dla 12 osób niepełnosprawnych;

 • przeprowadzono 46 kontroli zorganizowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych z lat 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004r.;

 • dokonywano bieżącej obsługi umów – aktualizacja danych kadrowych, aneksowanie umów.

z art. 12 ww. ustawy (limit środków – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rok 2004 - 336.900,- zł.)
 • wpłynęło 15 wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z których 15 zostało rozpatrzonych pozytywnie, z tego z 1 wniosku osoba niepełnosprawna zrezygnowała z uwagi na wycofanie się poręczycieli;

 • podpisano umowy i wypłacono pożyczki na kwotę 292.000,- zł. dla 14 osób niepełnosprawnych, które rozpoczęły działalność gospodarczą;

 • umorzono 10 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 65.807,- zł.;

 • przeprowadzono 22 kontrole działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, które otrzymały pożyczkę;

 • obsługa zawartych umów dotyczących pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne zawarte w latach ubiegłych, spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami umownymi.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna