Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona30/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   42

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Wydział Nadzoru Właścicielskiego w ramach zapisów Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta realizował zadania mu przypisane

1. W zakresie nadzoru i przekształceń: 1. sprawowano nadzór właścicielski , w ramach kompetencji przypisanych zgromadzeniom wspólników, w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których wspólnikiem jest Gmina Gdynia tj.:

 • Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. ( PKT Sp. z o.o.),

 • Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ( PKM Sp. z o.o.),

 • Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. ( PKA Sp. z o.o.),

 • Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. ( TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. ).

W ramach kompetencji realizowano następujące czynności:

 • w PKT Sp. z o.o. dokonano na kapitale zakładowym operacji rozliczenia wyniku finansowego za 2003 rok. Na dzień 31.12.2004 r. kapitał zakładowy wyniósł 16.036.000 zł i dzielił się na 16.036 udziałów po 1000 zł każdy udział. Dokonano ponadto skwitowania władz spółki i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. Przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie organów wykonawczych, nadzorujących Spółkę. PKT Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zakupiła trolejbus niskopodłogowy Solaris Trollino 12 AC oraz 2 autobusy niskopodłogowe Mercedes 405 N celem przebudowy na trolejbusy,

 • w PKM Sp. z o.o. wskutek operacji na kapitale zakładowym Spółki, celem rozliczenia finansowego z poprzednich okresów doprowadzono do zmian w kapitale zakładowym, który na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 17.384.500 zł i dzielił się na 34 769 udziałów po 500 zł. Dokonano ponadto skwitowania władz spółki oraz powołano na nową kadencję Radę Nadzorczą. Przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie organów wykonawczych, nadzorujących Spółkę. PKM Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zakupiła 4 nowe autobusy niskopodłogowe Solaris Urbino,

 • w PKA Sp. z o.o. dokonano na kapitale zakładowym Spółki operacji rozliczenia wyniku finansowego z poprzednich okresów. Kapitał zakładowy wynosił na dzień 31.12.2004 r. 13.022.000 zł i dzielił się na 26.044 udziały po 500 zł. każdy udział. Ponadto dokonano skwitowania władz Spółki i powołano Radę Nadzorczą na nową kadencję. Przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie organów wykonawczych, nadzorujących spółkę. PKA Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zakupiła 3 nowe autobusy niskopodłogowe oraz 3 używane autobusy niskopodłogowe marki Neoplan.

 • w TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 6.348.500 zł. w stosunku do roku 2003. Na koniec 2004 r. kapitał zakładowy wynosił 32.112.400 zł i dzielił się na 321.124 udziały po 100 zł każdy udział.

Gmina wniosła do spółki aport rzeczowy w postaci prawa własności nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Dembińskiego, ul. Płk. Dąbka, ul. Jana z Tarnowa oraz wkład pieniężny w wysokości 2.600.000 zł. Dokonano skwitowania władz spółki, powołano Radę Nadzorczą na nową kadencję. Przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie organów wykonawczych i nadzorujących Spółkę.

TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. oddała do użytku budynek przy ul. Wawrzyniaka z 75 mieszkaniami i z 5 lokalami usługowo-handlowymi oraz budynek przy ul. Algierskiej z 41 mieszkaniami. Ponadto rozpoczęła budowę dalszych 64 mieszkań przy ul. Dembińskiego. 1. prowadzono nadzór właścicielski pośredni na zasadzie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta w następujących spółkach prawa handlowego:

 • w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. dokonano m.in. skwitowania władz spółki, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za 2003 r, uchwalono zmiany i tekst jednolity umowy spółki oraz powołano członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

 • w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. podjęto m.in. uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące skwitowania władz Spółki i rozliczenia 2003 r, zatwierdzenia Biznes Planu Spółki na 2004 rok. Dokonano wyboru Zarządu na nową kadencję oraz przyznano Zarządowi nagrodę roczną. Uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego i zmianę umowy Spółki. Zmieniono nazwę Spółki wykreślając z nazwy słowo „Trójmiasto”, nadając jednocześnie nazwę Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

 • w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Łężycach dokonano skwitowania władz i rozliczenia 2003 r, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki oraz przyjęto tekst jednolity umowy Spółki. Wyrażono zgodę na zastawienie części udziałów oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących własnością Spółki w celu zabezpieczenia zaciąganej pożyczki inwestycyjne. Zatwierdzono zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dokonano zmiany nazwy Spółki na „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

 • w Stoczni Gdynia S.A. opracowano szereg analiz oraz podejmowano działania dla ratowania sytuacji finansowej tego podmiotu. Podjęto uchwały WZA dot: skwitowania władz Spółki i rozliczenia 2003 r, przyjęcia sprawozdania skonsolidowanego Spółki. Podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę o emisji obligacji oraz wyłączenia prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym,

 • w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „PEWIK” Sp. z o.o. w Gdyni podjęto uchwały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Ponadto podjęto uchwały o przystąpieniu Gminy Miasta Wejherowo do Spółki, podwyższeniu kapitału zakładowego, zmiany umowy Spółki oraz akceptacji warunków realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego,

 • w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni podjęto uchwały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Ponadto dokonano zatwierdzenia planu rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2004-2006, wyrażono zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce, ustalono skład Rady Nadzorczej, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego i kapitału zapasowego oraz zmiany umowy Spółki,

 • w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku dokonano skwitowania władz Spółki za 2003 r., przyznano nagrodę roczną i ustalono wynagrodzenie Prezesa Spółki, zatwierdzono plan działania na 2004 r. oraz podjęto uchwałę o połączeniu PRFPK Sp. z o.o. z „Gedanium” Gdańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, podjęto m.in. uchwały dot. skwitowania władz Spółki i rozliczenia 2003 r, ustalono skład oraz wynagrodzenie Rady Nadzorczej, uchwalono zmianę i tekst jednolity Statutu Banku,

 • wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego i gminami ościennymi utworzono „Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. , do którego Gmina Miasta Gdyni wniosła wkład pieniężny w wysokości 110.000 zł i objęła 110 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości 1000 zł każdy udział.

2. W zakresie mienia komunalnego oraz organizacji gminnych jednostek gospodarczych : 1. kontynuowano prace komisji do spraw uporządkowania mienia wodno-kanalizacyjnego celem przekazania sieci i urządzeń w formie wkładu niepieniężnego do PEWIK Sp. z o.o. W wyniku pracy komisji udział Gminy Miasta Gdyni w kapitale zakładowym Spółki wzrósł o 6.686.100 zł z 75.313.900 zł do 82.000.000 zł;

 2. kontynuowano prace komisji ds. uporządkowania gospodarki mieniem ciepłowniczym celem przekazania sieci i urządzeń w formie wkładu niepieniężnego do OPEC Sp. z o.o.;

 3. uczestniczono w licznych spotkaniach w Sejmie, biorąc udział w pracach Komisji Infrastruktury, a następnie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych ustaw w zakresie wniesienia opinii i uwag do projektu ustawy o portach i przystaniach morskich;

 4. dokonano przekształcenia Zarządu Komunikacji Miejskiej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową;

 5. utworzono zakład budżetowy o nazwie „Hala Sportowo-Widowiskowa” , który będzie realizował obiekt sportowy, a następnie będzie go eksploatował;

 6. wyrażono zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w Spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach, w celu zabezpieczenia pożyczki uzyskanej przez ZUO Sp. z o.o. na budowę i wyposażenie zakładu utylizacji odpadów;

 7. dostosowano zapisy statutów i umowy spółek do wymogów zmienionej ustawy o gospodarce komunalnej.

3. W zakresie gospodarki mieniem komunalnym: 1. podjęto działania w kierunku uzyskania opinii prawnych w zakresie stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców w kwestii możliwości dokapitalizowania spółki PKT celem realizacji inwestycji z funduszy unijnych i gminnych ( budowy zajezdni, przedłużenia linii trolejbusowych oraz zakupu 11 trolejbusów ) o wartości 42.749.774 zł;

 2. składano sprawozdania, pozwalające na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych;

 3. doprowadzono do zweryfikowania kwalifikacji i spełniania wymogów ustawowych wszystkich przedstawicieli Gminy Gdynia zasiadających w radach nadzorczych spółek gminy;

 4. udzielono niezbędnych wyjaśnień Najwyższej Izbie Kontroli – Delegatura w Gdańsku w zakresie dotyczącym powiązań jednoosobowych spółek komunalnych z budżetem Gminy Miasta Gdyni w latach 2002-2003.

4. W zakresie zamówień publicznych: 1. przeprowadzono prace dostosowujące funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w Urzędzie do wymogów prawa zamówień publicznych, poprzez wprowadzenie nowej „Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych”;

 2. dokonano kompleksowej kontroli zamówień publicznych w :

Zespole Szkół nr 12, Szkole Podstawowej nr 18, Szkole Muzycznej 1 stopnia, Przedszkolu Samorządowym nr 28, IX Liceum Ogólnokształcącym, Przedszkolu Samorządowym nr 36, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych w dwóch jednostkach i skierowano właściwe zawiadomienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 1. opracowano ogólny plan zamówień publicznych na rok 2005 i ogłoszono w BZP plan robót budowlanych, których wartość przekracza kwotę 5 mln. EURO i plan usług, których wartość przekracza kwotę 750 tys. EURO oraz koordynowano, w związku z tym, postępowania o udzielenie zamówień publicznych;

 2. uczestniczono w pracach komisji przetargowych oraz opiniowali specyfikacje istotnych warunków zamówienia i konsultowali stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ponadto sporządzano sprawozdania w zakresie zamówień publicznych oraz organizowano niezbędne szkolenia, szczególnie związane z obowiązującym od marca Prawem zamówień publicznych. Uczestniczono w nielicznych odwołaniach kierowanych do Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych.
Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna