Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


WICEPREZYDENT DS. ZDROWIA I EDUKACJI – EWA ŁOWKIELPobieranie 1.39 Mb.
Strona31/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42

WICEPREZYDENT DS. ZDROWIA I EDUKACJI – EWA ŁOWKIEL
WYDZIAŁ ZDROWIA
I. Nadzór nad placówkami

Wydział Zdrowia pełnił nadzór w zakresie zarządzania nad SPZOZ Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego ul. Żwirki i Wigury 14, SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2 oraz Żłobkiem „Niezapominajka” ul. Wójta Radtkego 23.

Z dniem 01 stycznia 2004 r. została zlikwidowana Izba Wytrzeźwień. Proces likwidacji zakończył się po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdyni sprawozdania likwidatora z przeprowadzonej likwidacji.

Uczestniczono i zapewniono 8 posiedzeń Rad Społecznych funkcjonujących przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Do Wydziału Zdrowia wpłynęła 1 interpelacja i 10 skarg pacjentów placówek służby zdrowia, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.


II. Programy profilaktyczne
W roku 2004 realizowano 18 programów profilaktycznych kierowanych do różnych grup wiekowych w tym: 7 programów dla dzieci i młodzieży, 1 program dla kobiet - mammografia, 1 program dla mężczyzn - wykrywanie raka gruczołu krokowego, pozostałe programy skierowane były dla wszystkich dorosłych. Realizatorów programów wyłoniono w konkursie ofert. Realizację programów zlecono 25 świadczeniodawcom; średnio na 1 świadczeniodawcę przypadały 4,4 programy. Ogółem zawarto 112 umów. Przeprowadzono szczegółową kontrolę realizacji programów zgodnie z zawartymi umowami. Kontroli podlegała również dokumentacja medyczna zakładana na dany program. Wymagana statystyka przy realizacji programów stanowić będzie zasadniczy materiał do opracowania zestawienia zbiorczego stanu zachorowalności mieszkańców Gdyni populacji korzystającej z programów.
III. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Głównymi realizatorami w Gdyni zadań wynikających z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są Wydział Zdrowia, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

W ramach realizacji GPPiRPA prowadzono 17 świetlic socjoterapeutycznych, obejmujących swym działaniem 505 dzieci. W świetlicach zatrudnione są osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym. Program pracy świetlic opiera się na podziale: praca grupowa oraz praca indywidualna, w tym współpraca z rodziną dziecka. W związku ze specyfiką pomocy świetlic socjoterapeutycznych zatrudniono superwizora zajęć socjoterapeutycznych.

Realizowano również programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gdyni. Wśród programów profilaktycznych w 2004 r. m.in. sfinansowano realizację projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne na dworcu SKM”, stanowiącego alternatywę sposobu spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim dla bezcelowego przesiadywania dzieci, młodzieży na blokowiskach, przed sklepami monopolowymi, zwłaszcza zachowań ryzykownych młodzieży pozostawionej samej sobie.

Dofinansowano dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. Dofinansowano obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2004 roku pod nazwą „Bawimy się bez używek”, organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Kontynuowano kampanię informacyjną „MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW” o charakterze trójmiejskim. Ponadto sfinansowano koszt udziału członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zlocie 30-lecia grup Anonimowych Alkoholików (AA) w Polsce, jak też koszt udziału trzeźwiejącego alkoholika – mieszkańca Gdyni w terapii podtrzymującej i badaniach okresowych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia w Stanominie. Wzorem roku ubiegłego sfinansowano realizację przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni zadanie pod nazwą: anonimowe testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV dla osób najbardziej narażonych w Gdyni.

W 2004 r. szczególny nacisk położono na wspieranie inicjatyw propagujących zdrowy tryb życia (bez obecności używek) poprzez aktywność sportową. Podstawowym wykonawcą w tym zakresie był Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji. W terminie od maja do września 2004 zorganizowano imprezy pod nazwą: „Złota Piłka”, „Bike Tour” (Kolibki, Witomino, Karwiny, Redłowo), „Gdyńska Abstynencka Piłka Ligi Nożnej”, „Wyścigi na rolkach i hulajnogach”, Festyn rekreacyjno-sportowy „Wakacje bez Nałogów”, festyn „Dzień Serca”.

Realizując założenie Gminnego Programu... nawiązano współpracę z prasą lokalną, tj. „Dziennikiem Bałtyckim”. W ramach wym. sfinansowano koszt realizacji przedwakacyjnej akcji pod hasłem „Mnie to nie kręci” oraz koszt opracowania, wydruku i dołączenia do „Dziennika Bałtyckiego” zakładki o tematyce informacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu.

W 2004 r. zainicjowano również działania z zakresu profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonawcami projektu pod nazwą „Badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnozy uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gdyni” byli lekarze pierwszego kontaktu.

W 2004 r. odbyło się 38 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Do Gminnej Komisji... wpłynęło 198 wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie, na podstawie których przeprowadzono 304 wywiady z osobami zgłaszającymi i 144 badań osób zgłoszonych.

Dofinansowano i sfinansowano programy na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą ul. Reja 2 A w Gdyni. W 2004 r. zwiększono środki finansowe na realizacje zadania pn. Terapia wakacyjna oraz zadań prowadzonych na podstawie umów zleceń.

W 2004 r. podjęto również działania majce na celu adaptację pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni z przeznaczeniem na potrzeby uruchomienia Poradni Leczenia Uzależnień od środków psychoaktywnych.
IV. Inne zadania
Rozpoczęto prace wstępne polegające na zebraniu materiałów do opracowania Powiatowego Rocznego Planu Medycznych Działań Ratowniczych dla Miasta Gdyni na 2005 rok oraz Planu Zabezpieczenia Opieki Ambulatoryjnej dla Mieszkańców Gdyni na 2005 rok.

Współpracowano m.in. z Policją, Powiatową Strażą Pożarną, Portową Stacją Sanitarną, Lekarzem Wojewódzkim, Pełnomocnikiem ds. Ratownictwa Medycznego, szpitalami, samorządami zawodowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta.

Dodatkowym zadaniem, jakie powierzono naczelnikowi Wydziału Zdrowia, a tym samym Wydziałowi Zdrowia to czynny udział w zadaniach Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w grupie roboczej opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej. Drugim dodatkowym elementem nakładającym dodatkowe obowiązki dla Wydziału Zdrowia jest wejście w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. obowiązek wydziału merytorycznego opracowywania zadań, ogłaszania konkursów dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego celem realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wzięto udział w licznych obradach i konferencjach poświęconych organizacji ochrony zdrowia na szczeblu powiatu i województwa.

Doceniając trud i wysiłek włożony w codzienną pracę na rzecz mieszkańców Gdyni, 18 października w Dniu Patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza, Prezydent Miasta Gdyni po raz ósmy z rzędu wręczył nagrody pracownikom służby zdrowia, wyłonionym w drodze konkursu.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi podpisano łącznie 84 nowe umowy grantowe w tym: 10 kontraktów na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. Ogólnie realizowano 95 umów grantowych.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna