Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona32/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42

WYDZIAŁ EDUKACJI

Nadzorem Wydziału Edukacji w 2004r. objętych było:

37 przedszkoli samorządowych, 33 szkoły podstawowe, w tym 3 szkoły podstawowe specjalne, 23 szkoły gimnazjalne, w tym jedno gimnazjum dla dorosłych oraz 4 gimnazja specjalne, 11 zespołów szkół zawodowych w ramach których funkcjonowało 8 liceów profilowanych, 16 liceów ogólnokształcących w tym 3 licea dla dorosłych.

Ponadto wydział nadzorował funkcjonowanie:

3 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 3 internatów, 38 świetlic szkolnych, 38 stołówek szkolnych, 1 szkołę zawodową specjalną, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, MDK, schronisko młodzieżowe, ośrodek doskonalenia nauczycieli i szkołę muzyczną.

Do podstawowych zadań wydziału należało:
 • doskonalenie warunków organizacyjnych i finansowych dla funkcjonowania gdyńskiej oświaty,

 • inspirowanie placówek do poszerzania oferty edukacyjnej i przygotowanie w tym zakresie projektów zmian.

 • doskonalenie poziomu codziennej pracy samorządowych placówek oświatowych,

 • kontynuowanie działań w zakresie wdrożenia reform oświaty, obejmującej szkolnictwo ponadgimnazjalne,

 • zapewnienie warunków do wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie

Realizacja powyższych zadań obejmowała:

 • opracowanie założeń do organizacji roku szkolnego2004/05,

 • weryfikacja arkuszy organizacyjnych placówek i ich aneksów,

 • przygotowanie procedury i przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów w 3 przedszkolach tj. w przedszkolu nr 7, 9 i 25,

 • przygotowanie procedury i likwidacja Przedszkola Nr 12,

 • opracowanie procedury przejęcia od wojska Przedszkola MW i utworzenie w budynku przy ul. Krasickiego Przedszkola Nr 52,

 • opracowanie sieci oddziałów przygotowujących dzieci 6-letnich do nauki szkolnej i ustalenie zasad kontroli wypełniania obowiązku szkolnego,

 • opracowanie zasad i dystrybucja podręczników dla uczniów kl. I szkół podstawowych w ramach programu „wyprawka szkolna”,

 • przygotowanie procedury i przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów w 8 szkołach tj. w SP-37; w Gimnazjum Nr 1,3,4 i 11 w Zespołach Szkół Nr 2 i 7 oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1,

 • przygotowanie procedury umożliwiającej utworzenie 9 oddziałów integracyjnych w szkołach tj. w SP-10,13,28, 47 i Gimn. Nr 3 , 5 i 16,

 • przygotowanie spraw związanych z przejściem na emeryturę 2 dyrektorów szkół,

 • opracowanie procedury i przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego z przygotowaniem do sesji zimowej dla 26 nauczycieli oraz w sesji letniej dla 154 nauczycieli,

 • przygotowanie 42 nauczycielom aktów mianowania, po uzyskaniu wyższych kwalifikacji zawodowych,

 • weryfikowanie sprawozdań: EN- 3, EN-6,EN-7 ; SO-2 i ich zbiorcze opracowanie,

 • przygotowanie procedury i włączenie do Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego kształcenia kursowego prowadzonego w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego,

 • nadzorowanie przebiegu rekrutacji i pomoc kandydatom w znalezieniu miejsca do nauki,

 • opracowanie zasad i podział środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego gdyńskich nauczycieli,

 • opracowanie wniosków na odznaczenia resortowe i państwowe oraz nagrody ministra i kuratora dla dyrektorów samorządowych placówek oświatowych,

 • obsługa komisji opiniującej wnioski na nagrody prezydenta,

 • zorganizowanie we współpracy z ZSO Nr 6 miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 • przygotowanie procedury i obsługa komisji przyznającej stypendia Miasta Gdyni dla wybitnych uczniów i studentów, stałych mieszkańców Gdyni oraz młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu,

 • przygotowanie procedury umożliwiającej wpis do ewidencji niepublicznych szkół m. Gdyni dla 24 szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz 1 placówki oświatowej, tj. Edukacyjnej Kliniki Poradnia Profilaktyki Uzależnień, prowadzonej przez O. Jezuitów,

 • przygotowanie procedury umożliwiającej wykreślenie z ewidencji 14 szkół niepublicznych,

 • prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla 2.267 członków, pracowników gdyńskiej oświaty, dla których udzielono pożyczek na kwotę 5.388.403 zł oraz zapomóg na kwotę 65.950 zł.,

 • obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty tj. 2461 osób wśród których m.in. 1068 osób uzyskało zapomogi na kwotę 442.870 zł, 2056 osób otrzymało dofinansowanie do wypoczynku na kwotę 870.850 zł, a 205 osób uzyskało pożyczki na kwotę 427.800 zł,

 • przygotowanie projektów uchwał i decyzji na dofinansowania inicjatyw szkolnych, związanych z organizacją olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także innych konkursów i imprez dopełniających program kształcenia i wychowania,

 • koordynowanie oświatowej współpracy zagranicznej, podejmowanej przez gdyńskie szkoły,

 • prowadzenie całorocznych prac organizacyjnych dla kontynuowania ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego o zbrodni katyńskiej,

 • przygotowanie zmian w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych,

 • przygotowanie aneksów do porozumień z gminami i powiatami kierującymi uczniów do teoretycznej nauki zawodu w WODZ oraz windykacja z tego tytułu należności,

 • weryfikacja wniosków i ich realizacja poprzez dofinansowanie w wysokości 178 tys. zł zimowego i letniego wypoczynku zorganizowanego dla prawie 8 tys. uczniów gdyńskich szkół,

 • dokonanie zmian i przygotowanie do rejestracji w MGiP Protokołu Nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Niepedagogicznych,

 • dokonanie aktualizacji obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

 • koordynowanie prac nad ujednoliconym programem informatycznym „ arkusz organizacyjny” szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,

 • przygotowanie planu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/06 pod kątem elektronicznego naboru poprzez pakiet Optimum firmy Wulkan,

 • opracowanie wniosku o środki na stypendia z EFS dla młodzieży z terenów wiejskich – wyrównywanie szans edukacyjnych,

 • przekazanie środków na stypendia z EFS do szkół i nadzór nad realizacją programu.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna