Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWAPobieranie 1.39 Mb.
Strona33/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   42

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Realizowano ustawowe zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska w działalności inwestycyjnej, oraz osób fizycznych w dziedzinach takich jak: gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona wód i przyrody oraz zwierząt, geologia, ochrona przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, oraz edukacja ekologiczna.

Wykonywano również szereg przypisanych gminie zadań z zakresu leśnictwa, i rolnictwa. Prowadzono nadzór merytoryczny nad gospodarowaniem Gminnym i Powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (GFOŚiGW, PFOŚiGW), przygotowując plany wpływów i wydatków, ich zmian w ciągu roku, sprawozdań z realizacji zgłoszonych przez wnioskodawców zadań oraz zadań własnych.
W związku z wyłonieniem w drodze przetargu z zachowaniem konkurencji wykonawcy i rozpoczęciem przez niego prac dotyczących stworzenia „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Gdyni na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” dokonywano na bieżąco oceny i przekazywano wykonawcy uwagi dot. zaproponowanej formy programu i planu.
Systematycznie przygotowywano informacje do Biuletynu Informacji Publicznej, materiały informacyjne dla dziennikarzy tygodnika „Ratusz”, zredagowano szereg artykułów do „Baltic Cities Environmental Bulletin”, a także artykuł sponsorowany do wydawnictwa „Ekopartner” promujący działania Gdyni na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego. Podczas wizyty przedstawicieli siostrzanego miasta Kristiansand (Norwegia) przedstawiono w formie prezentacji projekty, które mogłyby zostać zrealizowane ze środków przeznaczonych na poprawę stanu środowiska w nowych krajach Unii, a udostępnionych przez Królestwo Norwegii i członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ponadto rozpatrzono około 100 skarg i interwencji mieszkańców, a także udzielano szczegółowych wyjaśnień w związku z interpelacjami Radnych Miasta z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi, gospodarki wodno ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, zagrożenia hałasem (w tym przeprowadzono 5 pomiarów hałasu przemysłowego w środowisku).
Sprawozdanie opracowano w układzie odpowiadającym strukturze organizacyjnej wydziału.
REFERAT EKOROZWOJU
W 2004 roku zorganizowano:


 1. III edycję konkursu na najlepszą stronę internetową o tematyce ekologicznej „Środowisko w naszym mieście”- oceniono 42 strony internetowe przygotowane przez pięcioosobowe zespoły reprezentujące gdyńskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

 2. II miejski przegląd małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie – w ramach trzydniowego przeglądu wystąpiły 32 grupy teatralnych (700 aktorów) reprezentujących gdyńskie przedszkola i szkoły.

 3. akcję „Ratujmy kasztanowce” polegającą na monotoringu prowadzonym przez dzieci i młodzież drzew kasztanowca pod kątem występowania groźnego szkodnika zagrażającego tym drzewom.

 4. Gdyńskie obchody akcji „Posprzątajmy swój dom na wejście do Unii Europejskiej”.

 5. Gdyńskie obchody corocznej akcji ”Sprzątania Świata”.

Kontynuowano rozpoczęte działania: 1. Program Urząd Przyjazny Środowisku” polegający na kompleksowym systemie segregacji odpadów oraz wykorzystaniu w pracy biurowej papiery wyprodukowanego z makulatury.

 2. Aktualizację „Informatora o stanie środowiska miasta” dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Ponadto:

 1. Udział w projektach organizowanych przez: Centrum Informacji o Środowisku („Wzmocnienie Ochrony Środowiska”), Europejskie Centrum Energii odnawialnej przy Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa („Słoneczne Trójmiasto”).

 2. Monitorowano przebieg projektów i konkursów, które były finansowane ze środków GFOŚiGW i realizowane przez podmioty zewnętrzne: Fundację „RECAL”(Czyste Plaże), Gdyńskie Akwarium Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Chrońmy Nasz Batyk), Gimnazjum Jezuitów (gdyński międzyszkolny konkurs ekologiczny), Ligę Ochrony Przyrody w Gdyni („Nasza Ziemia- nasze jutro. Lasy przyszłością ziemi”)

Inne działania proekologiczne:

 1. Likwidacja niskiej emisji – zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW doprowadziło do modernizacji systemów grzewczych w 80 mieszkaniach i 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wszędzie tam ogrzewanie węglowe lub koksowe zostało zastąpione bardziej ekologicznym źródłem ciepła.

 2. Współpracowano z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolinka Redy i Chyloni” w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

 3. W odpowiedzi na zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę niesienia pomocy ptakom zimującym w mieście przeanalizowano możliwości ustawienia karmników dla ptaków. Zakupione ze środków GFOŚiGW karmniki zostały ustawione w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców: na Kamiennej Górze, na Skwerze Ks. Mowińskiego oraz w Parku Kilońskim.

 4. W celu podjęcia działań służących otwarciu kąpieliska w Orłowie zlecono przeprowadzenie serii badań jakości wód przybrzeżnych w rejonie Orłowa.

Ochrona przyrody oraz gospodarka drzewostanem

Rozpatrzono 517 spraw bieżących, w tym wydano,


 • 357 decyzji kończących postępowanie w ww. sprawie wycinki drzew i krzewów

 • 1 postanowienie

 • 29 uzgodnień

 • 5 opinii

W wyniku wydanych decyzji zostały zrealizowane nasadzenie rekompensacyjne. Na terenie Gdyni posadzono: 1045 szt. drzew oraz 27 047 szt. krzewów.
Ponadto uczestniczono w pracach zmierzających do udostępnienia terenu Parku w Kolibkach oraz Parku na Chwarznie im Bł.U.Ledóchowskiej.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Opiniowanie lokalizacji inwestycji:

 • rozpatrzono 58 spraw dotyczących ustalenia obowiązku wykonania raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresu dla nowo projektowanych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • uzgodniono 39 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • uzgodniono 23 projekty budowlane dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • uczestniczono w postępowaniach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport jest obligatoryjny (5 rozpraw),

Ponadto przygotowano:

 • 28 opinii dotyczących dzierżaw terenów,

 • 36 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • inwestycji innych niż mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • 127 uzgodnień projektów budowlanych inwestycji j.w.,

 • przyjęto 5 zgłoszeń instalacji z których emisja wymaga zgłoszenia,

 • uczestniczono w pracach Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Gdyni do spraw oceny projektów budowlanych,

 • przygotowano 9 opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni,

 • opiniowano plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego,

 • opiniowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odzysku olejów.

Gospodarka wodna • wydano 22 pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,

 • uczestniczono w 14 w postępowaniach administracyjnych dot. pozwoleń wodnoprawnych prowadzonych przez W.O.Ś. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 • wydano 4 pozwolenia wodnoprawne dotyczące budownictwa wodnego i inne związane z gospodarką wodną.

Rozpatrzono:

 • 1 sprawę dot. ustalenia linii brzegu,

 • wydano 7 opinii nt. zagospodarowania wód opadowych na terenach nowoprojektowanych inwestycji,

 • uzgodniono 27 projektów budowlanych pod kątem zagospodarowania wód opadowych,

 • wydano 9 opinii nt. możliwości wykonania studni głębinowych,

 • przygotowano 3 opinie do projektów koncepcyjnych (urządzenia podczyszczające, zagospodarowanie koryt cieków).

Ochrona powietrza
 • prowadzono sprawy monitoringu zanieczyszczeń powietrza we współpracy z „ARMAAG:”

  1. przygotowywanie kwartalnych raportów dla Prezydenta Miasta o stanie powietrza w Gdyni,

  2. udział w pracach Zarządu Fundacji „ARMAAG.”

   • organizacja zadania p.t.„ ocena poziomu stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w Gdyni”,

   • wydano 16 pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza i 1 na decyzję przenoszącą prawa i obowiązki.

   • przyjęto 5 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia.

   • wydano 3 opinie dot. ustalenia zakresu raportu dla inwestycji będących źródłem pól elektromagnetycznych. i sporządzono jedno uzgodnienie .

Gospodarka odpadami • wydano:

 1. 97 pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 2. 38 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki lub odzysku odpadów,

 3. 11 opinii w sprawie wniosków związanych z gospodarką odpadami we współpracy Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

  • przyjęto 75 informacji na temat wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz na temat sposobów gospodarowania tymi odpadami wydając stosowne zaświadczenia.

  • załatwiono 13 spraw dotyczących współpracy między urzędami i wydziałami w zakresie gospodarki odpadami.

  • zarejestrowano 6 firm, prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności ze względu na rodzaj zbieranych lub transportowanych odpadów.

Geologia
wydano: • 24 decyzje i 9 postanowień dotyczących zatwierdzania projektów prac geologicznych,

przyjęto:

wydano:

 • 10 postanowień opiniujących plany zagospodarowania przestrzennego, inwestycje celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZWIERZĄT, LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA
 1. Nadzorowano prace pogotowia weterynaryjnego, które wykonuje zadanie odławiania bezpańskich zwierząt i udziela pomocy rannym zwierzętom z wypadków, interweniując na telefoniczne zgłoszenia mieszkańców, służb i firm.

 2. Nadzorowano działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowi” w Gdyni, które w 2004 roku przyjęło 1168 psów i 557 kotów.

 3. Zawarto porozumienie z gminą Rumia w sprawie odpłatnego korzystania ze schroniska „Ciapkowo” w Gdyni przez ww. gminę na mocy uchwały Rady Miasta w sprawie realizacji zadań gminy dotyczących opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

 4. Zarejestrowano i wydano numery rejestracyjne właścicielom 264 psów.

 5. Przyjęto 26 wniosków w sprawie obowiązku rejestracji zwierząt chronionych umowami międzynarodowymi, których Polska jest stroną. Wydano 47 dokumentów rejestracyjnych właścicielom takich zwierząt.

 6. Wydano 11 decyzji zezwalających na posiadanie psów należących do ras uznanych za agresywne.

 7. Współpracowano z Miejskim Lekarzem Weterynarii podczas wiosennej i jesiennej akcji zrzutów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla dzikich zwierząt oraz wiosennej akcji dotyczącej obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

 8. Interweniowano w sprawach związanych ze skargami dotyczącymi niewłaściwego traktowania zwierząt domowych oraz łamania przepisów dot. utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach nierolniczych.

 9. Zorganizowano VI edycję konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” na wykonanie budki lęgowej i karmnika dla ptaków. Do konkursu zgłoszono 230 budek lęgowych i 113 karmników. Uczestnikami konkursu byli głównie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Gdyni.

 10. Sprawowano kontrole nad realizacją Porozumienia zawartego między Nadleśnictwem Gdańsk a Prezydentem miasta Gdyni w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarka leśną w lasach należących do osób fizycznych prawnych.

SAMODZIELNE STANOWISKO D.S. ROLNICTWA
 1. Wydano 46 zaświadczeń dla rolników.

 2. Zorganizowano 4 szkolenia dla rolników w zakresie wykorzystania programów rolnośrodowiskowych.

 3. Przeprowadzono 8 lustracji pól Wiczlina, Kolonii oraz 2 lustracje pól Oksywia w zakresie przezimowania upraw zbóż, występowania chorób i szkodników w zbożach i na plantacjach.

 4. Przeprowadzono 4 kwartalne i 1 półroczny spis bydła i trzody chlewnej w wybranych losowo przez GUS gospodarstwach rolnych

 5. Wydano 258 kart wędkarskich i 12 kart łowiectwa podwodnego.

 6. Zarejestrowano 65 jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych.

 7. Nadzorowano wykaszanie chwastów z terenów gminnych o pow. 10,67 ha, położonych w okolicach ogrodów działkowych i pól uprawnych.


SEKRETARZ MIASTA GDYNI - JERZY ZAJĄC

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

REFERAT ORGANIZACYJNY
 1. W celu właściwego wykonania zadań, wynikających ze zmieniających się przepisów, sprawnego funkcjonowania Urzędu i zorganizowania działalności Prezydenta niezbędne było przygotowanie szeregu upoważnień i pełnomocnictw w sprawach składania oświadczeń woli w imieniu miasta, powierzenia do wykonywania zadań oraz wydawania decyzji administracyjnych; w 2004 roku przygotowano łącznie 154 takie upoważnienia.

 2. Dokonano kilku istotnych zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni, w wyniku których:

  1. z dotychczasowego Wydziału Dróg i Komunikacji utworzono dwa wydziały: Wydział Dróg oraz Wydział Inżynierii Ruchu; zmiana ta została podyktowana rosnącymi zadaniami w zakresie organizacji ruchu, pogłębiającą się kongestią (zatłoczenie ruchem) oraz koniecznością stosowania coraz nowocześniejszych metod rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem dróg;

  2. w miejsce Wydziału Spraw Lokalowych utworzono Wydział Spraw Społecznych, który realizuje, nałożone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nowe zadania związane z prowadzeniem postępowań w sprawach ich przyznawania, wstrzymywania lub zawieszania. Do zadań wydziału należy również m.in. prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi oraz przydzielanie dodatków mieszkaniowych. Zadania związane z gospodarką lokalami użytkowymi, prowadzone przez dawny Wydział Spraw Lokalowych, przeszły do właściwości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;

  3. powołano Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, w związku ze zmianami przepisów ustawy o finansach publicznych, oraz ze struktury Wydziału Budżetu wyłączono Referat Kontroli i Ewidencji Mienia Komunalnego, powołując go jako Samodzielny Referat Kontroli Finansowej;

  4. przekształcono Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń w wydział, na który nałożono obowiązek kreowania polityki kadrowej i jej analizy, a także prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

  5. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej włączono w strukturę Wydziału Dochodów.

 3. W ciągu całego roku zarejestrowano około 34 porozumienia dotyczące współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich odpowiednikami za granicą, administracją rządową i innymi instytucjami współpracującymi z miastem.

 4. Zmiany obowiązujących przepisów pociągnęły za sobą konieczność ponownego unormowania zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni, w szczególności innego określenia zadań naczelników wydziałów w tym zakresie i Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. ochrony danych osobowych; uregulowano również sprawę stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.

 5. Mając na względzie potrzebę ujednolicenia obiegu określonych dokumentów, dotyczących gospodarowania nieruchomościami, zapewnienia terminowości załatwiania spraw oraz stworzenia odpowiednich warunków ochrony informacji, a także zagwarantowania właściwej współpracy między komórkami Urzędu, wprowadzono zasady obiegu aktów notarialnych i zawiadomień sądowych, dotyczących spraw gospodarowania nieruchomościami.

 6. Przygotowano nowy Statut Miasta Gdyni oraz pakiet uchwał „okołostatutowych” ustalających: Regulamin Rady Miasta Gdyni, Regulamin rad dzielnic oraz zasady używania flagi i herbu Miasta Gdyni, uchwały te Rada Miasta Gdyni przyjęła na sesji w dniu 22 września 2004 r.; zostały uchwalone także nowe statuty 22 dzielnic Gdyni, zawierające zapisy dostosowane do Statutu Miasta, w tym zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad dzielnic, opracowane przez Wydział Organizacyjny.

 7. W 2004 roku odbyły się 53 posiedzenia Kolegium Prezydenta; Prezydent podjął 3952 zarządzenia. W ramach organizacyjnej obsługi pracy Prezydenta m.in. sporządzono protokoły i ustalenia z posiedzeń Kolegium, przekazano Radzie Miasta około 300 projektów uchwał wniesionych przez Prezydenta, przygotowano comiesięczne sprawozdania z działalności Prezydenta, opracowano i skierowano do druku 64 numery Monitorów Rady Miasta Gdyni, wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ponad 130 aktów prawa miejscowego, porozumień oraz innych aktów podlegających opublikowaniu.

 8. Przygotowano i wydrukowano roczne sprawozdanie z działalności Prezydenta i Urzędu Miasta oraz realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w 2004 roku.

 9. Zebrano, umieszczono i uaktualniano na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Miasta Gdyni informację publiczną o:

  1. zasadach funkcjonowania władz publicznych,

  2. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

  3. zarządzeniach podjętych przez Prezydenta Miasta Gdyni (3952 numery i tytuły),

  4. przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpienia pokontrolne, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających.

 10. Systematycznie gromadzono, aktualizowano i ujednolicano w Systemie Informacji Prawnej LEX (moduł Własne Akty Prawne) wewnętrzne akty prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz związane z działalnością Prezydenta. Akty te udostępniono w celach służbowych pracownikom Urzędu Miasta Gdyni.

 11. W roku 2004 miało miejsce w Urzędzie Miasta 11 kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych przez NIK (3), Regionalną Izbę Obrachunkową (1), Pomorski Urząd Wojewódzki (3), ZUS (1), Pomorski Urząd Skarbowy (1), Państwową Inspekcję Pracy (1) oraz Komendę Wojewódzką Policji (1). Monitorowano na bieżąco wykonanie przez komórki organizacyjne Urzędu zaleceń pokontrolnych oraz odpowiednie wykorzystanie wyników kontroli. Większość zaleceń zrealizowano już w 2004 r.

 12. Przygotowano zbiór aktów prawa miejscowego gminy Gdynia za 2004 r.

 13. Na bieżąco prowadzona była obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni, w szczególności w sprawach dotyczących obsadzenia wakujących mandatów radnych, którzy złożyli rezygnację z pełnienia funkcji radnych dzielnic. W 2004 roku rezygnację z pełnienia swej funkcji złożyło 4 radnych; na ich miejsce powołano nowych.

 14. W 2004 roku, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, po raz pierwszy odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Wybory zarządził Prezydent RP na dzień 13 czerwca. Na terenie miasta powołano 118 obwodowych komisji wyborczych, w których mieszkańcy Gdyni głosowali wybierając 2 spośród 54 eurodeputowanych.

 15. Na bieżąco prowadzono gospodarkę pieczęciami urzędowymi; wydano 320 pieczęci, w tym 139 nagłówkowych i 181 imiennych; zlikwidowano 114 pieczęci nieaktualnych.

REFERAT SKARG I INTERWENCJIW 2004r. realizacja zadań przypisanych Referatowi Skarg i Interwencji przedstawiała się następująco:

W zakresie obsługi organizacyjnej i prawnej przyjęć interesantów przez Prezydenta Miasta zaewidencjonowano 258 spraw, z którymi interesanci osobiście zwrócili się do Prezydenta Miasta Gdyni, w tym:

 • 116 spraw dotyczyło problemów mieszkaniowych: przyspieszenia wynajęcia mieszkania komunalnego, zaniechania eksmisji, dodatku mieszkaniowego, przyznania uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy, umorzenia względnie rozłożenia na raty zaległości czynszowych, zamiany lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach prywatnych, zajmowanych na podstawie decyzji o przydziale na lokale komunalne o mniejszej powierzchni, przyznania lokalu w ramach poszerzenia powierzchni już wynajmowanego lokalu. Sprawy te mieściły się w zakresie działalności Wydziału Spraw Społecznych;

 • 64 sprawy dotyczyły gospodarki nieruchomościami, odnosiły się do ustalenia stawek czynszu dzierżawnego, wysokości opłat za bezumowne użytkowanie gruntów gminnych, umorzenia należności za bezumowne użytkowanie gruntów gminnych, dołączenia gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym, sprzedaży lokali mieszkalnych, rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokali użytkowych, inwentaryzacji budynków, przyznania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju;

 • 13 spraw związanych było z zakresem działania Wydziału Dochodów, dotyczyły głównie umorzenia podatku od środków transportowych, zaniechania poboru podatku od spadku oraz umorzenia zaległych należności z tytułu dzierżaw gruntów;

 • 12 spraw mieściło się w zakresie działania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, dotycząc m.in. realizacji budynków w centrum Gdyni i zapewnienia dla tych inwestycji miejsc parkingowych, zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych;

 • 9 spraw mieściło się w zakresie działania Wydziału Urbanistyki i związanych było z planami zagospodarowania przestrzennego;

 • 9 spraw dotyczyło zakresu działania Wydziału Inwestycji, m.in. budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków prywatnych, kanalizacji ulicy;

 • 7 spraw dotyczyło zakresu działania Wydziału Dróg: głównie utrzymania nawierzchni jezdni, zapewnienia miejsc postojowych przy realizowanych budynkach, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ścieżek rowerowych;

 • 6 spraw dotyczyło zakresu działania Wydziału Budynków, odnosząc się do remontów budynków administrowanych przez ABK, uciążliwości działalności prowadzonej w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy, opomiarowania budynków.

 • 5 spraw dotyczyło działalności Wydziału Polityki Gospodarczej – Referatu Rozwoju Rynku, odnosząc się wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu, lokalizacji reklam.

 • 2 sprawy dotyczyły zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, odnosząc się do utrzymania i eksploatacji terenów zielonych w mieście, utrzymania porządku w mieście oraz uporządkowania terenów rekreacyjnych.

 • 2 sprawy dotyczyły zakresu działania Wydziału Inżynierii Ruchu – wprowadzenia oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej oraz zainstalowania urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu.

 • 2 sprawy mieściły się w zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich, 2 sprawy dotyczyły zadań Wydziału Geodezji, 1 sprawa dotyczyła Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

 • nadto 2 sprawy odnosiły się do zakresu działalności Straży Miejskiej w Gdyni (m.in. do utrzymania porządku na posesjach), 2 sprawy dotyczyły zakresu zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni (głównie wsparcia finansowego), 2 - do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, w kwestii pomocy w znalezieniu zatrudnienia, 2 sprawy należały do zakresu działania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, dotycząc ustalenia praw do miejsca grzebalnego oraz ustalenia praw do nakładów poniesionych na miejsce pochówku, 1 sprawa z zakresu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz 1 sprawa z zakresu PWiK i OPEC.


W zakresie organizacji przyjęć interesantów przez Wiceprezydentów Miasta zaewidencjonowano 354 sprawy, w tym:

257 spraw z zakresu działania wydziałów podporządkowanych Wiceprezydentowi Miasta ds. zarządzania mieniem, z czego:

 • 132 dotyczyły zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych, odnosząc się głównie do udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych poprzez: przyspieszenie wynajmu lokalu komunalnego, przyspieszenie wynajęcia lokalu socjalnego celem realizacji wyroku eksmisyjnego, przyspieszenia eksmisji uciążliwego lokatora, poszerzenie powierzchni wynajmowanego lokalu komunalnego. Nadto zgłaszano prośby o udzielenie pomocy w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się osoby starsze, zamieszkujące w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale, którym właściciele wypowiedzieli umowy najmu oraz o udzielenie pomocy w zamianie mieszkań na mniejsze. Odnotowano też prośby odnośnie umorzenia bądź rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, o odstąpienie od wypowiedzenia umów najmu i przywrócenie utraconych tytułów prawnych, o obniżenie czynszu najmu za lokale użytkowe, o uzyskanie tytułu prawnego do lokali. Zwracano się też z problemami związanymi z uzyskaniem prawa do świadczeń rodzinnych oraz z wypłatą zasiłków, gwarantowanych ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz.2255);

 • 102 dotyczyły Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, odnosząc się m.in. do dzierżawy, sprzedaży, dołączenia nieruchomości gminnej, wykupu nieruchomości osób prywatnych przez gminę, zamiany gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, uregulowania stanu prawnego gruntów stanowiących drogę dojazdową do osiedla, dojazdu do nieruchomości, odstąpienia od naliczania opłat za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego i obniżenia wysokości takich opłat, wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych, obniżenia ceny wykupu lokalu mieszkalnego, umożliwienia spłaty w ratach zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntów gminnych, odroczenia płatności za dzierżawę, ustaleń dotyczących przebiegu drogi koniecznej;

 • 20 dotyczyło Wydziału Budynków, odnosząc się do remontu lokali komunalnych, m.in. wymiany stolarki okiennej, uwag odnośnie działania administracji budynków komunalnych, m.in. sposobu prowadzenia zarządu nieruchomościami, rozliczeń za zużytą wodę; próśb wspólnot mieszkaniowych o pomoc w rozwiązywaniu problemów napotykanych w prowadzonej działalności;

 • 2 sprawy dotyczyły zakresu działania Wydziału Geodezji – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, wydzielenia działki gruntu pod budynkami będącymi w zasobach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z czynnościami uwłaszczeniowymi;

 • sprawa z zakresu działania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, dotycząca Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

97 spraw z zakresu działania komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wiceprezydentowi miasta ds. rozwoju i pomocy społecznej, z czego:

 • 47 spraw z zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni;

Dotyczyły one głównie: udzielenia pomocy materialnej, wypłaty zasiłku, przyspieszenia wypłaty należnych świadczeń, pomocy w zakupie opału, w uregulowaniu opłat za energię elektryczną, umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, objęcia szerszą opieką społeczną, objęcia programem wychodzenia z bezdomności. Zgłaszano też uwagi odnośnie warunków zamieszkiwania w Domu Pomocy Społecznej, sposobu przeprowadzania przez pracowników MOPS wywiadów środowiskowych.

 • 42 sprawy z zakresu działania Wydziału Architektoniczno-Budowlanego;

Dotyczyły one głównie: przyspieszenia wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, protestów przeciwko zamiarom inwestycyjnym – przeciw budowie wysokich budynków mieszkalnych, przeciw budowie stacji telefonii komórkowej, usytuowania reklam, zmiany sposobu użytkowania budynków, uwag do prowadzonego postępowa­nia administracyjnego w sprawach architektoniczno-budowlanych, wydania zgody na zmianę sposobu użytkowania lokalu, przewlekłego postępowania administracyjnego, udostępnienia akt sprawy.

 • 4 sprawy dotyczyły zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wiążąc się ze sposobem zagospodarowania gruntów.

 • 4 sprawy dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi, odnosząc się do ustalenia warunków użytkowania przez organizacje gminnych lokali, zwolnienia z opłat za zajmowany lokal, ustalenia zasad współpracy z miastem w realizacji zadań organizacji.

W zakresie rozpatrywania, przekazanych przez Prezydenta Miasta i Wiceprezydentów spraw, które wpłynęły drogą korespondencyjną (listy interwencyjne, skargi i wnioski). W 2004 r. Referatowi Skarg i Interwencji przekazano 387 tego typu spraw. Z tej liczby:

 • 277 stanowiły listy interwencyjne, z których:

1) 239 zawierało problemy przedstawione przez interesantów listownie bezpośrednio Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom;

2) 36 zawierało interwencje dotyczące indywidualnych spraw interesantów, zgłaszane Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom przez organy zwierzchnie, inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz grupy mieszkańców (np. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wspólnoty Mieszkaniowe, rady dzielnic, Kancelarię Prezydenta RP, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Stowarzyszenie Handlowców Gdyńskie Forum Myśli Współczesnej , Policję, Prokuraturę, Związek Kombatantów, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia i inne );

3) 2 sprawy zostały przekazane przez posłów na Sejm RP;

4) 5 zawierało interwencje anonimowe;

5) 8 nie dotyczyło działalności Urzędu Miasta Gdyni ani też miejskich jednostek organizacyjnych;


 • 91 stanowiły skargi ( w tym: 3 anonimowe), z czego: 16 - to skargi uzasadnione

 • 19 stanowiło wnioski ( w tym: 11 anonimowych).

Tabela nr 1Listy interwencyjne przesłane do Prezydenta Miasta Gdyni i do Wiceprezydentów Miasta, przekazane Referatowi Skarg i Interwencji w 2004r. - z podziałem na komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni i miejskie jednostki organizacyjne, wg właściwości:


Lp.

Komórka/jednostka organizacyjna, której działalności dotyczyła interwencja

Liczba listów

1.

Wydział Spraw Społecznych

58

2.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

22

3.

Wydział Budynków

22

4.

Wydział Architektoniczno-Budowlany

20

5.

Wydział Gospodarki Komunalnej

11

6.

Wydział Organizacyjny

10

7.

Wydział Spraw Obywatelskich

8

8.

Wydział Dróg

6

9.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

4

10.

Wydział Inwestycji

4

11.

Wydział Polityki Gospodarczej

4

12.

Wydział Dochodów

4

13.

Wydział Urbanistyki

3

14.

Wydział Geodezji

2

15.

Wydział Administracyjny

1

16.

Wydział Edukacji

1

17.

Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu

1

18.

Wydział Zdrowia

1

19.

Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

1

20.

Biuro Rady Miasta

1

21.

Sprawy przekazane do innych jednostek wg właściwości

1

22.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


30

23.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni


20

24.

Straż Miejska


14

25.

Powiatowy Urząd Pracy


12

26.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych


8

27.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


1

28.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni


1Ogółem:


2771   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna