Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona36/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Do głównych zadań należało utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym budynku i pomieszczeń innych komórek organizacyjnych znajdujących się poza główną siedzibą Urzędu, w tym także rad dzielnic, zaopatrzenie lokali i pracowników w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe, a także aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu wszelkich imprez odbywających się na terenie Urzędu.

Celem zabezpieczenia ciągłości pracy i zaopatrzenia przeprowadzono szereg postępowań o zamówienie publiczne w wyniku, których zawarto umowy ( w tym większość rocznych ).

W 2004 roku przeprowadzono szereg prac remontowo – modernizacyjnych w budynku i filiach Urzędu, a w szczególności: • wyremontowano, i kompleksowo wyposażono pomieszczenia biurowe Wydziału Edukacji przy ul. Władysława IV,

 • wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach Zespołu Radców Prawnych,

 • oddano do użytku dla potrzeb Referatu Praw Jazdy i Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich zmodernizowane pomieszczenia 59 i 60, ( półpiętro budynku ),

 • zainstalowano urządzenia wentylacyjne w pomieszczeniu sali obsługi mieszkańców, w serwerowni oraz na półpiętrze,

 • zamontowano podgląd TV oraz domofon przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Świętojańskiej,

 • przeprowadzono modernizację sieci elektrycznej i instalacji komputerowej w budynku Urzędu,

 • zainstalowano pocztę pneumatyczną w pomieszczeniu archiwum dowodów osobistych.

Ponadto, dla potrzeb pracowników Urzędu zakupiono między innymi:

 • odzież ochronną, roboczą, a także zlecono szycie umundurowania dla Straży Miejskiej,

 • bilety miesięczne i jednorazowe ZKM i PKP,

 • wyposażenie apteczek pierwszej pomocy,

 • środki czystości,

 • wszelkiego rodzaju materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, wizytówki, identyfikatory,

 • meble i drobny sprzęt biurowy ( czajniki, kalkulatory, lampy, aparaty fotograficzne oraz telefony komórkowe),

 • wodę Dar Natury,

 • wykładziny do pomieszczeń biurowych,

 • artykuły spożywcze ( obsługa narad, sesji, posiedzeń i delegacji ),

 • szafy BHP dla sprzątaczek,

 • a także wszelkie niezbędne akcesoria dla Oddziału Konnego takie jak np. sprzęt jeździecki i witaminy dla koni.

Przeprowadzono także szereg postępowań o zamówienie publiczne w wyniku których zawarto umowy i kompleksowo wyposażono nowopowstały Komisariat Policji ( zakupiono m. in. meble , sprzęt biurowy i medyczny, a także wyposażenie pomieszczenia siłowni ).

Ponadto zakupiono samochody dla Straży Miejskiej, UM oraz skuter i samochody dla Komisariatu Policji.

Sprawowano nadzór nad firmami, którym zlecono konserwację sprzętu i wszelkich urządzeń będących w użytkowaniu UM, a w szczególności: • centrali telefonicznej,

 • systemu kolejkowego NEMO Q ( sala obsługi mieszkańców ),

 • maszyn biurowych i liczących,

 • kserokopiarek,

 • neonu, dźwigów,

 • instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, a także systemów alarmowych.

Prowadzono także analizę i ewidencję kosztów (zakupy, zlecenia, media, telefony wewnętrzne, bezpośrednie i komórkowe ), gospodarkę taborem samochodowym, zawierano umowy i rozliczano ryczałty samochodowe dla 160 pracowników Urzędu, prowadzono gospodarkę materiałowo – magazynową, naliczano wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą dla pracowników, a także aktywnie uczestniczono w pracach na rzecz innych organizacji i jednostek.WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCIW zakresie księgowości finansowej:

 • rozliczano dokumenty finansowe objęte planem finansowym na dany rok obrachunkowy;

 • prowadzono ewidencję syntetyczną i analityczną wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w planach finansowych budżetu gminy;

 • realizacja programu pochodzącego z funduszy UE:

 • Projekt stymulowanie rozwoju miasta Gdyni poprzez stworzenie warunków skutecznej absorbcji środków z funduszy strukturalnych,

 • Projekt otwarta platforma usług Urzędu udostępnionych drogą telefonii komórkowej,

 • Projekt ABC – Alians Miast Bałtyckich;

 • prowadzono ewidencję syntetyczną i analityczną Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: księgowanie dokumentów, sporządzenie przypisów należności, analiza kont księgowych, prowadzenie windykacji, księgi rachunkowe w zakresie funduszy celowych;

 • prowadzono ewidencję syntetyczną i analityczną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: księgowanie dokumentów z uwzględnieniem dokładnej analityki ZFŚS, sporządzanie analiz wykorzystania ZFŚS, analiza spłat pożyczek z ZFŚS, sporządzanie list potrąceń dotyczących spłat pożyczek z ZFŚS;

 • prowadzono konta środków specjalnych:

 • ewidencja księgowa dochodów z tytułu: zajęcie pasa drogowego, opłaty drogowej, reklam, dzierżaw gruntu,

 • ewidencja księgowa wydatków dotyczących remontów dróg,

 • prowadzenie windykacji należności;

 • rozliczano wydatki z budżetów rad dzielnic dotyczących organizowanych festynów, imprez okolicznościowych we wszystkich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, a także bieżącej działalności statutowej rad dzielnic;

 • prowadzono ewidencję syntetyczną i analityczną sum depozytowych z tytułu: (wadium, kaucje zabezpieczające przedmiot użyczenia, zabezpieczenia należytego wykonania umów z tyt. rękojmi i gwarancji);

 • rozliczano umowy z podziałem na zadania: własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu, zlecone powiatu;

 • w sumie zaksięgowano na stronach dzienników cząstkowych 60 000 wpisów w ciągu roku.


W zakresie księgowości materiałowej:

Prowadzono analitykę księgowości materiałowej: środków trwałych podstawowych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, umorzeń środków trwałych podstawowych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczono inwentaryzację środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, zapasu materiałowego w magazynie, niezużytych materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu (paliwo), pozostałych środków trwałych w ewidencji ilościowej, biblioteki.


W zakresie likwidatury:

 • rozliczono 340 delegacji krajowych;

 • rozliczono 73 delegacje zagraniczne;

 • rozliczono 123 zaliczki;

 • zarejestrowano i rozliczono łącznie 1549 umów i zamówień;

 • prowadzono rejestr umów z kontrahentami oraz sprawdzano realizację umów;

 • przyjmowano dokumenty wpływające do likwidatury z wydziałów merytorycznych, sprawdzano pod względem formalno – rachunkowym, prowadzono dzienne rejestry zobowiązań oraz regulowano płatności;

 • przekazywano elektronicznie dyspozycje płatnicze do banku za pomocą systemu Solo Corporate – łącznie 19 627 transakcji bankowych;

 • wystawiano noty księgowe,

 • wystawiano noty korygujące;

 • sporządzano deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 na podstawie rejestrów z poszczególnych wydziałów;

 • wdrażano nowy program komputerowy.


W zakresie Płac:

 • Założono ewidencje w postaci kart wynagrodzeń dla 780 osób oraz założono rejestr umów zleceń i umów o dzieło.

 • Sporządzono listy płac wynagrodzeń oraz na bieżąco rozliczano rachunki wynikające z zawartych umów zleceń i umów o dzieło oraz listy diet radnych.

 • Zgłoszono do ubezpieczenia nowozatrudnionych pracowników na druku ZUA w terminie 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

 • Sporządzono comiesięczne raporty imienne z wypłaconych świadczeń z osobowego i bezosobowego funduszu płac.

 • Wyrejestrowano zwolnionych pracowników na formularzu ZWUA w terminie j.w.

 • Sporządzano deklarację rozliczeniową miesięczną DRA.

 • Rozliczono zaliczki podatku dochodowego wynikające z osobowego i bezosobowego funduszu płac i  z diet radnych.

 • Terminowe przekazywanie podatków do Urzędu Skarbowego i składek do ZUS.

 • Naliczono wynagrodzenia z zawartych ugód z byłymi pracownikami Służby Zdrowia

 • Dokonywano miesięcznych rozliczeń stypendiów oraz wystawiono roczne deklaracje o wypłaconych w 2004 roku stypendiach na drukach PIT – 89 PIT – 8B/11.

 • Założono kartoteki , zarejestrowano i rozliczano wypłaty diet dla 1200 członków obwodowych komisji wyborczych biorących udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 • Wystawiono 1200 informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT – R.

 • Sporządzano informacje PIT-11 dla pracowników zwolnionych, rozliczono podatek za rok podatkowy na drukach PIT-40 oraz sporządzono formularzy PIT-11 dla pracowników, którzy sami rozliczają się z Urzędem Skarbowym.

 • Nanoszono wpisy o wysokości zarobków za cały rok w legitymacjach ubezpieczeniowych dla celów emerytalnych.

 • Wyliczono wysokość zarobków przechodzących na emeryturę lub rentę, a także przeliczano podstawy emerytur wg dokumentów znajdujących się w archiwum.

 • Sporządzano kwartalne i roczne sprawozdania zgodnie z wymogami GUS.

Urząd Miasta posiada sześć stanowisk kasowych. Do zadań kas należy przyjmowanie wpłat z tytułu: podatku od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów, opłaty miejscowej, skarbowej, administracyjnej, targowej, użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntu, garaży, kiosków ruchu, hali targowej, za eksploatację i czynsze lokali użytkowych, wadium, opłaty przetargowej, koncesji za alkohol, sprzedaży mapek gruntowych, zajęcia pasa drogowego, świadectw kwalifikacji, dowodów osobistych, praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i tymczasowych tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, karty pojazdu, wydawania karty parkingowej, kompletu znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, nalepek na tablice tymczasowe, pozwoleń czasowych, egzaminu na licencję taxi, licencji na taksówkę osobową, licencji na przewóz osób, licencji na przewóz rzeczy, legitymacji instruktora, zezwoleń na transport regularny, zezwoleń na transport nieregularny, pozwoleń tramwajowych, wpisów do działalności gospodarczej, sprzedaży mienia komunalnego, wyceny mieszkań, mandatów, opłaty za udostępnienie danych, zaświadczeń na potrzeby własne, wypisów do zaświadczenia, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, kosztów postępowania sądowego, reklamy, kosztów egzekucyjnych, sprzedaży bloczków opłaty skarbowej, dzienników budowy, sprzedaży drewna, książek meldunkowych.


Ponadto obowiązkiem kas jest wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i podejmowanie gotówki do wypłaty: wynagrodzeń, diet radnych, dodatków mieszkaniowych, faktur VAT, zaliczek na zakupy towarów, delegacji krajowych, dewiz na delegacje zagraniczne, Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu, Straży Miejskiej, emerytów i rencistów oświaty, pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Oświaty.Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna