Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona37/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Działalność Wydziału Informatyki w 2004r obejmowała przede wszystkim administrację systemem informatycznym, nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania, wprowadzanie zmian w oprogramowaniu w związku ze zmianami przepisów lub na wniosek użytkowników, tworzenie zestawień i analiz na potrzeby UM lub organizacji zewnętrznych. W 2004 roku gmina przejęła obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Wydział Informatyki był odpowiedzialny za dostarczenie i instalację sprzętu i oprogramowania wspomagającego proces obsługi wypłaty świadczeń. Wdrożenie programu było niezwykle trudne. Krótki czas przeznaczony na rejestracje wniosków, brak precyzyjnych zasad postępowania i błędy programu spowodowały, że w czasie kolejnych miesięcy pracownicy Wydziału Informatyki musieli zaangażować się również w proces wprowadzania danych i obsługi wypłat.

W czerwcu 2004 rozpoczęto przygotowania do planowanego na wrzesień uruchomienia ogólnopolskiego systemu rejestracji pojazdów. Wydział Informatyki przyjął na siebie obowiązek przygotowania migracji danych. Prace nad migracją danych trwały praktycznie do 1 października. Migracja danych powiodła się dla 99.8 % pojazdów. Pod koniec roku wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na zakup systemu do obsługi obiegu dokumentów i śledzenia spraw.

Przez cały 2004 rok prowadzono prace nad objęciem komputerów działających w sieci Urzędu jednym spójnym system zarządzania bezpieczeństwem i uprawnieniami czyli podłączania komputerów do domeny. Procedura podłączania komputerów do domeny obejmuje sprawdzenie stanu technicznego sprzętu oraz aktualizację systemu operacyjnego (przyjęto, że na komputerach włączonych do domeny funkcjonować będzie system operacyjny MS WIN 2000 lub nowszy). Komputery, których stan techniczny nie gwarantuje poprawnego działania przyjętego systemu operacyjnego, podlegają rekonfiguracji lub wymianie. Na koniec roku połowa komputerów pracuje w domenie.

Pod koniec roku przeprowadzono operacje wymiany serwera pocztowego. Wprowadzono szyfrowanie połączeń pomiędzy klientem poczty i serwerem.

Realizując założony plan wydatków przygotowano i przeprowadzono kilka postępowań przetargowych. Postępowania te dotyczyły między innymi zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania (głównie firmy Microsoft) oraz rozbudowy sieci lokalnej.

Wydział Informatyki przedstawił projekt budowy miejskiej światłowodowej sieci szkieletowej. Projekt znakomicie wpasowuje się w strategię budowy społeczeństwa informacyjnego i ma duże szanse na finansowanie z funduszy UE. W 2004 roku powstało studium wykonalności tego projektu. Wydział Informatyki sprawuje nadzór nad strona techniczną tego projektu.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

REFERAT SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Ilość wydanych decyzji w przedmiocie

Stan na 31.12.03 r.

Stan na 31.12.04 r.

Uznawanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wył. utrzymaniu członków rodziny

11

10

Zmiany wysokości zasiłku na utrzymanie członków rodziny poborowych

1

-

Wygaśnięcie prawa do zasiłku na utrzymanie członków rodziny poborowych

1

-

Uznawanie poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojsk. oraz żołnierzy odbywających tę służbę, za żołnierzy samotnych

-

1

Pokrywanie poborowym i żołnierzom należności mieszkaniowych

1

2

Zmiany wysokości pokrywanych należności mieszkaniowych

5

-

Wygaśnięcie obowiązku pokrywania poborowym i żołnierzom należności mieszkaniowych

1

2

Uchylenie decyzji w sprawie uznania żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny

-

1

Uznawanie konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośr. opieki nad członkiem rodz.

2

-

Postanowienia w sprawie zastosowania przymusu bezpośredniego wobec przedpoborowych, poborowych i żołnierzy rezerwy

37

72

Opinii dot. podań poborowych o odroczenie zasad. służby wojsk. z uwagi na konieczność sprawowania bezpośr. opieki nad członkiem rodziny

14

6

Wnioski dot. wszczęcia postępowania o wymeldowanie przedpob. i poborowych

21

27

Wydanych decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osob. i rzeczowych na czas pokoju i na okres W

486

804

Wycofanych decyzji z uwagi na zachodzące zmiany we wnioskach WKU Gdynia

261

475

Wydanych wezwań do wykonania obowiązku świadczeń

402

771

Wycofanych wezwań

182

396

OGÓŁEM :

1425

2567
 • Ilość udzielonych informacji zakładom pracy w 162 179

zakresie świadczeń /dot.środków transportowych

maszyn/ • Wypłaty świadczeń rekompensujących utracone 12.466,67zł 21.498,32zł

zarobki dla żołnierzy rezerwy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004r. /Dz.U. Nr 189, poz.1862/ oraz w oparciu o zarządzenie Nr 7/2004 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia „Wojewódzkiego Planu Poboru”, Powiatowa Komisja Lekarska i Powiatowa Komisja Poborowa w Gdyni, których wspólnym zasięgiem terytorialnym było m. Gdynia, pracowały w okresie od dnia 02 lutego do 23 kwietnia 2004 roku, w budynku Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9.

Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegali mężczyźni urodzeni w 1985r. a także w latach 1984,1983, 1982, 1981, 1980 którzy dotychczas nie stawili się do poboru.

W czasie trwania poboru Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni wydała orzeczenia:
2003r. 2004r.


 • w przedmiocie określenia zdolności poborowych 2067 1984

do czynnej służby wojskowej.
Natomiast Powiatowa Komisja Poborowa w Gdyni wydała orzeczenia:

2003r. 2004r.

 • W przedmiocie odroczeń służby wojsk. 15 9

z uwagi na konieczność sprawowania przez

pobor. bezpośr. opieki nad członkiem rodziny • W sprawie skierowania poborowych do 5 12

służby zastępczej
OGÓŁEM : 20 21
W okresie od dnia 01 – 29 października 2004r. przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Gdyni Referacie Służby Wojskowej rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 roku, a także mężczyzn urodzonych w latach 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, którzy we właściwym czasie nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

Osoby przeprowadzające rejestrację w celu zmniejszenia wskaźnika niestawiennictwa przedpoborowych podjęły szereg działań, takich jak:
 • wysłano 50 podwójnych wezwań,

 • przeprowadzono ok. 280 rozmów telefonicznych z przedpoborowymi, ich rodzicami i krewnymi, sąsiadami,

 • wysłano 50 zawiadomienia do urzędów miast i gmin na terenie Polski,

 • wysłano 5 pism do Aresztów Śledczych,

 • skierowano 16 wniosków do Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków o wszczęcie postępowań w sprawie wymeldowania,

 • w trakcie trwania rejestracji przeprowadzone zostały skuteczne działania w celu wymeldowania się przedpoborowych zamieszkujących na stałe za granicą /13 osób/ oraz zgłoszenia w RELiM nieobecności czasowej ze względu na ich pobyt za granicą /5 osób/,

 • sporządzono 6 postanowień w sprawie zastosowania przymusu bezpośredniego przez Policję /doprowadzono 1 przedpoborowego/,

 • wystąpiono do Policji o przeprowadzenie wywiadu w sprawie ustalenia miejsca pobytu 8 przedpoborowych,

 • wysłano pracowników Straży Miejskiej w celu doręczenia wezwań dla 22 przedpoborowych uchylających się od stawiennictwa.

W wyniku zastosowanych działań stawiennictwo do rejestracji przedpoborowych w 2004r. było 99,99 %


Dane statystyczne zarówno poboru, jak i rejestracji przedpoborowych stanowią dokumentację niejawną „zastrzeżone” /sprawozdania cyfrowe i opisowe znajdują się w aktach Referatu Służby Wojskowej UM Gdyni/.
Mając na uwadze postanowienia § 30 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej a także pkt 9 założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego z dnia 11 października 2002r. wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gdyni, zorganizowano w dniu 08 czerwca 2004r. w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni szkolenie osób funkcyjnych (wykonawców, kurierów i łączników) z 6-ciu Administracji Spółdzielni Mieszkaniowych, rozwijających akcję kurierską na terenie m. Gdyni. W szkoleniu uczestniczyły 52 osoby.

W dniu 17 października 2004r. (niedziela) o godz.19.00 Z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdyni nadał sygnał uruchomienia na terenie m. Gdyni akcji kurierskiej.

Akcja trwała do dnia 19 października 2004r. godz. 20.30.

Powyższą akcję zabezpieczała Komenda Miejska Policji i Straż Miejska w Gdyni. Jednostki te włączyły się także (w wyjątkowych sytuacjach ) w doręczanie dokumentów powołania.

Szczegółowy meldunek z przebiegu i wyników akcji kurierskiej z klauzulą „zastrzeżone” znajduje się w aktach Referatu Służby Wojskowej.

Analizując powyższe zauważa się, że w 2004r. w stosunku do roku 2003 nastąpił wzrost wydanych decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na czas pokoju i na okres „W” – o 318, a także wycofanych decyzji z uwagi na zachodzące zmiany we wnioskach WKU Gdynia – o 214 oraz wydanych wezwań do wykonania obowiązku świadczeń – o 369 i wycofanych wezwań – o 214.


BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Przyjęto przedmioty w ilości 32 szt. znalezione na terenie gminy Gdyni. Wśród rzeczy, które znajdują się na stanie komórki są między innymi: rowery, telefony, klucze, kołpaki, radia itp. są to rzeczy znalezione, zabezpieczone i przekazane przez Prokuraturę i Komisariaty Policji.

Wystąpiono z wnioskiem do I Urzędu Skarbowego o przekazanie nieodebranych depozytów.

Zadaniem biura jest przyjmowanie i przechowywanie przez okres 7 do 14 dni postanowień, upomnień, wezwań, których adresaci z różnych względów nie podejmują ich przez pocztę / art.44 kpa – depozyty /. Ilość tego rodzaju pism wyniosła 42 szt.

Ponadto wywieszono na tablicy ogłoszeń 444 postanowień / Sady, Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, Komornicy, Administracje/, które po upływie wskazanych terminów odesłano do nadawcy / art.138 i 139 kpc/.


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna