Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona38/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

OSP WICZLINO

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2004 r. do 31.12. 2004 r. dokonano zakupu i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Wiczlino w nowoczesny sprzęt niezbędny do funkcjonowania ww. jednostki: mundury szkoleniowo – koszarowe w ilości 9 sztuk, apteczki - 2 sztuki, hełmy strażackie - 3 sztuki, nożyce do prętów, łopaty oraz szpadle, przeprowadzono dwukrotnie przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS, zakupiono krzesła do świetlicy w ilości 60 szt., rękawice ochronne / 20 par /, przeprowadzono legalizację gaśnic oraz aparatów oddechowych, przeprowadzono przegląd samochodu pożarniczego oraz hamulców, urządzenie służące do zbierania oleju z jezdni, radiostację MOTOROLLA GP 360, przeprowadzono remont pomieszczeń / świetlica, toalety, korytarz, kraty okienne i drzwi / w budynku Gminy będącym w użytkowaniu OSP w Wiczlinie, buty strażackie – bojowe w ilości 6 sztuk, zakupiono odzież ochronną – koszarową / 4 sztuki /, sprężarkę SP 200/8/50 z wyposażeniem, taśmę przylepną oraz folię – ciąg komunikacyjny i ewakuacyjny AC 205 format AT.

Ponadto strażacy OSP Wiczlino wzięli udział w 11 akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta Gdyni.

Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku w dniu 19 czerwca 2004r. zorganizował zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek OSP rejonu Gdynia / techniczny tor przeszkód, sztafeta pożarnicza, ćwiczenia alarmowo – bojowe, przeciąganie liny / w których OSP Wiczlino zajęło w kwalifikacji ogólnej pierwsze miejsce.


REFERAT EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Stan podmiotów gospodarczych w ewidencji działalności gospodarczej na dzień 31.12.2004r. wynosi 25.976
W latach 2003, 2004 kształtował się następująco:
Lata 2003 r. 2004 r.
Stan podmiotów gospodarczych 25.304 25.976

W odniesieniu do roku poprzedniego stan podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2004 wzrósł o 672.


Zestawienie czynności w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej w latach 2003-2004 ujętych w liczbach wg prowadzonych rejestrów i spisów:


Lata

2003

2004

ilość zarejestrowanych przedsiębiorców

2.399

2.498

liczba zlikwidowanych przedsiębiorców

2.487

3.024

ilość dokonanych zmian w ewidencji w tym. dot. przedmiotu działalności

2.497

2.639

ilość dokonanych uzupełnień w ewidencji

1.608

2.494

czasookresy, pisemne informacje dotyczące

-

6.983

wpisów w rejestrze przedsiębiorców

3.966

3.641

Ogółem liczba dokonanych czynności

11.349

18.785

W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba ogółem załatwionych spraw w roku 2004 wzrosła o 7.436.

Na powyższe składało się w roku objętym sprawozdaniem:


 • wzrost o 99 zarejestrowanych przedsiębiorców,

 • wzrost o 537 zlikwidowanych przedsiębiorców,

 • wzrost o 142 zmiany w istniejących wpisach,

 • spadek o 325 udzielonych pisemnie informacji dotyczących działalności przedsiębiorców,

 • dokonanie 6.983 uzupełnień wpisów do ewidencji.

REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I MELDUNKÓW

Oprócz rutynowych czynności związanych z ewidencją ludności i meldunkami, wykonano następujące prace:


 • sporządzono i zaktualizowano spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 13 czerwca 2004r.;

-wydano 486 zaświadczeń o prawie do głosowania,

-wpisano do spisu wyborców m. Gdyni 344 osoby, które złożyły stosowny wniosek. • potwierdzano ok. 10 wniosków o wydanie „dokumentów tożsamości” – tygodniowo; telefonicznie potwierdzano ok. 100 wniosków dziennie;

 • wydano 28.587 zaświadczeń o wymeldowaniu (zameldowaniu) zastępujących wpisy do dowodu osobistego, tj. o 1.373 zaświadczenia więcej niż w roku 2003;

-wydano 3.696 zaświadczeń z opłatą skarbową, tj. o 339 więcej niż w 2003r.;

 • sporządzono 94 wykazy (ilościowe) osób zameldowanych dla właścicieli i administracji budynków;

 • dla Wydziału Spraw Społecznych wykonano 92 wykazy osób wymeldowanych, urodzonych i zmarłych (dot. budynków komunalnych);

 • sprawdzono i skorygowano dane osobowe osób otrzymujących paszporty – ok. 50 pozycji tygodniowo;

 • sporządzono 119 wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół i przedszkoli;

 • sprawdzono 2.159 pozycji danych osobowych na podstawie wydruków z TBD i Departamentu Rejestrów Państwowych w Warszawie;

 • uzupełniono w bazie komputerowej ewidencji ludności pełne dane osobowe 39.543 mieszkańców Gdyni (w ramach prac zleconych);

 • skierowano do Zespołu Radców Prawnych 257 wniosków o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych w sprawach o ich wymeldowanie;

 • wydano 194 decyzje administracyjne „z przedstawicielem” w tym także w sprawach z 2003r.Tabela

Nazwa wykonywanego zadania

Stan na 31.12.2004r.

2003r.

Różnica w porów. z 2003r.
Ilość stałych mieszkańców Gdyni

w tym:


urodzenia

zgony


wymeldowania

zameldowania


244.863
2.118

2.222

5.334


6060

245.468
2.034

2.137

5.159


5.841

spadek o
wzrost o

wzrost o

wzrost o

wzrost o

605
84

85

175


219

Ilość osób zameldowanych

na pobyt czasowy ponad

miesiące

w tym:


zameldowania

wymeldowania


4.861
2.593

3.881

5.058


2.719

4.151

spadek o

spadek o


spadek o

197


126

270


Ilość cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały

w tym:


zameldowania

wymeldowania362
47

16

332


23

19

wzrost o

wzrost o


spadek o

30

243

Ilość cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy

ponad 2 miesiące:

do 2 miesięcy:

429


41

441


24

spadek o


wzrost o

12

17Ilość udzielonych informacji

dot. danych osobowych


23.074

30.968

spadek o

7.894


Ilość podań w sprawach

o zameldowanie lub

wymeldowanie

ilość załatwionych1.382


1.124

1.335


1.062

wzrost o


wzrost o

47

62Ilość podań od osób prawnych

w sprawach meldunkowych

ilość załatwionych

386


383

426


421

spadek o


spadek o

40

38Ilość wydanych decyzji

w tym:


odwołań ogółem

decyzji uchylonych

decyzji utrzymanych

w toku II instancji

sprawy przekazane do NSA

uchylone przez NSA

utrzymane przez NSA

w toku NSA1.007
69

6

576
21

-

721

780
86

6

7010
27

-

427

wzrost o
spadek o

-

spadek ospadek o
spadek o

-

wzrost ospadek o

227
17

-

134
6

-

36

Ilość wydanych postanowień

w tym: zażaleń ogółem

w toku II instancji utrzymanych w mocy

uchylonych


41

51

4

-


48

8-

5

3


spadek o


spadek o

wzrost o


wzrost o

spadek o

7

3

11

3


Kontrole meldunkowe

oględziny lokali wzrost o

rozprawy administracyjne


70

9

2357

5

20wzrost o

wzrost o


wzrost o

13

4

3Ilość zmian stanu cywilnego

w tym:


małżeństwa

rozwody


zgony

zmiany imion i nazwisk


5.182


2.706

771


1.705

436

5.339

2.626


769

1.944


511

spadek o


wzrost o

wzrost o


spadek o

spadek o

157

80

2239

75


ilość zmian w danych wojskowych

4.091

4.355

spadek o

264

Ilość zmian dokumentów tożsamości

33.214

34.172

spadek o

958

Ilość mieszkańców którzy

zgłosili czasową nieobecność

w Gdyni

w tym – pobyt za granicą


1.411


173

1.452


126

spadek o


wzrost o

41

47Ilość decyzji w sprawach:

rejestru wyborców

spisu wyborców


5

48

spadek o

43

Ilość wykazów dla Urzędów Skarbowych w Gdyni – zawierają imienne dane o zgonie podatnika

(zadanie nałożone na Gminę ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacjipodatników z dnia 13.10.1995r. realizowane od 01.01.1996r. –Dz.U. Nr 142 poz. 702 z 1995r. sporządzane co 60 dni

30

19

wzrost o

11


Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna