Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona41/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

BIURO RADY MIASTA

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 zwyczajnych sesji Rady Miasta Gdyni oraz jedna uroczysta, zorganizowana w Teatrze Muzycznym w dniu 10 lutego 2004 r. z okazji obchodów 78-lecia nadania Gdyni praw miejskich. Wzięło w niej udział ok. 700 zaproszonych gości, wręczono Nagrody Przewodniczącego RM „Czas Gdyni” oraz Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W kwietniu 2004 gościł w Gdyni prof. Władysław Bartoszewski. Podczas spotkania zorganizowanego z udziałem radnych Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim wręczono mu insygnia Honorowego Obywatelstwa Miasta.

Podczas finału konkursu „Gdynia Bez Barier” w maju 2004 r. insygnia Honorowego Obywatelstwa otrzymał pan Piotr Pawłowski.

Na 11 sesjach zwyczajnych Rada Miasta Gdyni podjęła 304 uchwały i 2 rezolucje.

W 2004 roku odbyły się 154 posiedzenia komisji Rady Miasta.

W sferze zainteresowania Rady Miasta leżą głównie sprawy określone m.in.. w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie samorządu.

Bardzo często na sesjach Rada podejmowała uchwały dotyczące kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami (sprzedaż, kupno, wydzierżawienie, wyrażenie zgody na służebność, inne zagadnienia dotyczące gospodarki gruntami). Ważną rolę w pracach Rady odgrywały sprawy lokalowe, budowy mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Podejmowano także uchwały dotyczące edukacji (uchwały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz reformy systemu oświaty), zdrowia i kultury. Rada Miasta i jej komisje pracowały nad planami zagospodarowania przestrzennego, przygotowywały wizje dalszego rozwoju miasta. W roku 2004 uchwalono kilka ważnych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Gdyni, kolejne są przygotowywane na rok 2005.

Jak co roku, Rada Miasta przyjęła pakiet uchwał określających wysokość podatków i opłat lokalnych, jak również uprawnień do ulg i zwolnień.

Do najważniejszych uchwał podejmowanych przez Radę Miasta należały: uchwalanie założeń do budżetu na rok przyszły, uchwalanie samego budżetu, jak również dokonywanie zmian w trakcie roku budżetowego. Ponadto corocznie do 30 kwietnia Rada Miasta ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta z wykonania budżetu za rok ubiegły. Podjęcie takiej uchwały jest co roku poprzedzane kilkumiesięczną wytężoną pracą wszystkich komisji Rady, szczególnie zaś Komisji Rewizyjnej, do której kompetencji należy dokładne badanie wykonania budżetu we wszystkich działach i rozdziałach.

Na wrześniowej sesji Rada podjęciem odpowiednich uchwał zakończyła wielomiesięczne, wytężone prace nad statutem Miasta, uchwałami ustrojowymi oraz statutami dzielnic.

Bardzo ważną rolę w bieżącej pracy Rady Miasta odgrywa współpraca z jednostkami pomocniczymi – radami dzielnic. W Radzie działa komisja stała Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, która w swym zakresie kompetencji ma właśnie współpracę z radami dzielnic.

W ciągu całego roku we wszystkich radach regularnie odbywały się sesje. Rady współpracowały z mieszkańcami poprzez stałe dyżury radnych i spotkania tematyczne. Radni dzielnic uczestniczyli w różnych akcjach na terenie miasta. Większość rad dzielnic uczestniczyła w realizacji gminnego programu „Bezpieczna dzielnica”. Radni współpracowali z policją, Strażą Miejską, szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i innymi organizacjami. Rady dzielnic organizują festyny środowiskowe dla mieszkańców, przygotowują wigilie i śniadania wielkanocne dla samotnych i najbardziej potrzebujących, zainicjowały i patronują działającym w mieście 3 Klubom Seniora.
WYDZIAŁ KADR I SZKOLEŃ
REFERAT KADR
Zadania stałe


 1. Prowadzono roczne karty ewidencji czasu pracy dla 784 pracowników, zarejestrowano około 11 tysięcy wniosków urlopowych.

 2. Zarejestrowano, opisano i przekazano do płac 1040 zwolnień lekarskich, oraz 510 kart urlopowych.

 3. Wystawiono 46 legitymacji służbowych, 16 legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych, 13 legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin, druki ścisłego zarachowania.

 4. Zarejestrowano i wystawiono 341delegacji służbowych.

 5. Wystawiono około 160 zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w Urzędzie Miasta Gdyni.

 6. Potwierdzono zatrudnienie (na potrzeby socjalne ) dla 444 pracowników, wystawiono 370 kart urlopowych do wczasów pod gruszą.

 7. Przekazano do komórki płac 3.618 pism dotyczących: urlopów bezpłatnych, wypoczynkowych, wychowawczych, macierzyńskich, nagród za pracę, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlopy, odpraw emerytalnych, zmian wynagrodzeń oraz umów o pracę, informacji o rozwiązaniu umów o pracę, itp.

 8. Ustalono prawo do nagrody jubileuszowej dla 84 pracowników Urzędu Miasta Gdyni.

 9. Opracowano harmonogramy i wystawiono skierowania na badania okresowe, kontrolne dla 340 pracowników.

 10. Założono 98 akt osobowych pracowników nowozatrudnionych.

 11. Zawarto umowy o pracę z 40 pracownikami na czas nieokreślony, z 56 pracownikami umowy na czas określony, 7 umów na zastępstwo.

 12. Przekazano do ZUS-u 11 wniosków + kompletów dokumentów pracowników Urzędu Miasta Gdyni do ustalenia kapitałów początkowych.

 13. Skompletowano i kierowano do ZUS 21 wniosków emerytalnych.

 14. Rozwiązano umowy o pracę z 52 pracownikami.

 15. Udzielono 8 urlopów wychowawczych, 2 przedłużono i udzielono 1 urlopu bezpłatnego.

 16. Rozwiązano stosunki pracy z 4 kierownikami gminnych jednostek samorządowych (3 osoby odeszły na emerytury, 1 porozumienie stron).

 17. Zatrudniono 3 kierowników gminnych jednostek samorządowych.

Zadania cykliczne
 1. Sporządzano miesięczne raporty o stanie zatrudnienia ( osoby, etaty) i przekazywano Dyrektorowi Urzędu Miasta Gdyni.

 2. Przekazywano miesięczne informacje do płac w zakresie: zatrudniania pracowników pełnozatrudnionych, ogólnego stanu zatrudnienia, pracowników zwalnianych.

 3. Opracowywano miesięczne informacje o stanie zatrudnienia z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni.

 4. Miesięcznie określano absencję na wnioskach pracowników korzystających z limitów paliwowych (150 wniosków w każdym miesiącu).

 5. Sporządzano sprawozdania za I, II i III kwartał Z-03 do Urzędu Statystycznego.

 6. Sporządzano sprawozdania za okres I i II półrocza Z-13 do Urzędu Statystycznego.

 7. Sporządzano sprawozdanie roczne Z-06 do Urzędu Statystycznego.

 8. W czerwcu 2004 r. oraz w grudniu 2004 r. przeprowadzono procedurę przyznania nagród pieniężnych za I i II półrocze 2004r. oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników UM od 01.01.2004r.

 9. Sporządzano listy pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. tzw. „ 13-tki „

 10. Dokonano bilansu czasu pracy w kartotekach ewidencji za 2004 rok. Założono kartoteki ewidencji czasu pracy na 2005 rok jednocześnie ustalając należny wymiar urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników.

Zadania dodatkowe:
 1. Sporządzono wniosek o zawarcie umowy o odbywanie stażu pracy przez bezrobotnych absolwentów. Umowa została zawarta pomiędzy kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy a Urzędem Miasta Gdyni. Staż odbywało 18 absolwentów przez okres 8 miesięcy.

 2. Podpisano 15 porozumień o odbyciu wolontariatu.

 3. Wprowadzono na stronę internetową BIP, rozdano, przyjęto i przekazano do właściwych urzędów skarbowych oświadczeń majątkowych 227 osób (pracowników, kierowników podległych jednostek, zakładów budżetowych).

 4. Sporządzono i podpisano z kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy umowę w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych – zatrudniono w ramach tej umowy 10 bezrobotnych.

 5. Sporządzono dla wszystkich pracowników UM „Informację dla pracownika” zgodnie z art. 29 §3 Kodeksu pracy.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. DOSKONALENIA KADR

W roku 2004 w ramach powierzonych zadań


 1. Przygotowano zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zakupu usług szkoleniowych dla pracowników urzędu.

 2. Przeprowadzono 171 szkoleń, w ramach których przeszkolono ogółem 616 pracowników.

 3. Wystawiono 164 karty zgłoszenia na szkolenia.

 4. Przygotowano 7 umów cywilnych zw. z realizacją szkoleń wewnętrznych prowadzonych w Urzędzie.

 5. Wystawiono 115 delegacji służbowych zw. z wyjazdem na szkolenie (konferencje).

 6. Zarejestrowano i rozliczono 150 faktur i rachunków za odbyte szkolenia.

 7. Przeanalizowano 205 oddanych przez pracowników „ Kart Oceny Szkolenia” dokonując wstępnych ocen firm szkoleniowych z których korzystali pracownicy Urzędu.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. SOCJALNYCH
 1. Prowadzono karty osobowe dla 792 pracowników ( wraz z pracownikami przebywającymi na urlopach wychowawczych ) oraz 152 emerytów i rencistów Urzędu Miasta Gdyni, co razem stanowi 944 osoby.

 2. Ewidencjonowano wnioski, weryfikowano pod kątem uprawnień do świadczeń – opiniowano oraz naliczano kwoty wynikające z tabeli dofinansowania ZFŚS – 524 osoby:

  1. 379 wniosków o wypoczynek na „wczasy pod gruszą”,

  2. 34 wniosków o ”zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży”,

  3. 31 wniosków o pożyczkę mieszkaniową,

  4. 80 podań o zapomogi.

 3. Sporządzono 25 umów o pożyczkę mieszkaniową z pracownikami Urzędu Miasta Gdyni.

 4. Sporządzono i przekazano do Wydziału Księgowości 56 list wypłat dla 461 osób (pracownicy oraz renciści i emeryci), korzystających ze świadczeń ZFŚS „wczasy pod gruszą”, „ zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży”, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi ).

 5. Sporządzono i przekazano do Wydziału Księgowości - Płace imiennego zestawienia dla 360 pracowników korzystających z opodatkowanych świadczeń ZFŚS w 2004r.

 6. Aktualizowano, sporządzono i przekazano do Samodzielnego Referatu Kadr wykazu emerytów i rencistów na rok 2005 (156 osób ).

 7. Przygotowano dokumentacje, prowadzono postępowania do 6000 EURO w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wydano 350 paczek dla dzieci ( 1-15 lat ) pracowników.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP


 1. Wypadkowość

1.1. Wypadki przy pracy.

W roku 2004 zaistniało 15 wypadków indywidualnych, powodujące czasową niezdolność do pracy, co skutkowało 410 dniami absencji chorobowej. 10 postępowań powypadkowych na wniosek osób poszkodowanych przesłano do ZUS, celem określenia uszczerbku na zdrowiu i załatwienia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z „Ustawą Wypadkową” z 30.10.2002 r. Na wniosek 13 osób poszkodowanych wydano komplet dokumentacji powypadkowej celem dochodzenia świadczeń uzupełniających.

Z zaistniałych 15 wypadków, aż 6 to wypadki pracowników Straży Miejskiej, które zostały spowodowane: zdarzeniami drogowymi (3), pościgiem pieszym (1), zachwianiem równowagi (1), brakiem należytej koncentracji uwagi (1).

Wśród pracowników administracyjno - biurowych najczęstszymi przyczynami wypadków było: niezachowanie należytej uwagi (5), zdarzenia drogowe (2), czynnik materialny (1), warunki atmosferyczne (1).
Wnioski:

Szczególnie istotnym wydaje się zastosowanie prewencji bezpośredniej, skierowanej na osoby, które w ostatnich 2 latach najczęściej - bo kilkakrotnie - ulegały wypadkom w czasie wykonywania pracy. Powinny one przybrać charakter zindywidualizowany, warunkujący dopuszczenie danego pracownika do pracy w określonych warunkach, ponieważ sposób wykonywania przez nich czynności zawodowych decyduje w sposób zasadniczy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

1.2. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadkom w drodze do pracy lub z pracy uległo 4 pracowników. Skutkowało to absencją chorobową wynoszącą 164 dni. Wszystkim poszkodowanym wydano komplet dokumentacji po zakończonym procesie leczenia, celem ubiegania się o uzyskanie świadczeń odszkodowawczych z polisy ogólnej PZU lub ubezpieczenia indywidualnego.

Wnioski:

Wszystkie wypadki były spowodowane chwilową nieuwagą lub pośpiechem pracowników w trakcie drogi do pracy czy powrotu do domu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS nie rozpatruje postępowań powypadkowych wypadków w drodze do/z pracy- poszkodowanym nie przysługują jednorazowe odszkodowania.

1.3. zdarzenia potencjalnie wypadkowe

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń potencjalnie wypadkowych, czyli takich, które tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie doprowadziły do wypadku.

Wnioski:


Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczne przemieszczanie się pracowników i interesantów w ciągach komunikacyjnych budynku głównego Urzędu Miasta, ma to związek z zwiększoną ilością obsługiwanych osób, a także wyeksploatowaną powierzchnią schodów. Stanowi to potencjalne źródło zagrożeń wypadkowych dla pracowników i interesantów.
2.Profilaktyka
2.1. Szkolenie pracowników

Instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego udzielono 234 osobom (nowo-przyjmowani pracownicy, stażyści, praktykanci i wolontariusze).

Samodzielne stanowisko ds. BHP przy współudziale z Gdyńskim Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich i Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziło dwa szkolenia tematyczne dla szkolnych służb BHP.

Wnioski:


W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono szkoleń podstawowych w ramach szkoleń wstępnych, a także szkoleń okresowych pracowników Urzędu.

2.2. Zaopatrzenie w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.

W 2004 roku zaopatrzono w pełny asortyment odzieży roboczej i ochronnej pracowników Urzędu na tych stanowiskach na których było to wymagane, zgodnie z zarządzeniem nr 6/98/II Prezydenta Miasta Gdyni z 06.07.1998 r. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy gdzie wymagane są środki ochron osobistych zostali w nie wyposażeni.

Wnioski:


Celowym staje się dostosowanie ww. zarządzenia do obowiązujących przepisów prawa pracy, a także dokonaniu koniecznych zmian w normach przydziału.

2.3. Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne były na bieżąco realizowane przez Przychodnię Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z sukcesywnie przekazywanymi harmonogramami. Zostało wydanych 6 zaleceń lekarskich, które zostały wykonane.

W ramach wykonywanych badań profilaktycznych przeprowadzono badania dodatkowe. Były to głównie badania okulistyczne wykonywane przez lekarza okulistę dla oceny wzroku 145 pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Badaniom wysokościowym objęto 12 pracowników obsługi.

2.4. Inne działania profilaktyczne

W roku 2004 przeprowadzono szczepienia przeciw grypie pracowników, którzy pracują w największym narażeniu na bezpośredni kontakt z dużą ilością potencjalnych nosicieli wirusów grypy. Z tej formy skorzystało 169 osób.

Urząd Miasta zrekompensował również zakup okularów korygujących wzrok przy pracy z monitorami ekranowymi, po uprzednim zaleceniu zakładowego lekarza okulisty. Z tej formy skorzystało 48 osób.

Przeprowadzono 2 kontrole Zespołu Szkół oraz jedną kontrolę przedszkola. Kontrolom celowanym poddano 2 placówki oświatowe, przeprowadzono 9 spotkań problemowych w zakresie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Wraz z Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzono 2 kontrole kompleksowe gdyńskich szkół.

Pracownik samodzielnego stanowiska ds. BHP brał udział w pracach nad opracowaniem programu komputerowego wydanego na CD dla gdyńskich placówek, pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i nauki w szkołach i placówkach”, który po weryfikacji i zatwierdzeniu został wprowadzony w życie.

2.5. Poprawa warunków prac

Pracownicy Urzędu Miasta na bieżąco są zaopatrywani w odpowiednie urządzenia, narzędzia i materiały do bezpiecznej i ergonomicznej pracy. Sukcesywnie są przeprowadzane prace remontowe pomieszczeń biurowych, korytarzy bez przerywania toku pracy w poszczególnych wydziałach. Prowadzono również uzupełnianie i dalszą wymianę umeblowania. Tak jak w latach poprzednich prowadzona jest stała modernizacja sieci i sprzętu komputerowego, co wyraźnie poprawia warunki pracy.
3. Organizacja służby BHP
3.1.Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w znacznym stopniu uległy zmianie przepisy dotyczące służb BHP ( wdrożenie postanowień dyrektywy 89/391/EWG, nowelizacja działu X kodeksu pracy, nowe rozporządzenia wykonawcze dotyczące służb BHP i szkoleń w zakresie BHP) - spowodowały wyraźne zwiększenie obowiązków tych służb.

3.2.Pilnym staje się potrzeba podjęcia działań w zakresie oceny ryzyka zawodowego, która powinna objąć wszystkie stanowiska pracy.

3.3.W związku ze zmianami zawartymi w aktach wykonawczych dotyczących służ BHP, pilnym staje się potrzeba poddania pracowników samodzielnego stanowiska cyklom specjalistycznych szkoleń, celem uzupełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
4. Komisja BHP
4.1.W Urzędzie Miasta Komisja BHP została powołana w 2004 r. Zgodnie z przepisami w skład Komisji BHP wchodzą: Społeczny Inspektor Pracy, pracownicy komórki BHP, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Urzędu Miasta, lekarz profilaktyk. Przewodniczącym komisji jest Dyrektor Urzędu, a jego zastępcą Społeczny Inspektor Pracy.

4.2.W zakresie działania Komisji wchodzą sprawy problemowe, trudne do rozwiązania w trakcie codziennej działalności Urzędu.


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna