Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


SKARBNIK MIASTA GDYNI – ANDRZEJ GOLDMANNPobieranie 1.39 Mb.
Strona42/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

SKARBNIK MIASTA GDYNI – ANDRZEJ GOLDMANNWYDZIAŁ BUDŻETU

REFERAT PLANOWANIA I ANALIZ

W 2004 roku realizowano zadania z zakresu planowania budżetowego, przygotowano okresowe informacje i analizy wykonania budżetu oraz analizy zadłużenia miasta, które przedkładano władzom Miasta.


Prowadzona przez referat działalność merytoryczna obejmowała następujące zadania:

 • opracowanie układu wykonawczego budżetu,

 • ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu,

 • koordynowanie i nadzorowanie prac nad przygotowaniem planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

 • ustalenie klasyfikacji budżetowej dla zadań realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych,

 • przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwalonym budżecie, układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków,

 • ewidencjonowanie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta,

 • przygotowywanie okresowych informacji i analiz wykonania budżetu miasta,

 • opracowywanie prognoz i planów wieloletnich dochodów budżetowych, planów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań długoterminowych,

 • opracowanie projektu budżetu miasta na rok 2005.

W 2004 roku opracowano układ wykonawczy budżetu miasta Gdyni na 2004 rok obejmujący plany finansowe wszystkich jednostek budżetowych i przekazano go do realizacji. Sporządzono dla każdej jednostki i wdrożono harmonogram realizacji planowanych dochodów i wydatków. Opracowano i wydano w formie książkowej uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2004 rok obejmujący dochody i wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji.


O zmianach dokonanych w budżecie miasta poinformowano jednostki wykonujące budżet oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.
W 2004 roku opracowano, wydano w formie książkowej i przedstawiono gdyńskim radnym „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok” oraz „Informację o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2004 roku”.

W ciągu roku dokonywano okresowych analiz z zakresu wykonania budżetu, które następnie wraz z wnioskami przedkładano Kolegium Prezydenta. Opracowywano wycinkowe analizy ekonomiczne dla potrzeb Skarbnika i Prezydenta Miasta oraz banków, z którymi miasto współpracuje, a także ankiety i informacje o budżecie na wniosek krajowych organizacji samorządowych.

W wykonaniu zarządzenia Prezydenta Nr 5073/2004/IV/K z dnia 30 marca 2004 roku, uczestniczono w pracach komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EURO na zaciągnięcie przez miasto kredytu w 2004 roku. Postępowanie zakończono wyborem najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie zebranych od wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych materiałów, opracowano projekt budżetu miasta na 2005 rok w szczegółowości określonej w uchwale Rady Miasta ustalającej procedurę prac nad budżetem oraz rodzaj i szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu. Po weryfikacji wniosków komisji Rady Miasta przez Kolegium Prezydenta, uwzględniającej dodatkowe zadania do realizacji w 2005 roku, przygotowano projekt uchwały budżetowej na rok 2005.REFERAT OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ

Do zadań referatu należało wykonywanie budżetu, prowadzenie ewidencji wykonania budżetu oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych z wykonania budżetu w 2004r., a w szczególności:

- przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych;


 • przekazywanie dotacji z budżetu miasta zakładom budżetowym, jednostkom kultury, gospodarstwom pomocniczym;

 • przekazywanie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, dotacji dla szkół niepublicznych oraz pozostałych określonych w budżecie miasta;

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i wydatków finansowanych ze środków PFRON;

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydatków związanych z utrzymaniem miasta;

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej inwestycji;

 • prowadzenie ewidencji dochodów i przychodów budżetu miasta;

 • prowadzenie ewidencji wydatków i rozchodów budżetu miasta;

 • prowadzenie ewidencji wykonania budżetu,

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

Ponadto w 2004 roku prowadzono sprawy finansowe związane z realizacją programów „Tellus” i „Bałtycka Scena Letnia”.


Prowadzono działania w zakresie:


 1. Likwidatury

przekazano 12.000 przelewów,

zarejestrowano 4.200 faktur,

zarejestrowano 2.300 umów, zleceń, zamówień,

zwrócono 173 należności z tytułu zabezpieczeń, wadium,

dokonano naliczeń od 75 kwot odsetek od rachunków zabezpieczeń.

założono 26 lokat bankowych.
Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację 245 zadań.

 1. Księgowości i sprawozdawczości z realizowanych wydatków budżetowych i funduszy celowych


Sporządzono bilans jednostki za 2003 rok.


Zaksięgowano 10.185 dowodów księgowych (1.922 wyciągi bankowe)

w tym:


dowodów dot. inwestycji i eksploatacji 8 435

funduszy 1 750


Sporządzono 175 sprawozdań

w tym:


dot. dochodów i wydatków 132

funduszy celowych 20

PFRON 23
GFOŚ

- uzyskano przychody funduszu na kwotę: 969.961 zł

w tym: z tytułu opłat za wycinkę drzew na kwotę: 600.000 zł

- zrealizowano wydatki na kwotę 1.334.476 zł

Wysłano 11 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.
PFOŚ

- uzyskano przychody funduszu 484.998 zł

- zrealizowano wydatki 438.600 zł
PFRON

- uzyskano przychody funduszu 2.754.946

- zrealizowano wydatki 2.726.244
Udzielono pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne w ogólnej kwocie 292.000 zł.

Prowadzona ewidencja należności z tytułu udzielonych pożyczek od 1999 roku wykazuje stan na 31.12. 04r. - 527.937 zł.

W ramach realizacji zadań PFRON od 2004 roku dokonuje się rozliczeń 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej: „Cisza”, „Promyk” i „Caritas”.
Prowadzono obsługę środków pomocowych V programu ramowego Unii Europejskiej dotyczącego programu TELLUS i programu „Bałtycka Scena Letnia”.

Sporządzano miesięczne zestawienia obrotów i sald – 60 szt.

Dokonywano rozliczeń porozumień zawieranych z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

 1. Ewidencji i sprawozdawczości z wykonania budżetu miasta


Zaksięgowano 14.100 dowodów księgowych:

w tym: 285 wyciągów bankowych,
Uzyskano 753.873 zł dochodów z lokat.
Przyjęto, sprawdzono i zaksięgowano sprawozdania z dochodów i wydatków:

1) szkoły podstawowe, średnie, placówki oświatowe, 4.200 szt.

2) urzędy skarbowe 800 szt.

3) sprawozdania RB-N, RB-Z 900 szt.

4) pozostałe sprawozdaniaRb-30, 31,32,33 450 szt.
Sporządzono 100 szt. sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

 1. Ewidencji mienia komunalnego.


Sporządzono:

  • bilans mienia komunalnego za 2003 rok

  • sprawozdanie SG-01 o stanie i ruchu środków trwałych z UM Gdynia

  • ewidencję majątku, która obejmuje 1.400 obiektów inwentarzowych, na kwotę 565 mln zł

  • zbiorczą informację o stanie mienia komunalnego za rok 2003 na podstawie danych 130 jednostek organizacyjnych miasta,

  • zbiorczą informację o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2004 i prognozowaną na 2005 rok podstawie danych 130 jednostek organizacyjnych miasta.

WYDZIAŁ DOCHODÓW

REFERAT PODATKÓW

REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

Podstawowym zadaniem była realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych - podatku od nieruchomości; podatku od środków transportowych; podatku od posiadania psów; podatku rolnego; podatku leśnego; opłaty skarbowej, targowej, miejscowej i administracyjnej.W celu realizacji tego zadania wykonano następujące czynności:

 • decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego wraz z decyzjami za lata poprzednie oraz decyzje uchylające i zmieniające (wymiar podatku na podstawie wykazów nieruchomości złożonych przez podatników, a także na podstawie informacji z innych wydziałów Urzędu Miasta, decyzje są wysyłane podatnikom) ok. 60 000 szt.;

 • decyzje określające podatek albo zaległość podatkową w podatku od nieruchomości osób prawnych i od środków transportowych, decyzje uchylające decyzje określające (obowiązujący tryb - postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego, zebranie materiału dowodowego i zapoznanie z nim podatnika, decyzja ostateczna ) 130 szt.;

 • decyzje rozstrzygające w sprawach ulg podatkowych i udzielające pomocy publicznej dla przedsiębiorstw (obowiązujący tryb - postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego, wezwania do uczestnictwa podatnika w postępowaniu podatkowym i zapoznania się z materiałami dowodowymi, w niektórych przypadkach także występowanie o opinię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szczegółowe uzasadnienie prawne i merytoryczne decyzji - odmowa jest przeważnie przyczyną odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ) 227 szt.;

 • czynności z zakresu rejestracji i poboru opłaty skarbowej od weksli 697 szt.;

 • zwroty opłaty skarbowej 78 szt.;

 • rozliczenie czynności cywilno prawnych przez notariuszy 204 szt.;

 • osobiste przyjęcie interesantów ok. 90 000 osób;

 • wystawianie i rozsyłanie upomnień i zarachowania wpłat ok. 12 000 szt.;

 • wystawienie tytułów wykonawczych 3 183 szt.;

 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o niefigurowaniu w ewidencji, o wielkości gospodarstwa rolnego 305 szt.;

 • zaświadczenia dla rolników ubiegających się o bony paliwowe 33 szt.;

 • czynności proceduralne w przypadku odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i skargi do NSA 38 szt.;

 • postanowienia w sprawie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochód gminy (przesłuchiwanie stron o ich stanie majątkowym, pisanie protokołów, formułowanie wniosków, wydanie postanowienia w sprawie) 120 spraw;

 • operacje związane z zakładaniem i uaktualnianiem komputerowej bazy danych związane z wymiarem podatków i operacje księgowe ok. 600 000 operacji;

 • zabezpieczenie należności podatkowych (wnioski w sprawie hipoteki i wierzytelności przedsiębiorstw w upadłości i zgłoszenia do komorników 51 szt.;

 • pozostałe czynności - udzielenie informacji na piśmie w zakresie podatków, przygotowanie i skierowanie spraw do archiwum, przygotowanie danych do sprawozdawczości wydziału, weryfikacja zwróconych przez organy egzekucyjne tytułów wykonawczych bez wszczętej egzekucji i korespondencja w tych sprawach z Urzędami Skarbowymi., itd. ok. 600 spraw;

 • sprawozdania kwartalne do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom 9 szt.;

 • sprawozdania dla Wydziału Budżetu 12 szt.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ULG I UMORZEŃ


Rozpatrywano wnioski o ulgę podatkową w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę, według obowiązującej procedury - wszczęcie postępowania podatkowego, przesłuchanie podatnika ustalające jego stan majątkowy, zebranie materiału dowodowego, wzywanie podatnika do uczestnictwa w postępowaniu podatkowym i do zapoznania się z materiałem dowodowym, wydawanie decyzji i postanowień. Wykonywano czynności proceduralne w przypadku odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pobierano lub zwracano opłatę skarbową, rozliczano notariuszy. Przygotowywano umowy na sprzedaż znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Zabezpieczano należności podatkowe (ustanowienie hipoteki, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym itd.), zgłaszano wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i układowych oraz egzekucyjnych, wnioski o datację z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach, planowano i sporządzano sprawozdania z dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz z mienia gminy, z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom, z pracy wydziału i ze skutków udzielonych ulg podatkowych, analizy, ankiety itd.. Sporządzano doraźne informacje do prasy na temat płatności podatków, udzielano odpowiedzi na wnioski Radnych w sprawach podatkowych, na bieżąco informowano pracowników wydziału w zakresie zmian w prawie podatkowym. Z przedstawionego powyżej zakresu działań przygotowano ok. 1 000 opracowań lub pism rocznie, o znacznie zróżnicowanym nakładzie pracy i stopniu trudności. W ramach bieżącej obsługi aktualizowano stronę internetową Wydziału Dochodów. Ponadto dokonywano analizy polityki podatkowej pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej.

REFERAT DOCHODÓW Z MIENIA KOMUNALNEGO

Zawarto 25 411 umów, dotyczących: • wieczystego użytkowania: osób fizycznych (działki), wykupionych mieszkań, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych.

   • dzierżawy gruntu: pod garażami (miesięczne), hali targowych, pod działalność gospodarczą osób fizycznych, działki ogrodnicze (roczne), bezumowne korzystanie z gruntu (miesięczne)

     • najmu lokali użytkowych (miesięczne)

Wystawiono 30 156 faktur VAT, 672 mandaty gotówkowe i kredytowe, 676 tytułów wykonawczych i wysłano 86 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Na podstawie raportów kasowych i dowodów bankowych oraz innych dokumentów, po uprzednim ich przygotowaniu dokonano ok. 243 677 operacji księgowych (księgowanie wpłat, sporządzanie przelewów, prowadzenie syntetyki).

Prowadzono windykację należności. Począwszy od wezwań do zapłaty (7 797 wezwań ) poprzez wezwania przedsądowe (493 wezwania) , sprawy kierowane są do Radców Prawnych z prośbą o wszczęcie postępowania Sądowego - 97 spraw.

Zajmowano się również obsługą księgową i windykacją należności za pojazdy odholowane z gdyńskich dróg. W roku 2004 przyjęto na parking 361 pojazdów, z tego 294 pojazdy zostały zwrócone właścicielom po opłaceniu należności. Pozostałe pojazdy sukcesywnie, po upływie 6 miesięcy przekazywane są na rzecz Gminy lub Skarbu Państwa. W 2004 roku przekazano na rzecz: • Skarbu Państwa – 41 pojazdów,

 • Gminy Gdynia – 33 pojazdy.

Prowadzono również akcję windykacji zaległości. Wystawiono 94 upomnienia oraz 57 tytułów wykonawczych.

Nowym zadaniem, które od marca 2004 roku realizowane było przez Referat Dochodów z Mienia Komunalnego była księgowa obsługa i windykacja zaległości za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień. W ubiegłym roku odzyskano należności od zobowiązanych na ogólną kwotę 107 101 zł. Jednocześnie z powodu braku możliwości wyegzekwowania Prezydent Miasta Gdyni umorzył 792 zaległości na kwotę 184 157 zł. W 2004 roku dokonano 1030 operacji księgowych.REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

W okresie od stycznia do grudnia 2004 roku prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne łącznie do 6080 tytułów wykonawczych obejmujących kwotę zaległości równą 6 127 943 zł., z tego 2970 szt. otrzymanych w 2004 roku.

Zrealizowano 2009 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 1 516 308 zł. Wierzyciel wycofał na skutek zapłaty przez zobowiązanego 816 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 1 229 787 zł. Zwrócono wierzycielowi 159 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 155 528 zł.. Powodem była bezskuteczność egzekucji spowodowana m.in.: brakiem majątku dłużnika, zgonem zobowiązanego, niemożnością ustalenia adresu dłużnika, upadłością podmiotu.

Na koniec 2004 roku pozostało do realizacji 3096 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3 226 321 zł, z czego 43 tytuły wykonawcze na kwotę 143 996 zł. wystawione są na zaległości zabezpieczone hipoteką, a w stosunku do 25 tytułów wykonawczych na kwotę 24 977 zł. należności głównej postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone z uwagi na zawarte przez dłużników układy ratalne spłaty zadłużenia lub wstrzymanie wykonania decyzji.


W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano:

 • należność główną z tytułu podatków i opłat lokalnych

oraz innych należności gminy 1 535 824,58 zł.

 • odsetki za zwłokę 334 872,66 zł.

 • koszty upomnienia 14 163,50 zł.

 • koszty egzekucyjne 108 427,48 zł.

Suma 1 993 288,22 zł.

SAMODZIELNY REFERAT KONTROLI FINANSOWEJ

Plan kontroli finansowych na 2004r. przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdyni został zaktualizowany w związku z koniecznością dostosowania zadań do faktycznej obsady na stanowiskach inspektorów, ujęciem 2 kontroli doraźnych (kontrola w Referacie Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 23) oraz zmianą zakresu kontroli prowadzonych w IV kwartale 2004r. (sprawdzenie gospodarki kasowej oraz środkami żywnościowymi w przedszkolach samorządowych).

W 2004r. przeprowadzono ogółem 23 kontrole, w tym 8 kontroli kompleksowych oraz 15 kontroli problemowych.

Kontrole przeprowadzono w następujących jednostkach organizacyjnych i wydziale Urzędu Miasta:


- Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Jana z Kolna 5 – kontrola problemowa,

- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cechowa 22 – kontrola problemowa,

- Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Starodworcowa 36 – kontrola problemowa,

- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Krasickiego 28 – kontrola kompleksowa,

- Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Chwaszczyńska 28 – kontrola kompleksowa,

- Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, ul. Orłowska 57,

- Przedszkole Samorządowe Nr 44, ul. Tatarczana 4,

- Woj. Ośr. Dokształcania Zawodowego,ul.Energetyków13 – kontrola problemowa,

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Legionów 121 – kontrola problemowa,

- ABK Nr 4, ul. Warszawska 67 a – kontrola problemowa,

- Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Zamenhoffa 1 - kontrola kompleksowa,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Bp. Dominika 25- kontrola kompleksowa,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Opata Hackiego13- kontrola kompleksowa,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Unruga 76 – kontrola kompleksowa,

- ZKM, ul. Zakręt do Oksywia 10 – kontrola problemowa,

- Wydział Dochodów UM - Referat Egzekucji Administracyjnej – kontrola problemowa,

- Przedszkole Samorządowe Nr 23, ul. Sandomierska 3 – kontrola problemowa,

- Przedszkole Samorządowe Nr 4, ul. Tatrzańska 18- kontrola problemowa,

- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kołłątaja 8 – kontrola problemowa,

- Przedszkole Samorządowe Nr 18, ul. Krawiecka 35 – kontrola problemowa,

- Przedszkole Samorządowe Nr 19, ul. Harcerska 4 – kontrola problemowa,

- MOPS, ul. Armii Krajowej 44 – kontrola problemowa (termin zakończenia styczeń 2005r.),

- GOSiR Gospodarstwo pomocnicze, ul. Olimpijska 5 – kontrola problemowa (termin zakończenia j.w.);
W ramach kontroli badano następujące zagadnienia:
- wykonanie planu wydatków i dochodów budżetowych,

- wykonanie planu przychodów i kosztów,

- gospodarka finansowa w ramach środków specjalnych,

- ocena sytuacji finansowej kontrolowanej jednostki,

- unormowania wewnętrzne w zakresie procedur kontroli wydatków oraz przestrzeganie tych procedur,

- gospodarka kasowa,

- gospodarka artykułami żywnościowymi,

-potwierdzenie ustaleń wewnętrznych w zakresie stwierdzonych nadużyć i ustalenie osób odpowiedzialnych,

- rozrachunki z tytułu należności ze szczególnym uwzględnieniem windykacji,

- rozliczenia z tytułu ściąganych należności pieniężnych.


Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości o różnej wadze gatunkowej dotyczące różnorodnych sfer związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej jak też potwierdziły ustalenia wewnętrzne w zakresie stwierdzonych nadużyć ( PS Nr 23, ul. Sandomierska 3). Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

 • spraw organizacyjnych i unormowań wewnętrznych,

 • braku właściwego nadzoru osób na stanowiskach kierowniczych nad pracą podległych pracowników,

 • wykonywania budżetu,

 • gospodarki kasowej,

 • gospodarki artykułami żywnościowymi,

 • ewidencji księgowej i sprawozdawczości,

 • dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 21/96 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 października 1996r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i przeprowadzania kontroli finansowych ustalenia kontroli ujęto w protokołach, a w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości do jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości. Ponadto w związku ze stwierdzonym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych skierowano zawiadomienie do rzecznika dyscypliny przy RIO w Gdańsku.Realizacja zaleceń pokontrolnych była nadzorowana przez pracowników referatu. Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania wszystkie skontrolowane w 2004r. jednostki, z wyjątkiem jednostek, gdzie kontrole są w trakcie realizacji lub nie upłynął termin odpowiedzi na zalecenia, przedłożyły sprawozdania z wykonania zaleceń.

Oprócz prowadzenia kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych miasta w miesiącu lutym i marcu (ogółem 108 osobodni) brano udział w przyjmowaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych.


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna