Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633Pobieranie 1.39 Mb.
Strona7/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42

BIURO KONTROLI

Sporządzano dla potrzeb Kolegium Prezydenta sprawozdania i zestawienia na podstawie posiadanej dokumentacji oraz dokumentacji uzyskanej od poszczególnych wydziałów. Na bieżąco prowadzono centralny rejestr wszystkich kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta Gdyni przez wydziały do tego uprawnione oraz pełniono ścisły nadzór nad dokumentacją sporządzaną z tych czynności.

Prowadzona dokumentacja pozwala sprawnie ustalić, które jednostki były kontrolowane w ostatnich latach i w jakim zakresie, a które należałoby objąć planem kontroli.

Opracowując plany kontroli przygotowywano dla Kolegium Prezydenta wykaz jednostek organizacyjnych nie objętych kontrolą.

W 2004 roku przeprowadzono kontrole zgodnie z planem kontroli, zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Gdyni. Ilość planowanych kontroli opracowano łącznie z rezerwą czasową na kontrole doraźne, dostosowane do możliwości obsadowych (trzech pracowników) i technicznych komórki. Plan kontroli zrealizowano w 100% przeprowadzając 15 kontroli planowych.

Ponadto przeprowadzono 5 kontroli doraźnych oraz 4 obszerne merytoryczne opracowania niemające cech typowych kontroli, które wykonano na polecenie członków kolegiów.

Przeprowadzono w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni 2 kontrole planowe oraz 4 kontrole doraźne. Zgodnie z planem kontroli w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym oraz w Wydziale Urbanistyki badano pozwolenie na budowę wydane dla „ POLSERVICE” Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania terminów k.p.a. oraz w świetle zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż w trakcie kontroli część dokumentacji znajdowała się w posiadaniu Naczelnego Sądu Administracyjnego kontrolujący nie mogli jednoznacznie stwierdzić, czy kontrolowany wydział wydał decyzję z naruszeniem k.p.a. W Wydziale Dochodów sprawdzano terminowość składanych deklaracji podatku od nieruchomości przez szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, przedszkola oraz Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2001, 2002 i 2003. Kontrola spowodowała zdyscyplinowanie kontrolowanych placówek w zakresie uporządkowania i zachowania terminów związanych ze składaniem deklaracji podatku od nieruchomości.

Kontrole doraźne przeprowadzono między innymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, gdzie badano regulację prawną działki nr 700/59 położonej przy ul. Dembińskiego 1a, w tym zakresie kontrolujący nie stwierdzili zaniedbań leżących po stronie kontrolowanego wydziału.

Następnie czynnościom kontrolnym doraźnym poddano Samodzielne Stanowisko ds. BHP. Na polecenie kontrolujących uchybienia merytoryczne zostały usunięte. W Wydziale Dochodów - Referacie Egzekucji Administracyjnej wnikliwej analizie poddano wynagrodzenie poborców za przeprowadzanie czynności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Wynikiem kontroli jest opracowanie pisemnych procedur dotyczących organizacji pracy referatu oraz zmiany personalne.

W Wydziale Edukacji badano zatrudnienie w jednostkach podległych pracowników tego wydziału. Stosowne wnioski z przeprowadzonej kontroli przedłożono wiceprezydentowi merytoryczne nadzorującemu kontrolowany wydział.

Nadto przeprowadzono w placówkach kultury 4 kontrole planowe i 1 kontrolę doraźną. Zgodnie z planem dokonano rekontroli celowości wydatków (ZAiKS), ewidencji czasu pracy i gospodarki materiałowej w Teatrze Miejskim.

Kontrolowano Dom Kultury w zakresie ewidencji czasu pracy i gospodarki materiałowej, ujawnione uchybienia kontrolowana placówka usunęła w terminie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach skontrolowano zbiory biblioteczne i gospodarkę materiałową - 2003 r. Kierownictwo kontrolowanej placówki zalecenia pokontrolne wydane przez Biuro Kontroli wykonało terminowo .Natomiast zmianę w Regulaminie wynagradzania zalecono wykonać do 31 grudnia 2004r., jednakże na wniosek dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej, skierowany do Prezydenta Miasta termin prolongowano do marca 2005 r. Muzeum Miasta Gdyni kontrolowano z ewidencji czasu pracy i gospodarki materiałowej, uchybień nie stwierdzono. Doraźną kontrolę prowadzono w Teatrze Miejskim, badano wynagrodzenie pracownika tej placówki. Wynikiem kontroli jest między innymi skierowanie do Prokuratury Rejonowej, informujące o poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji sporządzanej przez pracownicę tej placówki.

W dwóch etapach przeprowadzono kontrolę wszystkich spółek lecznictwa otwartego. Kontrolujący poddali bardzo wnikliwej analizie wykorzystywanie dzierżawionego majątku gminnego pod kątem zabezpieczenia interesów Gminy Gdynia w 2003 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Na polecenie wiceprezydenta nadzorującego służbę zdrowia dokonano dodatkowej analizy podnajmu pomieszczeń na cele medyczne i inne w dzierżawionych od Gminy Gdynia budynkach.

Kontrolowano Administracje Budynków Komunalnych nr 1,3,4,5 pod kątem rzetelności informacji o występowaniu zaległości w opłatach czynszowych u osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Osoby odpowiedzialne za nieterminowe zwroty na rachunek gminy zostały upomniane i pouczone o obowiązujących w tym zakresie przepisach i terminach.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych kontrolowano w temacie prawidłowości obrotu miejscami i grobowcami na gdyńskich cmentarzach w latach 2003-2004. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolą planową objęto Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego-Dziadka, gdzie kontrolowano stan budynku, koszty utrzymania i prawidłowość naliczania wynagrodzeń w 2003 i 2004 roku. Zalecenia pokontrolne placówka wykonała w całości i terminowo. Kontrolowano również Dom Dziecka w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń pracownikom tej placówki. Dyrekcja placówki przyjęła do stosowania uwagi zalecone przez kontrolujących.

W Urzędzie Morskim przeprowadzono kontrolę umów dzierżaw, dotyczących gruntów Skarbu Państwa.

Badano gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności, celowości wydatków w wysokości 5% wynikających z przepisu art. 28 a,b i 127 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. Głównym celem było badanie realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków. Kontrole przeprowadzono w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (gdzie sprawdzono wydatki na ogólną sumę 461.435,84 zł., co stanowi 5,42 % przewidzianych wydatków na 2004 r.) oraz w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (sprawdzając wydatki na kwotę 32.725,39 zł., co stanowi 8 % przewidzianych wydatków w 2004 r.).

Opracowano i przedłożono Prezydentowi raport za 2003 rok, z zakresu przestrzegania wewnętrznych procedur kontroli finansowej, dotyczących wydatków jednostek organizacyjnych.Mając na celu usprawnienie zadań sprawozdawczych w tym zakresie w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta Gdyni opracowano szczegółowe zasady merytorycznego i technicznego przeprowadzania kontroli, wynikających z ustawy o finansach publicznych.
ZESPÓŁ PRASOWY
Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni w 2004 r. realizował zadania z zakresu polityki informacyjnej samorządu gdyńskiego, zapisane w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni w szczególności:

 • wydawanie cotygodniowego biuletynu informacyjnego Rady i Prezydenta Miasta Gdyni "Ratusz" w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej na stronie www.gdynia.pl;

 • bieżące informowanie dziennikarzy i zainteresowanych mieszkańców o pracy samorządu;

 • monitoring prasy krajowej wraz z dokumentacją pod kątem publikacji na temat Gdyni w oparciu o gazety lokalne, prenumerowane przez Urząd Miasta oraz wycinki przygotowane przez Instytut Monitorowania Mediów w Warszawie;

 • obsługa ogłoszeń prasowych zleconych przez wydziały i referaty Urzędu Miasta Gdyni;

 • współorganizacja z Wydziałem Gospodarki Komunalnej konkursu "Gdynia w kwiatach";

 • współpraca z redakcjami przy organizacji Nadmorskiego Balu Dziennikarzy;

 • odpowiedzi na krytykę prasową - udzielanie jednostkom organizacyjnym Gminy pomocy w działalności informacyjnej;

 • przygotowanie konferencji prasowych - cotygodniowych i okolicznościowych;

 • analiza publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dotyczących Gdyni wraz ze zbiorczymi analizami publikacji krytycznych;

 • organizacja przetargu nieograniczonego na druk i kolportaż "Ratusza" (raz w roku budżetowym);

 • aktualizowanie na stronie internetowej www.gdynia.pl stałej rubryki "Aktualności";

 • opieka merytoryczna nad praktykantami i wolontariuszami;

 • przygotowania i czynny udział w Gdyńskim Święcie Niepodległej 11 listopada 2004 r.

Pobieranie 1.39 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna