Urząd stanu cywilnego w 2004 roku sporządzono: Aktów urodzeń 2633


SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPobieranie 1.39 Mb.
Strona9/42
Data29.04.2016
Rozmiar1.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42

SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Przygotowano internetowy informator dla osób niepełnosprawnych (dot. przepisów prawnych związanych z niepełnosprawnością), który na bieżąco aktualizowano.

 2. Wydano „Gdyński informator dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz zapewniono jego dystrybucję.

 3. Zorganizowano spotkanie dla naczelników/kierowników samodzielnych referatów Urzędu Miasta Gdyni dotyczące realizacji uchwały Rady Miasta Nr XLIII/1393/2002 w sprawie przyjęcia wytycznych realizacji polityki społecznej dotyczących osób niepełnosprawnych zgodnie zasadami zawartymi w dokumencie pt. „Agenda 22”.

 4. Obsługiwano od strony techniczno-biurowej prace Zespołu koordynującego tworzenie polityki powszechnego dostępu zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie pt. „Agenda 22”.

 5. Współpracowano wraz Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej przy organizacji warsztatów na temat barier architektonicznych dla studentów architektury.

 6. Zorganizowano wystawę zdjęć oraz projektów wykonanych podczas ww. warsztatów.

 7. Przyjmowano wnioski do V edycji konkursu „Gdynia bez Barier”.

 8. Przygotowano oraz opracowano materiały do posiedzenia Kapituły V edycji konkursu „Gdynia bez Barier”.

 9. Przygotowano formalności dotyczące nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

 10. Przygotowano i obsłużono od strony organizacyjno-technicznej uroczystą galę konkursu „Gdynia bez Barier”.

 11. Zorganizowano wystawę prac niepełnosprawnego artysty Krzysztofa Kosowskiego.

 12. Przygotowano i obsłużono od strony organizacyjno-technicznej Ogólnopolską Konferencję „Miasta otwarte – komunikacja bez barier”.

 13. Zorganizowano pokaz sprzętu ułatwiającego osobom niepełnosprawnym poruszanie się.

 14. Przygotowano 11 numerów tzw. wkładki informacyjnej do Ratusza pt.„Gdynia bez Barier”.

 15. Obsługiwano od strony techniczno-biurowej bezpłatne konsultacje architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

 16. Na bieżąco rozpatrywano sprawy osób niepełnosprawnych (dot. m.in. udzielenia informacji na temat przysługujących praw) - (najczęściej spotykane problemy: dotacje do turnusów rehabilitacyjnych, sanatoria, karta parkingowa, ulgi, kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, uzyskanie dotacji do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, odliczenia od podatków, orzeczenia o niepełnosprawności).

 17. Na bieżąco informowano osoby niepełnosprawne o przysługujących im uprawnieniach oraz o instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 18. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Integracja” w organizacji kampanii parkingowej, poruszającej problem bezprawnego korzystania z miejsc parkingowych tzw. kopert przez osoby nieuprawnione.

 19. Zorganizowano oraz obsłużono od strony technicznej konferencję pt. „Rodzina – niepełnosprawna?”

 20. Obsługiwano od strony techniczno-biurowej prace Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 21. Wydano kalendarz „Gdynia bez Barier” na rok 2005 z pracami niepełnosprawnego artysty Krzysztofa Kosowskiego.

 22. Nadzorowano i kontrolowano wykonanie 22 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi.

 23. Na bieżąco udzielano pomocy dla osób głuchoniemych w załatwianiu spraw w Urzędzie.

 24. Pośredniczono w załatwianiu spraw osób głuchoniemych z zakładami pracy, firmami, lekarzami, przychodniami lekarskimi, MOPS, DOPS, placówki oświatowe, itp.

 25. Wydano 647 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (na bieżąco prowadzono ewidencję osób korzystających z kart parkingowych) oraz 3 karty dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych.

 26. Przekazywano informatory dla osób niepełnosprawnych.

 27. Współpracowano z MOPS, PCPR, Referatem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, GCOP, PFRON.SAMODZIELNE STANOWISKO - MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

W 2004 r. wpłynęły 2193 interwencje konsumentów. Interwencje dotyczyły roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową zakupu różnego rodzaju produktów, wad usług świadczonych przez przedsiębiorców, uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji, ale również interpretacji zawartych umów, trybu zawierania umów, prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, trybu i terminu załatwiania reklamacji, warunków umów o przystąpienie do grupy samofinansującej się, umów ubezpieczenia mienia, w tym pojazdów mechanicznych. Interwencje dotyczyły również usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, dostaw gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej, opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez członków spółdzielni mieszkaniowych oraz dochodzenia odszkodowań za szkody poniesione w skutek nienależytego wykonania zobowiązań.

2130 spraw załatwiono poprzez udzielenie porad prawnych, które obejmowały również sporządzenie reklamacji wad dzieła lub wad towaru, zawiadomień o niezgodności towaru z umową, pism zgłaszających wysokość szkód powstałych w skutek nienależytego wykonania zobowiązania oraz oświadczeń woli stron umowy zależnie od stanu faktycznego i prawnego sprawy jak np. odstąpienie od umowy, wezwanie przedsądowe, oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub sporządzenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Część interwencji dotyczyła porad jak i gdzie uzyskać informacje o przedsiębiorcy oraz roszczeń konsumentów przekraczających uprawnienia wynikające z przepisów prawa.

W 63 sprawach skierowano wystąpienia do przedsiębiorców. Dotyczyły one nie tylko indywidualnych roszczeń konsumentów, ale również praktyk stosowanych przez przedsiębiorców na rynku ujawnionych w toku indywidualnych interwencji.

Sporządzono 21 pozwów do sądów grodzkich zgodnie z wolą konsumentów. Przeprowadzono również 1 mediację, w wyniku której została zawarta ugoda pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentka i jej wykonanie ostatecznie załatwiło spór.

Współpracowano z Pomorskim Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej – powiadamiając go o konieczności przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy na okoliczności wskazane przez konsumenta, a dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen towarów w reklamach prasowych. Wspólnie z pracownikami Inspekcji przeprowadzono mediacje w lokalu mieszkalnym konsumenta. Współpracowano również z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie praktyk rynkowych przedsiębiorców – dostawców energii cieplnej lub pośredników finansowych oraz prowadzących działalność w tzw. „systemie argentyńskim”.

Zawiadomiono Policję o popełnieniu wykroczenia przez przedsiębiorcę, polegającym na nieudzieleniu rzecznikowi odpowiedzi na jego wystąpienie w indywidualnej sprawie konsumentki.

W celu podniesienia poziomu obsługi konsumentów i jakości porad nawiązano współpracę z pionem obsługi klienta Telekomunikacji Polskiej SA oraz podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej w zakresie porad dotyczących umów o usługi finansowe.W ramach działań edukacyjnych uczestniczono w spotkaniach z młodzieżą szkolną (7 klas) w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni i w Ogólnokształcącym Liceum Jezuitów w Gdyni prowadząc wykłady o prawach konsumentów. Nadto w celu upowszechnienia wiedzy o obowiązujących przepisach prawa publikowano w „Ratuszu” informację porównującą uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową z uprawnieniami wynikającymi z gwarancji.Pobieranie 1.39 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna