Ustaleni a prezesa związku żOŁnierzy wojska polskiego w sprawie: mianowania członków związku na stopnie wojskowePobieranie 100.37 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar100.37 Kb.
U S T A L E N I A

PREZESA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W SPRAWIE: MIANOWANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU NA STOPNIE WOJSKOWE

Celem ujednolicenia zasad sporządzania wniosków o mianowanie członków Związku na kolejne stopnie wojskowe poniżej przedstawiam ustalenia i wskazówki do stosowania bieżącej działalności w tym zakresie. 1. PODSTAWA PRAWNA

Żołnierze rezerwy oraz żołnierze nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej (w stanie spoczynku) mogą być mianowani na kolejne stopnie wojskowe na podstawie:

 1. art. 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.);

 2. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. Nr 87, poz. 561);

 3. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz. U. Nr 202 poz. 1554). 1. ZASADY MIANOWANIA

 1. Władze naczelne Związku mogą wystąpić z wnioskiem o mianowanie na kolejne, wyższe stopnie wojskowe żołnierzy w stanie spoczynku oraz rezerwy - członków Związku, w uznaniu ich zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa. Zasady mianowania określone w § 24 ust. 1 dotyczącym żołnierzy rezerwy) oraz w § 32 ( dotyczącym żołnierzy w stanie spoczynku) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe, stanowią katalog zamknięty, nie istnieją więc wyjątki od przepisów tam zawartych.

 2. Wniosek o mianowanie na stopnie wojskowe generałów (admirałów), należy sporządzać zgodnie z opisem zamieszczonym pod wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe oraz niniejszymi ustaleniami.

 3. Wniosek o mianowanie na kolejne stopnie wojskowe w korpusie oficerów chorążych i podoficerów, należy sporządzać zgodnie z opisem zamieszczonym pod wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia MON oraz poniższymi ustaleniami.

 4. W przypadku mianowania żołnierzy na podstawie art. 76 ust. 8 pkt. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w uzasadnieniu wniosku należy przedstawić informacje o zasługach, jakie poniósł żołnierz rezerwy (w stanie spoczynku), zgodnie z podstawą mianowania. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie opisywać tylko przebiegu kariery zawodowej oraz oceny jakości wykonywania obowiązków pracownika (w przypadku gdy żołnierz rezerwy jest zatrudniony na stanowiskach związanych z obronnością państwa), lecz przede wszystkim wykazać wszystkie inne poniesione zasługi w działalności społecznej, związanej z obronnością państwa. Niezbędne jest szczegółowe opisanie działań związanych z obronnością, wskazując ich konkretne przykłady oraz podając wymierne efekty tych działań.

 5. Organy Związku (ZW, ZR, koła) wypełniają część przeznaczoną dla wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. Wniosek podpisuje i opatruje datą oraz pieczęciami Prezes Związku.

 6. We wniosku o mianowanie, na pierwszej stronie w punkcie 6 należy wpisać dodatkowo adres zamieszkania, a w pkt. 8 wpisać zgodnie z wymogiem: numer i datę rozkazu (postanowienia, decyzji) o mianowaniu, nazwę organu wydającego, a ponadto w przypadku żołnierza rezerwy tytuł ostatniego mianowania. Jeżeli natomiast we wniosku nie podano tytułu ostatniego mianowania żołnierza rezerwy, to wojskowy komendant uzupełnień tytuł ten wpisze w treści opinii na drugiej stronie wniosku.

 7. W przypadku występowania z wnioskami o mianowanie za zasługi na rzecz umacniania i promocji obronności kraju, należy mieć na uwadze fakt, że pełnienie tylko określonej funkcji, zajmowanie stanowiska służbowego związanego z wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju nie może być wyłączną podstawą do mianowania na wyższy stopień wojskowy. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać rzeczywiste zasługi poniesione w działalności społecznej, których zakres wykracza poza rutynowe wypełnianie obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że mianowanie z tytułu zasług poniesionych w różnych rodzajach działalności wymaga uznania tych zasług za wyjątkowe lub szczególne, a nie tylko stwierdzenia faktu wykonywania określonych czynności.

 8. Organy Związku, które otrzymują wniosek o mianowanie mają obowiązek sprawdzenia zasadności jego sporządzenia i zgodności z obowiązującymi przepisami, a także zweryfikowania przedstawionych przez wnioskodawcę danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub braków w przedstawionym wniosku, należy wniosek odesłać do wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 9. Wniosek o mianowanie na kolejny stopień wojskowy może być złożony po okresie 3 lat od daty ostatniego mianowania, Mianowanie może nastąpić wyłącznie w ramach tej samej grupy osobowej.

 10. Biorąc pod uwagę zasługi, za które sporządzany jest wniosek o mianowanie na wyższy stopień wojskowy, należy brać pod uwagę tylko te zasługi, które zostały poniesione od daty ostatniego mianowana na stopień wojskowy, albo zwolnienia ze służby wojskowej, jeżeli nastąpiło później niż ostatnie mianowanie.

 11. W uzasadnieniu wniosku uwzględnić należy następujące zagadnienia:

 1. okres pełnienia zawodowej służby wojskowej, rok przeniesienia do rezerwy lub w stan spoczynku. Bezwzględnie podać czy chodzi żołnierza rezerwy, czy w stanie spoczynku.

 2. data wstąpienia do ZŻWP (ZBŻZ, ZBŻZ i ORWP). Krótki opis przebiegu działalności związkowej.

 3. główne kierunki działalności społecznej np. propagowanie historii walk o niepodległość, tradycji wojskowych regionu, współczesnych problemów obronności kraju. Do kogo ta działalność jest skierowana (np. harcerze, młodzież szkolna, szerokie kręgi społeczeństwa, inwalidzi wojenni itp.).

 4. zasługi we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i miejscowymi władzami. Nazwy organizacji, formy współpracy, posiadane wyróżnienia z tego tytułu, jakie, kiedy przez kogo lub na czyj wniosek nadane.

Załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność.

 1. Zasługi we współpracy z młodzieżą np.:

  • z organizacją harcerską: miejscowość, nazwa drużyny, szczepu, chorągwi, rok (lata) współpracy, formy współpracy lub udzielanej pomocy,

  • z młodzieżą szkolną: miejscowość, nazwa szkoły, rok (lata) współpracy, formy współpracy lub udzielonej pomocy.

Załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność.

 1. Zasługi i osiągnięcia we współpracy z jednostką (instytucją) wojskową: miejscowość, numer lub nazwa jednostki (instytucji) wojskowej, rok (lata) współpracy i jej formy.

Załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność.

 1. Zasługi w opiece nad miejscami pamięci narodowej i inicjatywy z tym związane np.: inicjatywa zbudowania pomnika, obelisku, wbudowania tablicy pamiątkowej, opieka nad cmentarzami wojskowymi, współpraca z muzeami. Posiadane wyróżnienia z tego tytułu.

Załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność.

 1. osiągnięcia w popularyzacji zagadnień obronności, problematyki historycznej itp.

  • publikacje prasowe (rok, nazwa organu prasowego, tytuł publikacji) lub książkowe (tytuł, rok wydania).

  • wystawy (np. militariów, zbiorów filatelistycznych, medali itp. poświęconych tematyce patriotycznej). Udział w audycjach radiowych lub programach TV (rok, nazwa programu).

  • organizacja imprez o charakterze patriotyczno-historycznym oraz popularyzujących siły zbrojne (pikniki, wycieczki, rajdy).

  • wyróżnienia otrzymane z tego tytułu.

Załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność.

 1. inne formy działalności społecznej , np.:

Sprawowanie opieki nad inwalidami wojennymi i wojskowymi, działalność w ramach wolontariatu.

Załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność

 1. Na zakończenie uzasadnienia wpisać formułę

Na podstawie przepisu art. 76 ust. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 r. Nr 241 poz. 2416, z późn. zm.), w uznaniu zasług w działalności społecznej na rzecz obronności państwa wnoszę mianowanie (wpisać stop. imię i nazwisko) na stopień ………. (wpisać)”.

 1. Dla potwierdzenia działalności społecznej kandydata do mianowania do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zasługi kandydata dla obronności państwa. Mogą go być: kserokopie dyplomów, podziękowań, zaświadczeń, artykułów prasowych, nazwy i daty programów radiowych i telewizyjnych poświeconych tematyce popularyzacji obronności lub opieki nad miejscami pamięci, w których kandydat brał udział, zdjęć z miejsc pamięci, zdjęć z własnych wystaw, zaproszeń do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu, kopie publikacji albo okładek lub stron książek, na których widnieje nazwisko kandydata, jako autora, współautora, autora zdjęć, recenzenta itp.

 2. W uzasadnieniu nie należy podawać osiągnięć w pracy zawodowej lub działalności w innych organizacjach. W takich przypadkach z wnioskiem występuje pracodawca lub inna organizacja.

 3. W przypadku, gdy kandydat do mianowania wykonuje społecznie czynności takie same lub podobne do obowiązków zawodowych, (np. prowadzenie szkoleń w szkołach, drużynach harcerskich, itp.) można zamieścić takie informacje podając gdzie te czynności są wykonywane podkreślając, że mają one charakter wyjątkowy, są one wykonywane społecznie, poza godzinami pracy, a także załączyć dokumenty potwierdzające tę działalność.

 4. W razie zatrudnienia w jednostkach lub instytucjach wojskowych albo organach reagowania kryzysowego, związanych Obroną Cywilną lub bezpieczeństwem publicznym załączyć opinię lub zaświadczenie właściwego przełożonego.

 5. Dopuszcza się możliwość niewypełniania numeru specjalności wojskowej we wnioskach dotyczących żołnierzy w stanie spoczynku. Obowiązek ten dotyczy wniosków na żołnierzy rezerwy.

 6. Do wniosku nie załączać dokumentów niezwiązanych z działalnością społeczną na rzecz obronności kraju np. zaświadczenia wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, organizacji rzemieślniczej itp.

 7. W przypadku przedstawiania i dokumentowania świadczeń w sferze wolontariatu należy uwzględniać przepisy art. 42- 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 1. INNE USTALENIA.

 1. Wnioski o mianowanie można składać w ciągu całego roku.

 2. Mianowanie na kolejne stopnie wojskowe odbywa się z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia oraz Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada.

 3. W przypadku nowelizacji aktów prawnych wymienionych w pkt. 1, wymagania oraz wzory wniosków o mianowanie mogą ulec zmianie. 1. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 – Wzór wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski oraz stopień oficerski generała, admirała oraz stopień wojskowy Marszałka Polski.

Nr 2 – Wzór wniosku o mianowanie na kolejny stopień wojskowy.

Nr 3 – Warunki mianowania na pierwszy stopień oficerski.

Nr 4 – Zasady występowania z wnioskami o mianowanie.

PREZES ZWIĄZKU

gen. dyw. w st. spocz. Adam RĘBACZZałącznik Nr 1

WNIOSEK

O MIANOWANIE NA ………………………………………………1)
Na podstawie 2).............. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wnoszę o mianowanie żołnierza:


 1. Posiadany stopień wojskowy, numer oraz data postanowienia lub decyzji o mianowaniu

……………………………………………………………………………………………

 1. Imię Nazwisko

 2. Imię ojca

 3. Data i miejsce urodzenia

 4. Numer PESEL

 5. Wykształcenie (należy podać dokładną nazwę szkoły oraz rok jej ukończenia, posiadany tytuł
  zawodowy, stopień lub tytuł naukowy)

 6. Informacje dodatkowe3)

Uzasadnienie wniosku 4).……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wskazać odpowiednio: pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski.

 2. Wskazać podstawę prawną mianowania.

 3. W przypadku wniosku o mianowanie na podstawie:

 1. art. 76 ust. 4 i 9 pkt 2 ustawy (dotyczy żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień oficerski podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony) — należy wskazać również korpus osobowy i datę egzaminu na oficera,

 2. art. 76 ust. 4 i 8 ustawy - należy wskazać przyczynę (podstawę) niepodlegania obowiązkowi służby wojskowej lub okres służby wojskowej i datę przeniesienia do rezerwy, a ponadto w przypadku wniosku o mianowanie na podstawie art. 76 ust. 8:

 1. pkt 1 ustawy - należy wskazać informacje o udziale w walkach o niepodległość państwa (okres i miejsce),

 2. pkt 2 ustawy - należy wskazać zasługi z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. pkt 3 ustawy - należy wskazać informacje o udziale w misjach i operacjach poza granicami państwa (okres i miejsce),

 4. pkt 4 ustawy - należy wskazać informacje o wykonywaniu prac lub zadań na rzecz obronności państwa, w tym:

 • pkt 4 lit. a ustawy - informacje o wykonywaniu w organizacjach pozarządowych działań o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego (należy podać dokładny charakter działań),

 • pkt 4 lit. b ustawy - informacje o wykonywaniu zadań związanych z obronnością państwa w ramach zatrudnienia w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną (miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko),

 • pkt 4 lit. c ustawy - należy wskazać pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

 1. pkt 5 ustawy - należy wskazać przydział mobilizacyjny oraz okresy odbytych ćwiczeń wojskowych/okresowej służby wojskowej,

 2. pkt 6 ustawy - należy wskazać zawód, korpus osobowy/grupę osobową;

 1. art. 76 ust, 4 i 13 ustawy - należy wskazać również nazwę/numer jednostki wojskowej (nazwę instytucji cywilnej, w której żołnierz pełnił czynną służbę wojskową, datę śmierci oraz numer i datę orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o związku śmierci żołnierza z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

 2. art. 76 ust. 4 (dotyczy generałów i admirałów w służbie czynnej) albo ust. 4 i 7 pkt 2 ustawy - należy wskazać również datę powołania do czynnej służby wojskowej/okres pełnienia służby wojskowej, posiadane odznaczenia krajowe/zagraniczne oraz rok ich otrzymania, nazwę zajmowanego stanowiska służbowego, stopień etatowy, numer i datę decyzji o wyznaczeniu na to stanowisko, stopień etatowy;

 3. art. 76 ust, 6 ustawy - należy wskazać również datę powołania do czynnej służby wojskowej/okres pełnienia służby wojskowej oraz odznaczenia krajowe/zagraniczne oraz daty ich otrzymania.

4) W uzasadnieniu wniosku o mianowanie należy wskazać informacje uzasadniające mianowanie.

WZÓR Załącznik Nr2

....................................................................

(pieczęć podłużna organu (ZG ZZWP) sporządzającego wniosek)
WNIOSEK O MIANOWANIE

NA STOPIEŃ WOJSKOWY - wpisać stopień wojskowy

W KORPUSIE OSOBOWYM wpisać nazwę korpusu osobowego; SW (wpisywać w przypadku żołnierzy rezerwy)

           (pełna nazwa korpusu osobowego, nr posiadanej specjalności wojskowej) Wypełnia wnioskodawca*


6
Dotyczy**

1. Nazwisko: wpisać aktualne nazwisko

2. Imię (imiona): wpisać imię (imiona)

3. Imię ojca: wpisać imię ojca

4. Nr PESEL: wpisać nr PESEL

5. Nazwa stowarzyszenia***: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

6. Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko***: wpisać miejsce pracy i zajmowane stanowisko, jeżeli kandydat nie pracuje wpisać - EMERYT . Ponadto w tym punkcie wpisać należy adres miejsca zamieszkania,

7. WKU właściwe dla miejsca zamieszkania: wpisać nazwę właściwej WKU

8. Posiadany stopień wojskowy (nr i data postanowienia (decyzji), nazwa organu wydającego, tytuł mianowania): wpisać posiadany stopień wojskowy oraz numer i datę rozkazu (decyzji o mianowaniu, a także nazwę organu, który mianował na posiadany stopień wojskowy np. Prezydent RP, Minister Obrony Narodowej, Szef DK MON, dowódca okręgu wojskowego itp.

9.Okresy odbywania służby przygotowawczej, ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej

w posiadanym stopniu wojskowym (dokładna data i miejsce oraz łączna liczba dni, nr i data rozkazu)****:dotyczy żołnierzy rezerwy - w przypadku żołnierzy w stanie spoczynku nic nie wpisywać.

UZASADNIENIE WNIOSKU O MIANOWANIE
W uzasadnieniu wymienić należy wszystkie konkretne zasługi w wykonywaniu zadań lub prac na rzecz obronności państwa, zgodnie z wskazówkami zawartymi w pkt. 2 ppkt. 11 niniejszych ustaleń. Pamiętać należy, że w uzasadnieniu wniosku załączniki spełniają rolę pomocniczą. Służą tylko do potwierdzenia zasług wymienionych w uzasadnieniu. Nie do zaakceptowania jest wniosek, w którym uzasadnienie liczy kilkanaście zdań, z czego połowa dotyczy przebiegu służby wojskowej i pracy zawodowej, a do wniosku dołączono kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kartek załączników potwierdzających zasługi osoby proponowanej do mianowania, które to zasługi nie są wymienione w uzasadnieniu.

mp.


(pieczęć urzędowa)
……………………………………….. …………………………………………..

miejsce i data sporządzenia wniosku (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

Wypełnia organ wojskowy

(Nie wypełniać tej strony, w przypadku żołnierzy rezerwy wypełnia ją WKU)

 10. Wykształcenie - wykonywany zawód (nazwa szkoły/uczelni, data jej ukończenia, staż pracy w zawodzie):

......................................................................................................................................................... ……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


11. Tytuły i stopnie naukowe i zawodowe:

..........................................................................................................................................................
12. Stopień etatowy i nazwa stanowiska, na które żołnierz rezerwy posiada przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny. Posiadany przydział kryzysowy lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny lub nazwa stanowiska, na które przewiduje się nadanie przydziału (wraz z pełną nazwą jednostki wojskowej)****:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Wyszkolenie wojskowe (jakie, gdzie i kiedy ukończył):

.................................................................................................................................14. Ocena ogólna z egzaminu na oficera lub podoficera**** (data złożenia egzaminu):

.........................................................................................................................................................................15. Znajomość języków obcych (jakie, poziom znajomości):

.........................................................................................................................................................16. Kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej**** (data orzeczenia):

.........................................................................................................................................................OPINIA ORGANÓW WOJSKOWYCH

mp.


(pieczęć urzędowa)
 

………………………………………….. ………………………………………..(miejsce i data sporządzenia opinii) (stopień wojskowy, imię, nazwisko,

stanowisko służbowe, podpis)*

Wypełnia również wojskowy komendant uzupełnień, jeżeli jest organem występującym z wnioskiem.
**

W pole „dotyczy” należy wpisać jedną z cyfr z niżej wymienionych grup:

 1. mianowanie żołnierza określonego w § 3 pkt. 1 lit. a, b, c i f oraz pkt. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 2. mianowanie żołnierza rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych;

 3. mianowanie żołnierza rezerwy po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

 4. mianowanie żołnierza rezerwy w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych.

 5. mianowanie żołnierza rezerwy odbywającego służbę okresową oraz żołnierza rezerwy po odbyciu służby okresowej;

 6. mianowanie osoby lub żołnierza rezerwy określonego §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

 1. mianowanie żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą lub po jej odbyciu;

 2. mianowanie żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.

***

Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania osoby lub żołnierza rezerwy określonego w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe;

****

Nie wypełnia się, jeżeli mianowanie dotyczy osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej określonej w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Załącznik Nr 3

WARUNKI MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI
TYTUŁ MIANOWANIA
W uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego

W uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli posiadają nadany przydział mobilizacyjny albo przewiduje się nadanie im takiego przydziału i odbyli ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową

Posiadany stopień wojskowy

szeregowy lub podoficer

szeregowy lub podoficer

szeregowy lub podoficerWykształcenie cywilne

wyższe

wyższe

wyższe

Wykształcenie wojskowe

kurs oficerski i zdany egzamin na oficera

kurs oficerski i zdany egzamin na oficera

jeżeli odbył przeszkolenie wojskowe i zdał egzamin na oficera przed 1.01.2004 r.

jeżeli odbył przeszkolenie wojskowe i zdał egzamin na oficera po 1.01.2004 r.

jeżeli odbył służbę przygotowawczą

Ćwiczenia wojskowe

nie wymaga się

nie wymaga się

Łącznie 5 dni ćwiczeń wojskowych

nie wymaga się

15 dni ćwiczeń wojskowych

Przydział mobilizacyjny

nie wymaga się

nie wymaga się

posiadany lub planowany przydział mobilizacyjny na stanowisko o stopniu etatowym, co najmniej podporucznika.

Ograniczenia

brak

brak

brak

U W A G A! Warunkiem złożenia wniosku jest spełnienie wszystkich warunków w danej kategorii tytułu do mianowania.

Załącznik Nr 4

ZASADY WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKAMI O MIANOWANIE
TYTUŁ MIANOWANIA
W uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego

W uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej

W uznaniu zasług z tytułu udziału w misjach i operacjach pokojowych poza granicami państwa

W uznaniu zasług za wykonywanie praz lub zadań na rzecz obronności państwa

Po odbyciu ćwiczeń wojskowych

W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych

Organy uprawnione do występowanie z wnioskami o mianowane

attache obrony (wojskowy, morski, lotniczy) w polskim przedstawicielstwie dyplomatycz­nym w stosunku do żołnierzy posiadających obywatelstwo polskie stale zamieszkujących za granicą w obszarze właściwości danego pol­skiego przedstawicielstwa dyplomatycznego


dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz posiada przydział mobilizacyjny lub w której pełnił okresową służbę wojskową, odbywał ćwi­czenia wojskowe albo posiada nadany przydział kryzysowy

władze naczelne stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy, którzy brali udział w walkach o nie­podległość państwa, wobec żołnierzy zrzeszo­nych w tych stowarzyszeniach

władze naczelne stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy mających szczególne zasługi z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycz­nej Rzeczypospolitej Polskiej

władze naczelne stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy, którzy brali udział w misjach pokojo­wych, wobec osób zrzeszonych w tych stowa­rzyszeniach

władze naczelne organizacji pozarządowych wy­konujących działania o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bez­pieczeństwa publicznego, w których działały lub działają te osoby.organy władzy publicznej albo podmioty posia­dające osobowość prawną zatrudniające żołnie­rzy zasłużonych z tytułu wykonywania prac lub zadań na rzecz obronności państwa

wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszka­nia) lub pobytu czasowego żołnierza rezerwy, trwającego ponad trzy miesiące, jeżeli żołnierz rezerwy nie jest zatrudniony lub zrzeszony w podmiotach, o których mowa powyżej.

wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszka­nia) lub pobytu czasowego żołnierza rezerwy, trwającego ponad trzy miesiące

Pobieranie 100.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna