Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Pobieranie 168.83 Kb.
Strona1/2
Data04.05.2016
Rozmiar168.83 Kb.
  1   2Projekt współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


(SIWZ)

Usługi w zakresie organizacji  wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i  społeczeństwa opartego na wiedzy”

Nr postępowania AZZP.243. 13.2014


Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 28 stycznia 2014 r.

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
   2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
   dalej w skrócie jako: PZP.

  3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
 1. NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Usługi w zakresie organizacji  wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i  społeczeństwa opartego na wiedzy”


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie organizacji  wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i  społeczeństwa opartego na wiedzy” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 63500000-4 Usługi biur podróży

Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:


 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67
  ust.1 pkt 7 PZP.

Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wyjazdy na zajęcia terenowe dla studentów 6 kierunków zamawianych

(koszt podróży + ubezpieczenie grupowe NNW+ koszty płatnych parkingów + koszty płatnych przejazdów):

- 25 wyjazdów:(terminy od 17.02.2014r. do 15.12.2014r.)

- wynajem 25 autokarów min.30 osobowych (standard turystyczny)

- jeden wyjazd może obejmować wynajęcie maksymalnie 5 autokarów jednocześnie

- odległość podróży do 400km (wyjazd + powrót)


2. Wyjazdy na KONFERENCJE NAUKOWE dla studentów 6 kierunków zamawianych

Nazwa konferencji/ Ogłoszenie

Termin

Ilość noclegów

Liczba osób


Wyżywienie


Wymagania

Zjazd Katedr Jednoimiennych

http://www.au.poznan.pl/kgihr/node/4812-13 czerwca 2014

1 (średni standard – np. Hotel**)

9 (w tym opiekun)


śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo

* ubezpieczenie grupowe KL i NNW

* autokar/bus min.9 os. (standard turystyczny)


XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - WODA 2014"

www.seidel-przywecki.pl/index.php?module=site&controller=site&artId=1498&lang=pl


22-25 czerwca 2014

3 (średni standard – np. Hotel**)

11 (w tym opiekun)

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo

* ubezpieczenie grupowe KL i NNW

* autokar/bus min. 11os. (standard turystyczny)

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska
EKO-DOK 2014

http://www.eko-dok.pl/index.php

23-26 kwietnia 2014


3 (średni standard – np. Hotel**)

13 (w tym opiekun)

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.13 os. (standard turystyczny)

CAx

http://www.pensjonatkarnat.pl/aktualnosci-2/

3-6 czerwca 2014


4 (średni standard – np. Hotel**)

31 (w tym opiekun)

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar min 31 os. (standard turystyczny)


3. Wyjazdy na TARGI MIĘDZYNARODOWE dla studentów 6 kierunków zamawianych

Nazwa/Odnośnik

Wymagania

Termin

Ilość noclegów

Liczba osób

Wyżywienie

Flora Holland Trade Fair

http://www.floraholland.com/nl/inkopen/marketing-en-kwaliteit/beurzen-en-plazas/trade-fair-aalsmeer/data-openingstijden/

* karty wstępu na 3 dni targowe


* pilot
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min. 11os. (standard turystyczny)

5-7


listopada 2014

2 noclegi - (średni standard – np. Hotel**)

11 (w tym opiekun)


śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

IFAT


http://www.ifat.de/en


* karty wstępu na 5 dni targowych
* pilot
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar min 27 os.

(standard turystyczny)5-9 maja 2014

4 noclegi -(średni standard – np. Hotel**)

27 (w tym opiekun)

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

COMPOSITES EUROPE – Międzynarodowe Targi Materiałów Kompozytowychwww.composites-europe.com

* karty wstępu na 3 dni targowe


* pilot
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.10 os. (standard turystyczny)

7-9 października 20142 noclegi (średni standard – np. Hotel**)

10 (w tym opiekun)

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

MIDEST Światowe Targi Kooperacji Przemysłowejwww.midest.com* karty wstępu na 4 dni targowe
* pilot
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.16 os. (standard turystyczny)

4-7 listopada 20143 noclegi (średni standard – np. Hotel**)

16 (w tym opiekun)

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)


4. Wyjazdy na CERTYFIKOWANE SZKOLENIA dla studentów 6 kierunków zamawianych


Organizator

Temat szkolenia

Termin szkolenia

Ilość noclegów

Liczba osób

Wyżywienie

Wymagania

BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk

Podstawy techniki PCR i elementami genotypowania11.03 - 13.03.2014

3 (średni standard – np. Hotel**)

13

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.13 os. (standard turystyczny)


Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

ul. Jana Kasprowicza 2

85-073 Bydgoszcz


Pompy i pompownie w praktyce

3 dni marzec

2 (średni standard – np. Hotel**)

8

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.8 os. (standard turystyczny)


GM System Sp. z o.o.

Centrala – Wrocław

ul. Długosza 2-6

51-162 WrocławProgram Solid Edge ST5/ST6

4 dni czerwiec 2014

3 (średni standard – np. Hotel**)

11

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.11 os. (standard turystyczny)


Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z MT Targi Polska Sp. z o.

Certyfikowane warsztaty TrainMiC®


14 marca – 1 dzień

brak

4

śniadania, obiadokolacje (w tym napoje)

*opłata za uczestnictwo
* ubezpieczenie grupowe KL i NNW
* autokar/bus min.4 os. (standard turystyczny) 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie od 17.02.2014r. – 15.12.2014r. 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4a i 4b do niniejszej SIWZ.


 1. PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.


 1. ZMIANY UMOWY

 1. zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  • wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  • zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  • zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

 1. zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: • zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

 • zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

 • zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych
  w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

 • zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  1. przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  2. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.


  1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych po wykonaniu usługi (wyjazdu)i podpisaniu protokołu . Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktur.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP. 1. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 2. Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

 3. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

 4. Warunek dotyczący posiadania UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA (rozdział VII pkt 1 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadał

- aktualną licencję uprawniającą do przewozu osób na terytorium RP, oraz aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowych zarobkowych przewozów osób autokarem wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)

- aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru organizacji turystyki i pośredników turystyki wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie dokumentu( aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru organizacji turystyki i pośredników turystyki na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - złożonego wraz z ofertą. 1. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający oceni na podstawie dokumentów:

- (Aktualnych licencji uprawniających do przewozu osób na terytorium RP , oraz aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowych zarobkowych przewozów osób autokarem wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.).wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.). - oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - złożonych wraz z ofertą.

Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru organizacji turystyki i pośredników turystyki wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie dokumentu( aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru organizacji turystyki i pośredników turystyki na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - złożonego wraz z ofertą. 1. Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze .

 2. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

 1. oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

 2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

 1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej usługi.

 2. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);

 3. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  1. informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).

 4. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

 5. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

 6. Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.

 7. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 8. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 lit. b. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 1. FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.
 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

 1. na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7


Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

 1. na faks nr: 52 374 92 73

 2. email: barbara.bogaczyk@utp.edu.pl
 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

   • w sprawach związanych z procedurą przetargową –

Pan Barbara Bogaczyk tel. 52 374 92 61, w godz. 8:30 – 15:00

   • w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia –

Pani Agata Milczewska tel. 52 374 94 83 w godz. 8:30 – 15:00 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Ponadto, Zamawiający zamieści zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
  o wyjaśnienie treści SIWZ.

 8. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium/


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 2. Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

 3. Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

 4. Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

 6. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

 7. Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

 8. Zamawiający zaleca, aby:

 1. każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

 2. wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

 1. Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy,
  zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7


Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

oraz opisane:PRZETARG NA :

Usługi w zakresie organizacji  wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i  społeczeństwa opartego na wiedzy”
AZZP.243.13.2014 NIE OTWIERAĆ PRZED 07.02.2014r., godz. 10:10


 1. Na ofertę składają się w szczególności:

 1. wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

 2. dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ

 3. jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo,

 4. jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).
 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 2. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 3. Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

 4. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga! miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego 1. Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141 lub przesłać na powyższy adres.

 1. Termin składania ofert: do . 07.02.2014r., do godz. 10:00

 2. Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.
 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 07.02. 2014r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte
  w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 3. Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050,
  z późn. zm).

 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa
  w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  1. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------ x 100

cena badanej oferty


  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  2. Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  3. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

 5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której jest On zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.

 4. Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


 1. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

 4. Wzór umowy - załącznik nr 4

 5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5,

 6. Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6.

 7. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7.


Załącznik nr 1 do SIWZPobieranie 168.83 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna