Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i KirgistaniePobieranie 97.19 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar97.19 Kb.

Utrzymanie porządku na cmentarzach

żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa

w Uzbekistanie i Kirgistanie
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym

Kwiecień 2011

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II: Formularz Oferty wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1a: Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 1b: Formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia – Wykaz doświadczeniaRozdział III: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV: Istotne dla stron postanowienia umowy:

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.ROZDZIAŁ I
instrukcja dla WYKONAWCÓW 1. Zamawiający.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający upoważnia radcę prawnego Pawła Cieślika z kancelarii Krynicki, Cieślik i Partnerzy Radcowie Prawni (zwany dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”) do przygotowanie i przeprowadzenia postępowania. 1. Tryb postępowania.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 Nr. 19 poz. 177 ze zmianami) w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania, zwanej dalej „ustawą”.

  2. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na nazwę postępowania: „Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie” we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

 2. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i ochrona terenów cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie: Beszkent. Obwód Kaszkadaryński, Karszi. Obwód Kaszkadaryński, Galabułak. Obwód Kaszkadaryński, Margilan. Obwód Fergański, Taszłak. Obwód Fergański, Narai. Obwód Nawoiski, oraz na terenie Kirgistanu: Dzalal-Abad. Kod CPV 98371111-5.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  5. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

 3. Termin wykonania zamówienia.

  Termin wykonania 15 grudnia 2012 roku.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

    1. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

  zamówienie lub zamówienia o charakterze porównywalnym z przedmiotowym zamówieniem tj. zamówienie lub zamówienia na terenie Uzbekistanu lub Kazachstanu o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto.

  W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs wymiany walut NBP obowiązujący w dniu ogłoszenia postępowania.   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   2. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

  1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1b do Formularza oferty);

   2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

   3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

   4. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

   1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1a do Formularza oferty);

   2. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. (Przykładowy wzór wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza oferty).

   3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale II SIWZ wraz z załącznikami, dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:

   1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale.

   2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy.

  1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Rozdziałów II niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

  3. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty, za wyjątkiem oferty, pełnomocnictw oraz oświadczenia z pkt 6.1.1 i 6.2.1 SIWZ, które winny być złożone w oryginale.

  4. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  5. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.8. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

  6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  7. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Krynicki, Cieślik i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Wspólna 35 lok.4, 00-519 Warszawa,

oraz opisane:

Oferta na

Utrzymanie porządku i ochronę terenów cmentarzy

Żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa

w Uzbekistanie i Kirgistanie

Nie otwierać przed dniem 06.05.2011r.”


  1. Wymagania określone w pkt 7.6. – 7.9 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub oświadczenie o wycofaniu winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Z zastrzeżeniem pkt. 7.4. Oświadczenia, a także wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy będą przekazywać na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres pełnomocnika Zamawiającego:

Krynicki, Cieślik i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Wspólna 35 lok.4, 00-519 Warszawa, faksem na nr: 22 380-33-50, elektronicznie pod adres: kckancelaria@kckancelaria.com.pl

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest radca prawny Paweł Cieślik.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 1. Termin związania ofertą.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  3. Oświadczenie o przedłożeniu terminu związania ofertą oraz zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie.

  4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

 2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

  1. Oferty winny być złożone w terminie do 06.05.2011 r., do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego na adres: Krynicki, Cieślik i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Wspólna 35 lok.4, 00-519 Warszawa,

  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2011r r. o godz. 12:15 w Kancelarii Krynicki, Cieślik i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Wspólna 35 lok.4, 00-519 Warszawa.

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: cena – 100 pkt

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = (najniższa cena / cena oferty ocenianej) x 100 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i otrzyma 100 pkt.  1. Ocena ofert będzie dokonana zgodnie z postanowieniami art. 91 ustawy. 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  1. Cena oferty zostanie podana jako cena ryczałtowa brutto i powinna zawierać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem naliczonym w należytej wysokości. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględniać wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

Uwzględniając, że przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:

  • Usuwaniu zwiędłych kwiatów, wiązanek i zniczy z całego terenu cmentarzy – co najmniej raz w tygodniu.

  • korekcie spadków i nierówności na nawierzchniach żwirowych – co najmniej raz w miesiącu.

  • sprzątaniu powierzchni utwardzonych – co najmniej raz w tygodniu.

  • zmywaniu (miękką szczotką i wodą) powierzchni betonowych i tabliczek nagrobnych po okresie zimowym,

  • zmyciu podbudowy kamiennej ogrodzenia, uzupełnienie malowania elementów stalowych ogrodzenia.

  • usuwaniu wszelkich uszkodzeń w elementach cmentarzy,

  • bieżącej kontrola stanu cmentarzy, nie krócej niż 1 godzinę raz dziennie.

Opiekę (bieżącą kontrolę) należy wycenić przez okres 12 miesięcy, utrzymanie porządku przez okres 9 miesięcy. Wykonawca poda cenę opieki (bieżącej kontroli) 1 cmentarza przez okres jednego miesiąca oraz cenę sprzątania 1 cmentarza przez okres jednego miesiąca.Wykonawca zobowiązuje się także do przygotowania sprawozdania opisowego wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac opisowych po każdym okresie kwartalnym.

  1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

  2. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

  3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ Ii

FORMULARZ OFERTY

WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OFERTA


Do:

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie”

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres, fax, adres e-mail Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Opieka i utrzymanie porządku całoroczna…………………..zł (słownie brutto złotych…………………………….) uwzględniając, że:

 1. Opieka (bieżąca kontrola) 1 miesiąc/1 cmentarz

…………………..zł (słownie brutto złotych…………………………….),

 1. utrzymanie porządku 1 miesiąc/1 cmentarz

…………………..zł (słownie brutto złotych…………………………….).

 1. OŚWIADCZAMY, że wykonamy zamówienie do dnia 31.12.2012r.

 2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres …………. dni od upływu terminu składania ofert.

 4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*: ________________.

 5. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres, fax, adres e-mail Wykonawcy)

 1. OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

 2. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ dnia __.__.2011 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do Formularza Oferty


(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Utrzymanie porządku i ochronę terenów cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie”, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

__________________ dnia __. __.2011 r.

_____________________________ (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 1b

do Formularza Oferty


(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Utrzymanie porządku i ochronę terenów cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

__________________ dnia __. __.2011 r.

_____________________________ (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Formularza Oferty


(pieczęć Wykonawcy)WYKAZ

DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Utrzymanie porządku i ochronę terenów cmentarzy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie”, oświadczamy, że:

 • wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zamówienie lub zamówienia o charakterze porównywalnym z przedmiotowym zamówieniem tj. zamówienie lub zamówienia na terenie Uzbekistanu lub Kazachstanu o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto.

Lp.

Nazwa i adres zamawiającego


Wartość zamówienia

Miejsce wykonania prac.

Rodzaj wykonanych prac.

Czas realizacji

początek

koniec

1

2

3

4

5

6

1.
2.
Załączmy dokumenty potwierdzające, potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga: poniższe oświadczenie wypełniają wyłącznie Ci Wykonawcy, którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy).
Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: _______________________ (podać nazwę, adres siedziby), niezależnie od charakteru prawnego łączących nas stosunków. Na dowód, iż będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

__________________ dn. _____________________

___________________________________

(podpis Wykonawcy)

Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie.

 2. Zamówienie będzie realizowane na następujących cmentarzach:

Na terenie Uzbekistanu:

  1. Obwód Fergański: Margilan, Taszłak

  2. Obwód Nawoi: Narpai

  3. Obwod Kaszkadaryński: Beszkent, Karski, Galabułak

Na terenie Kirgistanu:

 1. Dzalal-Abad 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:

  1. Usuwaniu zwiędłych kwiatów, wiązanek i zniczy z całego terenu cmentarzy – co najmniej raz w tygodniu.

  2. korekcie spadków i nierówności na nawierzchniach żwirowych – co najmniej raz w miesiącu.

  3. sprzątaniu powierzchni utwardzonych – co najmniej raz w tygodniu.

  4. zmywaniu (miękką szczotką i wodą) powierzchni betonowych i tabliczek nagrobnych po okresie zimowym,

  5. zmyciu podbudowy kamiennej ogrodzenia, uzupełnienie malowania elementów stalowych ogrodzenia.

  6. usuwaniu wszelkich uszkodzeń w elementach cmentarzy,

  7. bieżącej kontrola stanu cmentarzy, nie krócej niż 1 godzinę raz dziennie.

Opiekę (bieżącą kontrolę) należy wycenić przez okres 12 miesięcy, utrzymanie porządku przez okres 9 miesięcy.

Wykonawca zobowiązuje się także do przygotowania sprawozdania opisowego wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac opisowych po każdym okresie kwartalnym.

ROZDZIAŁ IV

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1


 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na:

  1. Usuwaniu zwiędłych kwiatów, wiązanek i zniczy z całego terenu cmentarzy – co najmniej raz w tygodniu.

  2. korekcie spadków i nierówności na nawierzchniach żwirowych – co najmniej raz w miesiącu.

  3. sprzątaniu powierzchni utwardzonych – co najmniej raz w tygodniu.

  4. zmywaniu (miękką szczotką i wodą) powierzchni betonowych i tabliczek nagrobnych po okresie zimowym,

  5. zmyciu podbudowy kamiennej ogrodzenia, uzupełnienie malowania elementów stalowych ogrodzenia.

  6. usuwaniu wszelkich uszkodzeń w elementach cmentarzy,

  7. bieżącej kontrola stanu cmentarzy, nie krócej niż 1 godzinę raz dziennie.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy za całkowitym wynagrodzeniem określonym w § 4.

 4. Wykonawca zobowiązuje się także do przygotowania sprawozdania opisowego wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac opisowych po każdym okresie kwartalnym.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia zakresu świadczonych usług poprzez ograniczenie zakresu lub czasu jej świadczenia. Informacja o ostatecznym zakresie świadczenia usługi zostanie podana przed przystąpieniem wykonawcy do jej wykonywania , a następnie może być modyfikowana za miesięcznym wyprzedzeniem.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności.

§3

Wykonawca będzie wykonywać zlecenie w terminie ustalonym przez Strony, tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku.§4

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony nie przekroczy kwoty ......................... złotych (słownie złotych ........................................................ustalonej na zasadach określonych w specyfikacji i ofercie , które stanowią integralną część niniejszej umowy.

 2. Wynagrodzenie obejmującą wszystkie opłaty i podatki a także wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

 3. Podstawą płatności będą faktury wystawione przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu.

 4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto w ............................................ nr ..................................................

§5

Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostanie dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Za datę dokonania zapłaty poczytuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

§6

Wykonawca oświadcza, ze posiada stosowne zezwolenia niezbędne zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu wykonywania usługi na wykonywanie prac objętych zamówieniem.§7

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1 % kwoty, o której mowa w par 4 niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania usług z mniejszą częstotliwością niż określono to w opisie przedmiotu zamówienia.

§10


 1. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Sądem właściwym w sprawie jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

__________________________ _________________________Zamawiający Wykonawca
: media -> pliki
pliki -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”
pliki -> Wynajem, montaż I demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas XIV międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Informacja o wykonawcach
pliki -> Regulamin konkursu na logo i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych projektu Wielokulturowy Lublin
pliki -> Informacje o prowadzących warsztaty abcdesign władysław Pluta
pliki -> I nformacja prasowa wrzesień 2010 r
pliki -> Ogólne zasady teoretyczne kodyfikacji pisowni śląskiego języka regionalnego
pliki -> Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany w siwz na „Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie I Kirgistanie”
pliki -> Warszawa: Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie Numer ogłoszenia: 88616 2011; data zamieszczenia: 21. 04. 2011
pliki -> Ustalone nazwiska mieszkańCÓw warszawy, GŁÓwnie z dzielnicy wola, zamordowanych w dniach 2 15 sierpnia 1944 R. W rejonie ul. GÓRczewskiej I ulic zagłoby-moczydłO
pliki -> Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej 4 listopada 2009r. Turniej Pieśni – konkurs wokalny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna