Uwaga konkurs z ekonomii! XII ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Pińczów 2010 organizowanego przez Powszechna Kasę OszczędnościPobieranie 31.99 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar31.99 Kb.
Uwaga konkurs z ekonomii!
XII Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Pińczów 2010 organizowanego przez Powszechna Kasę Oszczędności BANK POLSKI Spółka Akcyjna i SKO przy Gimnazjum nr 2 im Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie pod patronatem medialnym Płomyczka
Etapy konkursu:
Zgłoszenia do konkursu do 23 stycznia 2011 - zgłoszenia przyjmują Pani Justyna Borowska oraz Pan Wojciech Sichniewicz.

I etap (szkolny) 25 tycznia zostaną rozegrane eliminacje szkolne - Etap I przygotowują komisje szkolne we własnym zakresie, układają pięć zadań (maksymalna liczba punktów za jedno zadanie - 5p).Do eliminacji ogólnopolskich należy zakwalifikować trzech uczestników, którzy uzyskali minimum 70% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w eliminacjach szkolnych. W
II etap ogólnopolski 11 marca 2011
Uwaga: zgodnie z regulaminem konkursu Dzieci organizatorów czyli pracowników PKO BP S.A. oraz nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Pińczowie nie mogą brać udziału w turnieju.
Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.gm2.pinczow.com/?p=eko/dzialy/regulamin

Zagadnienia do etapu szkolnego:

Pojęcia ekonomiczne
 • superkonto graffiti

 • hossa

 • bessa

 • bankomat

 • przelew

 • zysk

 • oprocentowanie

 • akcje

 • wkład oszczędnościowy

 • giełda

 • karta płatnicza

 • środki płatnicze

 • dywidenda

 • waluta

 • jednostki monetarne

 • debet

 • weksel

 • podatek

 • żyrant

 • aukcja

 • spółka

 • rata

 • kapitał

 • cło

 • marża

 • polisa

 • wadium

 • lombard

 • sprzedaż

 • skup

 • kasa

 • bank

 • obligacje

 • akcje

 • papier wartościowy

 • rachunek bankowy

 • konto

 • stopa procentowa

 • odsetki

 • oszczędności

 • pożyczka

 • kredyt

 • dług

 • konto

 • dyskonto

 • inflacja

 • najnowsze wiadomości i pojęcia ekonomiczne z krajów Uni Europejskiej

 

Przykładowy zbiór zadań - na dobry początek

ZAD. 1 Cenię 240 zł obniżono o 7,5%, a następnie podwyższono o 8,5%. O ile złotych różniłaby się cena końcowa od otrzymanej w powyższy sposób, gdyby cenę początkową najpierw obniżono o 8,5%, a następnie podwyższono o 7,5%?


ZAD. 2 Cena 1 m2 mieszkania najpierw wzrosła o 10%, a następnie spadła o 10%. Ile procent ceny początkowej stanowi cena końcowa l m2 mieszkania?


ZAD. 3 Korzystając z poniższej tabeli (skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2001 roku), rozwiąż zadania 4 - 6 (w obliczeniach nie uwzględniamy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).


Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

ponad do

37 024
74048 37 024
74 048
19% podstawy obliczenia minus kwota 493,32 zł

6541,24 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł

17 648,44 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
Kwota nie podlegająca opodatkowaniu w 2001 roku wynosiła 2 596,42 zł

ZAD. 4 Pani Marysia przez pierwsze pięć miesięcy roku otrzymywała pensję zasadniczą w wysokości 1400 zł oraz comiesięczną premię w wysokości 20% pensji zasadniczej. W pozostałych miesiącach roku jej zarobki wynosiły 1800 zł miesięcznie (wraz z premią). Jakiej wysokości podatek zapłaciła pani Marysia?


ZAD. 5 Pan Grzegorz, będąc na urlopie bezpłatnym, przez cały 2001 r. zarabiał 216 zł miesięcznie. Jakiej wysokości podatek zapłaci?


ZAD. 6 Miesięczna pensja pani Ewy w styczniu wynosiła 2150 zł. Przez kolejne osiem miesięcy (od lutego) otrzymywała pensję o 30% wyższą. W ostatnich miesiącach roku kolejny raz podwyższono pensję, tym razem o 20%. Dodatkowo zakład pracy wypłacił nagrodę z zysku w wysokości trzech uposażeń grudniowych. Jakiej wysokości podatek zapłaciła pani Ewa?


ZAD. 7 Jaka kwota dolarów amerykańskich (USD) została wpłacona do banku, jeżeli po roku odsetki są równe 50 USD? Roczna stopa procentowa wynosiła 2%.


ZAD. 8 Jaki kapitał wpłacono na 3-miesięczną książeczkę terminową, oprocentowaną 12% w skali roku, jeżeli po 6 miesiącach wysokość wkładu wraz z odsetkami wyniosła 10609 zł.


ZAD. 9 Wpłaciłeś 1000 zł na obiegową książeczkę oszczędnościową PKO. Wkład jest oprocentowany 9% w stosunku rocznym. Oblicz odsetki, które zostaną Ci dopisane do kapitału początkowego, jeżeli podejmiesz całą kwotę:


a) po roku, b) po pół roku, c) po półtora roku, d) po 2 latach

ZAD.10 Wuj Tomasz, chcąc obniżyć koszty utrzymania domu, dokonał trzech usprawnień, które obniżyły wydatki: po pierwszym usprawnieniu o 20%, po drugim o 25% i po trzecim jeszcze o 55%. O ile procent łącznie obniżył wydatki?


ZAD. 11 Sąsiad uzyskał w pewnym banku jednoroczny kredyt w wysokości 1 mln zł na rozwinięcie działalności gospodarczej. Kwota kredytu ma być spłacana w 4 równych ratach 3-miesięcznych wraz z należnymi odsetkami. Kredyt jest oprocentowany 25% w stosunku rocznym. Do kosztów kredytu należy dodać ponadto jednorazową opłatę za operacje bankowe w wysokości 1% od kwoty udzielonego kredytu, płatną w ciągu 2 dni od podpisania umowy. Oblicz koszt kredytu.


ZAD. 12 Koszt budowy domu oszacowano na 250 tys. zł. Na materiały budowlane przewidziano 60% ogólnego kosztu budowy, na transport materiałów 3%, na robociznę 30%, resztę nie przewidziane wydatki. Oblicz wielkość każdej pozycji. Wykreśl kołowy diagram procentowy.


ZAD. 13 Cztery firmy samochodowe A, B, C, D podwyższały dwa razy w ciągu roku ceny niektórych modeli samochodów:


Firma A podwyższyła cenę modelu W najpierw o 4%, a potem o 6%.
Firma B podwyższyła cenę modelu X najpierw o 6%, a potem o 4%.
Firma C podwyższyła cenę modelu Y najpierw o 5%, a potem jeszcze raz o 5%.
Firma D podwyższyła cenę modelu Z najpierw o 9%, a potem o 1%.
a)Która firma podwyższyła cenę najbardziej (procentowo)?
b)Jakie były ceny przed podwyżkami: modeli W, X, Y, Z, jeśli po podwyżkach ceny tych modeli wynosiły odpowiednio 38584 zł, 41 340 zł 26 460 zł, 44 036 zł?

ZAD. 14 Miesięczna pensja pana Młynarskiego wynosiła w styczniu 1280 zł. W czerwcu pan Młynarski otrzymał 12,5% podwyżki, a w grudniu znów otrzymał podwyżkę o 5%.


a)Ile złotych wynosiła pensja p. Młynarskiego w grudniu?
b)O ile procent pensja grudniowa była wyższa od pensji w styczniu?

ZAD. 15 Na wiosnę cena litra benzyny wynosiła 1,80 zł. W czerwcu benzyna podrożała o 10 %, a w listopadzie staniała do 1,93 zł za litr.


a) O ile procent staniała benzyna w listopadzie, w stosunku do ceny czerwca?
b) O ile procent ( z dokładnością do 0,1%) cena w listopadzie była wyższa od ceny na wiosnę?

16. Rolnik pożyczył w banku 5000 zł na 1 rok. Oprocentowanie pożyczki jest równe 28%. Ile odsetek zapłaci rolnik po roku?

17 . Oblicz odsetki:
a) 42% rocznie od kwoty 1000 złożonej na rok,
b) 20% rocznie od kwoty 10 złożonej na 9 miesięcy,
c) 35% rocznie od kwoty 200 złożonej na 3 miesiące.

18. Oblicz odsetki po 6 miesiącach od wpłaconej do PKO kwoty 5000 zł na 40% rocznie.

19. Przedsiębiorca pożyczył w banku 3000 zł na okres jednego roku na50%. Jaką kwotę wraz z odsetkami będzie musiał przedsiębiorca zwrócić do banku po roku?

20. Kapitał 300 dolarów wpłacono do PKO na 4% rocznie. Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy.

21. Kapitał 500 dolarów wpłacono do PKO SA na 3-letnią książeczkę terminową na 6% rocznie. Oblicz wysokość wkładu wraz z odsetkami po 3 latach i odsetki po tym okresie.

22. Jaka kwota została wpłacona do banku PKO SA na 4% rocznie, jeśli wiadomo, że po roku odsetki są równe 60 dolarów?

23. Spółdzielnia produkcyjna pożyczyła w banku 80 000 zł na budowę obory. Stopa procentowa wynosiła 4%. Pożyczka została zwrócona po 3 latach. Ile zapłacono odsetek?

24. Pracownik wpłacił na początku pewnego roku 2500 zł na książeczkę oszczędnościową. Kwoty tej nie zmieniał w ciągu 5 lat, a tylko podejmował odsetki przy końcu każdego roku. Ile złotych odsetek otrzymał w ciągu tych 5 lat, jeśli stopa procentowa wynosiła 31/2%

25. Mama wpłaciła na książeczkę oszczędnościową 720 zł. Pieniądze te procentowały przez 162 dni jednego roku. Stopa procentowa wynosiła 3,5%. Ile odsetek mama otrzymała? .

26. 5 marca 1994 r. ktoś wpłacił na książeczkę oszczędnościową 900 zł. Jaki był stan jego oszczędności na dzień 1. I. 1995 r. jeśli stopa procentowa wynosi 3%?

27. Posiadacz książeczki oszczędnościowej PKO wpłacił 20 stycznia 1994 r. (tj. w dniu założenia książeczki) 1200 zł. 10 kwietnia 1994 r. podjął 300 zł, a 25 października tegoż roku wpłacił 500 zł. Jaki był stan jego oszczędności na dzień I. I. 1995 r., jeżeli stopa procentowa wynosi 3%?

28. Pracownik otrzymał premię w wysokości 6000 zł. Dnia 28 VIII tegoż roku założył w oddziale PKO książeczkę terminową oprocentowaną w wysokości 5% w stosunku rocznym, wpłacając całą premię. Oblicz, ile złotych odsetek otrzyma pracownik dokładnie po dwóch latach, jeżeli w ciągu tego czasu nie podejmie i nie wpłaci żadnej kwoty na tę książeczkę?

29. Pewna kwota dolarów umieszczona w Banku na 6% w skali rocznej przyniosła ten sam dochód co kwota o 50 dolarów większa umieszczona na 5% w skali rocznej w innym banku. Jakie kwoty zostały wpłacone do każdego z banków?

30. Oprocentowanie w banku wynosi 18% w skali roku. Jaką kwotę należy wpłacić do banku, aby po roku od dokonania wpłaty zyskać 1800 zł odsetek?

31. Pan Kowalski wpłacił do Bax- Banku 10 mln złotych, 500 dolarów i 750 marek. Jaki będzie stan konta pana Kowalskiego po roku? A jaki po dwóch latach?

Lokata 12- miesięczna

waluta

złotówki

dolary

marki

oprocentowanie

40%

5%

7,5%

32 . Kasiu podwyższam Ci kieszonkowe o 2,5 złotego – powiedział tata do córki.


To teraz w ciągu czterech miesięcy dostanę tyle samo pieniędzy, ile przedtem w ciągu pięciu – odpowiedziała córka. Ile złotych kieszonkowego będzie teraz dostawała Kasia?

33. Marta ma 18 zł oszczędności i nadal odkłada po 2 zł tygodniowo. Jacek, który dotychczas nie miała oszczędności, postanowił odkładać po 3,50 zł tygodniach. Po ilu tygodniach Jacek będzie miała więcej pieniędzy niż Marta?

34. Ewelina chce wpłacić 1000 złotych do banku na okres jednego roku. Okazało się, że w jednym banku dopisują co kwartał odsetki stanowiące 10% kwoty złożonej na rachunku oszczędnościowym, w drugim zaś po roku dopisują 45% wpłaconej kwoty. Który bank oferuje korzystniejsze warunki? Ile złotych Ewelina otrzymałaby po roku w każdym z tych banków?

35. W pewnym banku kwoty wpłacone na książeczkę oszczędnościową a vista podlegają rocznej kapitalizacji w wysokości 24%. Ile złotych bank dopisze do kwoty 500 zł, jeśli była ona złożona na książeczce przez:


a) miesiąc,
b) kwartał,
c) siedem miesięcy,
d) dwa lata

36. Bank udziela pożyczek, ale do każdej miesięcznej raty pożyczki klient musi dopłacać 5% kwoty nie spłaconego jeszcze kredytu, przy czym do pierwszej raty dopłaca odsetki od całego kredytu. Oblicz, ile klient musi spłacać w kolejnych miesiącach, jeśli bank udzielił mu pożyczki w wysokości 1000 złotych, zakładając spłatę na pięć rat.

37. Dwaj przyjaciele byli dłużni 2/9 rubla. Każdy z nich miał wprawdzie pieniądze, ale nie tyle, aby mógł sam zapłacić ten wspólny dług. Pierwszy powiedział do drugiego: “Daj mi 2/3 swoich pieniędzy, a ja wtedy zapłacę dług”. Drugi zaś powiedział: “Gdy ty dasz mi 3/4 swoich pieniędzy, będę mógł zapłacić cały nasz dług”. Ile pieniędzy miał każdy z przyjaciół?.

38. Odsetki od dwóch kredytów budowlanych o całkowitej wysokości 100000 zł wynoszą rocznie 3150 zł, przy czym stopa procentowa jednego kredytu wynosi 3%, a drugiego 3,5%. Jak wielkie są te kredyty?

39. Czterech chłopców miało razem 45 zł. Jeżeli pierwszemu dodamy 2zł, drugiemu odejmiemy 2 zł, trzeciemu podwoimy ilość jego pieniędzy a czwartemu zmniejszymy ilość jego pieniędzy do połowy, to wtedy wszyscy będą mieli jednakową ilość pieniędzy. Ile złotych miał każdy z chłopców?

40. Marek oszczędzał przez pewien czas po 50 zł miesięcznie. Na prezent z okazji imienin mamy wydał 120 zł i pozostało mu więcej niż 280 zł. Przez ile co najmniej miesięcy oszczędzał przed tym wydatkiem?

41. Zaciągniętą pożyczkę spłacono w n ratach. Pierwsze 4 raty wynosiły po a zł, każda z pozostałych była o b zł większa. Jak duża była pożyczka?

42. Jarek złożył na początku roku swoje oszczędności w kwocie 960 zł na dwie książeczki oszczędnościowe z oprocentowaniem 5% i 3,5%. Po upływie roku otrzymał razem 43,02 zł odsetek. Jaką kwotę złożył Jarek na książeczkę każdego rodzaju?43. Moje oszczędności stanowią trzy czwarte twoich. Dziesiąta część twojej kwoty dodana do czterech piątych mojej daje 210 zł. Ile zł ma każda z nas?

44. Kwotę 780 zł wypłacono banknotami 50 zł i 20 zł, przy czym pierwszych banknotów było o4 mniej niż drugich. Ile było banknotów każdego rodzaju.
: konkursy
konkursy -> Kolędnicy misyjni 2012/2013 Propozycja Występują: Anioł (gra na instrumencie), Gwiazdor z gwiazdą misyjną, Maryja z Dzieciątkiem, 6 dzieci
konkursy -> V konkurs muzyczno-literacki w zakresie gry a vista I czytania prozy I poezji
konkursy -> Matematyczno przyrodnicze zmagania na renesansową nutę”, czyli obchody Dnia Patrona, Przedmiotów Ścisłych oraz Dnia Ziemi
konkursy -> Konkursy w pracy szkoły zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006 w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Konkursy czytelnicze
konkursy -> Nagrody stowarzyszenia dziennikarzy polskich
konkursy -> Wyniki I etapu
konkursy -> To be like a red rag to a bull działać na kogoś jak czerwona płachta na byka
konkursy -> Etap szkolny
konkursy -> Szpital specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 tel/Fax 322623422
konkursy -> Edukacja wczesnoszkolna

Pobieranie 31.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna