Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubrykPobieranie 20.33 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.33 Kb.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Rzeczniów dnia 28.04.2006 r.

(miejscowość)

Uwaga:

  1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

  4. objętego małżeńską wspólnością majątkową.

  5. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

  6. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

  7. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A


Ja, niżej podpisany(a), WALDEMAR ADAM DĄBROWSKI .........................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...17 WRZEŚNIA 1959r................... w ..STARACHOWICACH. .................................

.INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE, NSzP w Rzechowie-Podkońcach - RADNY

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: …..NIE DOTYCZY.................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .... NIE DOTYCZY..............................................

- papiery wartościowe: ......... NIE DOTYCZY....................................................................................

na kwotę: ............................. NIE DOTYCZY.....................................................................................II.

1. Dom o powierzchni: .....90............ m2, o wartości: 10.000 zł.........................................................

tytuł prawny: .......WŁASNOŚĆ - DAROWIZNA z roku 1981.

2. Mieszkanie o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: . NIE DOTYCZY...........................

tytuł prawny: .............. NIE DOTYCZY..........................................................................................

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ROLNE…………………....., powierzchnia: 7,17 ha .......................

o wartości: .....40.000,00 zł............................................................................................................

rodzaj zabudowy: .....BUDYNKI GOSPODARCZO-PRODUKCYJNE........................

tytuł prawny: ......DAROWIZNA z roku 1981 ...............................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....................

PRZYCHÓD 15.000,00 zł, DOCHÓD 6.500,00 zł.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ............ NIE DOTYCZY .........................................................................................

o wartości: NIE DOTYCZY ............................................................................................................

tytuł prawny: ..NIE DOTYCZY ......................................................................................................III.

  1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

............................................................ NIE DOTYCZY.................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY........................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . NIE DOTYCZY.........  1. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ........................................................... NIE DOTYCZY...............................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.......................................... NIE DOTYCZY.......................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE DOTYCZY.....................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY...............

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ........................................... NIE DOTYCZY.......................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. NIE DOTYCZY...........

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...............

................................................... NIE DOTYCZY...............................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...........................NIE DOTYCZY.......................................................................................................

- osobiście ....NIE DOTYCZY............................................................................................................

- wspólnie z innymi osobami .................. NIE DOTYCZY...............................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

......................... NIE DOTYCZY.......................................................................................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .. NIE DOTYCZY.................

- osobiście ....................... NIE DOTYCZY.........................................................................................

- wspólnie z innymi osobami ... NIE DOTYCZY................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY...............


VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY.................................................

..............................................................................................................................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...... NIE DOTYCZY............................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY.......................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE DOTYCZY...................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 2 047,25 zł DIETA RADNEGO 1 900,00 zł...............................................................IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): NIE DOTYCZY................................X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): NIE DOTYCZY ..............................................................................................................

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


Podpis na oryginale zdeponowanym

w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie

RZECZNIÓW 28.04.2006 ...........................................................(miejscowość, data) (podpis)

Pobieranie 20.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna