Uwaga producenci mlekaPobieranie 18.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.81 Kb.
UWAGA PRODUCENCI MLEKA

Agencja Rynku Rolnego

udziela wsparcia producentom mleka

ze środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską.
Wnioski o udzielenie wsparcia można składać

tylko do 30 kwietnia 2010 roku

w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl), w Oddziałach Terenowych ARR oraz podmiotach skupujących.

Wnioski należy składać we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.
Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć

kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, na który ma być wypłacona pomoc finansowa.


O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy:

• w dniu 31 marca 2009 roku posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 20 000 kg i nie wyższą niż 200 000 kg oraz

• w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę nie niższą niż 20 000 kg.
W przypadku producentów posiadających limity produkcyjne przeznaczone zarówno na

dostawy, jak i sprzedaż bezpośrednią, warunek uważa się za spełniony, gdy suma tych ilości na dzień 31 marca 2009 roku wynosi nie mniej niż 20 000 kg i nie więcej niż 200 000 kg oraz na dzień złożenia wniosku suma posiadanych limitów jest nie niższa niż 20 000 kg.


Wsparcie finansowe udzielane będzie do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 roku.
Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłacone zostaną producentom

do 30 czerwca 2010 roku.


Szczegółowe informacje

są dostępne w Oddziałach Terenowych ARR oraz w podmiotach skupujących.
Oddziały Terenowe ARR
Białystok

15-102 Białystok

ul Kombatantów 4

tel. 85 664 31 50Katowice

40-476 Katowice

Plac pod Lipami 5

tel. 32 359 49 00Łódź

93-578 Łódź

ul. Wróblewskiego 18

tel. 42 685 52 18Rzeszów

35-959 Rzeszów

al. Piłsudskiego 32

tel. 17 864 20 27Bydgoszcz

85-605 Bydgoszcz

ul. Kasztanowa 57

tel. 52 584 92 92Kielce

25-323 Kielce

ul. Piaskowa 18

tel. 41 343 31 90Olsztyn

10-959 Olsztyn

ul. Partyzantów 1/2

tel. 89 527 74 58Szczecin

71-410 Szczecin

ul. Niedziałkowskiego 21

tel. 91 464 82 00Gdynia

81-332 Gdynia

ul. Kołłątaja 1

tel. 58 669 43 00Kraków

31-546 Kraków

ul. Mogilska 14

tel. 12 424 09 40Opole

45-301 Opole

ul. Horoszkiewicza 6

tel. 77 441 70 00Warszawa

04-076 Warszawa

ul. Waszyngtona 146

tel. 22 515 81 31÷33Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

ul gen. Sikorskiego 20c

tel. 95 728 26 58Lublin

20-126 Lublin

ul. Unicka 4

tel. 81 444 45 33Poznań

60-324 Poznań

ul. Marcelińska 90

tel. 61 852 14 33Wrocław

53-333 Wrocław

ul. Powstańców Śl. 28/30

tel. 71 335 01 51


Dodatkowe informacje można również uzyskać

na stronie internetowej www.arr.gov.ploraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR 22 661 72 72

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego (Dz. U. nr 57, poz. 360).©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna