Uwaga: Teksty nie spełniające poniższej instrukcji będą odsyłane do autora w celu ich autokorekty, a dopiero potem dopuszczane do procesu recenzyjnegoPobieranie 42.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar42.42 Kb.
Instrukcja wydawnicza
Przy przygotowaniu tekstów prosimy o przestrzeganie poniższej instrukcji wydawniczej.

UWAGA: Teksty nie spełniające poniższej instrukcji będą odsyłane do autora w celu ich autokorekty, a dopiero potem dopuszczane do procesu recenzyjnego.
Artykuł może posiadać najwyżej 2 autorów, w niektórych przypadkach – trzech. Artykuły posiadające większą ilość autorów będą odrzucane bez dopuszczenia ich do procesu redakcyjnego.
OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU nie może być mniejsza niż 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków typograficznych ze spacjami), co odpowiada ok. 12 stronom tekstu napisanego czcionką Times New Roman, wielkości 12 pkt. i pojedyncza interlinia. Do tekstu głównego nie zaliczamy przypisów, fotografii oraz bibliografii. Tabele i diagramy zaliczamy do tekstu głównego.
UKŁAD PRACY

PRZED TEKSTEM właściwym prosimy umieścić kolejno:

- nazwisko i imię autora oraz adres e-mail,

- afiliację autora (uczelnia, instytucja, organizacja lub przedsiębiorstwo),

- tytuł pracy w języku polskim,

- słowa kluczowe (3-5) w języku polskim,

- abstrakt (streszczenie) zawierające około 150 wyrazów w języku polskim.


TEKST WŁAŚCIWY artykułu powinien zawierać podział na:

1. Wprowadzenie – z wyraźnym określeniem problematyki badawczej i odniesieniem do dotychczas opublikowanych wyników badań, a także zdefiniowanie problemu badawczego i wyjaśnienie powodów jego podjęcia.
2. Rozwinięcie, referujące:

- w artykule źródłowym: metodologię, opis i uzyskane wyniki własnych badań i analiz,

- w artykule przeglądowym: dokładnie zarysowany obszar przeprowadzonej kwerendy naukowej oraz zestawione ze sobą wnioski z innych publikacji, a także oparte na nich własne wnioski.

W każdym przypadku rozwinięcie artykułu powinno posiadać klarowny podział na poszczególne podrozdziały, ukazujące kolejne etapy badań, odrębne kwestie, studia przypadków itd.


3. Zakończenie, zawierające podsumowanie, wnioski i postulaty, ewentualnie kwestie otwarte do dalszych badań lub dyskusji.
4. Bibliografia – która jest rozumiana jako lista cytowań, czyli lista dokładnych odnośników do prac dosłownie przytoczonych lub wspomnianych w publikacji. Nie należy w jej ramach podawać literatury przedmiotu, do której autor nie odniósł się w swoim tekście;
ZA TEKSTEM

 • tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski;

 • tłumaczenie słów kluczowych na język angielski (w tym samym brzmieniu, co słowa w języku polskim);

 • tłumaczenie streszczenia artykułu na język angielski (w tym samym brzmieniu, co streszczenie w języku polskim).

FORMATOWANIE TEKSTU
• Obowiązują formaty plików: DOC, DOCX, RTF lub ODT.
• Ustawienia ogólne:

 • marginesy strony: 2,5 cm.

 • interlinia: 1 pkt,

 • odstępy przed i po: 0 pkt,

 • czcionka: Times New Roman

 • nie należy stosować włączonej opcji dzielenia wyrazów, podziału stron, stopki i nagłówka.


Poniżej szczegółowy opis z przykładowym formatowaniem. Spis i opis załączonych styli znajduje się na końcu pliku.
Imię i nazwisko Autora, adres e-mail, afiliacja Autora (czcionka: 12 pkt, kursywą, wyrównanie do lewej strony)

Tytuł główny artykułu: wyśrodkowany,
wielkość czcionki: 16 pkt., bez pogrubieniaSłowa kluczowe: czcionka: 12 pkt., wyrównanie do lewej strony
Abstrakt

Czcionka: 12 pkt., bez wcięcia, wyrównanie obustronne (justowanie).


Tytuły rozdziałów:

(wielkość czcionki: 14 pkt., bez pogrubienia, wyrównanie do lewej. Rozdziałów ani wstępu ani zakończenia nie opatruje się numeracją porządkową.)


Tytuły podrozdziałów:

(wielkość czcionki: 12 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej. Podrozdziałów nie opatruje się numeracją porządkową.)


Tekst główny: wielkość czcionki: 12 pkt., rozstrzelenie czcionek standardowe, pojedyncza interlinia między kolejnymi wierszami tekstu, wyrównywanie obustronne (justowanie), marginesy stron standardowe, każdy akapit rozpoczynamy od wcięcia (tabulacji), tabulatory ustawione na 1,00 cm.
Numery i tytuły tabel: nad tabelami, wyrównanie lewostronne, 12 pkt.; bez kropki na końcu. Treść tabeli – w miarę spójna, czcionka 10 lub 11 punktów, interlinia = 1. W miarę możliwości umieszczanie całej tabeli na 1 stronie, tak aby „nie rozlewała się”
PRAWIDŁOWY ZAPIS DLA TABEL:
Tab. 1. Xxxx

Jakaś tabela

Jakaś tabela
Źródło: opracowanie własne za …. .
Numery i tytuły rysunków, zdjęć, map, grafik – wszystkie opisujemy jako RYCINAopis zamieszczany pod danym obiektem, justowanie lewostronne – w obu przypadkach: wielkość czcionki: 12 punktów, bez kropki na końcu
W przypadku tabel i rycin:

Źródło zapisane na dole – kursywą, 11 pkt. , z kropką na końcu, wyrównanie do lewej.
PRAWIDŁOWY ZAPIS DLA RYCIN:


Jakiś obraz

Ryc. 1. Xxxx

Źródło: opracowanie własne za …. .
W przypadku rycin – map – OBOWIĄZKOWE: podanie jej tytułu (w nazwie ryciny), legendy (najlepiej pod lub obok właściwej mapy), a także umieszczenie skali – w formie podziałki liniowej, a nie zapisu liczbowego lub skali mianowanej.
Pliki graficzne wgrywane oddzielnie przez portal – jako załączniki, jak również UMIESZCZONE WE WŁAŚCIWEJ WERSJI ARTYKUŁU (INACZEJ NIŻ DOTYCHCZAS!)
• Formaty plików graficznych:

- pliki rastrowe o rozszerzeniach: JPG, PNG, BMP, GIF, maksymalna wielkość (waga) jednego pliku – 3 MB;

- pliki wektorowe o rozszerzeniach: AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel Draw), SVG. • Zwroty obcojęzyczne (łacińskie, francuskie, angielskie) piszemy kursywą (czcionką pochyłą), np. ad rem, par excellence, last but not least, ibidem...

 • Nie stosujemy podkreśleń ani żadnych innych wyróżników, np. kolorowania tekstu.

 • Kursywą także piszemy tytuły książek, wierszy, artykułów, np. Podstawy geografii miast.

 • Tytuły czasopism, gazet, dokumentów, serii wydawniczych – opatrujemy cudzysłowem, np. „Tygodnik Powszechny”, „Dokumentacja Geograficzna”, „Przegląd Geograficzny”, „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”.

 • Przed kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem nie stawiamy spacji. Po kropce, przecinku, średniku, dwukropku stawiamy spację.

 • Na końcu wiersza NIE zostawiamy jednoliterowych spójników i innych niesamodzielnych części zdania – również dwu- i trzyliterowych (i, a, o, w, u, z, do, na, dla, ku). Podobnie postępujemy w przypadku inicjałów, numerów, miar (K., 1, ¾, 20., XX) itd.

Uwaga! W celu przeniesienia spójników i innych części zdania do nowej linijki NIE STOSUJEMY miękkiego enter-a (Shift+Enter). Spójniki itd. spajamy z następnym słowem za pomocą twardej spacji (Ctrl + Shift + Spacja).

Przypisy objaśniające lub uzupełniające dane miejsce w tekście, powinny znajdować się na dole strony (tzw. przypisy dolne) – numeracja z zachowaniem ciągłości w całej pracy. wielkość czcionki: 10 punktów, rozstrzelenie czcionek standardowe, interlinia = 1, justowanie obustronne.

Punktacja i numeracja w treści artykułu

Znak punktacji: krótki myślnik (tzw. półpauza), wielkość czcionki 12 pkt, wyjustowanie, wcięcie znaku punktacji 0,63, wcięcie tekstu 1,27 (standardowe ustawienia edytora) 1. Do numeracji stosujemy arabskie cyfry z kropką na końcu. Formatowanie identyczne jak wyżej.


Punktacja u numeracja w tabelach

 • Znak punktacji: kropka, wielkość czcionki 10 pkt, wyjustowanie, wcięcie znaku punktacji 0, wcięcie tekstu 0,25, możliwe wyrównanie do obu stron

 1. Do numeracji stosujemy arabskie cyfry z kropką na końcu. Formatowanie identyczne jak przy punktacji.

Literaturę wykorzystaną w pracy prosimy zapisywać w harwardzkim systemie bibliograficznym w następującej postaci: [Kowalski 2001, s. 23-25], [Kowalski 2003a, s. 17; 2003b, s.16-19].

 • Uwaga! Pomiędzy kropką po inicjale imienia a nazwiskiem stosujemy spację. Tak samo pomiędzy kolejnymi inicjałami, np. R. E. Park.

 • Przywołanie w tekście adresów stron internetowych: [adres strony (bez hiperłącza, data dostępu – sama data]  Przykład: [www.wp.pl, 4.05.2015]


Cytowanie:

 • cytowanie dokładne: stosujemy cudzysłów, np. „Dawno, dawno temu...” (czcionka prosta, antykwa), po cytacie następuje odesłanie do źródła (przypis w nawiasie), np. [Andersen 1994, s. 43]. Między kropką po stronie a numerem strony stosujemy spację.

 • cytowanie niedokładne: stosujemy przypis w nawiasie odsyłający do literatury – jednak także podając numer stron, których dotyczył np. przytoczony przykład, konstrukt itd. Nie stosujemy tego zalecenia jedynie w przypadku np. wyliczenia autorów podejmujących dany wątek, kiedy odwołujemy się do całości ich dzieła (książki, artykułu itd.)

BIBLIOGRAFA
 • Formatowanie: 11 pkt., bez punktowania lub numeracji, bez jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych na końcu każdej pozycji. Akapit 0,75 cm, pierwsza linijka akapitu - 0 cm, justowanie obustronne.

W bibliografii, zamieszczonej na końcu artykułu kolejne pozycje wymienia się w porządku alfabetycznym nazwisk głównych autorów lub redaktora całości.

W przypadku wydawnictw zwartych wedle zapisu: Nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania.

Zapis prac pod redakcją: nazwisko i inicjał imienia autora TEKSTU, rok wydania zbioru, tytuł tekstu, [w:]  inicjał imienia i nazwisko redaktora całości (redaktorów) oraz skrót (red.), tytuł całości zbioru, wydawnictwo, miejsce wydania, strony na których znajduje się tekst

W przypadku cytowania tekstu z czasopism lub z prac zbiorowych: nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma”, tom (rocznik), nr XX, strony xxx-yyy.

Cytowanie źródeł obcojęzycznych – w tym przypadku cała cytacja następuje wg powyższych zasad, jednak z wykorzystaniem skrótów w danym języku (np. j. angielski: ed., in etc.); nie spolszczamy nazw miejsc wydania.Przykłady:

 • książka, druk zwarty:

Barthes R., 2000, Mitologie, Wyd. KR, Warszawa

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, 2014, s. 6


 • artykuł w książce:

Kunkiel R. M., 1998, Planu miasta Warszawy punkt centralny, [w:] B. Wierzbicka (red.), Historyczne centrum Warszawy, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 100-106


 • artykuł w czasopiśmie:

Jarzębski J., 1999, Zniszczenie centrum, „Teksty Drugie”, nr 4 (57), s. 61-73


 • artykuł w gazecie:

Karolonek J., Warszawa nieznana. W cieniu klasztornych murów, „Gazeta Wyborcza”, dod. „Gazeta Stołeczna” z 21.11.1998., s. 18


 • artykuł zagraniczny:

Schavemaker M., 2011, Is Augmented Reality the Ultimate Museum App? Some Strategic Considerations, (in) N. Proctor (ed.), Mobile Apps for Museums. The AAM Guide to Planning and Strategy , AAM Press, Washington, s.46–55


 • adresy stron internetowych, jest umieszczany po spisie literatury – Bibliografii, podajemy pełny adres strony (hiperłącza) + w nawiasie datę dostępu. Stosujemy jednolity zapis. Jeśli w adresie występuje www, to należy usunąć http://

np. http://www.gus.gov.pl należy zapisać jako www.gus.gov.pl

jeśli adres jest http://sport.pl, to adres pozostaje niezmieniony.

Dla stron zabezpieczonych, które mają na początku https:// - stosujemy całą ścieżkę zapisu. Np.:
https://logowanie.turystykakulturowa.org [14.07.2015]

www.poznan.travel/pl/r/warto-zobaczyc/audioprzewodniki-po-poznaniu [29.12.2014]

Przed zamieszczeniem tekstu na portalu czasopisma w procedurze zgłoszeniowej (zgodnie z odpowiednią szczegółową instrukcją) sprawdzamy go pod kątem poprawności słownikowej, stylistycznej. Należy sprawdzić również wszystkie nazwiska, wyliczenia, podpisy i zestawienia. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów.
Redakcja czasopisma „Turystyka Kulturowa”

Style załączone do pliku przypisane do formatowania:
Rodzaj formatowania

Nazwa stylu

Imię, nazwisko i afiliacja

a dane autora

Tytuł artykułu


a Tytul artykulu

Słowa kluczowe

a tekst wyr. do lewej bez akapitu

Abstrakt

a tekst wyjustowany bez akapitu

Nazwa rozdziału

a nazwy rozdzialow

Nazwa podrozdziału

a nazwy podrozdizalow

Tekst główny

a tekst wyjustowany z akapitem

Punktacja w tekście głównym

a punktacja

 1. Numeracja w tekście głównym

a tekst numerowany akapit

Nazwa tabeli lub ryciny

a tekst wyr. do lewej bez akapitu

Tekst w tabeli 11 pkt.

a tekst w tabeli 11 pkt.

Tekst w tabeli 10 pkt.

a tekst tabeli 10 pkt

 • Punktacja w tabeli

a tabela punktowanie

 1. Numeracja w tabeli

a tabela numerowanie

Źródło podawane przy tabelach i rycinach

a zrodlo

Przypisy

a przypisy

Bibliografia

a bibliografia
Pobieranie 42.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna