Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennegoPobieranie 1.21 Mb.
Strona1/14
Data08.05.2016
Rozmiar1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY

ŚWIERCZE
Część I

UWARUNKOWANIA

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

__________________________________________________________________________________

ŚWIERCZE – PUŁTUSK 2012

SPIS TREŚCI


 1. WSTĘP …………………………………………………… ………………………………………….…….. 1

 1. Cel i zakres opracowania 1

 2. Informacje ogólne o gminie 1
 1. ANALIZA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 2

  1. Stan prawny w zakresie zagospodarowania przestrzennego 2

  2. Realizacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 2
 1. STAN I ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 5

  1. Zasoby i warunki środowiska 5

Geomorfologia 5

Budowa geologiczna 5

Szata roślinna 6

Gleby 7


Wody powierzchniowe 8

Wody podziemne 9

Klimat 9

Surowce mineralne 10  1. Jakość podstawowych elementów środowiska 11

Stan czystości wód podziemnych 11

Stan czystości wód powierzchniowych 11

Stan czystości gleb 11

Warunki aerosanitarne 12  1. Obszary i obiekty chronione 12

Użytek ekologiczny 12

Parki podworskie 12

Pomniki przyrody 12

Lasy ochronne 13

Chroniona zlewnia rzeki Narew 13

Strefy ochronne ujęcia wody w Klukówku 13
 1. OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH 14

Wykaz stanowisk archeologicznych ………………………………………..... 15

Obiekty wpisane do rejestru zabytków ………………………………………. 21

Parki zabytkowe ………………………………………………………….….. 22

Cmentarze ……………………………………………….…………………… 22

Miejsca pamięci ……………………………………………………………… 22


 1. STRUKTURA SPOŁECZNO – DEMOGRAFICZNA 22

  1. Zagadnienia demograficzne 22

  2. Rynek pracy 24

  3. Sieć osadnicza 27

  4. Infrastruktura społeczna 28

Oświata i wychowanie 28

Ochrona zdrowia 29

Pomoc społeczna 29

Handel i gastronomia 30

Kultura 30

Mieszkalnictwo 30 1. STRUKTURA GOSPODARCZA 31

  1. Rolnictwo 31

Struktura użytkowania gruntów 31

Jakość użytków rolnych 32

Melioracje 34

Stan własności użytków rolnych 34

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych 34

Główne kierunki produkcji rolnej 35

Obsługa rolnictwa 36


  1. Działalność gospodarcza pozarolnicza 36

  2. Struktura budżetu gminy 38

Dochody budżetu gminy 38

Wydatki budżetu gminy 40
 1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA.. 41

  1. Komunikacja 41

Powiązania komunikacyjne 41

Nadrzędny układ komunikacyjny 41  1. Elektroenergetyka 42

  2. Gazownictwo 43

  3. Telekomunikacja 43

  4. Gospodarka wodno – ściekowa i komunalna 43

Zaopatrzenie w wodę 43

Odprowadzenie ścieków 44

Gospodarka odpadami 44


 1. INFORMACJA ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  45


1.0. WSTĘP
1.1. Cel i zakres opracowania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze jest sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl tej ustawy celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy z uwzględnieniem uwarunkowań, celów I kierunków polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa.

Podstawą do podjęcia prac nad studium była uchwała Nr 143/XXV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze.


Podstawowymi zadaniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są:

 rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, • stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 promocja gminy.

Sporządzenie studium podzielono na dwa etapy opracowania:

I. Określenie uwarunkowań rozwoju gminy na podstawie analiz i studiów czynników mają-cych wpływ na gospodarkę przestrzenną, dokonanych po zebraniu materiałów wyjściowych,

II. Sformułowanie celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do uchwalenia, po uzyskaniu opinii stosownych organów, przez Radę Gminy.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem pierwszego etapu prac i stanowi diagnozę stanu zagospodarowania przestrzennego gminy ze wskazaniem na problemy, ograniczenia i prefe-rencje rozwoju w sferach: ekologicznej, gospodarczej, społecznej, kulturowej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej. Integralną część opracowania stanowi plansza


w skali 1:10 000, obrazująca uwarunkowania przestrzenne na obszarze gminy.
1.2. Informacje ogólne o gminie

Gmina Świercze położona w zachodniej części powiatu pułtuskiego zajmuje 93,04 km2 co stanowi 11,22 % ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 4.772 mieszk., tj. 9,5 % ogólnej liczby ludności powiatu (3 miejsce pod względem zaludnienia wśród 7 gmin powiatu) i ok. 0,1 % ludności województwa mazowieckiego. Gmina Świercze graniczy z pięcioma gminami: Gzy, Winnica (powiat pułtuski), Nasielsk (powiat nowodworski) oraz Nowe Miasto (powiat płoński) i Sońsk (powiat ciechanowski).

W granicach gminy znajdują się 28 sołectw. Największą pod względem zaludnienia miejscowością Świercze, które liczą 1085 mieszkańców. Poza Świerczami największą ilość mieszkańców posiadają: Strzegocin – 367, Kowalewice Włościańskie - 260 i Prusinowice – 241.

Gmina leży w zasięgu oddziaływania miast: Pułtuska - odległość ośrodka gminnego od miasta wynosi ok. 25 km, Ciechanowa ok. 30 km, Płońska ok. 28 km.

Zewnętrzne komunikacyjne powiązania zapewniają drogi wojewódzkie nr 632 i 620 oraz magistralna linia kolejowa E - 65 relacji Warszawa - Gdańsk.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wynika to z dotychczasowego charakteru zagospodarowania terenu gminy jak również z uwarunkowań sprzyjających rozwojowi tej funkcji.2.0. ANALIZA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Stan prawny w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Obecnie gmina Świercze nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świercze

W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązywała od dnia 01 stycznia 1995 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, zostały uchwa-lone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze – zmiany planu: • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze ( Świercze Siółki ) zmiany planu, uchwała Nr 224/XXXX/02 Rady Gminy Świercze z dnia 10 października 2002 roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze ( Wyrzyki ) zmiany planu, uchwała Nr 225/XXXX/02 Rady Gminy Świercze z dnia 10 października 2002roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze ( Świercze, Gołębie, Klukowo, Ostrzeniewo ) zmiany planu, uchwała Nr 226/XXXX/02 Rady Gminy Świercze z dnia 10 października 2002roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze ( Świercze, Brodowo, Bruliny, Chmielewo, Gaj, Godacze, Klukowo, Klukówek, Kosiorowo, Kowalewice Włościańskie, Ostrzeniewo, Prusinowice, Stpice, Strzegocin, Sulkowo, Świercze Siółki, Świeszewko, Wyrzyki ) zmiany planu, uchwała Nr 228/XXXX/02 Rady Gminy Świercze z dnia 10 października 2002roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Klukówek, Kowalewice Włościańskie, Prusinowice, Strzegocin, Świeszewko ) zmiany planu - uchwała Nr 17/III/03 Rady Gminy Świercze z dnia 13 lutego 2003 roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Klukowo ) zmiany planu - uchwała Nr 18/III/03 Rady Gminy Świercze z dnia 13 lutego 2003 roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Sulkowo ) zmiany planu - uchwała Nr 19/III/03 Rady Gminy Świercze z dnia 13 lutego 2003 roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Gołębie ) zmiany planu - uchwała Nr 20/III/03 Rady Gminy Świercze z dnia 13 lutego 2003 roku,

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Bruliny ) zmiany planu - uchwała Nr 21/III/03 Rady Gminy Świercze z dnia 13 lutego 2003 roku,

W oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uchwalono miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świercze zatwierdzony uchwałą nr 80/XIV/07 Rady Gminy Świercze z dnia 06 grudnia 2007 roku ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 38, poz.1369, z dnia 25 marca 2007 r.) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu projektowanej oczyszczalni ścieków dla gminy Świercze położonego na gruntach wsi Ostrzeniewo zatwierdzony uchwałą nr 80/XIV/07 Rady Gminy Świercze z dnia 06 grudnia 2007 roku ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 38, poz.1369, z dnia 25 marca 2007 r.)
2.2. Realizacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego

W latach 2004-2011 w gminie Świercze wydano 292 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących: • zabudowy mieszkaniowej (budowa, rozbudowa, modernizacja) - 191,

 • budynków gospodarczych ( garaże, budynki inwentarskie) -77,

 • obiektów produkcyjnych - 8

 • obiektów usługowych - 16,

 • inwestycji infrastruktury technicznej - 30.


Wydane decyzje (poza decyzjami dot. infrastruktury technicznej), w układzie przestrzennym, dotyczyły obiektów (wg funkcji), przedstawionych w poniższym zestawieniu:

Lp.

Miejscowość


Zabudowa mieszk.

Budynki gospodarcze

Obiekty produkcyjne

Obiekty usługowe

Ogółem

1.

Brodowo

15

621

2.

Bruliny

10

1
1

12

3.

Bylice

1

23

4.

Chmielewo

6

28

5.

Dziarno

1

2


3

6.

Gaj

5

49

7.

Gąsiorowo

1

2
2

5

8.

Gąsiorówek

2

35

9.

Gołębie

5

5

10.

Godacze

1

34

11.

Klukowo

9

1


10

12.

Klukówek

141
15

13.

Kosiorowo

3

5

1
9

14.

Kościesze

5

6

1
12

15.

Kowalewice N.

7

411

16.

Kowalewice Wł.

16

3

1

1

21

17.

Ostrzeniewo

8

8

18.

Prusinowice

12

4

3
19

19.

Stpice

3

14

20.

Strzegocin

23

4
6

33

21.

Sulkowo

2

35

22.

Świercze

15

6
2

23

23.

Świercze-Siółki

2

13

24.

Świerkowo

7

33

13

25.

Świeszewko

7

6

1

1

15

26.

Świeszewo

2


2

27.

Wyrzyki

7

411

28.

Wyrzyki-Pękale

2

13

OGÓŁEM

191

77

8

16

292

: asp -> pliki -> Aktualnosci
Aktualnosci -> Rady Miejskiej w Środzie Wlkp w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
Aktualnosci -> Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Cyców
Aktualnosci -> Załącznik nr 2 do siwz wykaz sprzętu komputerowego I programów mulimedialnych
Aktualnosci -> Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Aktualnosci -> Lista Partnerów Programu „Rodzina 5+”
Aktualnosci -> Nr 4 (7) /06. 2011 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie Redakcja: Koło Dziennikarskie w n
Aktualnosci -> Trasa i harmonogram biegu. Dwumaraton Kujawski 27. 07. 2014r
Aktualnosci -> Na terenie gminy lubomierz
Aktualnosci -> Repetytorium Chęciny
Aktualnosci -> Wyniki końcowe XXVII ogólnopolskie Biegi Przełajowe „o puchar Kocich Gór” 2010 XXI mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych

Pobieranie 1.21 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna