Uzasadnieni ePobieranie 35.1 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.1 Kb.


U Z A S A D N I E N I E
Przedmiotowy projekt ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego, został opracowany w związku z potrzebą dokonania zmian systemowych w zakresie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa zarządzanym przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w tym w zakresie pozbywania się przez resort obrony narodowej zbędnego mienia. Dotychczas zbędne mienie, nieruchomości i rzeczy ruchome, jest prawie w całości przekazywane Agencji Mienia Wojskowego utworzonej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.).

Agencja Mienia Wojskowego realizuje zadania statutowe wynikające z powyższej ustawy.

Omawiany obszar zadaniowy obejmuje:


 1. porządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia Skarbu Państwa przyjętego z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych,

 2. przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości trwale niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowane,

 3. zagospodarowanie nieruchomości częściowo lub czasowo niewykorzystywanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowane,

 4. przyjmowanie i zagospodarowanie mienia ruchomego zbędnego jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanym,

 5. wykonywanie funkcji centralnego organu zaopatrującego Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w sprzęt wojskowy powszechnego użytku oraz środki materiałowe (w tym żywność na zapasy wojenne, materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, paliwa stałe i płynne do celów grzewczych, formularze wojskowe), jak również zamawianie usług związanych z remontem i modernizacją sprzętu wojskowego,

 6. realizowanie usług na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie eksploatacji systemów grzewczych i zaopatrywania jednostek wojskowych w energię cieplną, na podstawie umowy podpisanej przez Ministra Obrony Narodowej i Prezesa Agencji Mienia Wojskowego,

 7. wykonywanie praw z udziałów Skarbu Państwa w spółkach (aktualnie jedenaście spółek),

 8. inne zadania określone w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Funkcjonujący system centralnego zaopatrywania Sił Zbrojnych i zbywania zbędnego mienia jest systemem złożonym i mało efektywnym. Nakłada wymienione zadania na jeden podmiot gospodarczy, który w obecnych strukturach organizacyjnych, przy rozbudowanych kompetencjach nie jest w stanie wywiązać się z nałożonych zadań statutowych, zarówno w zakresie wymaganych terminów, jak i w zakresie jakości wykonywania tych zadań. Skutkuje to niskim stopniem realizacji planowanych zakupów sprzętu wojskowego oraz mało efektywnym zagospodarowaniem mienia zbędnego dla Sił Zbrojnych. Ponadto Agencja Mienia Wojskowego, pomimo podejmowanych wielokrotnie działań, nie doprowadziła do utylizacji i zbycia zbędnego mienia koncesjonowanego oraz odpadów, które nadal są przechowywane w składach materiałowych i magazynach Sił Zbrojnych. Powoduje to dodatkowe koszty obciążające budżet resortu obrony narodowej oraz nakłada dodatkowe zadania na dowódców jednostek wojskowych, a ponadto stwarza zagrożenia ekologiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty zostały podjęte działania zmierzające do wprowadzenia gruntownych zmian systemowych w omawianym obszarze. Dotyczą one wykonywania przedmiotowych zadań przez trzy odrębne grupy podmiotów: Ministra Obrony Narodowej, Wojskową Agencję Mieszkaniową oraz przewidywaną do powołania Agencję Uzbrojenia. W rezultacie został opracowany projekt ustawy, który przewiduje: 1. Postawienie w stan likwidacji Agencji Mienia Wojskowego po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, przy założeniu, że proces likwidacji powinien zostać zakończony do dnia 31 grudnia 2010 r. Przyjęty okres likwidacji stanowi kompromis między dążeniem do szybkiego i sprawnego jej przeprowadzenia a zapewnieniem czasu niezbędnego do zakończenia czasochłonnych procedur regulowania stanu prawnego nieruchomości.

 2. Powołanie przez Ministra Obrony Narodowej likwidatora Agencji Mienia Wojskowego, którego zadaniem będzie:

 1. zawarcie z Ministrem Obrony Narodowej umowy cywilnoprawnej, w której Minister Obrony Narodowej uszczegółowi zakres zadań i obowiązków likwidatora określonych w ustawie,

 2. zapoznanie się ze sprawami prowadzonymi przez Agencję oraz z jej dokumentacją,

 3. sporządzanie dokumentów finansowych Agencji w likwidacji, w tym: bilansu otwarcia likwidacji, sprawozdania finansowego Agencji za 2008 r., w przypadku gdy Prezes Agencji nie sporządzi tego sprawozdania, rocznych sprawozdań finansowych Agencji w likwidacji oraz sprawozdania finansowego na dzień zakończenia czynności likwidacyjnych,

 4. kierowanie Agencją w likwidacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 5. przejęcie mienia stanowiącego własność Agencji i własność Skarbu Państwa będącego w jej zasobach oraz zagospodarowanie tego mienia zgodnie z zapisami projektu ustawy,

 6. przekazanie Ministrowi Skarbu Państwa wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego w spółkach,

 7. dokonanie cesji zawartych i będących w trakcie realizacji umów w stosunkach cywilnoprawnych.

 1. Zagospodarowanie majątku stanowiącego własność Agencji obejmującego jej pierwsze wyposażenie i składniki majątkowe przez nią nabyte, przy zachowaniu następującej kolejności:

 1. przekazanie na własność powoływanej Agencji Uzbrojenia budynku (o powierzchni użytkowej 3.295 m² wraz z istniejącym wyposażeniem, zlokalizowanego na działce o powierzchni
  0,2367 ha) stanowiącego obecnie siedzibę Biura Agencji Mienia Wojskowego w m. st. Warszawa, jako jej pierwsze wyposażenie,

 2. sprzedaż pozostałych składników majątku własnego Agencji z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, spłatę zobowiązań oraz pokrycie kosztów likwidacji Agencji, w tym zaspokojenie należności pracowniczych. W przypadku gdyby po uregulowaniu wszelkich zobowiązań Agencji pozostała jeszcze część majątku stanowiąca własność Agencji, zostanie ona przekazana jednostkom organizacyjnym wskazanym przez Ministra Obrony Narodowej. Natomiast w sytuacji, gdy majątek własny Agencji będzie niewystarczający na pełne sfinansowanie zobowiązań i kosztów, w projekcie ustawy przewidziano możliwość wstrzymania przekazywania wpłat na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (wpłaty te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych zbędnych dla resortu obrony narodowej) i przeznaczenie tych środków na powyższe cele. Niewykorzystane środki ze wstrzymanych wpłat będą podlegały przekazaniu na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,

 3. przekazanie Ministrowi Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Agencji, w przypadku niewskazania przez Ministra Obrony Narodowej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, które miałyby przyjąć te nieruchomości od likwidatora.

 1. Przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarowała Agencja. Są to nieruchomości niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane i zbędne do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa. Przewiduje się, że przekazaniu będzie podlegało ok. 1000 nieruchomości o łącznej powierzchni terenu ok. 8 tys. ha, na których znajduje się ok. 5 tys. obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 mln m2. Zakłada się nieodpłatne, bezpośrednie przekazanie tych nieruchomości według wskazań właściwych terytorialnie wojewodów, w trybie określonym w projekcie ustawy. Przewiduje się opracowanie przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego wykazu przejętych i niezagospodarowanych przez Agencję nieruchomości w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Zakłada się pokrycie kosztów przekazania nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Wydaje się celowe i racjonalne, aby koszty z tym związane, w szczególności koszty sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, geodezyjnego rozgraniczenia, inwentaryzacji, oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów, przygotowania niezbędnej dokumentacji wymaganej przy przekazaniu oraz koszty notarialne i sądowe ponosiły samorządy otrzymujące nieruchomości. Zauważyć należy, iż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki przejmując nieodpłatnie nieruchomości, powiększą swój majątek trwały o wartość niewspółmiernie wyższą od poniesionych kosztów przygotowania nieruchomości do przekazania i ich faktycznego przejęcia. W przypadku przejęcia przez starostów nieruchomości w trybie określonym w art. 7 ust. 7 projektu ustawy, starostowie będą mogli wystąpić o dotację celową na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Na obecnym etapie nie ma możliwości oszacowania wysokości ewentualnych dotacji celowych, gdyż nie sposób przewidzieć czy i ile takich przypadków może wystąpić. Nieruchomości Skarbu Państwa będące w zasobie AMW, stanowiące byłe lotniska albo lądowiska wojskowe, będą przekazywane według zasad określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901).

 2. Przekazanie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieruchomości wojskowych użyczonych Agencji Mienia Wojskowego, częściowo lub czasowo niewykorzystywanych przez Siły Zbrojne, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących lotniska albo lądowiska wojskowe oraz nieruchomości użyczonych Agencji Mienia Wojskowego w związku ze świadczeniem przez nią usługi dostawy ciepła do jednostek wojskowych. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przejmie dalsze gospodarowanie omawianym zasobem nieruchomości do czasu wystąpienia potrzeby użytkowania ich przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych. Nieruchomości stanowiące lotniska albo lądowiska wojskowe podlegają przekazaniu jednostkom resortu obrony narodowej do umożliwienia dalszego ich współużytkowania z podmiotami cywilnymi. Nieruchomości użyczone Agencji Mienia Wojskowego w związku ze świadczeniem przez nią usługi dostawy ciepła podlegają zwrotowi jednostkom resortu obrony narodowej i będą wykorzystywane w systemie wytwarzania ciepła.

 3. Dokonanie zwrotu do właściwych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych mienia ruchomego, które przekazano Agencji do zagospodarowania. Dotyczy to mienia Skarbu Państwa, które zostanie zagospodarowane na zasadach określonych w projekcie ustawy o gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia.

 4. Przejęcie przez Agencję Uzbrojenia spraw związanych z realizacją zakupów sprzętu i środków materiałowych (z wyjątkiem formularzy oraz paliw stałych i płynnych do celów grzewczych) oraz przejęcie umów na dostawy towarów i usług dla Sił Zbrojnych. Pozyskiwanie formularzy oraz paliw stałych i płynnych do celów grzewczych będzie realizowane w systemie decentralnym przez jednostki organizacyjne wskazane przez Ministra Obrony Narodowej.

 5. Przejęcie przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego, w stosunku do spółek, które nie zostaną zakwalifikowane przez likwidatora do likwidacji. Ewentualne przejęcie przez Ministra Skarbu Państwa praw z udziału Skarbu Państwa w stosunku do spółki WP Energia Sp. z o. o. w Warszawie, która świadczy usługi na rzecz Sił Zbrojnych, nastąpi po rozwiązaniu umowy zawartej między Ministrem Obrony Narodowej a Prezesem Agencji Mienia Wojskowego o świadczenie usług eksploatacji systemów ciepłowniczych i dostaw energii cieplnej do jednostek wojskowych, z uwagi na zbyt wysokie koszty zakupu usług przez wojsko w tym trybie. Dalszą eksploatację systemów cieplnych oraz dostawę energii cieplnej przejmą rejonowe organy infrastruktury wojskowej.

 6. Przejęcie przez likwidatora spraw wszczętych przed dniem postawienia Agencji w stan likwidacji, w zakresie sprzedaży mienia Skarbu Państwa i zakończenie ich na dotychczasowych zasadach. Projekt ustawy uznaje sprawę za wszczętą po wyłonieniu w postępowaniu nabywcy mienia.

 7. Dokonanie niezbędnych zmian ustaw zawierających przepisy regulujące działalność likwidowanej Agencji, stosownie do proponowanych rozwiązań systemowych. W szczególności będzie konieczne utrzymanie w mocy niektórych przepisów ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z późn. zm.) oraz postanowień art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901), których zapisy odnoszą się do nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących lotniska, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, jak również będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego. Postanowienia tych ustaw systemowo regulują wykorzystanie przedmiotowych lotnisk w rozbudowie cywilnej sieci lotniskowej kraju. Za utrzymaniem przedmiotowych regulacji przemawiają także względy społeczne i zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto przepisy tych ustaw zapewniają zachowanie lotniskowego charakteru tych nieruchomości.

 8. Wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zakłada się, że ustawa w sprawie gospodarowania składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia, wejdzie w życie w tym samym terminie.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie zgłoszono zainteresowania projektem ustawy.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny

Projekt ustawy będzie oddziaływać na:

 1. Agencję Mienia Wojskowego i Wojskową Agencję Mieszkaniową nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz powoływaną Agencję Uzbrojenia, która ma być podległa Ministrowi Obrony Narodowej,

 2. jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej,

 3. ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz na podległe lub nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne,

 4. ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych

Mając na uwadze fakt, że projektowana regulacja wpływa na działalność jednostek samorządu terytorialnego, projekt równocześnie z uzgodnieniami międzyresortowymi został uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgłoszone przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego uwagi i propozycje zostały uzgodnione i ujęte w projekcie. Ponadto dokument został przesłany do Zakładowej Organizacji Związkowej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Byłych Żołnierzy Zawodowych i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Wojska Polskiego, które nie wniosły zastrzeżeń do treści projektu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety samorządów terytorialnych

Projektowana regulacja przyczyni się do usprawnienia procesu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w zakresie dotyczącym nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji ich zadań i zbędnych do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa, przez ich nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom. Pozwoli to na pozyskanie przez te jednostki majątku o znacznej wartości (który oszacowano na kwotę ok. 1,3 mld zł). Stanowić to będzie szansę dalszego rozwoju w obszarze zarówno społecznym jak i gospodarczym. Negatywnym, z punktu widzenia finansowania resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji, skutkiem przyjęcia przedstawionej regulacji będzie natomiast pozbawienie większej części wpływów środków finansowych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych oraz na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Przedmiotowy projekt określa także sposób wykorzystania majątku własnego Agencji Mienia Wojskowego oraz mienia Skarbu Państwa przekazanego jej do zagospodarowania.

Wartość wszystkich aktywów Agencji, planowana na dzień 31 grudnia 2008 r., to 909,2 mln zł, w tym aktywa trwałe w wysokości 738,7 mln zł (majątek własny Agencji i mienie Skarbu Państwa przejęte z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do zagospodarowania). Koszty związane z funkcjonowaniem ,,Agencji w likwidacji” szacuje się na kwotę ok. 36,0 mln zł, natomiast koszty związane z wypłatami stosownych odpraw dla zwalnianych ok. 320 pracowników Agencji Mienia Wojskowego szacuje się na kwotę około 6,5 mln zł.

Z majątku likwidowanej Agencji, o wartości ok. 82 mln zł, wydziela się mienie ruchome
i nieruchome (siedzibę Biura Agencji – w mieście stołecznym Warszawa wraz z istniejącym wyposażeniem – o wartości ok. 30 mln zł), które podlega przekazaniu na własność Agencji Uzbrojenia, stanowiąc jej pierwsze wyposażenie. Pozostała część majątku będzie przeznaczona w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań (ok. 26 mln zł) i kosztów związanych z likwidacją Agencji (ok. 42,5 mln zł). Zakłada się ponadto, że zobowiązania i koszty będą mogły być pokrywane ze środków przeznaczonych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych w wielkości ok. 20 mln zł, z tytułu działalności Agencji. Ponadto wprowadzono zapis zabezpieczający w art. 17 ust. 3 projektu ustawy dotyczący ewentualnego pokrycia zobowiązań i kosztów jej likwidacji ze środków budżetu Państwa, w przypadku gdyby majątek własny Agencji oraz część środków nie wpłacona na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych okazały się niewystarczające.

Niezależnie od powyższego, na działalność Agencji w 2009 r. zaplanowano dotację budżetową w wysokości 902,0 tys. zł (842,0 tys. zł z Ministerstwa Obrony Narodowej i 60,0 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) z przeznaczeniem na utrzymanie przekazanych Agencji nieruchomości, o których mowa w art. 7.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie ustawy nie będzie miało zasadniczego wpływu na rynek pracy, gdyż przewidywane zwolnienie 320 pracowników Agencji (zakłada się, że z 420 pracowników AMW 100 pracowników będzie zatrudnionych w nowo tworzonej Agencji Uzbrojenia) zostanie rozłożone na okres trzech lat. Ponadto będzie ono oddziaływało na rynek pracy w czterech miejscowościach, w których mieszczą się Biuro Prezesa Agencji oraz 4 oddziały terenowe.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie ustawy będzie mogło mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w przypadku wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przejętych nieruchomości, na cele związane z działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza z aktywizacją przedsiębiorczości.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Zagospodarowanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane i zbędne do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 projektu ustawy, powinno stymulować procesy inwestycyjne i pozytywnie wpływać na sytuację i rozwój regionalny. 1. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Nie podlega również notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

12/12/BS: Druki6ka.nsf
Druki6ka.nsf -> Ustaw a z dnia o przewozie towarów niebezpiecznych1
Druki6ka.nsf -> Rzecznika praw
Druki6ka.nsf -> Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2011 r. Spis treści
Druki6ka.nsf -> Uzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania Umowy
Druki6ka.nsf -> Uzasadnienie wprowadzenie częŚĆ ogólna
Druki6ka.nsf -> W dotychczasowym stanie prawnym obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn zm
Druki6ka.nsf -> Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności I praw człowieka I obywatela
Druki6ka.nsf -> Uzasadnieni e
Druki6ka.nsf -> Ministerstwo rozwoju regionalnego
Druki6ka.nsf -> I interpelacje
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna