V bielskie teatraliaPobieranie 21.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.78 Kb.
V BIELSKIE TEATRALIA

REGIONALNY KONKURS WIEDZY O TEATRZE  
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


miasta Bielsko-Biała i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego

organizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

i Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

we współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej oraz Teatrem Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej

pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty
1. CELE KONKURSU:

 • zachęcenie uczestników do pogłębiania ogólnej wiedzy humanistycznej, wiedzy o teatrze i przygotowanie do bardziej świadomego odbioru sztuki;

 • zainteresowanie uczniów teatrem i problematyką przedstawień, uwrażliwienie na sztukę;

 • wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii polskiego teatru nowożytnego oraz historię bielskich scen teatralnych;

 • motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i widowisk teatralnych;

 • kształtowanie postaw szacunku dla dorobku narodowego, w tym dorobku kulturalnego regionu;

 • zachęta do udziału w przedstawieniach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bielskie teatry

 • popularyzacja oferty kulturalnej bielskich teatrów.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:


 • konkurs dla uczniów gimnazjów;

 • konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

 • eliminacje szkolne;

 • etap finałowy.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez szkołę w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku

KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik 1), będącej deklaracją przystąpienia do konkursu, na adres organizatora:

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

w Bielsku-Białej

ul. Słowackiego 15-17, 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: V BIELSKIE TEATRALIAKartę przesłać można także na nr fax: (33) 812 39 11 lub (33) 810 52 69
3. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 • pytania konkursowe w obu etapach dotyczą znajomości zagadnień związanych z historią teatru i dramatu powszechnego i polskiego (wskazanych szczegółowo w punkcie 6 Regulaminu);

 • I etap konkursu odbywa się na zasadzie eliminacji szkolnych, przeprowadzanych przez placówkę macierzystą ucznia w dniu 18 stycznia 2012 roku, w oparciu o pytania testowe (tylko z zakresu tegorocznego repertuaru i historii bielskich scen teatralnych: Teatru Polskiego i Teatru Lalek „Banialuka”) dostarczone przez organizatora na adres placówki najpóźniej 2 dni przed terminem eliminacji. Czas trwania I etapu konkursu wynosi maksymalnie 45 minut. Sugerowany czas rozpoczęcia eliminacji: godz. 9:00;

 • szkolna komisja konkursowa (powołana przez Dyrektora szkoły) sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji (Załącznik 2) i przesyła go na adres organizatora konkursu w terminie do 25 stycznia 2013 roku. Do II etapu zostają zakwalifikowani Ci, którzy zdobyli minimum 70 % punktów możliwych do zdobycia; do momentu zakończenia konkursu prace uczestników przechowywane są w macierzystej szkole (do ewentualnego wglądu dla organizatorów konkursu)

 • o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu (finałowego) decyduje komisja powołana przez organizatora konkursu;

 • informacja o zakwalifikowaniu do finału zostanie przesłana przez organizatorów wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną (na adres e-mail nauczyciela - opiekuna) oraz do szkół do 1 lutego 2013 roku;

 • II etap konkursu odbędzie się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w dniu 1 marca 2012 roku i będzie miał formę testu (również w oparciu o projekcję multimedialną) sprawdzającego wiedzę z historii teatru i dramatu w zakresie zagadnień wskazanych w regulaminie (patrz: pkt 6). Czas trwania II etapu wynosi maksymalnie 60 minut;

 • zakodowane prace finalistów zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu;

 • wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.lo4.info do dnia 15 marca 2013 roku;

 • oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 22 marca 2013 roku o godz. 11.30 w Teatrze Banialuka. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś nauczyciele sprawujący opiekę merytoryczną – listy gratulacyjne.


4. TERMINARZ:

 • do 20 grudnia 2012 roku – nadesłanie Karty zgłoszenia;

 • do 16 stycznia 2013 roku – przesłanie pytań konkursowych do poszczególnych placówek, które zadeklarowały udział w konkursie;

 • 18 stycznia 2013 roku, godz. 9:00 – 10:00 – I etap konkursu (eliminacje szkolne);

 • do 25 stycznia 2013 roku – przesłanie wyników konkursu (w formie protokołu) na adres organizatora konkursu;

 • 1 marca 2013 roku – II etap konkursu w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku – Białej;

 • 15 marca 2013 roku – nieoficjalne ogłoszenie wyników konkursu, zamieszczenie listy laureatów na stronie internetowej szkoły: www.lo4.setia.pl

 • 22 marca 2013 roku – oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród na gali w Teatrze Banialuka.


5. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu będą na bieżąco aktualizowane  


na stronie www.lo4.setia.pl, w zakładce BIELSKIE TEATRALIA.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail szkoły: lo4@lo4.setia.pl


6. ZAGADNIENIA DO V BIELSKICH TEATRALIÓW

I ETAP (historia bielskich scen teatralnych: Teatru Polskiego i Teatru Lalek „Banialuka”):

 • Źródła podstawowe:

 • informacje ze stron internetowych Teatru Polskiego (www.teatr.bielsko.biala.pl) oraz Teatru Lalek „Banialuka” (www.banialuka.pl );

 • recenzje spektakli bielskich teatrów (informacje o treści, problematyce, reżyserach i głównych aktorach)

 • Źródła uzupełniające:

 • Lucyna Kozień, Teatr Lalek Banialuka 1947 – 1997, Bielsko-Biała 1997.

 • Andrzej Linert, Teatr Polski w Bielsku-Białej 1945 – 2000, Bielsko-Biała 2001.


II ETAP (z historii teatru i dramatu polskiego i powszechnego):

 • Źródło podstawowe: Tadeusz Kudliński, Vademecum teatromana, 1985.

 • Źródła uzupełniające:

 • Anna Janus – Sitarz, Lekcje teatru, Kraków 1999.

 • Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, 1990.

    • Zakres tematyczny konkursu dla gimnazjalistów:

 • początki i rozwój dramatu:

 • dramat starogrecki: tło historyczno – obrzędowe, dytyramb, chór i aktorzy, autorzy (Sofokles, Ajschylos, Eurypides, Arystofanes), układ i forma dramatu; scena antyczna: agony teatralne, powstanie i ukształtowanie się sceny, sposób wygłaszania tekstów, wygląd aktora;

 • rodowód średniowieczny: dramaty religijny (misteria i mirakle), dramat świecki (moralitet); scena średniowieczna: scena misteryjna, system manzjonów, angielskie pageants, scena terencjańska, scenografia i gra, aktorzy;

 • renesans: dramat elżbietański (twórczość Szekspira), włoska commedia dell’arte; scena renesansowa: scena elżbietańska (szekspirowska), podwórzowa

  • Teatr Narodowy:

 • dramat romantyczny: Fredro, Mickiewicz, Słowacki i Norwid;

 • obowiązuje znajomość dramatów: Sofokles, Antygona, W. Szekspir, Romeo i Julia, Hamlet

 • Zakres tematyczny konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (jak dla uczniów gimnazjów a ponadto):

 • wielka reforma teatru: Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, Maurice Maeterlinck, Henryk Ibsen, August Strindberg, Anton Czechow;

 • teatr polski przełomu XIX i XX wieku: ośrodek krakowski i lwowski

 • teatr groteski i absurdu: twórca stylu – Alfred Jarry, Stanisław Ignacy Witkiewicz – Teoria Czystej Formy, Tadeusz Kantor, Witold Gombrowicz, Tadeusz Różewicz, Samuel Beckett, Sławomir Mrożek;

 • przemiany i tendencje we współczesnym dramacie i teatrze (zwrócić uwagę na współczesne realizacje teatralne K. Lupy, G. Jarzyny, K. Warlikowskiego)

 • znajomość realizacji teatralnych Transatlantyku reż. M. Grabowski, Tango – Gombrowicz reż. M. Grabowski ( Stary Teatr - Kraków) oraz dramatów S. Mrożka: Emigranci, Na pełnym morzu, Wielebni

 • obowiązuje znajomość utworów dramaturgicznych wskazanych w Podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, którą reprezentują.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna