V. Słownik terminologiczny1Pobieranie 241.18 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar241.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6

V. Słownik terminologiczny1

Termin polskojęzyczny

Termin angielskojęzyczny

Objaśnienie

1

2

Analiza kosztów i korzyści

Cost-Benefit Analysis (CBA)

Procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie korzyści i kosztów.

Analiza SWOT

SWOT analysis

Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Anulowanie zobowiązań Decommitments

Cofnięcie przez Komisję Europejską, do końca drugiego roku po dokonaniu →zobowiązania, części zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez →płatność zaliczkową, lub dla którego Komisja w oznaczonym terminie nie otrzymała →wniosku o płatność. Dotyczy to również części zobowiązania odpowiadającego →operacjom, które w określonym terminie są przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego. Efektem anulowania zobowiązań jest zmniejszenie →finansowego wkładu Wspólnoty o stosowne kwoty.

Audyt

Audit

Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji lub przez firmę zewnętrzną.

Beneficjent końcowy

Final beneficiary

Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie →operacji. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: →instytucje wdrażające i →ostateczni odbiorcy pomocy.

Cel generalny

General objective

Cel określający perspektywę, w której →pomoc ma zostać udzielona, w tym ogólną strategię pomocy, a także niektóre cele szczegółowe.

Cel horyzontalny

Horizontal objective

Cel horyzontalny jest wyznaczony dla wszystkich →projektów realizowanych w ramach jednego →programu.

Cel operacyjny

Operational objective

Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cele te są przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkoleń dla długotrwale bezrobotnych).

Cel strategiczny

Strategic goal

Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja →projektu. Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu na →oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych).

Cele

Objectives

Określenie w fazie wstępnej przygotowania →projektu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym.

Cele polityki strukturalnej UE

EU structural policy objectives

Cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Liczba i definicja celów polityki strukturalnej ulegają zmianom w kolejnych okresach budżetowych. Celem Wspólnoty na lata 2000-2006 powinien być wzrost spójności społeczno-gospodarczej w odniesieniu do obecnej sytuacji. Główny cel Wspólnoty realizowany będzie przez trzy cele priorytetowe. Celem 1 jest promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju. Celem 2 jest wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych. Celem 3 jest wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.

Certifikacja wydatków

Certification of expenditure

Czynność dokonywana w ramach systemu →kontroli finansowej przez →instytucję płatniczą w stosunku do operacji finansowych poczynionych przez →instytucję zarządzającą i →instytucje pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie, czy wydatki na rzecz →beneficjentów były ograniczone do okresu →dopuszczalności kosztów, realizowane były zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych →działań.

Dokumenty programowe (operacyjne)

Programming (operational) documents

Dokumenty w postaci →programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach →Funduszy Strukturalnych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy →sektorowe programy operacyjne oraz →Narodowy Plan Rozwoju.

Działanie

Measure

Grupa →projektów realizujących ten sam →cel. Działanie stanowi etap pośredni między →priorytetem a →projektem.

Dziedzina interwencji

Sub-category of intervention

Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji →Funduszy Strukturalnych, wchodzące w skład dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg.

Efekt dźwigni

Leverage effect

Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem środków publicznych na realizację pewnych działań wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji →Funduszy Strukturalnych.

Efekt makroekonomiczny

Macroeconomic effect

Efekt jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Efektywność (wykorzystania środków)

Efficiency

Kryterium →ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami →programu na poziomie →produktu, →rezultatu lub →oddziaływania.

EQUAL

Jedna z →Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla →projektów mających na celu współpracę transnarodową służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z →EFS.

Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (EPRP)

European Spatial Development Perspective

(ESDP)

Studium perspektyw rozwoju i zagospodarowania terytorium Unii Europejskiej, sporządzone przy szerokim udziale państw członkowskich, obejmujący także obszar krajów stowarzyszonych. Dokument ten nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak pełni ważna rolę opiniotwórczą w sferach administracji i biznesu.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

European Investment Bank (EIB)

Bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego mający służyć finansowaniu rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Podstawowym zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, energetyce oraz ochronie środowiska).

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991, z siedzibą w Londynie skupiająca ok. 50 państw. Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach byłego ZSRR). Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie człowieka w danym państwie. Kredyty EBOR mogą być przekazane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)

European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Jeden z →Funduszy Strukturalnych zajmujący się transformacją struktury rolnictwa oraz rozwojem obszarów wiejskich. Fundusz realizuje między innymi następujące zadania:

wzmocnienie i reorganizacje struktur rolnictwa i leśnictwa,

zapewnienie konwersji kierunków produkcji rolnej i promowanie

pozarolniczej działalności gospodarczej w obszarach wiejskich,

pomoc w osiągnięciu akceptowanego społecznie poziomu życia rolników, w tym bezpośrednie wsparcie finansowe,

pobudzenie świadomości społeczności żyjących na obszarach wiejskich w celu chronienia środowiska przyrodniczego, zachowania walorów krajobrazu etc.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

European Regional Development Fund (ERDF)

Fundusz wchodzący w skład →Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii. EFRR współfinansuje realizację Celów 1 i 2 →Polityki Strukturalnej UE. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

European Social Fund (ESF)

Jeden z →Funduszy Strukturalnych, który współfinansuje realizację Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera również Cele 1 i 2. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe i rozwój zatrudnienia.

EUROSTAT

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiadający za zbieranie danych statystycznych, przygotowywanie prognoz i analiz. Przekazuje instytucjom Wspólnot Europejskich niezbędne informacje statystyczne, współpracuje z urzędami statystycznymi państw członkowskich, które mogą uzyskać od Eurostatu informacje dotyczące rozwoju integracji europejskiej w ramach UE.

Ewaluacja (programu)

Evaluation (of a programme)

Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do →celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne.

Ewaluacja całościowa (globalna)

Overall (global) evaluation

Podstawowe narzędzie stosowane w →polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały →program wspierany ze środków pomocowych.

Ewaluacja końcowa

Ex-post evaluation

Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizowanego →programu, której głównym celem jest określenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, →skuteczności i →efektywności pomocy. Głównym celem ewaluacji końcowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdrażania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących kierunku →polityki strukturalnej.

Ewaluacja okresowa

Mid-term evaluation

Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych →celów w świetle wcześniej przeprowadzonej →ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod względem dostarczonych →produktów i osiągniętych →rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych.

Wyniki ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom →dokumentów programowych. Dostarczone za jej sprawą informacje powinny być wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym →okresie programowania.Ewaluacja wstępna

Ex-ante evaluation

Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji →programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych →efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych →dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstępnej jest zwiększenie jakości →dokumentów programowych poprzez udział w procesie →programowania podmiotu niezależnego od instytucji programującej.

Ewaluacja wstępna ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację polityki zmniejszania różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej zostaną wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie najlepszych efektów.Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR)

Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

Fundusz Strukturalny powołany na potrzeby rybołówstwa, zajmuje się promowaniem zmian strukturalnych w tym sektorze gospodarki. Środki w ramach tego funduszu obejmą wszelkie środki strukturalne w sektorze w następujących dziedzinach:

- odnowa floty oraz modernizacja jednostek połowowych,

- dostosowywanie połowów,

- wspólne przedsiębiorstwa,

- połowy przybrzeżne na małą skalę,

- środki społeczno-ekonomiczne,

- ochrona zasobów rybnych na wodach przybrzeżnych,

- kultury wodne,

- wyposażenie portów rybackich,

- przetwórstwo i marketing produktów rybołówstwa i kultur wodnych,

- znajdowanie i promowanie nowych rynków zbytu,

- operacje podejmowane przez przedstawicieli branży,

- czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe,

- działania innowacyjne i pomoc techniczna.Finansowy wkład Wspólnoty

Community financial contribution

Wielkość środków asygnowana przez Komisję Europejską w ramach pomocy finansowej, stanowiąca określoną proporcję →kwalifikujących się kosztówprogramu lub →projektu.

Fundusz dotacji

Grant scheme

Typ projektu o charakterze funduszu dotacji skierowanego na realizację konkretnego zagadnienia. W przypadku projektu tego typu operator funduszu rozdzielający dotacje pomiędzy odbiorców ostatecznych uznawany jest za beneficjenta końcowego pomocy.

Fundusz Spójności (Kohezji)

Cohesion Fund

Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie należący do →Funduszy Strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania.

Fundusze Przedakcesyjne

Pre-accession Funds

Środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Unię Europejską krajom kandydującym. Ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie tych krajów do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Do instrumentów funkcjonujących w ramach tych funduszy zaliczone zostały: →PHARE, →ISPA, →SAPARD.

Fundusze Strukturalne

Structural Funds

Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: →Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), →Europejski Fundusz Społeczny (EFS), →Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz →Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR).

Grant

Grant

Bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, dokonywana przez →Jednostkę Kontraktującą na rzecz określonego →beneficjenta w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań (a w niektórych przypadkach sfinansowania części budżetu projektu) promujących np. →cele polityki strukturalnej UE.

Grant globalny

Global grant

Ta część pomocy, której →wdrażanie i zarządzanie może zostać powierzone jednemu lub kilku pośrednikom, w tym władzom lokalnym, instytucjom rozwoju regionalnego lub organizacjom pozarządowym, i która jest wykorzystywana zasadniczo dla wspierania lokalnych inicjatyw rozwojowych.

Inicjatywy Wspólnoty

Community Initiatives

Programy finansowane z funduszy strukturalnych, mające na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych problemów mających wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 są to: →EQUAL, –› INTERREGLEADER , →URBAN.

Innowacyjność


Innovation

Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno – technicznych.

Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)

Instrument for Structural Policies for Preaccession (ISPA)

Instrument finansowy w ramach →Funduszy przedakcesyjnych, wspierający 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej przygotowujących się do akcesji do UE. Wzorowany na →Funduszu Spójności, przeznaczony jest dla dużych projektów inwestycyjnych (powyżej 5 mln Euro). Wsparcie obejmuje działania w zakresie środowiska naturalnego oraz dostosowania sieci komunikacyjnych i transportowych do standardów europejskich.

Instytucja płatnicza

Paying authority

Jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji. W Polsce instytucją płatniczą będzie Ministerstwo Finansów.

Instytucja pośrednicząca w zarządzaniu

Intermediate body

Jednostka publiczna lub prywatna lub usługi podlegające władzom właściwym ds. zarządzania lub płatności, na która instytucja zarządzająca deleguje część uprawnień.

Instytucja wdrażająca

Implementing institution

Jednostka publiczna lub prywatna odpowiedzialna za zlecanie końcowemu odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu) realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi.


Pobieranie 241.18 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna