V wydziałowa Komisja Łódź, dnia 18. 09. 2013r ds. Przewodów DoktorskichPobieranie 37.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.04 Kb.
V Wydziałowa Komisja Łódź, dnia 18.09.2013r.

ds. Przewodów Doktorskich

Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytetu Łódzkiego

Protokół
z posiedzenia V Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich

w dniu 18 września 2013r. dotyczącej publicznej obrony rozprawy doktorskiej

mgr Marka Wojciechowskiego pt.: „Koszt funkcjonowania władzy
i administracji samorządowej”, napisanej pod kierunkiem
prof. zw. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz
Obecni na posiedzeniu Komisji:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Jan Duraj
Promotor/czł. komisji: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz
Recenzent: prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)


Recenzent: prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska

(Uniwersytet Łódzki)


Członkowie:

prof. dr hab. Piotr Bohdziewicz

prof. dr hab. Jerzy Gajdka

prof. dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher

prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska

prof. dr hab. Kryspin Karczmarczuk

prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz

prof. dr hab. Ewa Malinowska

prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński

prof. dr hab. Mariusz Plich

prof. dr hab. Adam Sadowski

prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

prof. dr hab. Jan Więcek

prof. dr hab. Magdalena ZałęcznaCzęść I protokołu (obejmująca część jawną):

W dniu 18 września 2013 roku o godzinie 11.00 w sali T-401 mieszczącej się przy
ul. Rewolucji 1905r. nr 39, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marka Wojciechowskiego pt. „Koszt funkcjonowania władzy i administracji samorządowej”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Aleksandry Jewtuchowicz. Posiedzeniu V Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich przewodniczył prof. zw. dr hab.
Jan Duraj. Recenzentami dysertacji doktorskiej byli: prof. zw.
dr hab. Stanisław Korenik - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska - Uniwersytet Łódzki.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący prof. zw. dr hab. Jan Duraj, serdecznie witając wszystkie osoby przybyłe na obronę rozprawy, w szczególności Recenzentów, Promotora oraz Członków Komisji. Następnie na prośbę prof. zw. dr hab. Jana Duraja,


mgr Marek Wojciechowski przedstawił autoreferat rozprawy doktorskiej, omawiając
jej uzasadnienie, założenia, cele, pytania i hipotezy badawcze, zakres i strukturę pracy, metody badawcze, wyniki przeprowadzonych badań, wnioski ogólne oraz rekomendacje
dla praktyki gospodarczej.

Po wygłoszeniu autoreferatu głos zabrał Recenzent pracy doktorskiej – prof. zw.


dr hab. Stanisław Korenik, prezentując główne punkty i konkluzje swojej recenzji. Ocenił bardzo wysoko rozprawę podkreślając, że struktura pracy jest logiczna, prawidłowa, wynikająca z celu. Jego zdaniem kompozycja rozprawy zawiera podejście interdyscyplinarne i jako całość jest silnie zorientowana pragmatycznie. Treść rozważań jest podporządkowana przyjętym hipotezom badawczym. „Mankamentem” rozprawy jest to, że Autor osiągnął więcej niż pierwotnie zakładał. Jeśli chodzi o uwagi szczegółowe Recenzent stwierdził,
że nie ma uwag krytycznych, ponieważ są nieistotne ze względu na poziom merytoryczny, który Doktorant osiągnął. W konkluzji prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik powiedział,
iż na tle uważnej lektury rozprawy doktorskiej mgr Marka Wojciechowskiego stwierdza
z pełnym przekonaniem, że recenzowana praca spełnia wymogi ustawowe, czyli stanowi rozwiązanie problemu naukowego oraz dowodzi też, że Autor dysponuje stosownym warsztatem naukowym i przygotowaniem do pracy naukowej. Uwzględniając walory teoretyczne oraz praktyczne mgr Marka Wojciechowskiego stwierdził, że recenzowane opracowanie odpowiada w pełni wymogom stawianym rozprawom doktorskim, stąd wnosi
o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony. Równocześnie uwzględniając wysokie walory recenzowanej dysertacji wnosi o stosowną nagrodę Rektora UŁ dla mgr Marka Wojciechowskiego. Nawiązują do recenzji, Recenzent zadał dwa pytania. Po pierwsze,
na czym polega silna pozycja organu wykonawczego gminie? oraz po drugie, jaki jest stosunek Doktoranta do politycznego charakteru samorządu terytorialnego?

Następnie, na wniosek Przewodniczącego posiedzenia Komisji recenzję zaprezentowała prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska. Na początku swojej wypowiedzi


podkreśliła istotność wyboru tematu, trafne sformułowanie celów dysertacji oraz pytań szczegółowych. Konstrukcja rozprawy nie budzi zastrzeżeń. Autor w rozprawie obliczył koszty sprawowania władzy publicznej i pokazał korelację pomiędzy nimi a zmiennymi objaśniającymi. Zastosowane metody ilościowe zostały dobrze scharakteryzowane, natomiast metody jakościowe nieco mniej. Zdaniem Recenzentki został dobrze opisany wątek klasyczny, empiryczny i merytoryczny. Pewne wątpliwości budzi niezbyt wyraźne wyeksponowanie specyfiki samorządu terytorialnego, który zasługiwał na szersze potraktowanie. Zdaniem Recenzentki kwantyfikacja i rozmiar sektora publicznego zasługują na odrębne potraktowanie. Prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska uważa, że walorem
pracy jest bogata, wszechstronna analiza empiryczna, obejmująca jednostki samorządu terytorialnego na różnych poziomach Recenzentka zwróciła uwagę, że rozdziały empiryczne nie mają odrębnego podsumowania. W konkluzji stwierdziła, że rozprawa mgr Marka Wojciechowskiego stanowi ambitne dzieło o nowatorskim charakterze. Praca zawiera bogaty materiał faktograficzny i jako całość stanowi ambitny zamysł badawczy ze szczególnym uwarunkowaniem na zastosowania praktyczne. Praca spełnia ustawowe warunki stawiane rozprawom doktorskim. Prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska wniosła o przyjęcie
oraz dopuszczenie Doktoranta do publicznej obrony i przyłącza się do wniosku
prof. zw. dr hab. Stanisława Korenika o przyznanie mgr Markowi Wojciechowskiemu nagrody Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Na koniec zgłosiła w dyskusji trzy pytania. Pytanie pierwsze dotyczyło określenia specyfiki funkcjonowania sektora samorządu terytorialnego w strukturze sektora publicznego. Pytanie drugie dotyczyło szacunku kosztów zewnętrznych funkcjonowania władzy i administracji samorządowej. Pytanie trzecie odnosi się do miar tych kosztów, które są możliwe do zastosowania.

Następnie Przewodniczący posiedzenia Komisji otworzył publiczną dyskusję,


prosząc zebranych o zadawanie pytań. W publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską
pytania przedstawiły następujące osoby: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf, prof. dr hab.
Mariusz Plich, prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, prof. dr hab. Adam Sadowski,
prof. dr hab. Piotr Bohdziewicz, dr Aldona Podgórniak-Krzykacz oraz dr Marcin Feltynowski.

W pierwszej kolejności Doktorant odniósł się do uwag i pytań sformułowanych przez prof. dr hab. Aleksandrę Nowakowską.

Doktorant w odniesieniu do uwagi o wykorzystanie badania ankietowego
i swobodnego wywiadu wyjaśnił, że miały one charakter pomocniczy. Ankieta została wysłana do urzędów z prośbą o podanie najważniejszych informacji dotyczących wielkości
i struktury zatrudnienia, których nie można pozyskać poprzez publikacje statystyczne.
Z punktu widzenia zakresu badania miała ona charakter uzupełniający. Po zwrocie ankiet wiele informacji nie było pełnych. W związku z tym Doktorant kontaktował się bezpośrednio z urzędnikami w celu otrzymania kompletnych informacji.

Autor rozprawy zgodził się z uwagą, że należało rozdzielić podrozdział


5 w rozdziale II na dwie odrębne części obejmujące kwantyfikację sektora publicznego i opis rozmiaru tego sektora. Łącząc te zagadnienia kierował się zwartością rozważań. Uwaga dotycząca celowości opracowania syntetycznych konkluzji dla każdego z rozdziału empirycznego jest słuszna, choć Autor dla zapewnienia lepszej przejrzystości wywodów zdecydował się na zaprezentowanie wniosków ogólnych w zakończeniu.

Na uwagę, iż w rozważaniach teoretycznych nie wyeksponowano szerzej specyfiki funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego Doktorant zaznaczył, że cechy odrębności samorządu wynikają z istoty sektora publicznego, którego stanowi część. Rozwijając


ten wątek podkreślił, że pewnymi cechami odróżniającymi samorząd od pozostałej części sektora publicznego (administracji państwowej) są :charakter zadań, zakres kompetencji, sposób wybierania organów. W strukturze samorządu nie występuje hierarchiczny układ zależności, gdyż poszczególne jednostki samorządowe są niezależne.

Odnosząc się do pytania, czy i jak istotne są koszty związane z korzystaniem usług zewnętrznych, Doktorant odpowiadając zwrócił uwagę, że wiele tych usług charakteryzuje


się relatywnie niewielką wartością w stosunku do ogółu wydatków budżetowych. W małych urzędach usługi te są rzadkie ze względu na skalę zadań i rozmiar budżetu. Częściej mamy
do czynienia z nimi w dużych urzędach. Mierzenie tych kosztów odbywa się metodą tradycyjną, pracochłonną, ponieważ należy je zliczyć według wydatków ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu.

Następnie Doktorant odniósł się do recenzji i pytań Recenzenta - prof. zw. dr hab. Stanisława Korenika dotyczących następujących kwestii. Po pierwsze, na czym polega silna pozycja organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta w gminie)? Po drugie podniósł polityczny charakter samorządu terytorialnego, oczekując poglądu Doktoranta na ten temat.

Doktorant odpowiadając na pytanie stwierdził, że o pozycji tej przesądzają trzy
istotne argumenty. Pierwszym jest legitymizacja demokratyczna (wybory bezpośrednie)
oraz możliwość odwołania jedynie w drodze referendum przez mieszkańców. Drugim jest jednoosobowy charakter tego organu oraz bardzo szerokie kompetencje. Trzecim jest fakt,
że organ ten jest kierownikiem urzędu oraz wpływa bezpośrednio i pośrednio na obsadę wszystkich służb komunalnych. Dla ilustracji podał, iż prezydent Łodzi ma wpływ
na zatrudnienie ok. 28 tys. osób.

Udzielając odpowiedzi na drugie zagadnienie mgr Marek Wojciechowski zwrócił uwagę, że samorząd terytorialny w Polsce obok wymiaru społecznego, prawnego, ekonomicznego ma również wyraźnie zarysowane oblicze polityczne. Związane to jest z tym, że władze (organy) samorządowe pochodzą z wyborów bezpośrednich. Wedle ordynacji większościowej wybory odbywają się w jednostkach do 20 tys. mieszkańców, powyżej mamy do czynienia z ordynacją proporcjonalną. W związku z tym w większych jednostkach organy te są pod przemożnym wpływem partyjnym, co wiąże się z obsadą stanowisk w urzędzie


i służbach komunalnych, traktowanych jako „łupy polityczne”.

Pytanie prof. zw. dr hab. Stanisława Rudolfa dotyczyło oceny koncepcji governance


w zarządzaniu publicznym i jej możliwego wpływu na koszty funkcjonowania
administracji publicznej. Zdaniem Doktoranta governance jest koncepcją funkcjonowania władzy i administracji publicznej. Jej cechą w wymiarze samorządowym jest współpraca różnych aktorów (publicznych, sektora prywatnego, społecznego, mieszkańców) skupionych wokół wykonywania zadań i przedsięwzięć publicznych. Istotną rolę odgrywa partnerstwo
i działanie w strukturze sieciowej. Governance to inaczej ograniczanie interwencji
i regulacji publiczne, co prowadzi do redukcji sektora publicznego a zatem i kosztów
funkcjonowania państwa w gospodarce. Autor powołał się na stwierdzenie R. Rhodes’a,
że governance to minimalne państwo i „dobre rządzenie”. Governance stanowi sposób
do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Wiodąca rola koordynacji może przyczynić
się do zmniejszenia kosztów publicznych

Prof. dr hab. Mariusz Plich podniósł w pytaniach dwa zagadnienia. Po pierwsze, jaka jest relacja pomiędzy kosztem władzy a jakością władzy. Po drugie, czy istnieje możliwość dokonywania porównań międzynarodowych w obszarze kosztów władzy i jakości władzy.


W odpowiedzi Doktorant stwierdził, że istnieje związek kosztu władzy i jakości władzy, która nie była przedmiotem badania w rozprawie. Uważa on, że wyższemu kosztowi władzy publicznej powinna odpowiadać lepsza jakość, która znajduje wyraz w lepszej jakości rządzenia. W badaniu nie uwzględniono korelacji kosztu władzy z poziomem satysfakcji mieszkańców. Doktorant powołał się na badanie NIK, które stwierdziło brak tego związku. Odnosząc się do pytania drugiego jego zdaniem, oczywiście istnieje taka możliwość, lecz tylko w zbiorze realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze. Zawsze istnieje problem mierzenia jakości władzy, traktowanej jako sprawna realizacja funkcji, zadań publicznych i tworzenia warunków dla rozwoju.

Z kolei prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński zwrócił się do Doktoranta o ocenę instytucji referendum w kontekście jakości i kosztów władzy samorządowej. Doktorant wyraził pogląd, że referendum jako narzędzie demokracji bezpośredniej jest i powinno


być wykorzystywane w praktyce samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie mamy
do czynienia z coraz większym jego zastosowaniem. W Polsce referendum jest stosowane przede wszystkim do odwołania organów jednostek samorządów terytorialnych. Zdaniem doktoranta referendum, powinno odbywać się częściej, również w przypadku aprobaty ważnych spraw wspólnoty (przykład Szwajcarii).

Następnie prof. dr hab. Adam Sadowski zgłosił pytanie: czy organ wykonawczy


w gminie ma być politykiem, liderem lokalnym czy menedżerem? Mgr Marek Wojciechowski stwierdził, że najlepiej byłoby aby wójt, burmistrz, prezydent jednocześnie pełnili tę rolę. Polityk jest popierany przez organizację polityczną i pozostaje pod presją
jej interesów. Lider lokalny to osoba z autorytetem, przywództwem mający uznanie mieszkańców. Z kolei menedżer jest specjalistą od zarządzania sprawami publicznymi.
W USA dla istnieje rozdział polityki od zarządzania poprzez zatrudnienie w gminie
na kontrakcie menedżera (city manager), który zarządza bieżącymi sprawami publicznymi.
W Polsce w małych gminach przeważają liderzy lokalni, zaś w miastach politycy.

Prof. dr hab. Piotr Bohdziewicz zadał pytanie: jakie czynniki składają się na wysoki jednostkowy koszt sprawowania władzy w Łodzi oraz kolejne: czy można podjąć działania racjonalizujące ten koszt? W odpowiedzi Doktorant odniósł się do wyników badań empirycznych zwracając uwagę, iż w Łodzi na wysokość poziom tego kosztu wpływały wydatki pozapłacowe. W przypadku działań nakierowanych na racjonalizację tego koszt, Doktorant podniósł zagadnienie redefiniowania zadań publicznych, dostosowania


do ich zakresu wielkości zatrudnienia, reorganizacji urzędu, wykorzystanie outsourcingu oraz wielokryteriowość oceny w mechanizmie przetargowym.

Dr Aldona Podgórniak-Krzykacz poprosiła o odpowiedź na pytanie,


czy wprowadzenie korpusu służby cywilnej w administracji samorządowej mogłoby przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania władzy i administracji samorządowej? Mgr Marek Wojciechowski odniósł się do zadanego pytania stwierdzając, że nie istnieją istotne powody aby systemem służby cywilnej objąć również pracowników samorządowych
z uwagi na ustawową samodzielność samorządu terytorialnego. Zwrócił uwagę, ze pewne elementy służby cywilnej występują już w urzędach komunalnych (nabór, ocena, służba przygotowawcza). Doktorant wyraził obawę, że w małych jednostkach samorządowych, mogłyby pojawić się trudności w znalezieniu odpowiednio przygotowanych osób.
W urzędach tych pracuje relatywnie mniej osób z wykształceniem wyższym niż w urzędach miejskich. System służby cywilnej stawia bowiem bardzo wysokie wymagania kwalifikacyjne.

Z kolei dr Marcin Feltynowski sformułował pytanie o relacje pomiędzy władzą polityczna a władzą administracyjną i ich wpływ na koszty funkcjonowania samorządu. Według Doktoranta, każda z nich cechuje się inną logiką działania, politycy funkcjonują


w warunkach zmienności (kadencja) i podejmują decyzje strategiczne. Z kolei w obszarze władzy administracyjnej niezbędna jest ciągłość, stabilność oraz podejmowanie decyzji operacyjnych. Wyraził przekonanie, że administracja powinna być częściowo zależna
od polityków. W związku z tym należy określić stanowiska w urzędzie, które mają charakter polityczny.

Na tym zakończono jawną część posiedzenia Komisji. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i poprosił o pozostanie na sali obrad członków Komisji oraz Recenzentów.Część II protokołu (obejmująca część zamkniętą):

W części zamkniętej posiedzenia Komisji, Recenzenci oraz wszyscy zadający pytania ustosunkowali się do odpowiedzi udzielonych przez mgr Marka Wojciechowskiego, podkreślając ich wysoki poziom merytoryczny. Według prof. zw. dr hab. Stanisława Kornika wysoka ocena pracy znalazła odbicie w dyskusji publicznej. Doktorant udzielił konkretnych odpowiedzi a jego poglądy są mocno ugruntowane. Prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska wyraziła, opinię, że jest w pełni usatysfakcjonowana odpowiedziami, z których część miała nieco zwięzły charakter. Pozostali członkowie komisji, którzy zadawali pytania byli zadowoleni z uzyskanych odpowiedzi, wskazując na syntetyczne oceny i naturalną dyskusję.

Podkreślono, że niektóre pytania miały charakter otwarty i wykraczały poza obszar badania. Na koniec części zamkniętej głos zabrała Pani Promotor prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, przedstawiając sylwetkę Doktoranta, jego dorobek. Podkreśliła bogate doświadczenie praktyczne i duży wysiłek organizacyjny związany z uzyskaniem bogatego materiału liczbowego jednostek samorządu terytorialnego, z których wiele jest niedostępnych w statystyce państwowej.

Następnie, powołana przez Przewodniczącego posiedzenia Komisja Skrutacyjna w osobach prof. dr hab. Bogusława Urbaniak i prof. dr hab. Mariusz Plich, przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Marka Wojciechowskiego i ogłosiła, iż: • w głosowaniu wzięło udział 18 osób,

 • wszystkie oddane głosy były ważne,

 • głosów na TAK było 18,

 • głosów na NIE nie było,

 • głosów wstrzymujących się także nie było.

W związku z powyższym, rozprawa doktorska mgr Marka Wojciechowskiego została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu dotyczącym wprowadzenia do porządku dziennego obrad na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ sprawy nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Markowi Wojciechowskiemu Komisja Skrutacyjna zakomunikowała, iż: • w głosowaniu wzięło udział 18 osób,

 • wszystkie oddane głosy były ważne

 • głosów na TAK było 18,

 • głosów na NIE nie było,

 • głosów wstrzymujących się również nie było.

Tym samym, jednogłośnie podjęto decyzję o wprowadzeniu sprawy nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Marka Wojciechowskiego do porządku dziennego najbliższego posiedzenia Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Recenzent, prof. zw. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytetu Ekonomicznego


we Wrocławiu), ponownie skierował do Komisji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Marka Wojciechowskiego nagrodą Jego Magnificencji Uniwersytetu Łódzkiego. Wniosek uzyskał jednogłośne poparcie wszystkich członków Komisji.

Następnie, wszystkie ustalenia członków Komisji zostały przedstawione Doktorantowi, jak i zgromadzonym gościom.
Protokolanci:

mgr Monika Lubiatowska

dr Mariusz Nyk

Przewodniczący Posiedzenia Komisji V ds. Przewodów Doktorskichprof. zw. dr hab. Jan Duraj

: wgrane pliki
wgrane pliki -> OŚwiadczenie
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12. 11. 2012 r do 23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności/modułu: Zaawansowana analiza ekonomiczna I finansowa Nazwa specjalności/modułu: advanced economic and financial analysis
wgrane pliki -> Terminy konsultacji opiekunów specjalności w okresie od 12-23. 11. 2012 r. Nazwa specjalności: Modelowanie i prognozowanie działalności przedsiębiorstw na rynku europejskim
wgrane pliki -> Egzamin wstępny do 2 slo 2012 r
wgrane pliki -> Egzamin wstępny 2013 r
wgrane pliki -> Protokół 15. 12. 2014r. Komisji Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ds przewodu habilitacyjnego dr Izabeli Desperak, adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
wgrane pliki -> The answer is behind the flower
wgrane pliki -> Solista-pianista
wgrane pliki -> DO: Sekretariatu Generalnego Rady Europy Avenue de l’Europe f-67075 strasbourg cedex od: Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16
wgrane pliki -> Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna