Viii festiwal „o warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego Patronat Prezydent Miasta Olsztyn II konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego Patronat MarszałekPobieranie 29.57 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar29.57 Kb.
VIII Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego

Patronat Prezydent Miasta Olsztyn

II Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego

Patronat Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Olsztyn 02 – 03 czerwca 2012


Regulamin z załącznikami zatwierdzony przez Radę Artystyczną.
Tytuł Festiwalu jest cytatem początkowych słów pieśni ,,Hymn Warmiński” Feliksa Nowowiejskiego. Pieśń ta jest hymnem Olsztyna.
Festiwal promuje twórczość narodową i regionalną, pieśni hymniczne, twórczość współczesnych kompozytorów. W programie koncertów znajdą się wykonania pieśni nagrodzonych w Konkursie Kompozytorskim im.Feliksa Nowowiejskiego.

Rada Artystyczna

Dyrektor artystyczny festiwalu prof. Katarzyna Bojaruniec UWM

prof. Lucjan Marzewski

prof. Józef Wojtkowiak

Dyrektor organizacyjny festiwalu mgr Barbara Rytwińska Prezes W-M-O PZCHiO pzchioolsztyn@interia.pl

Główny Sponsor

Warmiński Bank SpółdzielczyOrganizatorzy

Warmińsko - Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Olsztynie

10-233 Olsztyn ul .Parkowa 1 www.pzchiowm.pl

Miejski Ośrodek Kultury 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3Współpraca

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
I.

II Konkurs Kompozytorski im. Feliksa Nowowiejskiego. Pieśń. Zgłoszenia do 31.03.2012. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa sekcji kompozytorskiej do dnia 30.04.2012. Ogłoszenie decyzji o wynikach Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego na stronie www.pzchiowm.pl Kompozytor może zgłosić do konkursu 1 pieśń na głos i fortepian lub pieśń chóralną a cappella z tekstem polskim lub łacińskim od 2-4 min. Otwarcie kopert i ocena nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej sekcja kompozytorska w Olsztynie do dnia 30.04.2012.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą zwykłą na adres Barbara Rytwińska 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 65/64 (decyduje data stempla pocztowego).

Przesyłka musi być anonimowa i zawierać dwie koperty oznaczone godłem, bez podania nazwiska. W jednej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić partyturę w wersji papierowej oraz na płycie CD, w drugiej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić dane osobowe i adres do kontaktu.

II. Konkurs zespołów.

Zgłoszenia do 31.03.2012. na Załącznikach nr 1 obowiązkowy. Załącznik nr 2 obowiązkowy.

Zdobywcy Grand Prix mogą brać ponownie udział w konkursie po upływie 2 lat.

Uczestnicy konkursu: chóry a cappella, chóry z towarzyszeniem instrumentów, różnorodne zespoły kameralne, orkiestry dęte, big-bandy, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno-instrumentalneWarunki uczestnictwa ( nie dotyczy konkursu kompozytorskiego)

Wpłata akredytacji 5 zł od uczestnika do dnia 31.03.2012 Warmińsko - Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 10-233 Olsztyn ul. Parkowa 1

konto nr 11 8857 0002 3014 0187 2124 0001

tytuł wpłaty „akredytacja na VIII festiwal”

Przysłanie do Barbary Rytwinskiej wyłącznie na adres: pzchioolsztyn@interia.pl

wypełnionej karty zgłoszenia - załącznik nr 1, termin do 31. 03. 2012

wypełnionej karty repertuar wykonawczy – załącznik nr 2, termin do 31. 03. 2012
Uwaga! Proszę o czytelne wypełnianie danych, podanie pełnych brzmień imion i nazwisk.

Na podstawie kart zgłoszeń tworzymy informacje do foldera, na plakaty, dyplomy, zapowiedzi konferansjera, rezerwujemy posiłki, noclegi.


III. Kryteria konkursowe.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć dla chórów 20 min., dla orkiestr i innych zespołów instrumentalnych 30 min. Chóry a cappella mogą wykonać 1 utwór z towarzyszeniem instrumentów.

-utwór obowiązkowy Hymn Warmiński Feliksa Nowowiejskiego- punktowany

-utwór ludowy, stylizacja polskiej muzyki ludowej lub innych narodów- punktowany

-utwór współczesny- punktowany

- utwory dowolne- punktowane

Kryteria punktowane: dobór repertuaru, technika wokalna, instrumentalna, oryginalność interpretacji i wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

Suma punktacji max 40 pkt.Do konkursu można zgłosić wykonania nagrodzonych pieśni w I Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego;

Justyna Kowalska -Lasoń „SANCTUS”(głosy mieszane, wysoki stopień trudności)

Artur Żuchowski ,, Śpieszmy się” (głosy mieszane, wysoki stopień trudności)

Henryk Gadomski za pieśń ,, Chwila myśli” (głosy równe)


IV. Ocena
Komisja Konkursowa sekcja chóralno-instrumentalna powołana przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr dokonuje oceny i przyznaje nagrody w konkursie zespołów. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

V. Nagrody

Grand Prix. Statuetka i Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyn. 3000 zł.

Puchary i nagrody za wykonanie Hymnu Warmińskiego Feliksa Nowowiejskiego w wersji wokalnej i instrumentalnej.Nagroda Specjalna za wykonanie pieśni nagrodzonych w I Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego

Puchary i dyplomy z określeniem wyróżnienia za utwór punktowany.

Nagrody pieniężne i rzeczowe przekazane przez fundatorów.

VI. Przebieg festiwalu

15.04. 2012 decyzja Komisji Artystycznej w sprawie zakwalifikowania do udziału w VIII edycji festiwalu, przydział kategorii na podstawie zgłoszeń.

16.04-15.05.Korespondencja z zespołami , zawiadomienia wyłącznie drogą elektroniczną.

02-03 czerwca Konkurs zespołów. Koncerty. Aula I LO. Amfiteatr.

Katedra. Koncert oratoryjno-kantatowy. Zespół artystów.

Zamek. Koncert kameralny.Wręczenie Nagrody II Konkursu Kompozytorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego.

03 czerwca. Amfiteatr. Koncert Galowy. Ogłoszenie wyników konkursu zespołów.

Wręczanie nagród regulaminowych.VII. Sprawy organizacyjne.

Zespoły zgłoszone do konkursu przyjeżdżają na własny koszt. Opiekę wychowawczą nad uczestnikami zespołów dziecięcych i młodzieżowych zapewniają instytucje delegujące. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie i wypadki losowe uczestników. Wpłata akredytacji nie podlega zwrotom. Dane w kartach zgłoszenia należy wypełniać wg podanego wzoru, bez skrótów w imionach i nazwiskach.


VIII. Ustalenia końcowe.

Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do fotografowania, nagrywania, filmowania i publikowania informacji tylko osobom upoważnionym.

Regulamin opracowała Barbara Rytwińska.

Zapraszamy – Organizatorzy!

VIII Festiwal „O Warmio moja miła”

Feliksa Nowowiejskiego Olsztyn 02- 03. 06. 2012.Załącznik 1 do regulaminu festiwalu, obowiązkowy (do dnia 31. 03. 2012)

Karta zgłoszenia udziału w konkursie
Nazwa i rodzaj zespołu. (wpisać właściwe) : chóry a cappella, chóry z towarzyszeniem instrumentów, różnorodne zespoły kameralne, orkiestry dęte, big-bandy, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno-instrumentalne. Prawykonanie. Debiut.

Przykład Chór ,,ODA” a cappella

o głosach równych , żeński ( dziecięcy) jeżeli wystąpi zgłosić prawykonanie pieśni, debiut

…....................................................................................................................…...


Ilość osób

uczestnicy …… osoby towarzyszące......., ogółem............


Adres do korespondencji: ….………………………..

Kontakt do osoby odpowiedzialnej:

Telefon…………… e-mail:
Dane osobowe dyrygenta, kapelmistrza, instruktora, ………………………………………………………………

Istotne informacje o zespole ………………………………………………………………………..


Akredytacja: 5 zł od uczestnika

Kwota ………….. Data wpłaty na konto …………………………..

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów festiwalu. Znane mi są warunki uczestnictwa w festiwalu.

Data i pieczęć zespołu, Podpis czytelny osoby uprawnionej


Placówki delegującej
VIII Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego

Olsztyn 02-03.06.2012


Załącznik - nr 2 do regulaminu festiwalu, obowiązkowy(do dnia 31.03.2012)

Dane zespołu................................


Konkurs zespołów
Repertuar (wzór)

Kompozytor tytuł utworu opracowanie, aranżacje1. Feliks Nowowiejski Hymn Warmiński

2.

Podpis czytelny dyrygenta

Pobieranie 29.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna