Viii. Kanały dystrybucji ubezpieczeńPobieranie 92.73 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar92.73 Kb.

VIII.KANAŁY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ


Zakłady ubezpieczeń mogą wykorzystywać, zgodnie z możliwościami przewidzianymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, następujące kanały dystrybucji:

  • sprzedaż bezpośrednią (dokonywaną poprzez etatowych pracowników zakładu),

  • sprzedaż agencyjną poprzez agentów ubezpieczeniowych (osoby fizyczne, osoby prawne oraz przedsiębiorców bez osobowości prawnej, posiadających upoważnienie zakładu ubezpieczeń do zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów ubezpieczenia lub pośredniczenia przy ich zawieraniu),

  • sprzedaż za pośrednictwem brokerów ubezpieczeniowych (osób fizycznych i osób prawnych upoważnionych do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego).

W 2001 r. 55,67% składki przypisanej z ubezpieczeń na życie wpłynęło w wyniku działalności agentów ubezpieczeniowych. W głównej mierze (85,77%) były to składki z ubezpieczeń indywidualnych. Przeważająca część składki pozyskanej przez agentów (77,32%) wpłynęła za pośrednictwem osób fizycznych i podmiotów bez osobowości prawnej, 22,67% przypisu składki zostało pozyskane przez osoby prawne, w tym banki, a pozostałe 0,01% przez podmioty działające na podstawie zwolnienia PUNU. Dziewięć zakładów ubezpieczeń na życie korzystało z pośrednictwa banków przy zawieraniu umów ubezpieczenia, przy czym w większości przypadków składka zaakwirowana przez banki stanowiła tylko 0,2-1,9% składki brutto zakładu ubezpieczeń, a łącznie zaledwie 0,12% całej składki działu I. Wyjątek stanowił jeden zakład, który wykazał 37,21-procentowy udział składki pozyskanej za pośrednictwem banku w całej swojej składce.

Drugim pod względem wielkości kanałem dystrybucji polis na życie była własna sieć sprzedaży (oddziały, filie). Tym właśnie kanałem wpłynęło 40,33% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń na życie. Niemal cała składka pozyskana bezpośrednio (99,42%) dotyczyła ubezpieczeń grupowych. Brokerzy ubezpieczeniowi, stanowiący trzeci spośród kanałów dystrybucji, pozyskali łącznie 3,94% składki przypisanej brutto działu I. Przeważającą część tej składki (69,19%) stanowiła składka z ubezpieczeń grupowych ulokowana przez brokerów-osoby prawne.Tabela 1. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń na życie w 2001 r. przy uwzględnieniu kanałów dystrybucji

Wyszczególnienie

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia grupowe

Razem

wartość (w mln zł)

struktura (w %)

wartość (w mln zł)

struktura (w %)

wartość (w mln zł)

struktura (w %)

Sprzedaż bezpośrednia

21,50

0,48

3 713,07

77,76

3 734,57

40,33

Agenci ubezpieczeniowi

osoby fizyczne i podmioty bez osobowości prawnej

3 383,18

75,44

602,64

12,62

3 985,81

43,05

osoby prawne

1 037,65

23,14

131,03

2,75

1 168,68

12,62

podmioty działające na podstawie zwolnienia PUNU

0,22

0,01

-

x

0,22

0,00

razem

4 421,04

98,58

733,66

15,37

5 154,71

55,67

Brokerzy ubezpieczeniowi

osoby fizyczne

32,74

0,73

70,07

1,47

102,81

1,11

osoby prawne

9,53

0,21

252,26

5,28

261,79

2,83

razem

42,27

0,94

322,33

6,75

364,60

3,94

Inne kanały dystrybucji

0,01

0,0002

5,81

0,12

5,82

0,06

Ogółem__4_484,82__100,00'>Ogółem

4 484,82

100,00

4 774,88

100,00

9 259,69

100,00

Diametralnie różne wyniki w zakresie wielkości poszczególnych kanałów dystrybucji uzyskuje się nie uwzględniając danych największego pod względem zbioru składki zakładu ubezpieczeń na życie - PZU Życie S.A., który posiada rozbudowaną sieć oddziałów i filii w całym kraju. Przy takim ujęciu składka przypisana brutto uzyskana w wyniku sprzedaży bezpośredniej stanowiła zaledwie 3,33% ogólnej składki przypisanej brutto (bez PZU Życie S.A.), w wyniku sprzedaży poprzez agentów ubezpieczeniowych – 93,50%, a poprzez brokerów - 3,04%. Inne kanały dystrybucji, takie jak sprzedaż przez telefon lub przez internet stanowiły 0,13% składki przypisanej brutto.

W przypadku 26 zakładów ubezpieczeń na życie agenci ubezpieczeniowi stanowili najistotniejszy kanał sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Pozyskali oni od 46,28% do 100% składki ww. zakładów. Wśród tego rodzaju pośredników zasadniczą grupę stanowili agenci - osoby fizyczne i agenci - podmioty bez osobowości prawnej.

8 zakładów ubezpieczeń na życie sprzedawało swoje produkty głównie bezpośrednio. Składka ze sprzedaży własnej stanowiła więcej niż 20% ogólnej składki w przypadku 11 zakładów (w tym w 5 zakładach około 100% składki). W grupie zakładów ze znacznym odsetkiem sprzedaży bezpośredniej były 4 zakłady ubezpieczeń działające na rynku nie dłużej niż 3 lata oraz towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Z kolei składka ulokowana przez brokerów ubezpieczeniowych posiadała zaledwie w 6 przypadkach istotny udział w łącznej składce zakładu (w granicach od 11,23% do 58,66%) Tylko w jednym zakładzie był to główny kanał sprzedaży, zaś trzynaście zakładów ubezpieczeń na życie w ogóle nie współpracowało z brokerami.Zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych sprzedawały swoje produkty dwoma zasadniczymi kanałami – poprzez agentów ubezpieczeniowych (55,67% składki przypisanej brutto) oraz bezpośrednio – wykorzystując własną sieć sprzedaży (31,64% składki przypisanej brutto). Składka ulokowana przez brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych stanowiła 11,47% łącznej składki przypisanej brutto działu II. Zaś udział innych kanałów dystrybucji wyniósł 1,22% przypisu brutto za 2001 r.

Tabela 2. Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w 2001 r. przy uwzględnieniu kanałów dystrybucji

Wyszczególnienie

Składka przypisana brutto

wartość (w mln zł)

struktura (w %)

Sprzedaż bezpośrednia

4 152,61

31,64

Agenci ubezpieczeniowi

osoby fizyczne i podmioty bez osobowości prawnej

5 817,96

44,34

osoby prawne

1 161,02

8,85

podmioty działające na podstawie zwolnienia PUNU

325,52

2,48

razem

7 304,50

55,67

Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni

osoby fizyczne

306,64

2,34

osoby prawne

1 198,64

9,13

razem

1 505,28

11,47

Inne kanały dystrybucji

160,28

1,22

Ogółem

13 122,66

100,00

Wyłączenie z obliczeń danych dotyczących największego ubezpieczyciela na rynku - PZU S.A., posiadającego rozbudowaną sieć oddziałów - istotnie zmienia strukturę kanałów dystrybucji. Udział (mierzony składką przypisaną brutto) agentów w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych działu wynosił wtedy 63,32%, zaś brokerów 18,10%. Składka przypisana brutto uzyskana w wyniku sprzedaży bezpośredniej stanowiła w takim ujęciu tylko prawie jedną piątą składki (18,45%).

Wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń działu II - 23 zakłady sprzedawały swoje produkty głównie poprzez agentów ubezpieczeniowych, przy czym w przypadku 19 zakładów składka przypisana brutto pozyskana przez tę grupę pośredników stanowiła więcej niż 60% łącznej składki przypisanej brutto poszczególnych firm. Trzy zakłady wykazały znikomy (0,02% - 0,58%) udział sprzedaży agencyjnej, a cztery kolejne w ogóle nie współpracowały z agentami ubezpieczeniowymi.

Sprzedaż bezpośrednia miała dominujący ponad 60-procentowy udział w 5 zakładach ubezpieczeń działu II. Dla czternastu innych zakładów ubezpieczeń był to drugi co do wielkości kanał dystrybucji, którym wpłynęło od zaledwie 1,92% do 41,47% składki tych zakładów.

W 2001 r. 27 zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych współpracowało z brokerami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi. W przypadku 6 firm był to wiodący kanał dystrybucji, a udział składki z ubezpieczeń ulokowanych przez brokerów w całkowitym przypisie brutto tych zakładów ukształtował się w granicach od 36,44% do 100,00%. Jednocześnie 13 zakładów wskazało pośrednictwo brokerów jako drugi pod względem wielkości kanał sprzedaży. Procent składki uzyskany tą drogą przez poszczególne zakłady był bardzo zróżnicowany – od zaledwie 0,18% do 32,94%.Inne kanały dystrybucji polis (np. sprzedaż przez internet lub telefon) wykorzystywane były w znikomym zakresie przez sześć zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych (udział 0,005% - 2,03%).

Tabela 3. Zestawienie kanałów dystrybucji ubezpieczeń w latach 2000 - 2001 (w %)

Kanał dystrybucji

Dział I

Dział II

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia grupowe

Ogółem

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Sprzedaż bezpośrednia

0,71

0,48

80,59

77,76

42,37

40,33

34,95

31,64

Sprzedaż przez agentów ubezpieczeniowych

97,95

98,58

11,94

15,37

53,09

55,67

54,98

55,67

Sprzedaż przez brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

1,25

0,94

7,45

6,75

4,49

3,94

9,59

11,47

Inne kanały dystrybucji

0,08

0,00

0,02

0,12

0,05

0,06

0,48

1,22

Ogółem

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Bez PZU Życie S.A. i PZU S.A.

Kanał dystrybucji

Dział I

Dział II

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia grupowe

Ogółem

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Sprzedaż bezpośrednia

0,42

0,44

29,17

24,03

3,48

3,33

20,27

18,45

Sprzedaż przez agentów ubezpieczeniowych

98,49

98,61

48,14

56,97

93,15

93,50

62,78

63,32

Sprzedaż przez brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

0,99

0,95

22,51

17,96

3,28

3,04

16,84

18,10

Inne kanały dystrybucji

0,09

0,00

0,17

1,04

0,10

0,13

0,12

0,13

Ogółem

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


RYNEK UBEZPIECZEŃ W ROKU 2001


Pobieranie 92.73 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna