Von P. K. Sczepanek


HPMOA – Katowice dnia 27.lipca 1970Pobieranie 0.98 Mb.
Strona31/33
Data29.04.2016
Rozmiar0.98 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

HPMOA – Katowice dnia 27.lipca 1970


Uprzejmie zawiadamiamy, że decyzją Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali znak: DT/TZ/O/161/70 z dnia 6.VII.1970 r. Ob. Mgr Piotr Szczepanek wyznaczony został na zagraniczny wyjazd stypendialny.
Übersetzung – Tlumaczenie:

Wir informieren höflich, dass mit der Entscheidung von Zentrum der Hüttenindustrie - Eisen und Stahl von Oberschlesien in Kattowitz, Zeichen DT/TZ/O/161/70, von 6.VII.1970 der Herr Peter K. Sczepanek für das Auslandstipendium ausgewählt wurde.


Z-ca Dyrektora

d/s Badań Ekonomicznych

i Organizacji Hutnictwa

Dr. Bolesław Warzecha /podpis nieczytelny/

HPMOA – Katowice 1.VIII.1970 r.

DK/1437/70


M. Sc Piotr Szczepanek had started to work in the industry in 1967 at the Centre of Economical Research and Organisation of Metallurgic HPMOA.

The initial work training he went through at Department of Production Measures, where among other he took part in work on methodology of elaboration and recording of conversion coefficients of rolling – mill production, fixed on the basis of real assortment productivities.

The above mentioned work allowed M. Sc Szczepanek to get to know with some problems of rolling –mills management, namely with the methods of planning and production calculating on the basis of conversion coefficients.

In 1968 M. Sc P. Szczepane took part in Metallurgic Study of Analysis and Designing of Electronic Data Processing Systems for Management.

After finishing the study M. Sc Szczepanek has worked at Management Automatisation Department as a designer of Electronic Data processing System and has take part in work on the following data processing system “Programming of Sales and Metallurgic Production”.

The above-mentioned system is a branch – like one with a wide sphere of activity.

The work realised within the system is to improve the supply of country with metallurgic products, with the help of modernization of management methods on a scale of programming and sales of rolling – mill production.

The results of research – design work of M. Cs P. Szczepanek on the system “Programming of Sales and Metallurgic Production” are the following elaborations realised independently or in the team: 1. T. Kochanski, P. Szczepanek – Analysis Study for programming of Production sales System on a scale of the central of Steel Sales “Centrostal” on the example of Steel Tubes, Katowice, July 1968

 2. F. Bajan, T. Kochanski, St. Opoka, P. Szczepanek, U. Szmidt, I. Henkel – The Assumptions of System, the programming of sales and metaliurgy production – TUBES – Katowice, March 1969.

 3. , P.Szczepanek, U. Szmidt, G. Wojtan – The technical desin of Customer File – katowice, April 1969.

 4. St. Opoka, P. Szczepanek, U. Szmidt, I. Henkel, E. Kurzydem, A. Fowcett, G. Wojtan – The Structure of files of Automatic data processing System – The Programming of Sales and Metallurgic production – TUBES – Unit of Data Processing /UDP1/ “Order Entry”, Katowice, September 1969.

 5. P. Szczepanek – The Analysis of Document Circulation in the Central of Steel sales “Centrostal” – Sales Steel Department - Katowice 1969.

 6. F. Bajan, A. Fowcett, I. Henkel, T. Kochanski, E. Kurzydem, J. Nikiel, St. Opoka, P.Szczepanek, U. Szmidt, – The technical design of untertaking “Order Entry” Automatic Data processing Systems – Programming of Sales and metallurgic production – TUBES, Katowice, Januar 1970.

Z-ca Dyrektora

d/s Badań Ekonomicznych

i Organizacji Hutnictwa

Dr. Bolesław Warzecha /podpis nieczytelny/

HPMOA – Katowice1.VIII.1970 r.

DK/1437/70 - tłumaczenie

Powyższy tekst z HPMOA – Katowice – przepisałem po prostu z dokumentów z tamtych czasów, roku 1970.
Wstępny staż pracy odbył w Zakładzie Badań Mierników Produkcji, gdzie miedzy innymi brał udział w pracach nad metodologią opracowania i ewidencji współczynników przeliczeniowych produkcji wyrobów walcowni, ustalonych w oparciu o rzeczywiste wydajności asortymentowe.

Powyższa praca pozwalała mgr Szczepankowi zapoznać się z niektórymi zagadnieniami zarządzania walcowniami, a mianowicie z metodami planowania i rozliczania produkcji w oparciu o współczynniki przeliczeniowe.

W roku 1968 mgr P. Szczepanek uczestniczł w hutniczym Studium Analizy i Projektowania Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych dla celów zarządzania.

Od ukończenia studium, mgr Szczepanek pracuje w Zakładzie Automatyzacji Zarządzania na stanowisku projektanta SEPD i bierze udział w pracach nad systemem EPD „Programowanie Zbytu i produkcji Hutniczej”

Powyższe studium jest systemem gałęziowym, o szerokim zakresie działania. Prace prowadzone w ramach systemu mają na celu usprawnienie zaopatrzenia kraju w wyroby hutnicze, przez unowocześnienie metod zarządzania w zakresie programowania i zbytu produkcji walcowniczej.

Wynikiem prac badawczo-projektowych mgr P. Szczepanek nad SEPD PZPH są niżej wykonane opracowania, wykonane samodzielnie lub w zespole:


1. T. Kochański, P. Szczepanek – Studium Analizy do Systemów Programowania Zbytu Produkcji w zakresie CZS “Centrostal” na przykładzie Rur Stalowych,, Katowice, July 1968

2. F. Bajan, T. Kochański, St. Opoka, P. Szczepanek, U. Szmidt, I. Henkel – Założenia na system EPD, programowanie zbytu produkcji hutniczej – RURY – Katowice, March 1969.

3. P. Szczepanek, U. Szmidt, G. Wojtan – Projekt techniczny Kartoteki Odbiorców – Katowice, April 1969.

4. St. Opoka, P. Szczepanek, U. Szmidt, I. Henkel, E. Kurzydem, A. Fowcett, G. Wojtan – Struktura zbiorów SAPD PZPH – RURY JPD1 „Ewidencja zamówień”, Katowice, September 1969.

5. P. Szczepanek – Analiza obiegu dokumentu w CZS “Centrostal” Biuro Zbytu Stali - Katowice 1969.

6. F. Bajan, A. Fowcett, I. Henkel, T. Kochański, E. Kurzydem, J. Nikiel, St.Opoka, P. Szczepanek, U.Szmidt, – Projekt techniczny przedsięwzięcia „Ewidencja zamówień” SAPD-PZPH-RURY, Katowice, Januar 1970.

Z-ca Dyrektora

d/s Badań Ekonomicznych

i Organizacji Hutnictwa

Dr. Bolesław Warzecha /podpis nieczytelny/

W Fabryce Samochodów Małolitrażowych (FSM) od 1.7.1972 do 6.11.1981

Z karty osiągnięć zawodowych Piotra K. Sczepanka z dnia 18.7.1979 wynika, że 1. Współdziałał w organizowaniu Zakładowego Ośrodka Organizacji i Informatyki w FSM Zakładzie nr. 2 w Tychach, w tym nadzorowałem organizacyjnie nad uruchomieniem komputera Riad-32 oraz w stworzeniu zespołu informatyków w tym zakładzie.

 2. Kierował pracami projektowo-programowymi systemów informatycznych dotyczących eksploatacji w Tychach w kierunku Technicznego Przygotowania Produkcji, Ewidencji samochodów ,Systemu zaopatrzeniowo-magazynowego czy płac.

 3. Współdziałał w projektowani systemów z FSM-Centralą w Bielski-B w zakresie bazy danych i systemów zaopatrzeniowo-magazynowych.

Z-ca Dyr. FSM “Polmo”

Antoni Dudek


Tłumaczenie:

In der Autofabrik Fiat – (FSM-Betrieb Nr. 2 in Tychy) von 1.7.1972 bis 6.11.1981

Von der Errungenschaftskarte von Peter K. Sczepanek von 18.7.1979 folgt es:


 1. Mitwirkung bei der Organisation des betrieblichen Organisations- und Informationszentrum im Betrieb Nr. 2 in Tichau. Aufsicht im Bereich der Organisation bei der Installation des Computers Riad-32, sowie beim Aufbau eines Informatikerteams im Betrieb Nr. 2.

 2. Leitung der Aufgaben bei der Projektierung und Programmierung und Einführung aller Informationssysteme, welche bisher im Betrieb Nr. 2 in der Durchführung waren. Zu den wichtigsten gehörten folgende Systeme: Technische Arbeitsvorbereitung der Produktion, Autoevidenz, Einkauf-Lager System und Gehälter.

 3. Mitwirkung bei der Projektierung des Informationssystem für die allgemeine Fabrik – Daten Bank, System für Einkauf und Magazine

Z-ca Dyr. FSM “Polmo”

Antoni DudekPani Beato Cz.

Powyższy tekst z HPMOA – Katowice – przepisałem po prostu z dokumentów z tamtych czasów, roku 1970. Prosze wykorzystac je do pani pracy magisterskiej.


Jeszcze nikt tego nie widział, jeszcze nigdzie się nie chwaliłem, czy starając się do FSM albo do Mannesmanna AG Anlagenbau w Duesseldorf-ie – nie pokazywalem – jakie miałem dorobki w mojej branży hutniczo-metalurgicznej.
Pismo to pierwsze – to wytypowanie mnie do Stypendium Ford-a w USA przez Zjednoczenie Hutnictwa w Katowicach. Kandydatura z woj. Katowickiego nie przeszła w Warszawie, inna osoba z Warszawy pojechała do USA w sprawach hutniczych..

Praca w Katowicach – typowa dla ludzi z tego terenu – wśród swoich – z przyjemnością wspominam te 7 lat. Po tej warszawskiej decyzji – nie zostało mi nic jak – przejść w 1972 roku do nowo tworzonej się Fabryki Samochodów FSM w Tychach. Wylądowałem w FSM-Bielsku, z praktykami we Włoszech – Fiat-Mirafiori (Turyn), w Seat-cie i Singer (Barcelona i Petreborough) oraz w VW Wolfsburg.

Do Tychów – FSM trafiłem po 3 latach – na stanowisko kierownika Działu Informatyki. Ale o tym troche już pisałem powyżej.

Dojrzewając w Tychach, w fabryce pracujących ludzi z całej Polski – zrozumiałem czym jest nasza ziemia górnośląska dla Polski i ich przybyszy. Dlatego moja decyzja dnia 7.11.1981 była jednoznaczna. Opuściłem heimat, szukając wrażeń zawodowych jak i „torowałem drogę utraconemu Ggórnemu Śląskowi” we wszystkich moich poczynaniach.

Gdy drugi raz w życiu zawiodłem się na innych – spotkał mnie los, jak wielu tysięcy metalowców firmy Mannesmanna z Duesseldorfu, pomimo wielkich sukcesów zawodowych w dziedzinie sterowania organizacją w planowaniu produkcji dla systemów RUROWYCH („Angebotskalkulationssystem für Rohrleitunssysteme”) – dla których to „rur” – tyle też zrobiłem wcześniej w Katowicach.
Jako Górnoślązak zawiodłem się na Warszawiakach, i innych, nie przyzwyczajonych do pracy na tej tu ziemi. Z drugiej strony w Mannesmanie – po 10 latach pracy – za burtą – brutalnego kapitalismu gdy zakłady Duesseldorfu wchłonneły inne, o innej barnży zagraniczne firmy.

Bunt wewnętrzny, ambicje i względy osobiste spowodowały, że zacząłem pracować sam dla siebie, bez żadnych układów z innymi – jak „Einzelkämpfer” – walczę do teraz w pojedynkę, bez pomocy innych instytucji dla spraw śląskich.
Ze wspomnień zawodowych najbardziej jednak wspominam wdzięczną prace z dziećmi i młodzieżą – jako nauczyciel od 1963 roku do 1967, stacjonarnie, jak w różnych wieczorowych szkołach średnich i pomaturalnych w zakresie fizyki, i informatyki.

Mały epizod: – kiedy mało się zarabiało, jako mężczyzna w szkolnictwie – pisałem trzy razy prośby o zwolnienie. Kilka razy, po negatywnych odpowiedziach – po prostu zrezygnowałem sam, idąc do hutnictwa w 1967. Byłem wtedy na 3 roku US w Katowicach, kiedy nagle osobiście dziekan przybył na zajęcia w Pracowni Elektroniki – oznajmiając mi, że inspektor oświaty chce mnie skreślić z listy słuchaczy Uniwersytetu – jako że zrezygnowałem z nauczycielstwa. Dziekan – prof dr inż.Sławomir Wilk uspakajając mnie – zaproponował – zwolnił mnie, bym po tygodniu złożył pismo o ponowne przyjęcie na kierunek Techniczny US – a to tylko dlatego, że „ma pan najlepsze wyniki średniej oceny na tym roku”. Dyrekcja HPMOA – przygotowując pismo do uczelni – potwierdzili moje potrzeby dalej studiowania „Technikę” na Slaskiej Uni w Katowicach.
(Uwaga: -Tę część można przetłumaczyć i włączyć jako ciekawostki do Pani pracy magisterskiej)
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna