W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15" zastępuje się liczbą „25"Strona4/5
Data03.05.2016
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5Libia

XX


Mali

X
X

Mariany Północne


X


Filipiny


X


Rwanda


X


Senegal

X


XXX

Sierra Leone

X
X

X


X


Sudan

XX

X

X
X


X
X
Syria

X

X4
X

X

X
X9


X


Togo

X
X

Turcja


X6
X


X


X
Wietnam
X
1. Obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizy tranzytowej nie są objęci obowiązkiem posiadania lotniskowej wizy tranzytowej (ATV) do tranzytu przez lotnisko austriackie o ile posiadają oni jeden z następujących dokumentów, który zachowuje ważność w czasie potrzebnym na tranzyt:

– dokumenty pobytowe wydane przez Andorę, Japonię, Kanadę, Monako, San Marino, Szwajcarię, Stolicę Apostolską lub USA, które przyznają prawo powrotu;

– wiza lub dokument pobytowy wydane przez państwa Schengen, w stosunku do których Umowa w sprawie przystąpienia weszła w życie;

– dokument pobytowy wydany przez Państwo Członkowskie EOG.

2. Jedynie w przypadkach gdy obywatele nie posiadają ważnego dokumentu pobytowego w Państwach Członkowskich EOG, Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Posiadacze paszportów dyplomatycznych, służbowych lub specjalnych są również zwolnieni.

3. Posiadacze paszportów dyplomatycznych, urzędowych i służbowych nie podlegają wymaganiom ATV. Te same zasady stosują się do posiadaczy zwykłych paszportów zamieszkujących w jednym z Państw Członkowskich EOG, Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie, lub posiadających ważną wizę wjazdową do jednego z tych państw.

4. Następujące osoby są zwolnione z wymogu ATV:

– posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych;

– posiadacze jednego z dokumentów pobytowych wymienionych w Części III;

– członkowie załogi samolotów, którzy są obywatelami Państw - Stron Konwencji z Chicago.

5. Jedynie w przypadkach, gdy obywatele nie posiadają ważnego dokumentu pobytowego Państwa Członkowskiego EOG, Kanady lub Stanów Zjednoczonych.


6. Jedynie, gdy obywatele nie posiadają ważnej wizy lub dokumentu pobytowego Państwa Członkowskiego UE lub Państwa-Strony Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 2 maja 1992 r., Kanady, Szwajcarii lub Stanów Zjednoczonych.

  1. Jedynie dla posiadaczy dokumentu podróży uchodźców palestyńskich.

8. Obywatele indyjscy nie są objęci wymogiem ATV, jeżeli posiadają paszporty dyplomatyczne lub służbowe .

Obywatele indyjscy nie są również objęci wymogiem ATV, jeżeli posiadają ważną wizę lub dokument pobytowy jednego z krajów UE albo EOG lub Kanady, Szwajcarii lub Stanów Zjednoczonych. Ponadto, obywatele indyjscy nie podlegają obowiązkowi ATV, jeżeli posiadają ważny dokument pobytowy Andory, Japonii, Monako lub San Marino i prawo ponownego wjazdu do kraju pobytu, ważne przez trzy miesiące następujące po tranzycie przez lotnisko.

Należy zaznaczyć, że wyjątek dotyczący obywateli indyjskich, posiadających ważny dokument pobytowy Andory, Japonii, Monako lub San Marino wchodzi w życie w dniu włączenia Danii do współpracy w ramach Schengen, tj. 25 marca 2001 r.

9. Oraz dla posiadaczy dokumentu podróży uchodźców palestyńskich.”;


(g) W załączniku 7, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Danii, dodaje się następujące pozycje:
„REPUBLIKA CZESKA
Ilości referencyjne są określone przez ustawę nr 326/1999 Sb. w sprawie pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej oraz zmian niektórych ustaw.
Zgodnie z treścią Sekcji 5 ustawy w sprawie pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej , cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić, na żądanie policji, dokument potwierdzający posiadanie środków na pobyt na terytorium (sekcja 13) lub potwierdzone zaproszenie, wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed potwierdzeniem go przez policję (sekcja 15 i 180),
Sekcja 13 zawiera:
„Środki na pokrycie kosztów pobytu na terytorium
(1) W braku odmiennych przepisów poniżej, należy przedstawić następujące dowody, potwierdzające posiadanie środków na pobyt na terytorium:
a) środki w wysokości co najmniej:
– 1/2 minimum socjalnego określonego szczegółowymi przepisami prawa, konieczne do pokrycia kosztów utrzymania i innych podstawowych potrzeb osobistych (zwane dalej „minimum socjalnym na potrzeby osobiste”) na dzień pobytu jeżeli całkowity czas pobytu nie przekracza 30 dni,
– 15-krotność minimum socjalnego na potrzeby osobiste, jeżeli okres pobytu na terytorium przekroczy 30 dni, podczas gdy suma ta zwiększa się do dwukrotności minimum socjalnego na każdy pełny miesiąc przewidywanego pobytu na terytorium.
– 50-krotność minimum socjalnego na potrzeby osobiste w przypadku pobytu w celach działalności zawodowej, którego całkowity czas trwania przekroczy 90 dni, lub
– dokument potwierdzający opłacenie usług związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium lub dokument potwierdzający, że usługi te będą świadczone nieodpłatnie.
(2) W miejsce środków o których mowa w punkcie 1, następujące dowody mogą być przedstawione w celu udokumentowania posiadania środków na pobyt na terytorium:
a) wyciąg z konta bankowego wydany na nazwisko cudzoziemca poświadczający, że cudzoziemiec może korzystać ze środków w wysokości wskazanej w punkcie 1 w czasie pobytu w Republice Czeskiej, lub
b) inny dokument poświadczający, że środki te są dostępne, taki jak ważna, międzynarodowo uznana karta kredytowa.
(3) Cudzoziemiec, który chce podjąć studia na terytorium może przedstawić jako dowód posiadania środków na swój pobyt, dokument potwierdzający zobowiązanie organów państwowych lub osoby prawnej do pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca przez dostarczenie mu środków odpowiadających minimum socjalnemu na potrzeby osobiste na 1 miesiąc przewidywanego pobytu, lub dokument poświadczający, że wszystkie koszty związane z jego studiami i pobytem będą pokryte przez organizację przyjmującą (szkołę). Jeżeli suma wymieniona w zobowiązaniu nie osiąga tego poziomu, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić dokument poświadczający posiadanie środków odpowiadających różnicy pomiędzy minimum socjalnym na potrzeby osobiste i sumą zobowiązania na okres przewidywanego pobytu, jednakże nie więcej niż sześciokrotność minimum socjalnego na potrzeby osobiste. Dokument o przyznaniu środków na pobyt może być zastąpiony decyzją lub porozumieniem o przyznaniu grantu nabytego na mocy traktatu międzynarodowego, który wiąże Republikę Czeską.
(4) Cudzoziemiec, który nie osiągnął 18 roku życia jest zobowiązany udowodnić dostępność środków na swój pobyt zgodnie z punktem 1 odpowiadających połowie tej sumy.”
Sekcja 15 zawiera:
„Zaproszenie
W zaproszeniu, osoba zapraszająca cudzoziemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów:
a) związanych z utrzymaniem cudzoziemca w czasie jego pobytu na terytorium do czasu opuszczenia przez niego terytorium,
b) związanych z zamieszkaniem cudzoziemca w czasie jego pobytu na terytorium do czasu opuszczenia przez niego terytorium,
c) związanych z opieką zdrowotną na rzecz cudzoziemca w czasie jego pobytu na terytorium do czasu opuszczenia przez niego terytorium oraz odesłaniem cudzoziemca w przypadku choroby lub odesłaniem jego zwłok w przypadku śmierci,
d) poniesionych przez policję w związku z pobytem cudzoziemca na terytorium i opuszczeniem terytorium w przypadku wydalenia administracyjnego.””
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Niemiec a pozycją dotyczącą Grecji:
„ESTONIA
Na mocy prawa estońskiego, cudzoziemcy przybywający do Estonii bez listu zapraszającego, są zobowiązani, na żądanie urzędnika straży granicznej przy wjeździe do kraju, przedstawić dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów ich pobytu i wyjazdu z Estonii. Za wystarczające środki finansowe na każdy dozwolony dzień uważa się 0,2 razy miesięczne minimalne wynagrodzenie ustalane przez Rząd Republiki.
W innym przypadku osoba zapraszająca przejmuje odpowiedzialność za koszty pobytu i wyjazdu cudzoziemca z Estonii.”
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Włoch a pozycją dotyczącą Luksemburga:
„CYPR
Zgodne z rozporządzeniami w sprawie cudzoziemców i imigracji (rozporządzenie (9 (2)(B))) wjazd cudzoziemców na pobyt czasowy w Republice zależy od swobodnych decyzji urzędników imigracyjnych na granicy, które są podejmowane zgodnie z ogólnymi lub szczególnymi instrukcjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub przepisami powyższych rozporządzeń. Urzędnicy imigracyjni na granicach decydują o wjeździe indywidualnie w każdym przypadku, biorąc pod uwagę cel i długość pobytu, ewentualną rezerwację hotelu lub gościnę u osób mieszkających na Cyprze.
ŁOTWA
Art. 81 rozporządzenia Gabinetu Ministrów nr 131 z dnia 6 kwietnia 1999 r., zmienionego rozporządzeniem Gabinetu Ministrów nr 124 z dnia 19 marca 2002 r., przewiduje że na żądanie urzędnika Państwowej Straży Granicznej, cudzoziemiec lub bezpaństwowiec jest zobowiązany przedstawić dokumenty wymienione w punktach 67.2.2 i 67.2.8 tych rozporządzeń:
„67.2.2. rezerwacja w uzdrowisku lub voucher potwierdzony zgodnie z uregulowaniami Republiki Łotewskiej, lub program turystyczny przygotowany zgodnie ze specjalnym wzorem i wydany przez Związek Turystyki Międzynarodowej (AIT);
67.2.8. do uzyskania jednorazowej wizy wjazdowej;
67.2.8.1. czeki podróżne w walucie wymienialnej lub w gotówce w LVL lub w walucie wymienialnej odpowiadające 60 LVL na każdy dzień; jeżeli osoba przedstawia dokument zaświadczający opłacenie noclegu w potwierdzonym miejscu na czas całego pobytu - czeki podróżne w walucie wymienialnej lub w gotówce w LVL lub w walucie wymienialnej odpowiadające 25 LVL na każdy dzień;
67.2.8.2. dokument potwierdzający rezerwację noclegu w certyfikowanym miejscu;
67.2.8.3. bilet wycieczki objazdowej z określonymi datami.”
LITWA
Zgodnie z art. 7 ust. 1 litewskiej ustawy o statusie prawnym cudzoziemców, cudzoziemcowi odmawia się wstępu do Republiki Litewskiej gdy nie jest on w stanie dowieść posiadania wystarczających środków na pobyt w Republice Litewskiej, na podróż powrotną do swego kraju lub innego kraju do którego ma prawo wjazdu.
Jednakże brak jest referencyjnej sumy w tym zakresie. Decyzje są podejmowane indywidualnie w każdym przypadku w zależności od celu, rodzaju i czasu trwania pobytu.”
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Luksemburga a pozycją dotyczącą Niderlandów:
„WĘGRY
Suma referencyjna jest określona w ustawodawstwie odnoszącym się do cudzoziemców: na mocy dekretu nr 25/2001 (XI 21) Ministra Spraw Wewnętrznych, obecnie wymagane jest co najmniej 1000 HUF przy każdorazowym wjeździe.
Na mocy art. 5 ustawy o cudzoziemcach (ustawa XXXIX z 2001 r. w sprawie wjazdu i pobytu obcokrajowców) posiadanie środków na utrzymanie wymagane przy wjeździe i pobycie może być poświadczone przez przedstawienie:
– węgierskich lub zagranicznych środków płatniczych lub bezgotówkowych środków płatniczych (np.: czeki, karty kredytowe itd.),
– ważnego zaproszenia wystosowane przez obywatela węgierskiego, obcokrajowca posiadającego dokument pobytowy lub prawo prowadzenia działalności gospodarczej lub osobę prawną, jeżeli osoba zapraszająca obcokrajowca deklaruje pokrycie kosztów mieszkania, zakwaterowania, opieki zdrowotnej i powrotu (repatriacji). Do zaproszenia musi być dołączona oficjalna zgoda organów właściwych ds. cudzoziemców,

– potwierdzenia rezerwacji mieszkania lub zakwaterowania wcześniej opłaconego za pośrednictwem agencji podróży (voucher),– jakiegokolwiek innego wiarygodnego dowodu.
MALTA
Jest przyjęte, że należy zapewnić, by osoby wjeżdżające na Maltę posiadały co najmniej 20 MTL (48 EUR) na dzień w czasie ich wizyty.”
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Austrii a pozycją dotyczącą Portugalii:
„POLSKA
Wielkość środków wymaganych przy przekraczaniu granicy jest określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania (Dz.U. 2002, nr 91, poz. 815).
Środki określone w powyższym rozporządzeniu są następujące:
– 100 PLN na każdy dzień pobytu dla osób powyżej 16 lat, jednak nie mniej niż 500 PLN,
– 50 PLN na każdy dzień pobytu dla osób poniżej 16 lat, jednak nie mniej niż 300 PLN,
– 20 PLN na każdy dzień pobytu, jednak nie mniej niż 100 PLN, dla uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych, zawodów sportowych lub osób mających opłacone koszty pobytu w Polsce lub osób przyjeżdżających do placówek leczniczo-sanatoryjnych,
– 300 PLN dla osób powyżej 16 roku życia, których pobyt w Polsce nie przekracza 3 dni (włączając przejazd)
– 150 PLN dla osób poniżej 16 roku życia, których pobyt w Polsce nie przekracza 3 dni (włączając przejazd),”
oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Finlandii:
„SŁOWENIA
70 EUR na osobę na każdy dzień planowanego pobytu.
SŁOWACJA
W myśl art. 4 ust. 2(c) ustawy nr 48/2002 Z. z. w sprawie pobytu cudzoziemców, cudzoziemiec jest obowiązany, na żądanie, udowodnić, że posiada środki finansowe na pobyt, w walucie wymienialnej, w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie nr 90/1996 Z. z., z późniejszymi zmianami, w sprawie minimalnego wynagrodzenia, na każdy dzień pobytu; cudzoziemiec, który nie ukończył 16 lat jest zobowiązany udowodnić, że posiada środki finansowe na pobyt w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.”;
(h) W Załączniku do załącznika 8, punkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Logo zawierające literę lub litery wskazujące wydające Państwo Członkowskie (gdzie „BNL” w przypadku krajów Beneluksu: Belgii, Luksemburga i Niderlandów) z efektem ukrytego obrazu pojawiającego się w tej przestrzeni. Logo jest jasne w płaszczyźnie pionowej i ciemne przy obróceniu o 90°. Stosuje się następujące logo: A dla Austrii, BNL dla krajów Beneluksu, CY dla Cypru, CZE dla Republiki Czeskiej, D dla Niemiec, DK dla Danii, E dla Hiszpanii, EST dla Estonii, F dla Francji, FIN dla Finlandii, GR dla Grecji, H dla Węgier, I dla Włoch, IRL dla Irlandii, LT dla Litwy, LVA dla Łotwy, M dla Malty, P dla Portugalii, PL dla Polski, S dla Szwecji, SK dla Słowacji, SVN dla Słowenii, UK dla Zjednoczonego Królestwa.”.1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna