W celu osiągnięcia i utrzymania właściwych standardów prac licencjackich zarządza sięPobieranie 45.92 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.92 Kb.
I W celu osiągnięcia i utrzymania właściwych standardów prac licencjackich zarządza się,

co następuje:


1. We wstępie praca powinna zawierać w następującej kolejności:


 • uzasadnienie wyboru tematu

 • zdefiniowanie celu pracy,

 • charakterystykę struktury,

 • charakterystykę i ocenę bazy źródłowej.

2. Rozwinięcie pracy ( rozdziały ) powinno zachować:

 • poprawność strukturalną,

 • spójność tematyczną rozdziałów z tytułem pracy,

 • poprawność merytoryczną.

3. Odsyłacze powinny być umieszczane na dole strony. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą i być przedstawiane tylko za pomocą cyfr arabskich. Odsyłacze winny zawierać:


a. komentarze, b. cytaty,

c. biogramy,


d. objaśnienie pojęć.
Przypisy należy zamieszczać na dole strony i sporządzać według następujących wzorów:

Druki zwarte:
M. Koral, Nauka czytania i pisania , Kraków 2000,s. 28.
J. Turowski, Naród jako społeczność ideologiczno – kulturowa, w:
T. Jaworska, R. Leppert, Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków 2001, s.91.
J. Styk, Myśl o ojczyźnie i narodzie w „Dzienniku” Bogdana Jańskiego . Służba narodowa, w: Warszawa 2007, s. 156.
Artykuły w czasopismach:
M. Stec, Okruchy wspomnień, „Studia Naukowe” 1974, t. 31, s. 35.
M Nowak, Główne kierunki współczesnej filozofii wychowania, „Kultura i Edukacja” 1993,

nr 2, s. 14.


4. Cytowania powinny:

mieć zróżnicowaną formę,

być pisane prostym drukiem i brane w cudzysłów.
5. Zakończenie pracy powinno zawierać:
syntezę zasadniczych ustaleń dokonanych przez autora lub autorkę pracy przedstawioną w formie wniosków.
6. Bibliografia powinna potwierdzać: • wykorzystanie zróżnicowanej bazy źródłowej,

 • umiejętność klasyfikacji bazy źródłowej według ustalonych kryteriów.

II. Praca licencjacka ma być wykonana czcionką Times New Roman o rozmiarze „12” , odstęp między wierszami 1,5cm, marginesy górny, dolny i prawy – 2cm, a lewy 3cm. Objętość pracy ok. 50 – 60 stron, wstęp 2 – 3 strony, zakończenie 1,5 – 2 strony. Praca ma być oprawiona w twardą okładkę i złożona wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym w formacie PDF (płyta CD) .
Kolejność stron pracy:

 1. strona tytułowa (załącznik nr 1) jako strona 1,

 2. strona 2 – oświadczenie autora i promotora (załącznik nr 2),

 3. strona 4 – spis treści (załącznik nr 4),

 4. bibliografia zawarta na końcu pracy (załącznik nr 5), numeracja strony zaczyna s od Spisu treści”.


Załącznik 1


SZKOŁA WYŻSZA

IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

Wydział Zamiejscowy w Elblągu

KIERUNEK: .................................*

Specjalność: .............................*

studia stacjonarne I stopnia*

studia niestacjonarne I stopnia*

Imię i nazwisko

Nr albumu ................


Temat pracy

Praca napisana pod kierunkiem


Imię i nazwisko promotora

Elbląg...................*


* wpisać właściwe

Załącznik 2


Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że praca Pani/Pana ……………… została przygotowana pod moim kierunkiem. Praca ta spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.Data.............................. Podpis kierującego pracą..........................

Oświadczenie autora pracy Świadom/Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że:

 1. Przedstawioną tu pracę licencjacką napisałem / napisałam samodzielnie oraz, że
  z literatury i źródeł korzystałem / korzystałam zgodnie z obowiązującymi przypisami.

 2. Przedstawiona przeze mnie praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w naszej lub innej wyższej uczelni.

 3. Przedstawiony tu wydruk pracy jest identyczny z wersją elektroniczną zapisaną
  na nośniku elektronicznym w formacie PDF .

Data....................................... Podpis autora pracy..............................


Załącznik 4


Układ planu pracy (spisu treści)

Spis treści

Wstęp.............................................................................................................................1

1. Istota i pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa..................................................................3

1.1Definiowanie i rodzaje zagrożeń ........................................................................3

1.2Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa RP...................................................8

1.3Zagrożenia informacyjne..................................................................................13

2. Przestępstwa komputerowe.....................................................................................18

2.1 Istota i pojęcie.................................................................................................18

2.2Klasyfikacja......................................................................................................23

2.3Metody.............................................................................................................27

3. Zagrożenia przestępstwami komputerowymi w Polsce............................................28

3.1Skala zjawiska..................................................................................................31

3.2Formy zwalczania............................................................................................33

3.3Kierunki ewolucji..............................................................................................35

Zakończenie................................................................................................................37

Bibliografia...................................................................................................................40

Aneksy ........................................................................................................................43Załącznik nr 5

Bibliografia
1. Bibliografie, leksykony

Bibliographie zur Geschichte der CDU und SVCU 1945-1980, Stuttgart 1982.

Rysz - Kowalczyk Bogdan, Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002.
2. Źródła archiwalne, programy, protokoły, przemówienia, pamiętniki, listy

Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR- wybór z lat 1949-1970,

A. Dudek, A. .Kochański, K. Persak (opr.), Warszawa 2000.

Das Programm der Liberałen Zehn Jahre Programmarbeit der FPD 1980-1990,

Baden-Baden 1990.

Gierek Edward, Jesteście wielką szansą. Wybór przemówień 1971-1977,Warszawa 1977.

Jański Bogdan, Dziennik 1830-1839.A Jastrzębski (opr.), Rzym 2000.

Program pracy z młodzieżą trudną w warunkach małego miasta opracowany na podstawie diagnozy pedagogicznej, Urząd Miasta Nasielsk, materiał powielony,

Nasielsk 1999.
3. Monografie i opracowania

Aulyetner Julian, Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa 2000.

Berger Peter L., Luckmann Thomas, Społeczne tworzenie rzeczywistości,

Warszawa 1983.

Czerniawska Olga, Społeczno-edukacyjne funkcje muzeum, w: ibidem (red.)

Andragogiczne wątki. Poszukiwania. Fascynacje, Toruń 2001.

Kowalski Stanisław, Socjologia wy chowania w zakresie, Warszawa 1974,

Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, t. II, Warszawa 1983.

Zirmbardo Philip, Psychologia i życie, Warszawa 1999.


4.Artykuły.

Domka Ludmiła, Bieda na wsi czynnikiem ograniczającym wchodzenie na drogę

ekorozwoju, „Pedagogika Społeczna” 2002, nr 3

Hałas Elżbieta, Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji, a postawy jedności

perspektywy, „Studia Socjologiczne” 1981, nr 4.

Kamila Stanisław, Dyskurs wokół przedmiotu pedagogiki społecznej,

„Pedagogika Społeczna" 2006, nr 1.

Nowak Marian, Główne kierunki współczesnej filozofii wychowania, „Kultura i Edukacja"

1993, nr 2.

Pilch Tadeusz, Pedagogika społeczna wobec procesu marginalizacji,

„Pedagogika Społeczna" 2001, nr 1.
5. Strony internetowe.

http://www.cdu.de, 23.08.2010.

http:.//www.scu.de, 15.07.2010.http://www.cducsu.de, 10. 01.2011.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna