W I ę ziennictw o zestawienie bibliograficzne w wyborzePobieranie 41.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.42 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

F i l i a w R a c i b o r z u

Ul. Słowackiego 55

Tel/fax 032 419 00 02W I Ę Z I E N N I C T W O

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

( ze zbiorów PBW w Raciborzu )

Opr. Sabina Frost

RACIBÓRZ, grudzień 2007WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Aksjologia kary pozbawienia wolności w nauczaniu Jana Pawła II / Danuta Gajdus // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 123-127, sygn. 47452

2. Charakterystyka populacji więziennej / Teodor Bulenda // W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce.- Warszawa, 2003, s. 224-249, sygn. 47439 P

3. Dylematy moralne w wykonywaniu zadań psychologa penitencjarnego / Iwona Niewiadomska // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 93- 105, sygn. 47452

4. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja / Tadeusz Sakowicz // W: Wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji.-Kraków, 2006, s. 191-240, sygn. 47310

5. Działalność duszpasterstwa więziennego – możliwości i ograniczenia / Beata Zajęcka // W:Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji.- Lublin, 2004, s. 285-291, sygn. 46883

6. Działalność resocjalizacyjna zakładu karnego typu półotwartego / Monika Marczak //W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji.- Lublin, 2004, s. 197-206, sygn. 46883

7. Etos pracy w resocjalizacji skazanych / Mirosław Kalinowski // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji.- Lublin, 2005, s. 163-172, sygn. 47451

8. Kategorie semantyczne leksyki języka potocznego i gwary więziennej / Anna Oryńska // W: Język a kultura, Wrocław, 1991, s. 80-106, sygn. 42142

9. Ksiądz Jan Sikorski jako kapelan więziennictwa, duszpasterz i wychowawca / Jerzy Nikołajew // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. - Lublin,2005, s. 153-162, sygn. 47451

10. Kultura organizacji penitencjarnej a skuteczność resocjalizacyjnego przekazu / Małgorzata Kuś // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s.175- 184, sygn. 47452

11. Love cię, Kaśka. Po drugiej stronie muru / Lucjan Momot. - Wrocław, 1999, sygn. 48100

12. Metodyczne aspekty oddziaływania na więźniów / Paweł Szczepaniak // W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. - Warszawa, 2003, s. 250-273, sygn. 47439 P

13. Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości / Agnieszka Arczykowska // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji.- Lublin, 2004, s. 315-323, sygn. 46883

14. Niektóre etyczne problemy procesu resocjalizacji / Iwona Niewiadomska // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 229-239, sygn. 47452

15. Niektóre problemy zawodowe wychowawców Służby Więziennej / Tadeusz Wentland // W: Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej. - Toruń, 1998, s. 155-172, sygn. 44933 P

16. Nowe unormowania w praktyce penitencjarnej / Teodor Szymanowski // W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. - Warszawa, 2003, s. 128-157, sygn. 47439 P

17. O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich / Danuta Raś.- Katowice, 2006, sygn. 47628

18. Organizacja i zasady działania więziennictwa / Zbigniew Lasocik // W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. - Warszawa, 2003, s. 191-223, sygn. 47439 P

19. Osobowościowe wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych – karanych i niekaranych / Joanna Chwaszcz // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. - Lublin, 2005, s.117-138, sygn. 47451

20. Osoby uzależnione od narkotyków w systemie penitencjarnym / Kajetan Dubiel // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji.- Lublin, 2005, s. 173-187, sygn. 47451

21. Oczekiwania skazanych na karę pozbawienia wolności po jej odbyciu / Tadeusz Sakowicz // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży.- Bydgoszcz, s. 385-93, sygn. 46224 P

22. Oddziaływanie na skazanych przez kulturę a realizacja celów wykonywania kary pozbawienia wolności / Marian Puszka // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 203-213, sygn. 47451

23. Oddziaływanie terapeutyczne wobec przestępców seksualnych / Mariusz Sawa // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 243-255, sygn. 47451

24. Pedagogika społeczna i praca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności / Krystyna Marzec- Holka // W: Pedagogika społeczna. - Warszawa, 2007 s. 485-504, sygn. 48031 t. 2

25. Personel więzienny-zagadnienie kompetencji resocjalizacyjnej / Henryk Machel // W: Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej. - Toruń, 1998, s.145-155, sygn. 44933 P

26. Podkultura „grypsujących” jako grupa wsparcia w warunkach izolacji więziennej / Sławomir Przybyliński // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. - Lublin, 2004, s. 253- 259, sygn. 46883

27. Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński . - Kraków, 2005, sygn. 47307 P

28. Pomoc postpenitencjarna / Danuta Piekut- Brodzka // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. - Warszawa, 2004, s. 208-214, sygn. 46648

29. Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy społecznej / Ryszard Musidłowski // W: System penitencjarny i postpenitencjarny. - Warszawa, 2003 s. 274-298, sygn. 47439 P

30. Prawa i obowiązki więźniów / Zbigniew Hołda // W: System penitencjarny i postpenitencjarny. - Warszawa, 2003, s. 158-190, sygn. 47439 P

31. Preferencja stylu życia jako sposobu realizacji wartości u recydywistów penitencjarnych / Iwona Niewiadomska // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 159-173, sygn. 47452

32. Problemy resocjalizacji a warunkowe przedterminowe zwolnienie / Marian Puszka // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 201-227, sygn. 47452

33. Psychospołeczne aspekty pomocy dla więźniów / Michał Porowski // W: System penitencjarny i postpenitencjarny. -Warszawa, 2003, s. 299- 329, sygn. 47439 P

34. Recydywa // W: Encyklopedia Psychologii. -Warszawa, 1998, s. 704-707, sygn. 44312 P

35. Samoagresja wśród więźniów / Maciej Szaszkiewicz // W: Problemy współczesnej patologii społecznej. - Kraków, s. 145-163, sygn. 44685 P

36. Samopomoc w społeczności więziennej / Sławomir Przybyliński // W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. -Olsztyn, 2004, s. 260-264, sygn. 46985

37. Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski / Henryk Machel. - Kraków, 2006, sygn. 47866

38. System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce / Tadeusz Bulenda. - Warszawa, 2003, sygn. 47439 P

39. System probacji. Kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania / Andrzej Bałandynowicz // W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. -Warszawa, 2003, s. 330-355, sygn. 47439 P

40. W stronę terapii. Czyli o orientacji oddziaływań penitencjarnych w nowych warunkach / Bogusław Woźnica // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 227- 242, sygn. 47451

41. Wielowymiarowe skutki bezdomności byłych skazanych wyzwaniem dla oddziaływań resocjalizacyjnych / Joanna Chwaszcz // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 241-258, sygn. 47452

42. Więzienie i co dalej / Aleksandra Szymanowska. - Warszawa, 2003, sygn. 46822 P


43. Więziennictwo w okresie transformacji ustrojowej w Polsce 1989-2003 / Paweł Moczydłowski

// W: System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce . - Warszawa, 2003, s. 77-127, sygn. 47439 P

44. Wpływ kontaktu z rodziną na funkcjonowanie osadzonego w warunkach izolacji. Realizacja funkcji rodzinnych – próba opisu / Jadwiga Mazur // W: Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 189-201, sygn. 47451

45. Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej / Henryk Machel // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. - Lublin, 2004, s. 197-206, sygn. 46883

46. Wybrane korelaty osobowościowe uczestnictwa w podkulturze więziennej / Jan Szałański // W:Problemy współczesnej patologii społecznej. - Kraków, s. 57-70, sygn. 44685 P

47. Wybrane zagadnienia etyki zawodowej pracowników więziennictwa / Jerzy Nikołajew // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 67-81, sygn. 47452

48. Zadania penitencjarnej kultury fizycznej w kształtowaniu społecznie pożądanych norm u jednostki aspołecznej / Włodzimierz Głuch // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 185-199, sygn. 47452

49. Znaczenie resocjalizacji religijnej w kształtowaniu dojrzałych postaw u osób skazanych na karę pozbawienia wolności / Mirosław Kalinowski // W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin, 2005, s. 147-158, sygn. 47452ARTYKUŁY Z CZASOPISM


1. Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3-4, s. 36-43.

2. Cegiełka zdrowia w więziennym murze / Ewa Pyda - Marek // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 24-26.

3. Co czytają więźniowie Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie? / Beata Grzędzicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 4, s. 8- 11.

4. Dewianci i przestępcy seksualni w izolacji penitencjarnej / Józef Nawój // Auxilium Sociale.

- 2001, nr 2, s. 116-129.

5. Drama w wychowaniu resocjalizującym- na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym / Alicja Dopierała // Drama. - 2002/ 2003, z. 42, s. 9-13.

6. Edukacja skazanych / Krzysztof Linowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 4, s. 60- 65.

7. Edukacja w zakładzie karnym / S. Turek // Edukacja dorosłych. - 1997, nr 3, s. 72-75.

8. Kobieta złodzieja / Kamil Miszewski // Niebieska Linia. - 2005, nr 5, s. 30-31.

9. Kontakty interpersonalne więźnia ze środowiskiem rodzinnym w efektywności resocjalizacji w opinii wychowawców penitencjarnych ( pilotaż z badań) / Roman Bielicki // Auxilium Sociale.- 2005, nr 1, s.199- 206.

10. Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym / Lidia Pustkowiak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 1-2, s. 46-56.

11. Książka i czasopismo w środowisku więziennym / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7, s. 13.

12. Książki dla więźniów / Ryszard Seroczyński // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 3, s. 23-25.

13. Kształcenie, rozwój zawodowy więźniów na podstawie kierunków, przejawów i standardów europejskich na rynku pracy / Marek K. Zając // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2007, nr 54, s. 77-100.
14. „ Kryminalni” i „ typowi”. Więc po co mi terapia? / Jerzy Żuk // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 31-32.

15. Mediacja po wyroku- piękna idea, czy kupiecka transakcja / Aldona Nawój // Auxilium Sociale. - 2003, nr 1, s. 191-184.

16. Między polskim romantyzmem penitencjarnym a angielskim racjonalizmem / Józef Nawój // Auxilium Sociale. - 1998, nr 3/4, s. 159-166.

17. Motywy ucieczek skazanych z miejsc zatrudnienia poza terenem zakładów karnych / Józef Nawój // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 4, s. 31-41.

18. Możliwości praktyczne w edukacji uczniów szkół przywięziennych / Hubert Iwanicki // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 50-54.

19. Możliwości utrzymywania kontaktów korespondencyjnych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych / Krzysztof Linowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 34-39.

20. Ogólne prawidłowości resocjalizacji przestępców seksualnych / Kazimierz Pospiszyl // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 5, s. 272- 279.

21. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej / Józef Nawój // Opieka Wychowanie Terapia . - 2000, nr 4, s.19-23

22. Pedagogiczna efektywność oddziaływań penitencjarnych / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 37- 44

23. Podkultura więzienna na tle przemian ostatnich lat / Lidia Pustkowiak // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 4, s. 39-45

24. Postawy i specyfika pracy nauczycieli w szkołach przy zakładach karnych / Dariusz Widelak // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 1, s. 24-28

25. Poziom wsparcia podstawowego osadzonych w zakładzie karnym / Izabela Godzina // Opieka Wychowanie Terapia. -2004, nr 3-4, s. 49-53


26. Praca jako środek resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności / Krzysztof Linowski // Pedagogika Pracy. -2004, z. 45, s.103-111.

27. Praca wychowawcy w zakładzie karnym. Założenia teoretyczne a praktyka wybranej jednostki penitencjarnej / Maciej Mazur // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr 3- 4, s. 42- 46

28. Problemy kształcenia skazanych / Stanisław Tubek // Edukacja Dorosłych. -1998, nr 2, s. 42- 45

29. Przemoc w kryminale / Kamil Miszewski // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 30-32.

30. Przemoc wewnątrzwięzienna w opinii skazanych i funkcjonariuszy służby więziennej i sposoby jej redukacji / Jozef Nawój // Auxilium Sociale.- 2002, nr 2, s. 156-165.

31. Przestępczość osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz ich terapia w zakładzie karnym / Lidia Pustkowiak // Szkoła Specjalna. -2005, nr 1, s. 30-39

32. Przyczynek do charakterystyki osób pozbawionych wolności / Kazimierz Pierzchała // Przegląd Więziennictwa. -2007, nr 54, s. 101-108.

33. Przyczyny przestępczości i powrotu do przestępstwa osób przebywających w Zakładzie Karnym w Kielcach / Halina Natora // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 1, s. 21-24.

34. Psycholog w jednostce penitencjarnej / Jolanta Przystasz // Arka. - 2000, nr 32, s. 23-26.

35. Psychospołeczne i zdrowotne koszty wykonywania zawodu funkcjonariusza więziennego / Józef Nawój // Auxilium Sociale.- 2000, nr 1, s. 77-90

34. Reakcja karna na przestępstwa seksualne / Jarosław Warylewski // Przegląd Więziennictwa Polskiego. -2007, nr 54, s. 27- 53

35. Recydywiści w zakładzie karnym – nowe rozwiązania / Paulina Baziak // Opieka Wychowanie Terapia.- 2001, nr 4, s. 42-48

36. Reedukacja więźniów w zakładzie karnym / Krzysztof Linowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2001, nr 1, s. 43- 52

37. Resocjalizacja w polskim instytucjonarnym środowisku penitencjarnym / Joanna Dąbrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, s. 29- 35

38. Rodzinne i środowiskowe determinanty społecznego niedostosowania w świetle badań skazanych z Rejonowego Zakładu Karnego w Rzeszowie / Anna Starakiewicz // Opieka Wychowanie Terapia.- 1998, nr 1, s. 15- 21

39. Ryzyko i koszty wykonywania zawodu funkcjonariusza więziennego ( stres, zagrożenia, profilaktyka ) / Józef Nawój // Problemy Alkoholizmu. -2001, nr 1, s. 19- 22

40. Samoagresja w polskich zakładach karnych / Monika Marczak // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 1- 2, s. 28- 31

41. Skazani, ale nie potępieni / Kazimierz Pierzchała // Problemy Alkoholizmu. -2005, nr 4- 5, s. 44- 47

42. Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładowych w opinii przestępców / Agnieszka Lewicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 34- 37

43. Socjodemograficzna charakterystyka więźniów uzależnionych od alkoholu / Sławomir Ślaski // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4- 5, s. 33- 36

44. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań / Kamil Miszewski // Studia Socjologiczne. - 2005, nr 3, s. 65- 92

45. Specyfika leczenia w zakładach karnych // Świat Problemów. - 2005, nr 1, s. 4- 10

46. Specyfika pracy w szkołach przywięziennych / Stanisław Tubek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 37- 38

47. Spostrzeganie działalności wychowawców przez skazanych / Jan Ganczarek // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 1- 2, s. 53- 62

48. Spożycie alkoholu przez tymczasowo aresztowanych ( raport z badań ) / Krzysztof Linowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 38- 41

49. Sprawcy przestępstw seksualnych w polskim więzieniu / Michał Kluger // Niebieska Linia. - 2002, nr 1, s. 22- 23

50. Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 1- 2, s. 15- 20

51. Subkultura aresztów śledczych / Marek Kamiński // Studia Socjologiczne. - 1993, nr 3- 4, s.115- 138

52. Syndrom agresywności a cechy osobowości sprawców przestępstw o charakterze agresywnym / Adam Łukasik // Opieka Wychowanie Terapia. -2007, nr 1- 2, s. 32- 37

53. Śląskie Alcatraz / Wiesław Kosterski // Śląsk. -1999, nr 12, s. 24- 27

54. Świat w percepcji więźniów i więźniarek / Monika Marczak // Opieka Wychowanie Terapia . - 2005, nr 3- 4, s. 39- 41

55. Tematyka penitencjarna na łamach „ Opieki Wychowania Terapii.”Analiza krytyczna i rekomendacja / Paweł Szczepaniak // Opieka Wychowanie Terapia.- 2003, nr 4, s. 30- 40

56. Terapia alkoholików w zakładach karnych ( nowe regulacje prawne ) / Kazimierz Różański // Problemy Alkoholizmu. -2000, nr 1, s. 12- 14

57. Terapia za więzienną bramą // Świat Problemów. -2005, nr 1, s. 11- 13

58. Tory cierpienia recydywistów / Edyta Marchel-Kosiorek // Opieka Wychowanie Terapia. -2004, nr 1- 2, s. 50- 51

59. Trudności z powrotem do społeczeństwa w opinii recydywistów / Małgorzata Łopuszyńska // Auxilium Sociale. -2004, nr 3- 4,s. 238- 248

60. W ZK Biała Podlaska / Tadeusz Dudziński // Świat Problemów. -2005, nr 1, s. 33- 34

61. Warunkowe przedterminowe zwolnienie w krajach europejskich / Barbara Stańdo- Kawecka // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2007, nr 54, s. 55- 76

62. Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych / Aleksandra Szymanowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 4, s. 45- 48

63. Więźniowie na odwyku / Kazimierz Różański // Problemy Alkoholizmu.- 1998, nr 1, s. 8- 9

64. Współczesne ujęcie celów i funkcji kary pozbawienia wolności / Krzysztof Gogacz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 1- 2, s. 20- 29

65. Zakład karny a potrzeba macierzyństwa / Iwona Frukacz- Wollenberg // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 4- 5, s. 22

66. Zakład karny jako instytucja totalitarna / Kazimierz Pierzchała // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 27- 30

67. Zakład karny – proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczną skazanych / Teresa Bac // Auxilium Sociale. - 2001, nr 3-4, s. 275- 284

68. Zakres i formy działalności terapeutycznej prowadzonej na oddziale odwykowym „ Atlantis” w Areszcie Śledczym w Warszawie / Ewelina Grajcar // Auxilium Sociale. - 1998, nr 2, s. 41- 52

69. Zasady i etapy tworzenia indywidualnego programu oddziaływania na skazanych / Krzysztof Linowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 3, s. 12- 14


opr. Sabina Frost

PBW Filia w Raciborzu©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna