W pakiecie TaniejPobieranie 118.58 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar118.58 Kb.

regulamin

Promocji "w pakiecie Taniej"
1Promocja „w pakiecie Taniej”, zwana dalej „Promocją”, umożliwia skorzystanie z usługi Biznes Pakiet świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A., zwanej dalej „Usługą”, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2Promocja polega na:

1)obniżeniu jednorazowej opłaty instalacyjnej dla pakietów: BP ADSL Analog lub microPBX (BP 2-2000 ADSL Analog, BP 4-2000 ADSL Analog, BP 4-4000 ADSL Analog, BP 2 microPBX, BP 6 microPBX, BP 12 microPBX, BP 18 microPBX) oraz BP ADSL PABX (BP 12 PABX , BP 18 PABX), lub
2)obniżeniu miesięcznych opłat abonamentowych za Usługę we wszystkich pakietach wskazanych w ust. 7 pkt 2, lub
3)obniżeniu opłat miesięcznych za usługę dodatkową dla Usługi – opcję zwiększenia prędkości do / od Abonenta 4096 kbit/s / 512 kbit/s, zwaną dalej „Opcją Dodatkową”.

3Promocja obowiązuje w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

4Z Promocji może skorzystać każdy podmiot, z zastrzeżeniem ust. 5, który spełni następujące warunki:

1)w okresie obowiązywania Promocji zawrze umowę o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Biznes Pakiet na pakiety wskazane w ust. 7 pkt 2, zwaną dalej „Umową”, na czas określony 24 miesięcy,
albo
2)w okresie obowiązywania Promocji zawrze aneks do umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Biznes Pakiet na pakiety wskazane w ust. 7 pkt 2, zwany dalej „Aneksem”:
a)przedłużający okres obowiązywania tej umowy o okres 24 miesięcy, przy czym Abonent może skorzystać z Promocji nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Biznes Pakiet, albo
b)zmieniający okres obowiązywania tej umowy z czasu nieokreślonego na czas określony 24 miesięcy liczony od dnia zawarcia Aneksu,
oraz
3)nie zalega z opłatami na rzecz TP, oraz
4)zrezygnuje z uprawnienia do nieodpłatnego testowania Usługi wskazanego w Umowie.

5Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych świadczenia Usługi w Lokalizacji wskazanej przez podmiot zainteresowany Promocją.

6W przypadku braku warunków technicznych świadczenia Usługi, o których mowa w ust. 5, w Lokalizacji wskazanej przez podmiot zainteresowany Promocją, nie będzie on zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do TP.

7W ramach Promocji Abonent uiszcza:

1)jednorazową opłatę instalacyjną zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Opłaty podstawowe za aktywację usługi Biznes Pakiet

Poz.

Pakiety

Jednorazowa opłata instalacyjna

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

  1

  2

  3

  4

  5BP 2-2000 ADSL Analog

1,00

0,23

1,23BP 4-2000 ADSL Analog

1,00

0,23

1,23BP 4-4000 ADSL Analog

1,00

0,23

1,23BP 12 PABX

1,00

0,23

1,23BP 18 PABX

1,00

0,23

1,23BP 2 microPBX

1,00

0,23

1,23BP 6 microPBX

1,00

0,23

1,23BP 12 microPBX

1,00

0,23

1,23BP 18 microPBX

1,00

0,23

1,23
2)miesięczne opłaty abonamentowe za Usługę zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2. Opłaty abonamentowe za uslugę Biznes Pakiet

Poz.

Pakiety

Miesięczna opłata abonamentowa

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

  1

  2

  3

  4

  5BP 2-2000 ADSL Analog

219,00

50,37

269,37BP 4-2000 ADSL Analog

339,00

77,97

416,97BP 4-4000 ADSL Analog

399,00

91,77

490,77BP 12 PABX

409,00

94,07

503,07BP 18 PABX

519,00

119,37

638,37BP 2 microPBX

150,00

34,5

184,50BP 6 microPBX

219,00

50,37

269,37BP 12 microPBX

339,00

77,97

416,97BP 18 microPBX

519,00

119,37

638,37BP 4-2000 SHDSL Analog

799,00

183,77

982,77BP 4-4000 SHDSL Analog

1 059,00

243,57

1 302,57BP 24 microPBX

849,00

195,27

1 044,27BP 36 microPBX

909,00

209,07

1 118,07BP 24 PABX

889,00

204,47

1 093,47BP 36 PABX

999,00

229,77

1 228,77BP 72 PABX

1 579,00

363,17

1 942,17BP 96 PABX

1 879,00

432,17

2 311,17

8W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej, Abonent uiszcza opłaty miesięczne zgodnie z poniższą tabelą:


Tabela 3. Opłaty za Opcję Dodatkową

Poz.

Wyszczególnienie

Opłata miesięczna

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

  1

  2

  3

  4

  5Opcje zwiększenia prędkości do / od Abonenta 4096 kbit/s / 512 kbit/s

30,00

6,90

36,90

9W związku z zawarciem Umowy lub Aneksu w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi ulgę:

  1. w jednorazowej opłacie instalacyjnej w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

Tabela 4. Wysokość ulg w opłatach podstawowych za aktywację usługi Biznes Pakiet

Poz.

Pakiety

Wysokość ulgi w jednorazowej opłacie instalacyjnej

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

  1

  2

  3

  4

  5BP 2-2000 ADSL Analog

799,00

183,77

982,77BP 4-2000 ADSL Analog

799,00

183,77

982,77BP 4-4000 ADSL Analog

799,00

183,77

982,77BP 12 PABX

799,00

183,77

982,77BP 18 PABX

799,00

183,77

982,77BP 2 microPBX

799,00

183,77

982,77BP 6 microPBX

799,00

183,77

982,77BP 12 microPBX

799,00

183,77

982,77BP 18 microPBX

799,00

183,77

982,77
lub
     1. w miesięcznych opłatach abonamentowych w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

Tabela 5. Wysokość ulg w opłatach abonamentowych za usługę Biznes Pakiet

Poz.

Pakiety

Wysokość ulgi w miesięcznej opłacie abonamentowej

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

  1

  2

  3

  4

  5BP 2-2000 ADSL Analog

380,00

87,40

467,40BP 4-2000 ADSL Analog

410,00

94,30

504,30BP 4-4000 ADSL Analog

400,00

92,00

492,00BP 12 PABX

450,00

103,50

553,50BP 18 PABX

580,00

133,40

713,40BP 2 microPBX

249,00

57,27

306,27BP 6 microPBX

430,00

98,90

528,90BP 12 microPBX

520,00

119,60

639,60BP 18 microPBX

530,00

121,90

651,90BP 4-2000 SHDSL Analog

400,00

92,00

492,00BP 4-4000 SHDSL Analog

240,00

55,20

295,20BP 24 microPBX

350,00

80,50

430,50BP 36 microPBX

590,00

135,70

725,70BP 24 PABX

430,00

98,90

528,90BP 36 PABX

600,00

138,00

738,00BP 72 PABX

700,00

161,00

861,00BP 96 PABX

880,00

202,40

1 082,40

Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy Okres rozliczeniowy.

10W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej, TP przyznaje Abonentowi ulgę w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:


Tabela 6. Wysokość ulgi w opłacie za Opcję Dodatkową

Poz.

Wyszczególnienie

Wysokość ulgi w opłacie miesięcznej

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

  1

  2

  3

  4

  5Opcje zwiększenia prędkości do / od Abonenta 4096 kbit/s / 512 kbit/s

20,00

4,60

24,60

Ulga pomniejsza miesięczne opłaty za każdy Okres rozliczeniowy.

 1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony karą umowną w wysokości (brutto) udzielonych ulg określonych w ust. 9 lub 10 za pozostałe Okresy rozliczeniowe od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez strony w Umowie lub Aneksie.

 2. Abonent uiszcza opłaty, związane ze świadczeniem Usługi, niewymienione w niniejszym Regulaminie, zgodnie z „Cennikiem usługi Biznes Pakiet” i Umową.

 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte odpowiednio w „Cenniku usługi Biznes Pakiet” oraz „Regulaminie usługi Biznes Pakiet świadczonej przez TP S.A.”.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna