W projekt Calimera jest finansowany przez Komisję EuropejskąPobieranie 2.67 Mb.
Strona1/27
Data29.04.2016
Rozmiar2.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


W
Projekt Calimera jest finansowany przez Komisję Europejską,
Program IST

skazówki projektu CALIMERA
Aplikacje kulturalne :

Instytucje lokalne – pośrednicy

w dostępie do źródeł elektronicznych

Wytyczne dobrej

praktyki


Wskazówki projektu CALIMERA

Spis treści
Wstęp


Rozdział 1: Wskazówki dotyczące polityki społecznej

 1. Włączenie społeczne

Czynniki ryzyka wpływające na zjawisko wykluczenia społecznego

Grupy zagrożone

Wykorzystanie technologii IST do walki z wykluczeniem społecznym 

Usługi ruchome

Problematyka dostępności


 1. Tożsamość kulturowa i spójność

Różnorodność kulturowa

Spójność społeczności lokalnych

Tworzenie zasobów

Informacja kulturalna społeczności lokalnych

Różnorodne zasoby kulturowe


 1. e-Rząd i postawy obywatelskie

Integracja procesów

Dostarczanie usług

Współdziałanie

Informacja społeczna

Konsultacje

Aktywne uczestnictwo

Budowanie społeczności

Promowanie dostępu do usług publicznych


 1. Kształcenie (sformalizowane i nieformalne)

Dzieci i szkoła

- Usługi online dla dzieciDorośli

- Podstawowe umiejętności/kluczowe zdolności

- Umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi

- Umiejętności związane z podejmowaniem pracy

Akredytacja

Oddziaływanie

e-Nauczanie

- Virtualne Środowiska Edukacyjne (VLE)- Kierowane Środowiska Edukacyjne (MLE)

- Telewizja interaktywna

- Nauczanie ruchome


 1. Rozwój społeczny i gospodarczy

Turystyka kulturowa

Turystyka śladami przodków

Inwestycje wewnętrzne

Zasoby informacyjne

Usługi informacyjne

Zarządzanie wiedzą

Opłaty i licencje

Dostarczanie usług

Kwalifikacje personelu

Aktywizacja środowiska

Przemysł kulturowy

Reklama, marketing i promocja usług
Rozdział 2: Wskazówki dotyczące zarządzania


 1. Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Strategie kulturalne

Planowanie projektu

Biznes plan


 1. Współpraca i partnerstwo

Partnerstwo strategiczne

Partnerstwo w różnych dziedzinach

Partnerstwo w tej samej dziedzinie

Partnerstwo z sektorem edukacyjnym

Partnerstwo z sektorem wolontariatu

Partnerstwo z przemysłem i sektorem prywatnym

Typy partnerstwa

Inicjowanie partnerstwa

Organizacja partnerstwa

Finansowanie partnerstwa

Utrzymanie partnerstwa


 1. Modele biznesowe

Finansowanie i perspektywy finansowe

Oprogramowanie wolnodostępne i otwarte oprogramowania źródeł

Outsourcing

Dostawcy Serwisów Użytkowych

Ustalenia poziomu usług

Sieć współpracy

Prawo własności intelektualnej

Organizacja kontaktów z użytkownikami 1. Pracownicy

Rekrutacja

Umiejętności

Szkolenie

Ustawiczny rozwój zawodowy

Zagadnienia przekrojowe

Outsourcing


 1. Wydajność i ocena

Statystyka bibliotek publicznych

Statystyka muzeów

Statystyka archiwów

Narzędzia efektywności 

Nowe narzędzia statystyczne 

Analiza porównawcza (metryczna i procesowa)

Narzędzia wartości i wpływu

Praktyczne zestawy narzędzi pomiaru wartości i wpływu

Standardowe kwestionariusze

Normy

Pomiar użytkowania zasobów elektronicznych

Nowe narzędzia statystyczne dla oceny usług

eMetryczność


 1. Zagadnienia prawne i prawnicze

Prawo autorskie

Prawo autorskie a dostęp do danych

Wpływ praw autorskich na wypożyczanie publiczne

Prawo autorskie a systemy ochrony danych

Wdrażanie dyrektywy IPR

Organizacje zbiorowego zarządzania

Bazy danych

Prawo własności intelektualnej a metadane

Prawo autorskie, archiwizacja, przechowywanie, konserwacja

Wytyczne dotyczące dygitalizacji

Licencje

Ochrona danych i prawo do prywatności

Wymiana danych

Wolność informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Handel elektroniczny

Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Rozdział 3: Wskazówki techniczne


 1. Technologie i infrastruktura

XML (eXtensible Markup Language)

Usługi sieciowe

Sieci semantyczne

Usługi sieci semantycznych

Sieci komputerowe

Dostęp szerokopasmowy

Światłowody

Łącza satelitarne

Sieć bezprzewodowa

WiFi


 1. Dygitalizacja

Planowanie i tok pracy

Zabezpieczenia finansowe

Selekcja

Sprzęt i oprogramowanie

Formaty plików

Standardy

IPR (Prawa Własności Intelektualnej)

Projektowanie wyglądu i prezentacja

Przechowywanie


 1. Ochrona danych cyfrowych

Selekcja

Ochrona technologii

Technika emulacji

Migracja danych

Autentyczność

Przechowywanie

Konserwacja

Procedury odzyskiwania po klęskach żywiołowych

Formaty

Nośniki

Standardy

Archiwizacja stron internetowych i domen

Kwestie zatrudnienia

Kwestie administracyjne i prawne

4. Opis zasobów

Zdolność współdziałania

Metadane

Standardy matadanych specyficznych dla danej domeny

Opis na poziomie zbioru

Terminologia

Ontologie

Identyfikacja obiektu
5. Wykrywanie i pobieranie zasobów

Współdziałanie

Wyszukiwarki

Listy rekomendowanych stron

Bramy, węzły i portale

Przeszukiwanie

Grupy” (Clumps)

Pobieranie obrazów

Harvesting

Sieć semantyczna


 1. Zarządzanie zawartością i kontekstem

Kontekstualizacja

Systemy Zarządzania Zawartością

Zarządzanie Danymi Elektronicznymi

Zarządzanie Aktywami Cyfrowymi

Systemy Zarządzania Zbiorami

Systemy zintegrowane dla muzeum, biblioteki i archiwum

Systemy Informacji Przestrzennej


 1. Usługi multimedialne

Infrastruktura

Formaty multimedialne

e-książki i e-wydawnictwa ciągłe

 • Media transmisji strumieniowej

 • Muzyka i dźwięk

 • Fotografia cyfrowa

 • Materiał radiowy

 • Standardy i współdziałanie

Systemy informacji przestrzennej

Rzeczywistość wirtualna

Wizualizacja

Urządzenia dotykowe

Kanały dostępu

 • Internet

 • Telewizja cyfrowa

 • Infomaty

 • Wideokonferencje

 • Usługi ruchome

 • Przewodniki wycieczek 1. Interaktywność

Rzeczywistość wirtualna

Interakcje człowiek - komputer

Technologia gier

Kreowanie zawartości

Interakcje z użytkownikami

Usługi informacyjne

Wyświetlanie interaktywne


 1. Wielojęzyczność

Języki europejskie

Włączenia społeczne

Język migowy

Wyszukiwanie informacji

Tezaurusy wielojęzyczne

Wielojęzyczne strony internetowe

Pisma

Czcionki i klawiatury

Transliteracja, transkrypcja i kartoteki wzorcowe

Tłumaczenie maszynowe

Tłumaczenie głos-głos


 1. Personalizacja

Uwierzytelnienie użytkownika

Ochrona prywatności

Karty magnetyczne i chipowe

Systemy płatności

Personalizacja

Systemy polecające

Odzyskiwanie informacji spersonalizowanej

Portale

Fora interaktywne i społeczności internetowe

Wirtualne muzea, biblioteki i archiwa

Inteligentne etykiety i metki

Technologia agentów

Dostęp bezprzewodowy

Kształcenie ustawiczne

Wpływ na rolę personelu i szkolenia


 1. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i ich potrzeby

Dostęp fizyczny

Dostęp do informacji

Dostęp intelektualny

Dostęp wirtualny

Dostępność do stron internetowych

Ustawodawstwo i wskazówki 1. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo sieci

Firewalls

Oprogramowanie antywirusowe

Uwierzytelnianie

Licencje

Zarządzanie Prawami Dostępu (DRM)

Kryptografia

Podpis cyfrowy

Cyfrowe znaki wodne

Steganografia

Automatyczne Systemy Płatnicze

SSL

Autentyczność i integralność

Wiarygodne repozytoria cyfrowe

Nazwy domen

Bezpieczeństwo informacji

RFID
WSTĘP
Poniższe wskazówki opracowane zostały na potrzeby działania koordynacyjnego CALIMERA, finasowanego przez Szósty Program Ramowy (FP6) Technologii Społeczeństwa Informacyjnego (IST) Komisji Europejskiej.
Celem wskazówek jest dostarczenie władzom oraz pracownikom instytucji kulturalnych szczebla lokalnego (w szczególności bibliotekom publicznym, muzeom i archiwom) zwięzłego i użytecznego opracowania dotyczącego najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych dla nowych technologii. Wskazówki mają za zadanie zrozumiale wyjaśnić, w jaki sposób technologie mogą być rozlokowane w celu rozwoju usług cyfrowych nastawionych na społeczne, kulturalne i ekonomiczne potrzeby użytkowników oraz stymulowania większego popytu i kreatywności w środwisku zawodowym. Ich zadaniem jest również promowanie świadomości kluczowej roli lokalnych usług kulturalnych w wypełnianiu głównych celów strategii europejskich, zawartych w Planie Działania e-Europa [1].
Wskazówki są kontynuacją Poradników Sieci Tematycznej PULMAN finansowanej przez FP5 [2], opublikowanej w 2002/03 roku i przetłumaczonej na 26 języków. Wskazówki CALIMERA zorganizowane są według podobnej struktury. Główna różnica między programami polega na tym, że CALIMERA nie tylko aktualizuje wersję poprzednią, lecz również rozszerza swój zakres o usługi świadczone przez archiwa i muzea, oprócz tych oferowanych przez biblioteki publiczne. Podczas pierwszej połowy 2005 roku planowane jest przetłumaczenie programu na wiele języków europejskich. Wszystkie wersje językowe udostępnione będą na stronie internetowej CALIMERA [3].
Program składa się z 23 oddzielnych Wskazówek. Uporządkowane są one w trzy grupy główne, dotyczące zagadnień społecznych, zarządzania i technicznych. Osoby nie mogące poświęcić wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się z całością programu, mogą skorzystać ze streszczeń poszczególnych rozdziałów, dołaczonych do ich pełnych wersji. Ostatnia część każdej z części zawiera zestaw linków do innowacyjnych zastosowań technologii zaangażowanych lub wpływających na lokalne instytucje kulturalne. Ich celem jest pomoc użytkownikom w ocenie wiodących osiągnięć europejskich z własnej perspektywy.
Wskazówki projektu CALIMERA koordynowane były przez Essex County Council (Wielka Brytania), partnera działania koordynacyjnego pod kierownictwem Julii Harrison. Jednakże, wkład do programu wniosło również szerokie grono ekspertów z całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich, uczestniczących w szkoleniach, dostarczających raportów i redagujących samą treść. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy dobrowolnie i efektywnie współpracowali przy tworzeniu Wskazówek oraz ich tłumaczeniu.
Podczas końcowego etapu programu CALIMERA, przypadającego na maj 2005 roku, uruchomione zostanie Forum Najlepszej Praktyki, działające w sieci i umożliwiające szerszą dyskusję nad zawartością Wskazówek. Mamy nadzieję, że wielu członków środowisk zawodowych weźmie udział w dalszym rozwoju projektu i określaniu dobrej praktyki.
Na koniec chciałbym podkreślić, że zawartość Wskazówek jest bezpłatnie udostępniona do reedycji. Wymagane jest jedynie uznanie źródła oraz finansowania przez program IST Komisji Europejskiej. Na życzenie wydawców dostarczone zostanie potrzebne logo itp.
Robert Davies

Koordynator Naukowy

CALIMERA.

rob.davies@mdrpartners.com
ODSYŁACZE

[1] Plan e-Europahttp://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
[2] Sieć Tematyczna PULMAN http://www.pulmanweb.org
[3] CALIMERA http://www.calimera.org


Calimera - Poradnik

Rozdział 1:

Poradnik polityki społecznej

Wskazówki projektu CALIMERA

Włączenie społeczneZAKRES


Na problematykę, z którą będziemy mieli do czynienia w omawianej części składają się:

Czynniki ryzyka wpływające na zjawisko wykluczenia społecznego

Grupy zagrożone

Wykorzystanie technologii IST do walki z wykluczeniem społecznym 

Usługi ruchome

Problematyka dostępności.
ZAGADNIENIA STRATEGICZNE ZAKRES
Czynniki ryzyka wpływające na zjawisko wykluczenia społecznego ZAKRES

Do czynników ryzyka, zwiększających niebezpieczeństwo ubóstwa i wykluczenia społecznego zalicza się: • długotrwałą zależność od niskich lub niewystarczających dochodów (popadanie w długi);

 • długotrwały brak zatrudnienia;

 • niepewne, niskopłatne, niewymagające kwalifikacji miejsca pracy;

 • niski poziom wykształcenia, analfabetyzm i e-analfabetyzm;

 • dorastanie w rodzinach patologicznych;

 • niepełnosprawność;

 • problemy zdrowotne;

 • zamieszkiwanie na obszarach zagrożonych patologią społeczną (przestępczość, narkomania, zachowania aspołeczne);

 • bezdomność i nieodpowiednie warunki mieszkaniowe;

 • imigracja, przynależność etniczna, rasizm i dyskryminacja;

 • dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię lub z jakichkolwiek innych powodów;

 • deinstytucjonalizacja (więzienia, zakłady opieki, zakłady psychiatryczne).

Unia Europejska jest zaangażowana w poważny sposób w działania na rzecz likwidowania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rada Europejska zgromadzona w Lizbonie w marcu 2000 r. uznała, że zasięg ubóstwa i wykluczenia społecznego osiągnął niedopuszczalne rozmiary. Budowanie bardziej zwartej Unii Europejskiej uznano za zasadniczy element dla osiągnięcia dziesięcioletniego unijnego celu strategicznego, czyli zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większej liczby i lepszych miejsc pracy, większej integracji społecznej i likwidowania zjawiska ubóstwa. Rozpoczęto realizację Planu Działań Wspólnoty i każde z Państw Członkowskich UE zostało zobowiązane do przygotowania i wdrożenia Narodowego Planu Działania na rzecz włączenia społecznego, opartego na wspólnych celach przyjętych podczas Nicejskiej Rady Europejskiej [1]. Niektóre z krajów także posiadają narodowe programy włączenia społecznego.
Wyzwaniem dla instytucji dziedzictwa kulturowego jest zebranie różnorodnych regulacji prawnych, raportów problemowych i inicjatyw oraz uwzględnianie ich w ramach swych usług. W dokumentach programowych należy brać pod uwagę Deklarację Praw Człowieka [2], Europejską Konwencję Praw Człowieka [3], Strategię Unii Europejskiej wobec Problemu Niepełnosprawności [4] i Wspólnotowy Program Działań na Rzecz Walki z Wykluczeniem Społecznym 2002-2006 [5].
Pozycja jaką zajmują instytucje dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych, umożliwia im wniesienie znaczącego wkładu w pozytywne zmiany zachodzące w społecznościach lokalnych przez podejmowanie inicjatyw na rzecz nawiązania kontaktu z ludźmi z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach, na których się znajdują i wzmacnianie spójności społecznej w obszarze lub regionie ich oddziaływania. Oznacza to podjęcie pozytywnych działań na rzecz integracji społecznej, zaadaptowanie i zwiększenie zakresu oferowanych usług, tworzenie nowych ogniw łączności i partnerstwa ze społecznością oraz porównanie z niektórymi jego bardziej tradycyjnymi wartościami i praktykami. Muzea, archiwa i biblioteki mogą wspierać nauczanie, działania mające na celu spadek przestępczości, rozwój obszarów wiejskich, odnowę gospodarczą i kulturalną, różnorodność kulturową, kreatywność, przekwalifikowanie zawodowe, udział w e-Rządzie, demokrację, poczucie wspólnoty, poczucie obywatelskości i tożsamość kulturową – wszystko to, co sprzyja procesom włączenia społecznego.
WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI ZAKRES
Wskazówki te mogą znaleźć zastosowanie zarówno w muzeach, jak i w bibliotekach i archiwach. Istnieje znaczne pole współdziałania między tymi trzema rodzajami instytucji.
Archiwa tworzone przez pojedyncze osoby, rodziny, organizacje biznesowe czy instytucje publiczne, mówią o naszej historii, ilustrując kształtowanie naszej świadomości jako jednostki, społeczności i narodu. Świadomość historii prowadzi do lepszego rozumienia samych siebie, naszych społeczności i naszego różnorodnego dziedzictwa. Archiwa oferują kontakt z wydarzeniami historycznymi za pośrednictwem dokumentów, listów, filmów, nagrań, map, planów, rysunków, plakatów, fotografii – podstawowych źródeł historycznych.
Muzea, przez przemyślane podejście do zbiorów, ich eksponowanie w ramach programów i interpretację, mogą pomóc w budowaniu poczucia przynależności grup, które zostały zmarginalizowane, zachęcać do wzajemnego szacunku, zrozumienia i tolerancji między różnymi społecznościami, zwalczać dyskryminację i stereotypy, stanowiące źródło nietolerancji.
Biblioteki od początku zapewniały ludziom materiały i zasoby informacyjne, edukacyjne i rozrywkowe. Obecnie mogą umożliwić ludziom nieposiadającym dostępu do komputerów korzystanie z Internetu w celach informacyjnych i komunikacyjnych, zapewnić udogodnienia w odrabianiu prac domowych dla dzieci z rodzin wykluczonych społecznie, umożliwiać dostęp do usług w formie wirtualnej osobom stale pozostającym w domu i izolowanym oraz wiele innych. Unia Europejska uznała, że działania bibliotek mogą być opłacane przez Europejski Fundusz Społeczny (ESF), program EQUAL [6], w ramach którego sprawdzane są sposoby walki z dyskryminacją i nierównością doświadczaną przez ludzi w miejscu pracy i przez tych, którzy pracy poszukują.
Będąc w bliższym kontakcie ze swymi społecznościami, instytucje o charakterze lokalnym mogą mieć większy wpływ niż instytucje narodowe, zachęcając pojedyncze osoby i grupy ludzi do tworzenia własnych zbiorów i miejscowych archiwów lub do współpracy na zasadzie wolontariatu. W porównaniu z wielkimi instytucjami narodowymi są bardziej przystępne i mniej zbiurokratyzowane, co pozwala im w sposób bardziej wrażliwy i elastyczny reagować na potrzeby tego społeczeństwa. Potencjalny kontakt z instytucjami dziedzictwa kulturowego może pozytywnie wpływać na życie ludzi, przez poprawę ich samooceny i wiary w siebie, ułatwianie zdobywania nowych umiejętności i dostarczanie możliwości pogłębiania poczucia tożsamości i przynależności.
Grupy zagrożone ZAKRES

Niektóre z europejskich instytucji o charakterze lokalnym prowadzą usługi dla niżej wymienionych zagrożonych grup, mimo że, dostarczanie ich nie jest jednolite w zasięgu geograficznym, ani w zakresie typu usługi lub jej jakości; • osoby niepełnosprawne (włączając osoby niepełnosprawne czasowo w wyniku wypadków czy chorób, osoby z długoterminowymi dolegliwościami powodującymi niepełnosprawność, takie jak: osoby z artretyzmem, osoby z niedowładami wynikającymi z wieku, osoby niedowidzące, osoby mające problemy z nauką i osoby z problemami zdrowia psychicznego);

 • osoby pozostające na stałe w domu;

 • ludzie starzy zagrożeni wykluczeniem społecznym;

 • dzieci dorastające w zagrożonych rodzinach;

 • bezrobotni;

 • osoby z problemem alkoholowym i narkomanią;

 • osoby bezdomne;

 • uchodźcy i osoby poszukujące azylu;

 • imigranci;

 • mniejszości etniczne, językowe, religijne i mniejszości kulturowe;

 • osoby niewykwalifikowane;

 • osoby, które nie zakończyły edukacji szkolnej;

 • społeczności wiejskie;

 • ludzie dotknięci ubóstwem;

 • więźniowie.

Instytucje kultury mogą pomagać w walce z wykluczeniem społecznym przez: • utrzymywanie zasady włączenia społecznego jako priorytetowej w ramach oferowanych przez nie usług. Kultura w zorganizowanych ramach winna być obszarem włączenia społecznego;

 • wspieranie i angażowanie grup wykluczonych społecznie, tak użytkowników, jak i potencjalnych użytkowników, żeby poznać ich potrzeby i aspiracje i wskazać kierunki działania na rzecz włączenia społecznego;

 • lokowanie usług wszędzie tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie i tworzenie ich jeżeli to możliwe z wykorzystaniem istniejących urządzeń i usług;

 • rozważenie możliwości lokowania usług w ramach rozszerzenia istniejących innych, lokalnie dostępnych usług;

 • zapewnianie usług przenośnych, by zyskać dostęp do osób mieszkających na wszystkich oddalonych obszarach, inscenizowanie wystaw dla ich społeczności, organizowanie wystaw objazdowych, itp.;

 • wprowadzanie bardziej elastycznych godzin otwarcia, niekoniecznie przez ich wydłużanie, ale dostosowywanie do potrzeb i interesów danej społeczności;

 • podejmowanie współpracy dla rozwijania i dostarczania usług;

 • oferowanie usług dla ludzi w instytucjach, w których się znajdują, np.: w domach opieki, szpitalach i więzieniach;

 • zapewnianie by zbiory i wystawy odzwierciedlały kulturową, językową i społeczną różnorodność społeczności lokalnych, np.: biblioteki winny posiadać książki, gazety itp. w językach mniejszości oraz w innych, alternatywnych formatach;

 • organizowanie usług w taki sposób, by odpowiadały potrzebom poszczególnych grup;

 • dostosowanie zadań personelu przez wyznaczenie mu ról bardziej odpowiednich społecznie i edukacyjnie;

 • zmiana wizerunku muzeów, bibliotek i archiwów w kierunku większego otwarcia dla grup wykluczonych społecznie, przy jednoczesnej dbałości o tradycyjne grupy użytkowników;

 • zapewnianie, by zróżnicowanie miejscowych społeczności znajdowało odzwierciedlenie w naborze pracowników, np. przez zatrudnianie osób pochodzących z mniejszości etnicznych, czy ludzi niepełnosprawnych;

 • pełne wykorzystanie technologii IST (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego) do walki z wykluczeniem społecznym.Pobieranie 2.67 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna