W projekt Calimera jest finansowany przez Komisję EuropejskąPobieranie 2.67 Mb.
Strona4/27
Data29.04.2016
Rozmiar2.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ZAKRES
Na problematykę, z którą będziemy mieli do czynienia w omawianej części składają się:

Integracja procesów

Dostarczanie usług

Współdziałanie

Informacja społeczna

Konsultacje

Aktywne uczestnictwo

Budowanie społeczności

Promowanie dostępu do usług publicznych
ZAGADNIENIA STRATEGICZNE ZAKRES
Obywatelstwo Unii Europeskiej zapisane w Traktacie Rzymskim a ustanowione w Traktacie z Maastricht [1], wiąże się z prawami i obowiązkami oraz z czynnym udziałem w życiu politycznym. W celu informowania ludzi o ich prawach i obowiązkach opracowano specjalną stronę internetową [2]. Jednak w rzeczywistości wielu obywateli uważa Unię Europejską i swe własne rządy za byty raczej odległe politycznie i gospodarczo. Sposobem na ośmielenie ich do aktywnej postawy obywatelskiej jest poprawa dostępu do informacji i usług – i to jest jeden z celów e-Rządu.
Unia Europejska definiuje e-Rząd jako “wykorzystanie informacji i technik komunikacji w administracji publicznej, połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami, w celu ulepszenia usług publicznych i silniejszego wsparcia polityki społecznej” [3] ogłaszając go priorytetem w Planie Działania „eEurope 2005” [4]. We wrześniu 2003 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie e-Rządu [5] wzywając wszystkie rodzaje administracji do zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do usług publicznych przez inwestowanie w wielość platform komunikacyjnych (komputery osobiste, telewizja cyfrowa, przenośne terminale, punkty dostępu publicznego itd.). Ostatnie poszerzenie Unii Europejskiej jest okazją do reklamowania e-Rządu na całym kontynencie. Erkki Liikanen, były Komisarz ds. Przedsiębiorczości i Społeczeństwa Informacyjnego, podkreślał umiejętności i zaangażowanie nowych członków w zmiany [6], chociaż udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. był nieoczekiwanie niski zwłaszcza w tych krajach.
WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI ZAKRES
Przewodnictwo w promowaniu prawa do wolności intelektualnej i dostępu do informacji dają instytucjom dziedzictwa kulturowego ważną rolę do odegrania w budowaniu aktywnych postaw obywatelskich.

Mogą one czynić to na dwóch poziomach: • pełniąc funkcję usług publicznych winny oferować swe własne usługi w formie elektronicznej. (W rzeczywistości biblioteki publiczne są wśród 20 podstawowych usług poddanych przeglądowi w ramach „Top of the Web survey” [7] i są publicznymi usługami elektronicznymi o najwyższym poziomie użytkowania online.);

 • pełniąc usługi o charakterze informacyjnym mogą zaoferować informacje na temat i dostęp do innych usług e-Rządu, lokalnych, narodowych i europejskich. Informacja jest potężnym narzędziem demokracji, ale wymaga takiej organizacji i zarządzania, by nie była przytłaczająca, a jest to w szczególności zadanie bibliotek i archiwów.

Wdrażanie e-Rządu wymaga integracji procesów, (zmiany w „zapleczu biura”), ulepszeń w dostarczaniu usług (zmiany w zarządzaniu) i współdziałania. Dla muzeów, bibliotek i archiwów oznacza to: • w celu integracji procesów – obserwowanie, które z ich procedur mogłyby być tak zmienione, by z działania poza siecią mogły przejść na działanie w ramach sieci w celu osiągnięcia efektu szybszej pracy, unikania dublowania prac, łatwiejszej oceny wykonania, oszczędności finansowych itd. Np. po odkryciu, że te same dane są zbierane i gromadzone w więcej niż jednym miejscu, umożliwić korzystanie z nich dla realizacji większej liczby zadań.; ZAKRES

 • w celu poprawy dostarczania usług – wprowadzenie nowych dróg dostępu do usług, np. przez Internet, telewizję cyfrową, przenośne terminale, punkty dostępu publicznego, centra telefoniczne itd. i zaspokojenie potrzeby tradycyjnych bezpośrednich kontaktów dzięki punktom informacyjnym itd. Ma to na celu osiągnięcie takich korzyści, których oczekują klienci – oszczędność czasu, braku kolejek, usług dostępnych 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu - usług, przyjaznych i łatwych w dostępie, bez konieczności posiadania wiedzy, z którą instytucją lub departamentem należy się w tej sprawie kontaktować; ZAKRES

 • w celu osiągnięcia współdziałania – umożliwienie współpracy systemom i instytucjom dla dobra użytkowników:

 • współdziałanie może ułatwić zainteresowanym użytkownikom odnajdywanie potrzebnych im informacji w różnych muzeach, bibliotekach i archiwach bez potrzeby uprzedniej wiedzy o tym, gdzie konkretnie ich szukać;

 • współdziałanie może przyczynić się do scalenia administracji rządowej. Dzięki współdziałaniu różnych ministerstw i sektorów administracji rządowej, mogą być wymieniane dane i systemy oraz dostarczana usługa typu one-stop. Jak powiedział Arvo Ott, Szef Departamentu Informatyki estońskiego Ministerstwa Gospodarki, “uczyni to rząd bardziej sprawnym. Nie będzie potrzeby biegania po całym mieście do różnych urzędów państwowych. Można przecież biegać dookoła sieci”;

 • na poziomie ogólnoeuropejskim, gdyż Komisja Europejska ogłosiła ostatnio końcową wersję Europejskich Ram Współdziałania (European Interoperability Framework) [8], które “zawierają zalecenia i definiują standardy z uwzględnieniem organizacyjnych, semantycznych i technicznych aspektów współdziałanie, oferując szeroki zestaw zasad współpracy europejskiej w ramach e-Rządu." ZAKRES

e-Rząd składa się z trzech elementów: informacja, konsultacje i aktywny udział.


Informacja może być zdefiniowana jako relacja jednokierunkowa, w której rząd dostarcza informacji obywatelom. Obecne tendencje wskazują, że zakres informacji znacznie wzrósł a jej dostarczanie stanowi wspólne zadanie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Unia Europejska dostarcza znaczną część informacji online, również przez portale takie jak np. Europejski Portal Młodych [9]. Każdy z krajów członkowskich zapewnia również informację o rządzie online, ale ilość, jakość i zakres dostarczanej informacji jest zróżnicowana [7] i [10].
Informacja społeczna ZAKRES

Społeczeństwo potrzebuje stale aktualizowanej informacji społecznej, by stanowić grupę sprawnych i odpowiedzialnych obywateli. Informacja społeczna winna dotyczyć całej społeczności lokalnej (zob. Włączenie społeczne). Ten typ informacji w oczywisty sposób podlegać winien dygitalizacji, w celu uczynienia jej łatwiej i szerzej dostępną. • Muzea budują obraz społeczeństw lokalnych, w których działają przez gromadzenie wytworów rąk ludzkich i ich eksponowanie.

 • Archiwa posiadają oficjalne i nieoficjalne świadectwa historyczne oraz dokumenty wszelkich rodzajów, takie jak fotografie i archiwa dźwiękowe oraz zapisy wideo, historyczne i współczesne, które ilustrują i objaśniają rozwój społeczności, która je zgromadziła.

 • Biblioteki publiczne udostępniają informacje o organizacjach, które budują społeczeństwo obywatelskie.

Dygitalizacja umożliwia dla muzeom, bibliotekom i archiwom, a także użytkownikom w postaci wybranych grup społecznych itd., tworzenie zawartość, która jest wykorzystywana jako informacja społeczna (zob. też Tożsamość kulturowa i spójność). • Muzea mogą tworzyć wirtualne wystawy i wydarzenia zorganizowane wokół tematów, które mają wagę i znaczenie dla społeczności lokalnych.

 • Archiwa mogą udostępniać zasoby na zasadzie poszukiwań za pomocą słowa lub tematu, niezależnie od formatu.

 • Biblioteki mogą budować bazy danych informacji lokalnej, które można przeszukiwać przez tematy, nazwy miejscowości i organizacji. Informacja może być podzielona według następujących jej typów:

 • lokalne wydarzenia;

 • lokalne grupy wolontariuszy włączając w nie organizacje różnych mniejszości społecznych takich, jak ludzie starsi, dzieci, ludzie z różnymi typami chorób, organizacje charytatywne, organizacje mieszkańców, kluby sportowe, hobbyści itd.;

 • grupy samopomocy;

 • mniejszości seksualne;

 • organizacje polityczne i grupy nacisku;

 • organy administracji publicznej;

 • politycy;

 • szkoły i szkoły wyższe, osoby nauczające prywatnie;

 • informacja turystyczna;

 • gazety lokalne;

 • informacje samorządu, np. kto za co odpowiada, i w którym urzędzie;

 • informacja o transporcie publicznym, np. rozkład jazdy pociągów i autobusów;

 • listy przedsiębiorstw, chociaż nie ma tutaj powodu do powielania książki telefonicznej;

 • linki do stron informacyjnych innych społeczności w regionie.

Dostęp do informacji społecznej może być oferowany za pośrednictwem lokalnego portalu zapewniającego szerszą i łatwiej dostępną platformę dla wszystkich aspektów życia społeczności lokalnej. Budowanie i podtrzymywanie partnerstwa z organizacjami publicznymi, wolontariackimi i prywatnymi (takimi jak urzędy publiczne, służba zdrowia, szkoły wyższe i uniwersytety, obywatelskie ciała doradcze, organizacje mniejszości etnicznych, organizacje sektora prywatnego, takie jak spółki przemysłu informatycznego (IT) i media lokalne, organizacje grantowe) jest kluczową elementem tworzenia i utrzymywania takiego portalu (zob. Współpraca i partnerstwo). Biblioteki lokalne są odpowiednim partnerem, by tworzyć portale informacji społeczności lokalnej i działać jako mediatorzy i koordynatorzy, zapewniający dotrzymywanie określonych standardów.


Konsultacje ZAKRES

Konsultacje są relacją dwukierunkową, w której obywatele zapewniają informację zwrotną na temat spraw, którymi zajmuje się rząd. Zasady prowadzenia konsultacji, powstają powoli i są zróżnicowane dla poszczególnych krajów Europy. Międzynarodowe Centrum Teledemokracji (ITC) [11], w Napier University w Szkocji bada sposoby korzystania z technologii informacyjnych dla celów konsultacyjnych. Pracowało ono nad licznymi, głównie szkockimi, projektami, włączając w to jeden przygotowany dla Szkockiej Administracji (Scottish Executive) pt. “W jakiej Szkocji chcemy żyć?” [12]


Aktywne uczestnictwo ZAKRES

Aktywne uczestnictwo może być zdefiniowane jako partnerstwo, w którym obywatele aktywnie kształtują politykę, a rząd zachowuje odpowiedzialność za ostateczną decyzję. Wysiłki na rzecz zaangażowania obywateli w kształtowanie polityki są rzadkie, a przykłady ograniczone do kilku krajów takich jak Estonia (zob. Linki). Wspomniane niżej sposoby wykorzystywania technologii dla ułatwienia uczestnictwa bada również Międzynarodowe Centrum Teledemokracji. Sprawdza się to w licznych projektach, włączając w to finansowany przez Komisję Europejską, AVANTI (zob. Linki), który stosuje prototypowe przewodniki cyfrowe (zob. też Personalizacja) w celu ułatwienia obywatelom dostępu do usług e-Rządu. Szkocka Administracja także korzystała z podobnych rozwiązań programu SEONAID, w celu zaangażowania młodych ludzi w bieżące sprawy (zob. Linki).


Innym aspektem uczestnictwa, do którego zachęcają rządy są transakcje elektroniczne. Dzieje się to tam, gdzie możliwe jest elektroniczne wypełnianie formularzy, dokonywanie płatności itd. Rodzaje transakcji, jakie mogą być dokonywane w ten sposób online, obejmują:

 • składanie wniosków paszportowych;

 • rejestrowanie wyborców;

 • rejestrowanie samochodów;

 • rezerwowanie egzaminów na prawo jazdy;

 • wykupywanie abonamentu telewizyjnego;

 • wypełnianie formularzy podatkowych;

 • składanie wniosków o zasiłki;

 • opłacanie podatków.

Muzea, biblioteki i archiwa mogą pomóc ludziom zapoznać się bliżej z transakcjami online i budować zaufanie do nich przez wdrażanie własnych transakcji elektronicznych. Wiele archiwów już umożliwiło obywatelom zamawianie online dokumentów genealogicznych, wiele bibliotek umożliwiło zasięganie informacji katalogowych, zamawianie i prolongowanie terminów wypożyczenia książek itd. z domu czy pracy, co wielu użytkowników uważa to za bardzo wygodne.
Personalizacja może dodać wartości usługom e-Rządu (zob. Personalizacja), np.:

 • informacje z różnych źródeł mogą być zebrane i zaprezentowane w pakiecie odpowiadającym potrzebom użytkowników;

 • urzędy rządowe i samorządowe winny dzielić się danymi na temat poszczególnych osób (zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych) tak, by ludzie nie musieli składać tych samych informacji kilka razy oraz by zapewniono im imienne zwracanie się do nich;

 • wypełnianie formularzy winno być tak uproszczone, by pewne ich standardowe rubryki, takie jak nazwisko i adres były wypełniane automatycznie przy pomocy zgromadzonych wcześniej danych;

 • ludzie powinni móc gromadzić w jednym miejscu linki do usług, z których najczęściej korzystają razem z danymi potrzebnymi do korzystania z nich, takimi jak, np. numery dostępu itd. (w rodzaju programów “Mój Rząd (MyGovernment)” lub “Mój Samorząd (MyLocalGovernment)” podobnych do “Mojego Muzeum (MyMuseum)” lub “Mojej Nauki (MyLearning)”);

 • mogłaby istnieć funkcja systemu ostrzegania i przypomnień wysyłanych do użytkowników w sprawie transakcji i aktualizowanych informacji.


Budowanie społeczności ZAKRES

Budowanie społeczności jest ważną częścią akcji zachęcania do aktywności obywatelskiej (zob. Tożsamość kulturowa i spójność). Kiedy ludzie przyłączają się do innych dzieląc się zainteresowaniami, tożsamością i historiami, wyrabia to w nich poczucie współuczestnictwa i może przekonać do uczestnictwa w społeczeństwie i stawania się aktywnymi obywatelami.


Promowanie dostępu do usług publicznych ZAKRES

Lokalne muzea, archiwa i biblioteki mogą służyć wsparciem w promowaniu dostępu do usług publicznych przez: • podkreślanie pozytywnej roli, jaką odgrywają w dostarczaniu usług e-Rządu. Dzięki współpracy z agendami e-Rządu mogą przyciągać nowe źródła finansowania;

 • kładąc nacisk na ich doświadczenie w pozostawaniu w bliskim kontakcie z korzystającymi z ich usług, pomagać w tym, by w projektach e-Rządu brano pod uwagę to, czego chcą ludzie;

 • demonstrując, że nowe sposoby pozostawania w interakcji z rządem są efektywne i prowadzą do zmian, a ludzie nie tracą zainteresowania nimi.

Każde z muzeów, bibliotek i archiwów posiada niepowtarzalne sposoby, dzięki którym przyczynia się do wzrastającego uczestnictwa w e-Rządzie, np.: • Muzea przebyły długą drogę od czasu, kiedy były miejscami dla stacjonarnych wystaw. Kiedy organizują prezentacje w sposób pobudzający myślenie, mogą stymulować dyskusję tak w obrębie muzeum, jak i poza nim za pośrednictwem środków przekazu. W ten sposób mogą angażować społeczność lokalną, łącznie z tymi grupami, które tradycyjne nie są wiązane z muzeami. Strona internetowa Ożywianie Inicjatyw Demokratycznych [13] zawiera liczne przykłady innowacyjnych sposobów, za pomocą których muzea mogą przyczyniać się do budowania demokracji; od wystaw po pokazy filmowe i wykłady oraz organizowanie nieformalnych grup dyskusyjnych w kawiarniach.

 • Archiwa mają ważną i wyjątkową rolę do odegrania w zapewnianiu ludziom dostępu do decyzji podejmowanych w ich imieniu. Dokumenty archiwalne mają zasadnicze znaczenie dla zrozumienia procesu podejmowania decyzji i działań zarządczych. Rola ta staje się coraz ważniejsza w życiu publicznym, od kiedy pojawiły się nowe problemy w opiece nad wytwarzanymi obecnie archiwaliami i dokumentami. Wolność dostępu do informacji i prawodawstwo w dziedzinie ochrony danych, wymogi zarządzania dokumentami cyfrowymi i rosnące zbliżenie mediów do rządów przyniosło nowe wyzwania. Wzrastające zainteresowanie dziejami rodzin i lokalną historią przyniosło w efekcie wzrastające zainteresowanie archiwami ze strony grup dawniej wykluczonych społecznie.

 • Biblioteki publiczne historycznie są kluczowymi instytucjami dla aktywności obywatelskiej z różnych powodów, ale głównie z tego względu, że mogą prezentować publiczny wizerunek lokalnych władz samorządowych. Czasami są jedynymi budynkami publicznymi na obszarze zamieszkiwanym przez społeczność lokalną, zwłaszcza na terenach wiejskich, a mają godziny otwarcia bardziej przyjazne użytkownikom niż urzędy publiczne, oferując także usługi poza zwykłymi godzinami urzędowymi. Mogą zapewnić miejsce dla spotkań ludzi z miejscowymi radnymi i parlamentarzystami oraz dla organizacji na ich spotkania wewnętrzne, oferując także dostęp do komputerów, kserokopiarek i catering. Dodatkowo, w wyniku badań Komisji Europejskiej, zostały uznane za miejsca najczęstszego dostępu do e-Rządu [8]. Mogą to wykorzystać, np.:

 • będąc w strategicznym punkcie społeczności lokalnych (biblioteki, biblioteki ruchome, infomaty itd.), działając jako punkty dostępu do e-Rządu, zapewniając dostęp do Internetu i objaśnień przybliżających każdemu łatwość korzystania z niego, a zwłaszcza osobom z terenów wiejskich lub żyjących w ubogich dzielnicach;

 • zapewniając szkolenia i wsparcie w korzystaniu z nowoczesnych technologii, Internetu itd., bezpośrednie lub online, dla społeczeństwa, organizacji a także dla pracowników sektora publicznego;

 • zapewniając kanały komunikacyjne (np. pocztę elektroniczną, wideokonferencje, czaty) dla ludzi chcących kontaktować się z urzędnikami itd.;

 • udostępniając adresy poczty elektronicznej dla pracowników urzędów publicznych;

 • zapewniając platformę dla poszczególnych wydziałów lokalnych urzędów samorządowych w celu umieszczania informacji na stronach internetowych;

 • oferując punkty dostępu dla krajowych, rządowych inicjatyw z dziedziny ICT;

 • zapewniając działającą online platformę dyskusyjną dla różnych grup i sekcji informacyjnych;

 • zapewniając usługi umożliwiające zawieranie e-transakcji – np. płacenie rachunków, umawianie spotkań, wypełnianie formularzy, rezerwacje biletów, pokoi, przewozów itd.;

 • zapewniając wirtualny dostęp do informacji i usług dla ludzi pozostających w domach i miejscach pracy itd.

 • udostępniając lub starając się ułatwiać dostęp do łączy odpowiedniej jakości, np.: szerokopasmowych i łączy bezsieciowych;

 • posiadając reprezentację w lokalnych ciałach podejmujących decyzje w omawianym zakresie;

 • posiadając wiedzę o prawnych aspektach ochrony danych, prywatności i wolności dostępu do informacji.

 • przewodząc w pomaganiu samorządom lokalnym w organizacji interaktywnych i zintegrowanych operacyjnie systemów e-Rządu.


PERSPEKTYWY ZAKRES
W marcu 2004 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat zatytułowany Tworząc dzieło obywatelskie: pielęgnując kulturę europejską i różnorodność przy pomocy programów na rzecz Młodzieży, Kultury i Uczestnictwa Audiowizualnego i Obywatelskiego [14], w którym uznała, że obecne i przyszłe poszerzenie Unii Europejskiej, razem ze zmianami demograficznymi i ruchami migracyjnymi, wymaga w większym niż dotychczas stopniu pozyskiwania przez obywateli Europy poczucia przynależności do Unii i zdolności do identyfikowania się z nią. Muzea, biblioteki i archiwa winny przyczyniać się do tej działalności.
Ludzie już biorą udział w dyskusjach na stronach internetowych w telewizji, czy w programach radiowych, głosują na swych faworytów spośród telewizyjnych programów typu „reality show”, odpowiadają na pytania konkursów prowadzonych online, korzystają z określonych technologii do określenia oceny ryzyka i testów teoretycznych w ramach testów i egzaminów na prawo jazdy itd. Utrzymują także elektroniczny kontakt z muzeami, bibliotekami i archiwami (sprawdzając w systemie online katalogi biblioteczne, wypożyczając i przedłużając terminy wypożyczenia książek bez wychodzenia z domów, rezerwując bilety na wystawy, kupując pamiątki w sklepikach muzealnych, zamawiając fotografie z archiwów itd.). Obycie z tego rodzaju operacjami może pomóc w zwiększaniu uczestnictwa w usługach e-Rządu. Wygoda, nieformalność, anonimowość (tam, gdzie pożądana), szybkość i przystosowanie do potrzeb ludzi niepełnosprawnych, winny przyciągnąć osoby, które nigdy przedtem nie angażowały się w debaty w sprawach o wymiarze ogólnonarodowym lub lokalnym.
Głosowanie za pośrednictwem poczty zazwyczaj zwiększa ogólną liczbę głosujących, tak więc głosowanie za pomocą poczty elektronicznej mogłoby zachęcić jeszcze większą liczbę osób. Jest to oferta większego wyboru w kwestii tego, kiedy i gdzie głosować, mogąca przyczynić się do szybszego i bardziej dokładnego liczenia oddanych głosów.
e-Rząd winien uczynić łatwym nie tylko dotęp do spraw omawianych przez władze samorządowe (np. przez dostęp do protokołów posiedzeń radnych), ale także umożliwiać udział w podejmowaniu decyzji przez konsultacje, udział w wyborach, forach dyskusyjnych, panelach obywatelskich itd. oraz pozwalać na elektroniczne załatwianie formalności urzędowych.
Unia Europejska ustaliła jako cel służb publicznych udostępnienie łączy szerokopasmowych, co umożliwi wszystkim muzeum, bibliotekom i archiwom dostarczanie ich własnych usług drogą elektroniczną i, kiedy łącza szerokopasmowe dotrą do większej liczby osób, zdobycie większej liczby odbiorców.
Kiedy e-Rząd będzie bardziej rozpowszechniony, osoby pozbawione własnego dostępu do Internetu będą chciały mieć możliwość łatwego korzystania z niego w publicznych punktach dostępu zaopatrzonych w łącza szerokopasmowe lub łącza bezsieciowe. Punkty mogłyby być w muzeach, bibliotekach i archiwach, które w większości krajów ulokowane są w wielu budynkach a świadczą usługi w dowolnym miejscu.
Dla wielu osób dostęp do Internetu może nie być możliwy z wielu powodów, włączając w nie ich osobiste przyzwyczajenia. W związku z tym konieczne będą inne kanały komunikacyjne, jak np. interaktywna telewizja. Należy zwrócić uwagę, że znaczna większość osób ma dostęp do telewizji i telewizji cyfrowej, która stopniowo zastępuje telewizję analogową. Muzea, biblioteki i archiwa winny badać możliwości korzystania z różnorodnych platform komunikacyjnych.
Nowe technologie mogą być wykorzystane do nadania nowej wartości usługom tradycyjnym i umożliwić dostarczenie usług zupełnie nowych. Muzea, biblioteki i archiwa powinny skorzystać z okazji do przeprowadzania eksperymentów i brać udział w projektach badawczych.
Usługi, z których będzie się korzystać muszą być bezpieczne i budzić zaufanie społeczne. Z muzeów, bibliotek i archiwów korzysta spora część mieszkańców większości krajów, a ogólnie są one postrzegane jako godne zaufania. Instytucje kultury przez wprowadzenie u siebie operacji elektronicznych mogą zapoznać znaczną liczbę osób z usługami elektronicznymi, pokazać płynące z nich korzyści i pomóc w budowaniu zaufania do nich.
W przyszłości ludzie będą oczekiwać spersonalizowanego dostępu online, zorganizowanego raczej według profilu potrzeb, niż według formy dostarczanych usług. Władze lokalne prowadzące muzea, biblioteki i archiwa mogą odpowiedzieć na to zapotrzebowanie pomagając w rozwijaniu systemów dostępu personalnego i dostarczanie lokalnego e-Rządu.
BIBLIOGRAFIA ZAKRES
[1] Traktat z Maastricht http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html

[2] Dialog z Obywatelami http://europa.eu.int/citizensrights/index_en.cfm

[3] O e-Rządziehttp://europa.eu.int/information_society/programmes/egov_rd/about_us/index_en.htm
[4] e-Europa 2005 Plan Działania

http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en.htm
[5] Znaczenie e-Rządu dla Przyszłości Europy

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/communication/index_en.htm
[6] Nowe Państwa Członkowskie, przyszli mistrzowie e-Rządu?

http://europa.eu.int/ida/jsps/documents/dsp_showPrinterDocument.jsp?docID=3193&lg=en
[7] Raport w sprawie jakości i wykorzystania publicznych usług elektronicznych w Europie. Najlepsi w sieci, listopad 2003 r. http://www.topoftheweb.net/en/
[8] Europejskie Ramy Integracji Operacyjnej dla ogólnoeuropejskich usług e-Rządu. wersja 1.0. listopad 2004 r.

http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101
[9] Europejski Portal Młodzieży http://www.europa.eu.int/youth/index_en.html
[10] eGovernment Factsheets – usługi elektroniczne dla obywateli [uporządkowane według krajów].

http://europa.eu.int/ida/en/chapter/422
[11] Międzynarodowe Centrum Teledemokracji http://www.e-consultant.org.uk/
[12] W jakiej Szkocji chcemy żyć?

http://e-consultant.org.uk/sustainability/
[13] Ożywienie Inicjatyw Demokratycznych

http://www.americansforthearts.org/AnimatingDemocracy/
[14] Tworząc dzieło obywatelskie: pielęgnując kulturę europejską i różnorodność przy pomocy programów na rzecz Młodzieży, Kultury i Uczestnictwa Audiowizualnego i Obywatelskiego http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comcitizen_en.pdf
LINKI ZAKRES
Europe
AVANTI (Dodana Wartość Dostępu do Nowych Technologii i usług przez Internet)

Projekt ten wykorzystuje elektroniczne przewodniki (avatars) w celu propagowania usług e-Rządu dla obywateli, kierując się zwłaszcza w stronę “wykluczonych cyfrowo”. Avatars to animowane ikony bezpiecznie i interaktywnie przeprowadzające użytkownika przez procedury i serwisy. W projekt są zaangażowane cztery europejskie urzędy; Samorząd Londyńskiego Lewisham (Anglia), Samorząd Kista/Miasto Sztokholm (Szwecja), Rada Miasta Edynburg (Szkocja) i Rada Miasta Ventspils (Łotwa). Projekt z Edynburga zajmuje się sprawą usług bibliotecznych. http://www.avantiproject.org/


Europejskie Ramy Integracji Operacyjnej dla Ogólnoeuropejskich Usług e-Rządu. Wspólnoty Europejskie, 2004 r.

Bardzo ważny i związany z poruszaną tematyką dokument. Ostateczne Europejskie Ramy Integracji Operacyjnej - listopad 2004 r. Zawiera zalecenia i definiuje ogólne standardy organizacyjnych, semantycznych i technicznych aspektów współdziałaniai oferuje rozległy zestaw zasad współpracy europejskiej w ramach e-Rządu.http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101
Republika Czeska
Portál Veřejné Správy České Republiky

Portal rządu czeskiego. http://portal.gov.cz/wps/portal


Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

Biblioteka Parlamentu – projekt Wspólnej Czeskiej i Słowackiej Cyfrowej Biblioteki Parlamentu http://www.psp.cz/eknih


Usti nad Orlici city library

Strona internetowa z informacjami samorządowymi.http://www.knihovna-uo.cz/knihovna/obce.html
Estonia
Esileht

Portal e-Rządu zapewniający jedną, one-stop platformę dla wielu usług rządowych już działających online i dla wszystkich nowych, rozwijanych dopiero usług. Jego walory są poszerzane tak, by zapewnić dostęp do setek państwowych i samorządowych stron interntowych i usług. http://www.eesti.ee/est


Täna Otsustan Mina

Strona internetowa e-demokracji, nazywana TOM (Tana Otsustan Mina, or “Dzisiaj Decyduję”) prowadzona przez kilka lat, umożliwiała obywatelom komentowanie projektów ustaw i przekazywanie swych własnych pomysłów w sprawie legislacji. http://tom.riik.ee/


Grecja
Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Oficjalna strona internetowa Sekretariatu Generalnego Systemów Informatycznych Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Podaje użyteczne informacje w ramach usług elektronicznych oferowanych obywatelom i osobom prawnym oraz umożliwia kontakt online w sprawie podatków, rejestracji pojazdów itd. http://www.e-oikonomia.gr/


Irlandia
Biblioteki Publiczne pomagają w dostarczaniu Usług e-Rządu

Biblioteki Publiczne Miasta Dublina prowadzą badania i projekty rozwojowe (listopad 2004 - październik 2005) mające na celu wywoływanie odbitek światłodrukowych w ramach projektu wsparcia dostarczania Usług e-Rządu za pośrednictwem irlandzkich bibliotek publicznych. http://www.iol.ie/dublincitylibrary/projects_egovernment.htm


Włochy
Iperbole, Bologna

Iperbole, Sieć Obywatelska Bolonii wykorzystuje Internet do rozwijania teledemokracji, przejrzystości w administracji, prawa do informacji, interakcji z obywatelami i ich udziału w podejmowaniu decyzji. Biblioteki działają jako punkty dostępu do Iberpole. http://www.comune.bologna.it/


Luxembourg
eLuxembourg

Uruchomiony przez bibliotekę narodową w 2001 r.http://www.eluxembourg.lu/
Polska
Stowarzyszenie “Miasta w Internecie”, Tarnów, Polska

Podstawową misją tej organizacji jest wspieranie administracji publicznej, tak rządowej, jak i samorządowej w procesie transformacji w kierunku rozwiązań e-Rządu. Stowarzyszenie “Miasta w Internecie” współpracuje z ELANET, ERIS@ i Telecities. http://www.smwi.pl/Ang/index.php


Wrota Polski

Ten projekt jest częścią strategii Ministerstwa Nauki i Informatyzacji tworzenia platformy dla usług sektora rządowego. http://www.informatyzacja.gov.pl


Słowenia
Državni portal Republike Slovenije (Państwowy Portal Republiki Słowenii)

Ten portal zapewnia jeden punkt dostępu do wielu usług sektora rządowego w systemie online. Umożliwia obywatelom wypełnianie różnych formularzy i dokonywanie operacji, takich jak rejestracja pojazdów, rezerwacja testów na prawo jazdy, wypełnianie formularzy podatkowych, składanie wniosków paszportowych itd. Zapewnia także przyjazny dla użytkownika dostęp dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, a zwłaszcza specjalny dostęp do telefonów komórkowych z funkcją WAP. http://euprava.gov.si/e-uprava/euprava.euprava


Hiszpania
TeleCities: Lokalna Sieć Obywatelska w Gijón

Przynależy do organizacji ponad 120 europejskich miast propagujących technologie NTIC (Technologies de l’information et de la Communication). Jego głównym celem jest kształtowanie “elektronicznej społeczności obywatelskiej dla wszystkich” na poziomie lokalnym. Znaczna liczba obywateli Gijón posiada specjalne karty chipowe, które umożliwiają im korzystanie z wielu usług miejskich, włącznie z miejscową siecią biblioteczną. Całe miasto jest połączone siecią światłowodów.http://www.bcn.es/telecities; http://www.ayto-gijon.es
Turcja
e-Türkiye (e-Turcja)

Portal zawierający linki do tureckich prawnych stron internetowych, baz danych poszczególnych ministerstw, nowości w sprawie projektów e-Turcji itd. http://www.turkiye.gov.tr/


Wielka Brytania
Centrum Aktywności Obywatelskiej

Założone przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu promowania badań, które wykazują wartości świadomości obywatelskiej i informowania o polityce dotyczącej tego zagadnienia. Strona internetowa zawiera wiele użytecznych informacji o korzyściach z aktywności obywatelskiej dla społeczności lokalnych i ma za zadanie wskazywać najlepsze przykłady dobrej praktyki w tej dziedzinie. http://www.active-citizen.org.uk/


SEONAID (Informacje Online i Monitor Informacyjny Administracji Szkockiej)

Przewodnik wykorzystywany eksperymentalnie przez Administrację Szkocką (obecnie eksperyment jest zakończony) jako pomoc w motywowaniu młodszej, ale bardzo obytej w technikach elektronicznych części społeczeństwa, do zdobywania szerszej wiedzy na temat zadań Rządu. Opracowany we współpracy z Grupą Animacji Cyfrowych (DAG) ( http://www.digital-animations.com/).http://www.scotland.gov.uk/News/News-Extras/44

(O wynikach eksperymentu także w: Nowe technologie dla sektora dziedzictwa kulturowego i naukowego. Digicult Technology Watch Report 2. Komisja Europejska, 2004 r. ISBN 92-894-5276-5. pp.75-78.http://www.digicult.info/pages/techwatch.php).
USA
Lokalizator Informacji Rządowej (GILS)

Kilka bibliotek państwowych, łącznie z Waszyngtońską Biblioteką Państwową, powołały usługę GILS w celu zapewnienia łatwego i użytecznego dostępu do informacji rządowej w tych stanach, w których się znajdują. W ramach projektu rozwinięto standardy współdziałania, technologie w przystępnych językach i innowacyjne w obsłudze. http://find-it.wa.gov/Powrót do spisu treści

Calimera - Poradnik


Kształcenie
(sformalizowane i nieformalne)


Pobieranie 2.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna