W projekt Calimera jest finansowany przez Komisję EuropejskąPobieranie 2.67 Mb.
Strona6/27
Data29.04.2016
Rozmiar2.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

PERSPEKTYWY ZAKRES
Doświadczenie zdobyte dzięki realizacji projektów takich jak LearnEast [19] winny być upowszechniane tak w ramach dziedziny, której dotyczą, jak i w różnych krajach, by umożliwić rozwój podobnych rozwiązań innowacyjnych.
Rola muzeów, bilbiotek i archiwów w procesie nauczania wymaga stabilizacji i uznania ich pozycji przez polityków, sformalizowany sektor edukacyjny i społeczeństwo.
Muzea, biblioteki i archiwa winny budować świadomość swych zasobów cyfrowych wśród przedstawicieli sektora edukacyjnego. Potrzebna jest intensywniejsza współpraca między tymi dwoma sektorami.
Powinny być kontynuowane badania nad międzysektorowymi standardami koordynacji metadanych w dziedzinie kultury ze standardami w dziedzinie edukacji. Specjaliści działający w sferze dziedzictwa kulturowego winni kontynuować swe zaangażowanie w tę problematykę.
Tworzenie “przedmiotów nauczania” wielokrotnego użytku umożliwi wykorzystanie do celów edukacyjnych zasobów dowolnej instytucji, niezależnie od jej położenia, dziedziny, rozmiarów itd. Np. mogłyby być zebrane z całej Europy informacje o II wojnie światowej, łącznie z dokumentami w archiwach, militariami w muzeach, książkami w bibliotekach, wspomnieniami na stronach internetowych i w archiwach dźwiękowych, muzyką z tego czasu, filmami itd.
Upowszechnienie łączy szerokopasmowych, telewizji interaktywnej i technologii przenośnych stwarza nowe możliwości kształcenia.
Oferta telewizyjna, zawartość stron internetowych itd. może być kopiowana do przenośnych urządzeń. Wraz z przyrostem funkcji i możliwości PDA i telefonów komórkowych ludzie będą mogli uczyć się w podróży, np. w pociągach.
Nadawcy telewizyjni i przedstawiciele głównego nurtu edukacyjnego powinni współpracować w kwestii sposobów spożytkowania pełnej gamy zaczynających się pojawiać rozwiązań technologii interaktywnej telewizji cyfrowej. Powinni dążyć do przesunięcia punktu ciężkości z telewizji sztywnych ramówek programowych do telewizji interaktywnej i spersonalizowanej.
Instytucje dziedzictwa kulturowego opracowując swe oferty winny dążyć do przekształcania ich w formę cyfrową, by mogły współpracować z pełnym zakresem cyfrowych technik przekazu.
W przyszłości ludzie będą mogli uzyskiwać dostęp do VLE kiedy tylko i gdziekolwiek będą chcieli. Oferta instytucji kultury zdobędzie liczną publiczność bez narażania na zużycie oryginalnych zasobów.
Technologia już umożliwia muzeom, bibliotekom i archiwom dostarczanie interesujących form nieformalnego kształcenia, takich jak spersonalizowane oprowadzanie i wirtualne wycieczki. Przyszły rozwój tej dziedziny będzie ograniczony jedynie przez wyobraźnię.
Wyzwaniem, przed którym stoi obecnie społeczeństwo jest udział nauczycieli, dostawców usług i autorów ofert kursowych, łącznie z intytucjami dziedzictwa kulturowego, w opracowaniu dostępnych dla każdego, potrzebnych, stymulujących, zrozumiałych i wysokiej jakości usług edukacyjnych.
BIBLIOGRAFIA ZAKRES
[1] Urzeczywistnianie europejskiego obszaru kształcenia ustawicznego (Making a European area of lifelong learning a reality). Komisja Europejska, 2001. http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf
[2] Edukacja i szkolenia 2010: różnorodne systemy, wspólne cele.

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html
[3] Zintegrowany Program Działań na Rzecz Kształcenia Ustawicznego

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
[4] PLOTEUS: Portal Możliwości Kształcenia się w Europie

http://europa.eu.int/ploteus/portal/about.jsp

Kształcący się Obywatel http://www.learningcitizen.net/


[5] Inspirując kształcenie dla wszystkich: wizja dostępu do kształcenia w muzeach, archiwach i bibliotekach. MLA, 2004.

http://www.mla.gov.uk/action/learnacc/00insplearn.asp
[6] Centrum Badań Muzeów i Galerii: Czego nauczyłeś się dzisiaj w muzeum? MLA, 2004. ISBN 190374346X.

http://www.mla.gov.uk/documents/id1185exec.doc
[7] Inspirując Dzieci: Oddziaływanie Letniego Konkursu Czytania. Agencja Czytelnictwa. http://www.readingagency.co.uk/
[8] Podnoszenie standardów edukacyjnych w szkołach i poza nimi: wkład usług sektora kultury. Stowarzyszenie Samorządowe, listopad 2003.

http://www.renewal.net/Documents/RNET/Research/Raisingeducationalstandards.pdf
[9] CHIMER http://www.chimer.lt/index.en.htm
[10] Patrz przykład Edukacja Inaczej

http://www.education-otherwise.org/
[11] Krzywa Postępów w Nauczanu http://www.learningcurve.gov.uk/
[12] Program Net Protect, wspierany przez Europejski Plan Działania na Rzecz Bezpieczniejszego Internetu

http://www.net-protect.org/en/default.htm.
[13] Earl - dokument problemowy: Zasady Dopuszczalnego Użytkowania.

http://www.ukoln.ac.uk/public/earl/issuepapers/internet.html.
[14] Kluczowe zdolności w gospodarce opartej na wiedzy: pierwszy krok w kierunku wyboru, zdefiniowania i opisu. marzec 2002.

http://www.cede.it/ri2003/moe/sito/docCD/Altri%20documenti%20Commissione%20Europea/key%20competencies_27_03_02_en.doc
[15] Program na rzecz Efektywnej Integracji Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) z europejskimi Systemami Edukacji i Szkolenia (2004 – 2006)

http://elearningeuropa.info/doc.php?lng=l&id=4552&doclng=1
[16] Plan działania eEurope 2005

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
[17] Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. http://www.ecdl.com/
[18] Europejskie Forum e-Umiejętności: e-Umiejętności dla Europy: do roku 2010 i dalej. Raport Syntetyczny, wrzesień 2004.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/doc/e-skills-forum-2004-09-fsr.pdf
[19] LearnEast: Biblioteki Publiczne Wspierające Podejmowanie Pracy

http://www.learneast.com/
[20] Biblioteki Publiczne i plan działania programu EQUAL: biblioteki publiczne, włączenie społeczne i kształcenie ustawiczne w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji. Raport końcowy [autorzy] Rob Davies i David Fuegi, MDR Partners. (Studium przypadku włoskiego – autor: Pier Giacomo Sola i Alessandra Tagliavini, Amitié). sierpnień 2004.

http://www.learneast.com/transnational/documents/EQUALcomparativestudy-finalsept.04.pdf
[21] Patrz przykład: Brytyjska Doradcza Rada Akredytacyjna (Guidance Accreditation Board) http://www.gab.org.uk/
[22] Na temat raportu poświęconego pilotażowym badaniom pomiaru oddziaływania patrz: Ogólny system rezultatów nauczania: pomiar rezultatów i oddziaływania nauczania w muzeach, archiwach i bibliotekach. Program Badań nad Oddziaływaniem Nauczania (LIRP): raport skrócony. MLA, [2004?].

http://www.mla.gov.uk/documents/insplearn_lirp_rep.doc
[23] IMS Specyfikacja Metadanych Zasobów Edukacyjnych http://www.imsproject.org/metadata/
[24] IEEE Standard Metadanych Przedmiotu Nauczania http://Ltsc.ieee.org/wg12/
[25] Inicjatywa Metadanych Dublin Core http://dublincore.org/groups/education
[26] CanCore (Zasoby Edukacyjne Canadian Core) http://www.cancore.ca
[27] ISO/IEC JTC1 SC36 http://jtc1sc36.org/
[28] SCORM (Wspólny Model Powiązań Zawartości Przedmiotowej)

http://www.adlnet.org/
[29] UK LOM Core (Brytyjski Podstawowy Zestaw Metadanych dla Przedmiotów Nauczania)

http://www.cetis.ac.uk/profiles/uklomcore
[30] Przedmioty nauczania w zasobach dziedzictwa kulturowego i naukowego. Digicult Thematic Issue 4. październik 2003.ISBN 39024480106.

http://www.digicult.info/pages/Themiss.php
[31] Netd@ys http://www.netdayseurope.org/
[32] Lotus LearningSpace

http://www.lotus.com/products/learnspace.nsf/wdocs/homepage;

COSE http://www.staffs.ac.uk/COSE/:

Learn eXact http://www.learnexact.com/.
[33] Atwere, Daniel i Bates, Peter: Telewizja interaktywna: platforma edukacyjna z perspektywami. Agencja Rozwoju Kształcenia i Umiejętności, 2003. ISBN 1853388351. http://www.lsda.org.uk/files/PDF/1443.pdf
[34] Bates, Peter: t-learning Study: badania nad interaktywnym nauczaniem domowym opartym na telewizji. Raport końcowy. pjb Associates, 2003.

http://www.pjb.co.uk/t-learning/contents.htm.)
[35] Narodowy Warsztat i Spotkania Tutorskie poświęcone Komputerom Przenośnym na Uniwersytetach i w Szkołach Wyższych (11 czerwca 2004).

http://www.e-innovationcentre.co.uk/events/110604/110604.htm
LINKI ZAKRES
Międzynarodowe
Komputerowa Sieć Klubowa Intel (Intel Computer Clubhouse Network)

Jest to pozaszkolne środowisko edukacyjne dla młodych ludzi w wieku 10-18 lat. Celem jest zdobycie sprawności technologicznej przez młodych ludzi pochodzących ze zmarginalizowanych społeczności. Członkowie mają dostęp do sztuki w formie technologii komputerowej i mogą tworzyć animacje, muzykę, filmy wideo, grafiki i projekty stron internetowych, konstrukcje automatyczne i programy komputerowe. Do klubu przychodzą mentorzy – wolontariusze z Intel’a, ze społeczności lokalnych, firm IT i szkół wyższych by pomóc członkom klubu w ich pracy. Pierwszy klub został założony w 1993 r. przez MIT Pracownię Środków Przekazu i Muzeum Komputera (Media Lab and the Computer Museum), obecnie część Muzeum Nauki, Boston, USA. Obecnie istnieje ponad 60 Klubów Komputerowych Intel w 10 krajach, w tym Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy i Holandia. http://www.intel.com/education/icc/


Europa
Kształcący się Obywatel (The Learning Citizen)

Komisja Europejska finansuje inicjatywę mającą na celu ułatwienie i podkreślenie znaczenia kształcenia ustawicznego dla wszystkich członków społeczeństwa. http://www.learningcitizen.net/


m-Nauczanie

Ten dotyczący IST projekt z 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej został powołany w celu rozwinięcia i przetestowania systemów komunikacyjnych w edukacji dorosłej młodzieży, zwłaszcza tej, która jest najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zbadanie, jak technologie popularne wśród tych młodych ludzi mogłyby być użyteczne do zaangażowania ich w aktywne kształcenie się, do zapoczątkowania zmiany ich nastawienia do nauki i przyczynienia się w ten sposób do ulepszenia ich umiejętności, możliwości życiowych i jakości życia. Badania odbywają się we Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.http://www.m-learning.org/index.shtml
Austria
ZOOM Kindermuseum

Jest to miejsce, w którym dzieci poznają świat przez zabawę, uczenie się i dokonywanie własnych odkryć. To muzeum daje swym młodym gościom szansę zbliżenia (ZOOM) się do nowych zjawisk i użycia wszystkich zmysłów do poznawania świata wokół nich. http://www.kindermuseum.at/


Belgia
Stichting Lezen Vlaanderen (Fundacja Czytelnictwa)

Współpracuje z bibliotekami dla propagowanie czytelnictwa przez kampanie i programy, jak np. ”Tydzień Książki dla Młodzieży”, ”Fahrenheit 451”, “Tydzień Czytania dla Innych”, itd. http://www.stichtinglezen.be/


Bułgaria
Dzieciaki w sieci – projekt Biblioteki Miasta Dobrich

Jego celem jest wprowadzenie dzieci do ICT i do możliwości stwarzanych przez Internet w nawiązywaniu kontaktów i poszukiwaniu informacji.http://www.libdgabe.dobrich.net
Chorwacja
Strona Internetowa Biblioteki Miasta Zadar

Strona działu dziecięcego została zaprojektowana wspólnie z dziećmi, także ze względu na łatwość jej utrzymania, jej interaktywna zawartość jest również dziełem dzieci. Np. dzieci same wymyślają quizy online, a zwycięzcy otrzymują prezenty od biblioteki. http://www.gkzd.hr


Republika Czeska
Karlovy Vary and Plzeň public libraries

W Centrach Edukacyjnych Bibliotek w Karlowych Warach i Pilźnie możliwe jest uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL (Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy). http://www.knihovna.kvary.cz; http://www.svkpl.cz/


Wiedza dla każdego (Mudrc pro každého)

Specjalna strona internetowa dla dzieci i dorosłej młodzieży z informacjami dostosowanymi do ich potrzeb.http://www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM
Instytucje Pamięci w Kromerizu (Kromeriz) – Konkurs dla Dzieci

Konkurs organizowany jest przez wszystkie instytucje pamięci w mieście (archiwa, biblioteki, zamek i muzeum). Każda instytucja opracowuje kilka pytań a dzieci muszą je odwiedzić i skorzystać z ich katalogów online itd. by znaleźć odpowiedzi. http://www.knihkm.cz


Univerzita Volného Času

Uniwersytet czasu wolnego w Góralskiej Bibliotece Regionalnej w Hawliczkowym Brodzie (Havlickuv Brod). http://www.kkvysociny.cz/UVC/default.htm


Finlandia
ELEF: North Karelia

Wspólny projekt trzech głównych bibliotek Joensuu, politechnicznej, miejskiej i uniwersyteckiej mający na celu pomoc użytkownikom i personelowi w zdobywaniu nowych umiejętności (np. obsługi narzędzi informatycznych) i wiedzy koniecznej w społeczeństwie informacyjnym.http://www.ncp.fi/projektit/elef/pohjois-karjala/eng/index.html
Tiedonhankinnan taidot

Materiał na tej stronie internetowej, która jest częścią ELEF Northern Savo, jest dobry tak do samokształcenia, jak i do nauczania umiejętności odzyskiwania informacji. http://www.uku.fi/elef/tiedonhankinta/


YLE Teema

Kanał telewizji cyfrowej poświęcony wyłącznie kulturze, nauce i edukacji. http://www.yle.fi/teema/


Francja
CARIBAL-ÉDIST

Finansowany w ramach programu EQUAL i partner projektu LearnEast, ma na celu poprawę możliwości kształcenia ustawicznego, szczególnie dla starszych wiekiem robotników z Martyniki, przez szkolenia personelu bibliotecznego służącego dobru społeczności lokalnej. http://malavoi.martinique.univ-ag.fr/caribal-edist/index1.php


Irlandia
LifeSteps

Inicjatywa bibliotek publicznych, które udzielają społeczeństwu instrukcji korzystania z Internetu podczas pewnych sytuacji życiowych, np. podczas robienia zakupów, podróżowania, przygotowania się do egzaminu na prawo jazdy, planowania odejścia na emeryturę itd. Opierając się na pomocy udzielanej przez personel bibliotek i na dostępie do publicznych komputerów przyłączonych do Internetu w każdej bibliotece, projekt ma na celu zachęcać do codziennego korzystania z Internetu i uniknięcia podziałów społecznych ze względu na umiejętności i dostęp do narzędzi cyfrowych.http://www.lifesteps.ie/
Włochy
Abside

Projekt realizowany w ramach programu EQUAL, powołanego przez Unię Europejską w celu ułatwienia współuczestnictwa społecznego osobom z grup zmarginalizowanych. Projekt ma na celu sprawdzenie, jak nowe rodzaje działalności opierające się na usługach szkoleniowych oferowanych przez biblioteki mogą wspierać akcję walki z dyskryminacją i problemami wykluczenia. Projekt dotyczy tak bibliotekarzy jak i użytkowników końcowych.http://www.amitie.it/; http://www.britishcouncil.org/tisa_abside.ppt
Macedonia
Nauczanie o Dziedzictwie na Stronach Internetowych

Program powstał w wyniku realizacji 3-miesięcznego projektu poświęconego interaktywnemu nauczaniu o dziedzictwie z udziałem Muzeum Macedońskiego i grup uczniów szkół wyższych ze Skopje i Norwegii w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2002 r. Prace autorstwa uczniów były prezentowane na stronie internetowej, co umożliwiło zobaczenie ich przez wielu młodych ludzi z obydwu krajów. Program internetowy został wybrany jako zupełnie nowy sposób uczenia się przez młodzież o dziedzictwie innego kraju bez wydawania pieniędzy na podróże i noclegi. http://edkn.com.mk


Norwegia
Terra Buskerud

Jest to narzędzie internetowe opracowane głównie dla celów edukacyjnych, mające za zadanie wzmocnienie współdziałania szkół i sektora kultury. Samorząd lokalny współpracuje z archiwami, bibliotekami i muzeami w celu budowania rozległej bazy danych historii okręgu Buskerud. Jej zawartość opracowują także uczniowie. To nowy sposób publikowania danych historycznych odnoszących się do tak długiego odcinka czasu w formie prezentacji multimedialnej. Usługa ta posiada także wersję dla użytkowników niewidzących i niedowidzących. Jest to część skandynawskiego programu Terra Scaniae, ( http://www.ts.skane.se/), który w zamierzeniach ma być poszerzony o kraje bałtyckie. http://www.historieboka.no


Portugalia
Project BiblioCiência

By przyczynić się do walki z niskim poziomem wiedzy w dziedzinie nauk ścisłych i matematyki wśród portugalskich uczniów, Wydział Bibliotek i Archiwów Miasta Lizbony odwiedza szkoły autobusem-pracownią. Autobus jest połączony z pięcioma miejskimi bibliotekami. Młodzież szkolna jest zapraszana do ich odwiedzenia w formie gry edukacyjnej i do dokonywania eksperymentów naukowych, jak również do wypożyczania książek i innych materiałów bibliotecznych poświęconych naukom ścisłym. Jest to także strona internetowa, w którą nauczyciele i personel biblioteczny może wprowadzać potrzebną im zawartość, by wykorzystywać ją podczas zajęć klasowych i prac domowych. http://www.bibliociencia.cm-lisboa.pt/


Rumunia
Siedmiogrodzkie Muzeum Etnograficzne w Cluj-Napoca

Muzeum opracowało z przeznaczeniem dla szkół, które nie mają dostępu do sieci multimedialną płytę CD poświęconą Ionowi Creanga, znanemu rumuńskiemu pisarzowi. Ze względu na formę audiowizualną, mogą jej używać dzieci niepełnosprawne. Wykorzystywana jest także w Więzieniu Miejskim.


Rosja
Szkoła Studiów Lokalnych dla Młodzieży

Centralna Dziecięca Biblioteka Miejska w Oziersku opracowala i wdrożyła projekt dotyczący studiów lokalnych, którego elementem jest program zajęć dodatkowych dla młodzieży szkolnej. Program zawiera scenariusze lekcji, testów i specjalnych wydarzeń. http://ch-lib.ozersk.ru/projects/enc/krai/index_kr.html


Obruch

Program ten opracował i wdrożyła Centralna Biblioteka Dziecięca w Kamensko-Uralsku, a w jego ramach powołano Centrum Informacyjne Problemów Dzieci. Skierowany jest do czytających dzieci i do dorosłych opiekujących się dziećmi, a jego celem jest rozwijanie szerokiej gamy umiejętności intelektualnych, społecznych, etycznych i podstawowych w życiu codziennym.http://k-uralsk.ru/bazhov/bazhov2.shtml
Program Powołania i Rozwoju Wirtualnego Centrum Dzieci w Północnej Dzielnicy Miasta Moskwy na Bazie Biblioteki Dziecięcej N 149

Projekt, który opracowała i wdrożyła Biblioteka Centralna (Biblioteka w Gorkim) w Północnej Dzielnicy Moskwy, ma na celu rozwijanie intelektualnego i kulturowego potencjału nastolatków. http://www.big75.org.ru/v_center.doc


Słowenia
Słoweński dziecięcy konkurs czytelniczy

Jest to multimedialny projekt czytelniczy dla dzieci ze szkół podstawowych. Jego temat jest tradycyjny (słoweński pisarz i jego/jej rodzinny region), ale jego forma jest bardzo nowoczesna (jest to projekt interaktywny, który uczy dzieci korzystania z bibliotek i poszukiwania źródeł informacji (książek, czasopism, materiałów audio-wizualnych, stron internetowych itd.). http://www.lj-oz.sik.si/kviz/


Hiszpania
Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes of Andalusia

W celu otwarcia lokalnych instytucji pamięci dla miejscowych społeczności muzea, biblioteki i archiwa skorzystały z pracy tych organizacji, które pracują z dziećmi i szkołami. http://averroes.cec.junta-andalucia.es/gabinetes/


Internet para todos

Jest to inicjatywa Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ktorej celem jest dbałość o upowszechnienie umiejętności obsługi Internetu wśród możliwie największej liczby członków społeczeństwa. Sieć centrów współpracuje w ramach projektu zdobywania ECDL (Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy).http://www.internetparatodos.es
Projekt TUNE (Szkolenie użytkowników bibliotek w nowej Europie)

Projekt ten, opracowany przez Bibliotekę Regionalną Castile-La Mancha, Bibliotekę Publiczną w Helsinbörg (Szwecja) i Bibliotekę Publiczną w Ränders (Dania), a finansowany przez program Unii Europejskiej Kultura 2000, propaguje umiejętność obsługi narzędzi cyfrowych wśród użytkowników bibliotek.http://www.jccm.es/biblioclm/
Szwecja
Arkiv och skolungdom i Värmland (Archiwa i Młodzież Szkolna w Värmland)

Szkolny pakiet edukacyjny, który zapoznaje uczniów z archiwami.http://www.ra.se/vla/index.html
Kunskapskanalen (Kanał Wiedzy)

Interaktywny kanał stworzony we współpracy ze szwedzkimi bibliotekami publicznymi przy pomocy e-usługi “Zapytaj w bibliotece!” http://www.kunskapskanalen.se/


Wielka Brytania
Zapytaj Chrisa

Jest to interaktywne, działające online źródło porad czytelniczych. Dział “Szybkiej Lektury” jest specjalną prezentacją opracowaną we współpracy z instruktorami Podstawowych Umiejętności w Wydziale Edukacji Dorosłych Rady Hrabstwa Essex w celu pomocy początkującym czytelnikom. http://www.essexxcc.gov.uk/askchris


Bądź WEBski (Be Websmart)

Projekt opracowany przez Biblioteki, Informację i Archiwa Dumfries i Galloway propaguje bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu przez demonstrowanie twórczego i pozytywnego użytkowania zasobów Internetu, w szczególności linii czatowych. Podniósł on świadomość pozytywnego wkładu lokalnych bibliotek do reagowania na problemy bezpieczeństwa społecznego. http://www.dumgal.gov.uk/lia


Biblioteki Cambridgeshire – Centrum Kursów Edukacyjnychy Ely

Centrum Edukacyjne Ely jest akredytowane przez Brytyjskie Towarzystwo Komputerowe do udzielania ECDL i przez Radę Kwalifikacyjną OCR (Optycznego rozpoznawania znaków) (Stowarzyszenie Lokalnych Kwalifikacji Uniwersytetu Cambridge) do udzielania New CLAIT i CLAIT Plus oraz jest jedną z nielicznych usług bibliotek publicznych w Wielkiej Brytanii oferujących nauczanie kończące się zdobyciem określonych kwalifikacji.http://www.camcnty.gov.uk/library/learning/ely/courses.htm
Program szkolny Online

Katalog online, który zapewnia nauczycielom łatwy dostęp do szerokiego zakresu multimediów i zasobów edukacyjnych związanych z angielskimi programami szkolnymi. Wśród dostawców tego zasobu są muzea, biblioteki i archiwa - na stronie internetowej znajduje się także dział przeznaczony dla nich i informujący o tym, jak należy przygotować przekazywany przez nie materiał itd. Znajdują się tam również przykłady dobrej praktyki w tej dziedzinie.http://www.curriculumonline.gov.uk/culture
'Nauka Rękoma’ ('Hands-On Learning’) z Muzealną Usługą Czytelniczą

Usługa dla szkół opierająca się na wykorzystaniu prawdziwych obiektów muzealnych. Jest to projekt wspólny, wspierany przez kierowników muzeów, wymyślony przez nauczycieli i wiążący się tak z interaktywną usługą online, jak i z bardziej tradycyjnymi wizytami oraz z wypożyczaniem obiektów itd.http://www.readingmuseum.org.uk/handson/index.htm
Mogę Przeczytać Książkę, Którą Chcesz (I Can Read You Like A Book)

Grupa czytelnicza online umiejscowiona w Bibliotece Wschodnich Lofotów (East Lothian Libraries), Szkocja, dla osób, które nie mają czasu, okazji, lub śmiałości na przyłączenie się do którejś z grup swej społeczności. Mile widziani są członkowie z dowolnej strony świata, którzy mogą przesyłać i czytać wiadomości o książkach poświęconych co miesiąc innej tematyce.http://www.icanreadyoulikeabook.org.uk/index.html
KickstartTV

Rada Kształcenia i Umiejętności prowadzi projekt pilotażowy oceniający przydatność wykorzystania cyfrowej telewizji interaktywnej jako sposobu angażowania ludzi dorosłych w kształcenie się. W fazie pilotażowej (6 miesięcy od września 2004 r.) projekt będzie miał na celu poprawienie sprawności pisania i liczenia przez czynności, quizy i gry związane z pracą zawodową, DIY, pracami w ogrodzie, zakupami, rozliczeniami finansowymi, zdrowiem i pracami kuchennymi.http://ferl.becta.org.uk/display.cfm?resID=8055
Metadane dla Grup Edukacyjnych (MEG)

MEG uwzględnia pomoc metadanych kierowanych lub Wirtualnych Środowisk Edukacyjnych (MLEs, VLEs). http://www.ukoln.ac.uk/metadata/education/


SCRAN (Sieć Dostępu do Szkockich Zasobów Kulturowych)

Nagradzana strona internetowa z dostępem do wysokiej jakości obrazów, dźwięków, filmów i zasobów edukacyjnych, zawierająca ponad 300,000 zdjęć z muzeów, galerii i archiwów. Pełen zakres usług jest dostępny, po opłaceniu subskrypcji, dla szkół, kształcenia poza wyższym systemem, bibliotek, muzeów oraz użytkowników zinstytucjonalizowanych i prywatnych. http://www.scran.ac.uk/Pobieranie 2.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna