W ramach rozeznania rynkuPobieranie 65.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar65.94 Kb.


Projekt „EKOTURYSTYKA” w ramach poddziałania 2.1.1. POKL

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku

poszukuje Wykonawcy usługi w postaci pozycjonowania strony internetowej i kampanii adwords dla projektu „EKOTURYSTYKA”

w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL

Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2015r.

Załączniki:


 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Formularz ofertowy

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków

 • Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Załącznik nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Ul. Armii Wojska Polskiego 1A

84-100 Puck


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dzieli zamówienie na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na jedną, jak i na dwie części. Płatność za usługę nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania FV.

- pierwsza część

Przedmiotem zamówienia jest pozycjonowanie strony projektu: ekoturystyka.lgd-malemorze.pl

Wykonawca stworzy w porozumieniu z Zamawiającym:

- listę 10 fraz/haseł z uwzględnieniem tematyki projektu „EKOTURYSTYKA”. Z zaproponowanych ww. fraz/haseł Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wybierze 6 fraz/haseł najbardziej odpowiednich dla projektu.

- pozycjonować stronę ekoturystyka.lgd-malemorze.pl tak, aby po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej „Google” ww. fraz/haseł strona pojawiła się w pierwszych 10 pozycjach i utrzymać do 30.06.2015 r.- druga część

Wykonanie i opracowanie kampanii adwords przez okres do 30.06.2015 w ramach promocji projektu w Internecie skierowanej do branży turystycznej i rekreacyjnej (obiekty zbiorowego zakwaterowania – hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracyjne, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki itp.)

Budżet dzienny wynosi 50 zł – Zamawiający dopuszcza zmianę budżetu dziennego.

Zamawiający zapłaci wtedy, jeżeli użytkownik kliknął by przejść na stronę projektu podaną przez Zamawiającego (ekoturystyka.lgd-malemorze.pl).

Słowa klucze:

- szkolenia

- doradztwo

- ekoturystyka

- ekologia

- proekologia


Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości, jak również zrezygnowanie z całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

72.40.00.00-4 Usługi internetowe

79.34.00.00-9 Usługi reklamowe i marketingowe

79.34.14.00-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych


3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 30.06.2015r.


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie


zamówienia;

e) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

Zamawiający dopuszcza złożenie częściowego zamówienia (zgodnie z formularzem ofertowym), Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na jedną część jak i na całe zamówienie. W takim przypadku postępowanie może zakończyć się wyborem dwóch wykonawców.
5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


   1. Formularz ofertowy

   2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

   3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/faxem/mailem.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji


istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:


Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Ul. Armii Wojska Polskiego 1A

84-100 Puck

(z dopiskiem EKOTURYSTYKA)
FAX: 58 736 43 10
e-mail: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie: usługi w postaci pozycjonowania strony internetowej i kampanii adwords dla projektu „EKOTURYSTYKA”, poddziałanie 2.1.1 PO KL

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Koordynator projektu (tel. 698 687 398) e-mail: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

Oferta powinna być przygotowana ze ścisłym uwzględnieniem poniższych zasad:


Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

a) Wypełniony formularz ofertowy

b) Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków

c) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w


złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i netto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane


z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez
Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają
Wykonawcę.

3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.


10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć na adres:

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Ul. Armii Wojska Polskiego 1A

84-100 Puck

(z dopiskiem EKOTURYSTYKA)

FAX: 58 736 43 10
e-mail: m.gawiuk@pozytywneinicjatywy.pl

w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ww. terminu.
11. KRYTERIA OCENY OFERTY.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1.

Cena

100 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:


cena brutto oferty najniższej

x 100 = punktowy wynik oferty cena brutto oferty ocenianej
3. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty


o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach
odrzuconych.

2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto wybranego Wykonawcy.


13. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków

3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązańProjekt „EKOTURYSTYKA” w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2


(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:

-Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

-Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługi w postaci pozycjonowania strony internetowej i kampanii adwords dla projektu „EKOTURYSTYKA”, w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL
1. Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:
I część


Zamówienie

Cena netto

VAT

Cena brutto

Słownie brutto

Pozycjonowanie strony

- cena za 1 miesiąc

II część


Zamówienie

Cena netto

VAT

Cena brutto

Słownie brutto

Kampania adwords

- cena za 1 kliknięcie na stronę projektu

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na 1 lub 2 części. Pozostałe pola zostawia niewypełnione lub je przekreśla. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych usług wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt usługi.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę
Projekt „EKOTURYSTYKA” w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  1. Podana cena w formularzu ofertowym nie ulegnie podwyższeniu.

  2. Zobowiązuję się do świadczenia usługi w terminie przewidzianym w SIWZ.

  3. Akceptuję warunki płatności.

  4. Ja niżej podpisany(a),

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(Imię, nazwisko, adres)
w związku z zapytaniem ofertowym na usługi w postaci pozycjonowania strony internetowej i kampanii adwords dla projektu „EKOTURYSTYKA” w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL

oświadczam(y), że
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie


zamówienia.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertęProjekt „EKOTURYSTYKA” w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 4

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ


Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym na usługi w postaci pozycjonowania strony internetowej i kampanii adwords dla projektu „EKOTURYSTYKA” w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL
oświadczam, że

nie jestem/jestem* powiązany(a) z Lokalną Grupą Działania Małe Morze

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*skreślić nieprawidłowe

……………………………………Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę
: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna