W ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „kujawiakPobieranie 24.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.4 Kb.

Załącznik nr 6b do Wniosku o pożyczkę w projekcie pn. „Fundusz Pożyczkowy KUJAWIAK-JEREMIE”

w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „KUJAWIAK”Dane Konsumenta
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Nr i seria dokumentu tożsamości


Data urodzenia (RRRR/MM/DD)
Nr PESEL
(pola nie wypełnia się w przypadku obcokrajowca nie posiadającego nr PESEL)


UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) w związku z art.105 ust. 4a, 4a¹,4a² Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.

2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)


ja,
(imię i nazwisko Konsumenta)
niniejszym upoważniam
POLSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
(nazwa i adres podmiotu, który występuje o ujawnienie informacji gospodarczych i udostępnienie danych)


do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 („BIG InfoMonitor”) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz do wystąpienia za pośrednictwem BIG InfoMonitor o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub

braku danych o takim zadłużeniu.

Miejscowość i data Czytelny podpis Konsumenta2
Dane Przedsiębiorcy
Nazwa
Adres
NIP REGON

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art.105 ust. 4a, 4a¹,4a² ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), w imieniu:


(firma i adres przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)
niniejszym upoważniam

POLSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin(nazwa i adres podmiotu, który występuje o udostępnienie danych za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)


do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 („BIG InfoMonitor”) o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset

złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Miejscowość i data Pieczęć i podpis przedsiębiorcy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna