W roku 2007 Siedziba Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „ArkaPobieranie 17.84 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar17.84 Kb.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO CHRZEŚCIJAN „ARKA” W ROKU 2007
Siedziba Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka” znajduje się we Wrocławiu przy

ul. Stalowowolskiej 24/26,

Podstawowy przedmiot działalności: PKD 9133Z

Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „Arka” jest zarejestrowane przez: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Data wpisu: SECh „Arka” zostało zarejestrowane w dniu 06.08.2001r. , a status organizacji pożytku publicznego uzyskało w dniu 01.09.2004r.
Nr ewidencji: 0000033258

Nr Regon: 930639251

Członkowie zarządu:

prezes – Malcolm Victor Clegg zam. Wrocław ul. Stefki 24

v-ce prezes - Andrzej Kazimierz Gulewicz zam. Wrocław ul. Becka 10/1

sekretarz – Elżbieta Protasewicz zam. Wrocław Al.Pracy 27A/53

skarbnik – Tomasz Daniel Lewandowski zam. Wrocław ul. Krynicka 80/28

członek zarządu – Jarosław Chrąchol zam. Ul. Pirenejska 5A/11


Cele statutowe:

 1. Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci

i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego.

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

Dla realizacji celów Stowarzyszenie: 1. organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo-wychowawcze,

 2. inspiruje i organizuje seminaria dla nauczycieli i rodziców, oraz popularyzuje chrześcijańskie wartości w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży;

 3. prowadzi działalność wydawniczą;

 4. tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych

w dziedzinie oświaty i wychowania;

 1. prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na zaspokajanie potrzeb szkół założonych przez Stowarzyszenie;

 2. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących powoływania dyrektorów szkół i zatrudnienia nauczycieli;

 3. wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie artystycznej i kultury zdrowotnej;

 4. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych;

 5. świadczy pomoc finansową, rzeczową, edukacyjną na rzecz osób potrzebujących

i pokrzywdzonych;

 1. finansuje nagrody i stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie jako:

 1. działalność odpłatna, w szczególności w dziedzinach: edukacji, oświaty, w tym szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, a także wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej

i sportu, nie będąca prowadzeniem działalności gospodarczej,

 1. działalność nieodpłatna, w szczególności w dziedzinach: działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki.

Działalność Stowarzyszenia w 2007r:  • główną aktywnością Stowarzyszenia jest stały nadzór nad działalnością Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Arka” oraz Szkoły Muzycznej „Arka”;

  • Stowarzyszenie współpracuje z międzynarodowym stowarzyszeniem szkół chrześcijańskich ACSI w Budapeszcie, z chrześcijańskimi szkołami w Walii, Bratysławie, Niemczech;

  • Stowarzyszenie współpracuje z Domem Opieki Społecznej w Obornikach Sląskich, z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Miliczu , Domem Pomocy Społecznej w Wiązowie, oraz z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym dla nieuleczalnie chorych dzieci w Wierzbicach;

  • Dla 11 dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka Stowarzyszenie zapewniło bezpłatną naukę w Szkołach prowadzonych przez siebie;

  • Stowarzyszenie wspiera powstawanie nowych szkół o podobnym profilu,

w 2007r. były to szkoły w Krakowie i w Zielonej Górze;

  • W 2007r. Stowarzyszenie podjęło współpracę z Fundacją Pereobrażenia (Łuck – Zachodnia Ukraina), której celem jest powstanie Ośrodka Edukacyjnego

w Łucku;

  • W 2007r. przeprowadzono wymianę ze szkołą Wyclif Independent Christian School w Machen z Walii;

  • W okresie wakacji przeprowadzono remont budynków szkolnych (remont klas szkolnych, korytarzy, sali gimnastycznej oraz wymiana drzwi wejściowych);

 • W czerwcu i lipcu zorganizowano 3 turnusy Obozu Sportowo- językowego

w Dańczowie dla dzieci i młodzieży;

 • W ciągu całego roku szkolnego prowadzone są dodatkowe bezpłatne zajęcia popołudniowe: szczep Royal Rangers, konwersacje z native speakerami, chór, gimnastyka korekcyjna, kółko robótek ręcznych, kółko szachowe, kółko taneczne, zajęcia uzupełniające z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka niemieckiego;

 • Przeprowadzono dwie akcje charytatywne na rzecz Schroniska dla bezdomnych kotów.

W roku 2007 Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 919.659,53 zł

w tym:

1) darowizny 44.796,69 zł2) środki z budżetu gminy(dotacja) 380.867,19 zł

3) odpłatne świadczenia realizowane w ramach celów statutowych 471.703,00 zł

Koszty tych świadczeń

a) koszty realizacji celów statutowych 824.898,48 zł

b) koszty administracji 0 zł

c) pozostałe koszty 67.949,70 zł

w 2007r. Stowarzyszenie zatrudniało średnio miesięcznie 35 osoby w tym średnio 29 nauczycieli i 6 osób pozostałej obsługi szkół.

Łącznie wypłacono 526.653,32 zł w formie wynagrodzenia , 1980 zł – nagroda jubileuszowa .

Stowarzyszenie nie wypłacało żadnych wynagrodzeń ani innych świadczeń członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia. Wszystkie te funkcje pełnione są nieodpłatnie.

Umowy zlecenia w 2007r. wyniosły 24.610,24 zł

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych.

Na rachunkach bankowych na koniec roku 2007 Stowarzyszenia było:102.489,64zł

Stowarzyszenie nie nabyło ani akcji, nieruchomości ani innych środków trwałych.

Stowarzyszenie nie prowadziło zleceń od podmiotów państwowych ani samorządowych.

Za 2007r. Stowarzyszenie wywiązało się ze wszystkich zobowiązań podatkowych i złożyło

w terminie wszystkie deklaracje podatkowe.W 2007r. nie była prowadzona kontrola w Stowarzyszeniu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna