W rzeczpospolitej polskiejPobieranie 25.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.62 Kb.
W Y B O R Y

BISKUPA KOŚCIOŁA EWANGELICKO – AUGSBURSKIEGO

W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W związku ze skróceniem przez XII Synod Kościoła o jeden rok kadencji NPW Księdzu Biskupowi Januszowi Jaguckiemu (ZPW par. 75 p.1), a więc do dnia 6 stycznia 2010 r. (konsekrowany w Święto Epifanii, dnia 6 stycznia 2001 r.), zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym KEA w RP, Konferencja Teologiczna Duchownych (Pragmatyka Służbowa par. 15, p.2b), czynnych księży i diakonów, dokonała we Wrocławiu w Uroczystość św. Jana Chrzciciela, dnia 24 czerwca 2009 r. wytypowania 3 księży spośród księży mających co najmniej 15 lat służby w Kościele od dnia ordynacji, do wyborów na Biskupa Kościoła, które odbędą się w czasie sesji Synodu Kościoła w dniach 17 – 18 października 2009 r. w Warszawie. Zgodnie z Regulaminem Zwierzchnich Władz Kościoła par. 45, p.2b: każda grupa „członków Synodu Kościoła, licząca co najmniej 15 osób” może jeszcze dodatkowo wystawić swoich kandydatów.

Prawo kościelne przewiduje przy takiej ilości kandydatów dwa głosowania. W pierwszym głosowaniu wybrany może być ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość (tzw. 50% + co najmniej 1 głos przy obecności 2/3 członków Synodu Kościoła). W drugim głosowaniu wybranym zostaje ten z kandydatów, który uzyskał najwięcej głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Kościoła.

A oto kandydaci na urząd Biskupa Kościoła w kolejności wg otrzymanych głosów (51; 30; 25;):


  1. Ks. dr Marek Uglorz (45):

  Marek Jerzy UGLORZ urodził się dnia 12 listopada 1964 roku w Cieszynie jako jedyny syn ks. Manfreda Uglorza i jego małżonki Anny z domu Gansel i wychowywał się na plebaniach w Jaworzu i w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). Ochrzczony został przez swego ojca ks. Manfreda Uglorza w dniu 6 grudnia 1964 r. w kościele ewangelicko – augsburskim w Jaworzu. W dniu 28 maja 1978 r. został konfirmowany przez ks. proboszcza Manfreda Uglorza w kościele w Starym Bielsku. Po zdaniu matury, rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył na podstawie pracy magisterskiej p.t. „Artykuł „descendit ad inferna” w Księgach Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego”, napisanej u ks. prof. dr hab. Manfreda Uglorza. Po zdaniu I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi” w dniu 6 grudnia 1989 r., został ordynowany na księdza w kościele św. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku, dnia 7 stycznia 1990 r. przez Ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście Ks. proboszcza dr Manfreda Uglorza i ks. radcy Ryszarda Janika. Z tym dniem został mianowany wikariuszem parafii w Mikołajkach, gdzie przebywał do dnia 30 czerwca 1990 r. Tuż przed ordynacją, w dniu 31 grudnia 1989 r. zawarł święty związek małżeński z Haliną z domu Szarek, który pobłogosławił ks. dr Manfred Uglorz.

Od 1 lipca 1990 r. do 31 stycznia 1996 r. był wikariuszem parafii w Skoczowie. Po śmierci ś.p. ks. proboszcza Erwina Miklera objął obowiązki proboszcza administratora parafii Brenna – Górki, gdzie od 4 sierpnia 1996 r. do 6 czerwca 2004 r. był wybranym i instalowanym proboszczem tychże dwóch parafii. Na podstawie pracy doktorskiej p.t. „Artykuł o grzechu pierworodnym w świetle współczesnej egzegezy i teologii biblijnej”, promowanej przez ks. arcybiskupa prof. dr. hab. Jeremiasza [Jana Anchimiuka], uzyskał stopień doktora teologii ewangelickiej. Chcąc poświęcić się sprawie wychowania młodego grona ewangelickich teologów, zrezygnował ze stanowiska proboszcza w Brennej i objął funkcję wykładowcy Nowego Testamentu w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, oraz w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obecnie jest adiunktem w CHAT w Warszawie, nadal służąc Kościołowi nie tylko głęboką wiedzą teologiczną jak również podczas rekolekcji dla studentów teologii, księży i grup parafialnych, a także w niedzielnej i świątecznej służbie zastępczej w różnych parafiach, głównie w Pszczynie. Aktualnie jest z wyboru księży członkiem XII Synodu Kościoła. W ramach prac Synodu jest przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Pastoralnych i sekretarzem Synodalnej Komisji ds. Teologii i Konfesji, a także członkiem Zarządu Instytutu Pastoralnego.

Jest redaktorem „Studiów Humanistyczno-Teologicznych”, członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Ewangelickiego” i „Zwiastuna Ewangelickiego”. Jest autorem książki: „Owoce Ducha Świętego”, prócz tego publikuje w monografiach i czasopismach teologicznych. Obecnie wydaje dwie książki: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków” i „Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia”.

W okresie gdy był proboszczem w Brennej razem z katolickim proboszczem ks. prof. dr hab. Józefem Budniakiem organizowali w Brennej życie ekumeniczne. Ich praca została dostrzeżona i w 2001 r. wspólnie otrzymali nagrodę im. św. Brata Alberta za rozwinięcie modelowej działalności ekumenicznej. Ks. Marek Uglorz nadal pozostał ekumenistą.

Z wykształcenia średniego jest przyrodnikiem, kocha przyrodę, zwierzynę i ptactwo. Mieszka w Ligocie k/Bielska-Białej.

Pastorostwo Uglorzowie mają jedyną córkę Mariannę. Żona ks. dr Marka Uglorza jest magistrem katechetyki i uczy religii, oraz prowadzi świetlicę szkolną w Szkole nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie.  1. Ks. mgr Jerzy Samiec (46):

  Jerzy SAMIEC urodził się, dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako jedyny syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna. W dniu 15 kwietnia 1963 r. został ochrzczony w kościele Jezusowym w Cieszynie przez ks. Jana Melcera. Do małej wówczas kaplicy na cmentarzu w Puńcowie uczęszczał na lekcje religii prowadzone w latach 1970-1973 przez ks. Jana Melcera, oraz w latach 1973-1978 przez ks. Jana Grossa. W dniu 7 maja 1977 r. został konfirmowany przez ks. Jana Grossa w kościele Jezusowym w Cieszynie. Po zdaniu matury w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie, zgłosił się na studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które trwały od 1983 do 1988. Po napisaniu pracy magisterskiej na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej” i zakończeniu studiów przystąpił do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi” upoważniający do ordynacji, który zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza, rozpoczynając pracę jako wikariusz w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie święty związek małżeński z Beatą Michałek. W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. został instalowany na proboszcza. W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, następnie w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym, a od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP. Od kwietnia 1998 jest członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został wybrany członkiem XII Synodu Kościoła, w którym jest także członkiem Komisji ds. Ewangelizacji i Misji.

W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu, którą to funkcję sprawuje nadal.

Ks. Prezes Jerzy Samiec wraz z parafią w Gliwicach przejął „Księżówkę” w Wiśle Uzdrowisku, którą na nowo wyremontował, zorganizował i otworzył jej podwoje dla wczasowiczów. W Gliwicach zorganizował Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie. Głównym jego punktem zainteresowań jest misja i ewangelizacja. Toteż w roku 1994 został powołany do Komitetu Organizacyjnego Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Od momentu powstania Centrum Misji i Ewangelizacji został też członkiem Rady CME, a od początku istnienia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie jest jednym z jej nauczycieli.

  1. Ks. dr Adrian Korczago (45):

Adrian KORCZAGO urodził się, dnia 9 kwietnia 1964 roku w Zabrzu jako jedyny syn Tadeusza i Henryki z domu Norska. Ochrzczony został przez ks. seniora Alfreda Hauptmana w dniu 3 maja 1964 r. w kościele ewangelicko – augsburskim w Zabrzu. W dniu 28 maja 1978 r. został konfirmowany także przez ks. seniora Alfreda Hauptmana również w kościele w Zabrzu. Po zdaniu matury, w latach 1983-1988 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia teologiczne ukończył zdobywając tytuł magistra teologii ewangelickiej na podstawie pracy p.t. „Dzieje ewangelicyzmu w Zabrzu w latach 1873-1985 r.” pisanej pod kierunkiem ks. dr. Henryka Czembora. Przystąpił do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi” upoważniającego go do ordynacji, który zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 roku. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. dr. Henryka Czembora i ks. Andrzeja Hauptmana, i został mianowany wikariuszem parafii w Ustroniu. Dnia 2 września 1989 roku zawarł związek małżeński z Marzanną z domu Kunkel, związek ten pobłogosławił ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow. W czasie wikariatu był między innymi kapelanem szpitalnym w Szpitalu Uzdrowiskowym i Reumatologicznym w Ustroniu-Zawodziu. W 1994 roku został wybrany proboszczem pomocniczym w parafii w Ustroniu. Cały czas aktywnie uczestniczył w wznoszeniu nowego centrum parafialnego w Bładnicach (kościół z zapleczem oraz plebania). Kiedy w 2000 roku Bładnice zostały erygowane jako samodzielna parafia został jej proboszczem. W 2006 zrezygnował ze stanowiska proboszcza w Bładnicach i został oddelegowany do pracy pozaparafialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w której pracuje od 1991 roku, zajmując się teologią praktyczną z akcentem położonym na katechetykę i duszpasterstwo. W roku 1995 przebywał na stypendium zagranicznym na Uniwersytecie w Bonn, a w 2007 w Moguncji. W roku 1991 został asystentem, a następnie starszym wykładowcą w Katedrze Teologii Praktycznej w CHAT. Obecnie pełni obowiązki kierownika tej katedry. Jest członkiem Senatu i Rady Wydziału ChAT. Przez 10 lat prowadził zajęcia, z zakresu duszpasterstwa wśród dzieci, katechetyki, metodyki katechetycznej oraz liturgiki, na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, na profilu ewangelickim edukacji religijnej wydziału pedagogiczno-artystycznego. W dniu 19 lutego 2004 r. odbyła się publiczna obrona jego pracy doktorskiej p.t. „Znaczenie tekstu biblijnego w duszpasterstwie wśród dzieci”, której promotorem był ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz, a recenzentami ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski i ks. prof. dr hab. Jan Górski (UŚ). Od 2002 roku z listy duchownych jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P., będąc vice przewodniczącym w XI kadencji, a obecnie przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego, oraz vice przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Pastoralnych. Jest członkiem Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jest dyrektorem Instytutu Pastoralnego zajmującego się kształceniem przyszłych duchownych (studentów ChAT) oraz wikariuszy do pracy w Kościele. W 2008 roku został także powołany na stanowisko Opiekuna duchowego studentów luteran ChAT. Jest jednym z dwóch wizytatorów religii w Diecezji Cieszyńskiej, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księży i Katechetów. Jest vice przewodniczącym Światowej Organizacji Duszpasterstwa Interkulturalnego SIPCC (Society for Intercultural Patoral Care and Counselling), z siedzibą w Dűsseldorfie. Uczestniczył w szeregu krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach, organizując między innymi światowe, ekumeniczne konferencje duszpasterskie w Ustroniu i Krzyżowej. Jest członkiem kapituły nagrody ks. dr. Leopolda Otto.

Publikował m.in. w „Roczniku Teologicznym”, „Studiach Humanistyczno-Teologicznych”, „Przeglądzie Ewangelickim”; „Zwiastunie Ewangelickim” i „Ewangeliku”. Jest autorem kilku haseł z zakresu teologii praktycznej w „Encyklopedii Religii PWN” oraz współtwórcą podręczników do nauczania kościelnego religii ewangelickiej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zasiada w radzie redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego” oraz kolegium redakcyjnym „Zwiastuna Ewangelickiego”.

Zamiłowany podróżnik, fotograf, miłośnik przyrody.

Wraz z żoną Marzanną, lekarzem pediatrą, prowadzącą NZOZ w Ustroniu, i córką Joanną, studentką, mieszkają w Kozakowicach Górnych.


* * *

Każdy kto poznał przedstawionych kandydatów na urząd Biskupa Kościoła, na pewno przyzna, że są oni godni sprawowania takiego urzędu, gdyż nie tylko spełniają warunki, które Apostoł św. Paweł określa w słowach swego listu do młodego biskupa Tymoteusza w 1 Tm 3,1-7, ale jednocześnie gorliwie od 20 lat służą Panu Kościoła i Jego Kościołowi na różnych ważnych stanowiskach, godnie reprezentując także Kościół na niwie ekumenicznej, na zewnątrz, w świecie, ale przede wszystkim wewnątrz Kościoła.

Do dnia wyborów pozostało nam 3 miesiące. Jako Kościół Jezusa Chrystusa wykorzystajmy ten czas na gorliwe modlitwy przyczynne jakich wzór mamy w Dziejach Apostolskich (2,24): „Ty, PANIE, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych [Braci naszych] jednego, któregoś obrał:”

Veni Creator Spiritus –Przyjdź Duchu Święty, Stwórco przyjdź,

do serc swojego ludu wnijdź…”

[ŚE 226]
(Opracował ks. Jan Gross dla strony internetowej Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej): aktualnosci -> zostatniejchwili
zostatniejchwili -> ŚWIĘto reformacji 31 października 2008 r
zostatniejchwili -> Ks. Jan Gross
zostatniejchwili -> Konsekracja biskupa jana cieślara I wprowadzenie w urzędowanie biskupa dicezji warszawskiej
zostatniejchwili -> Ś. p. Ksiądz Jan Hause
zostatniejchwili -> Wiadomosci ekumeniczne śLĄskiego oddziału polskiej rady ekumenicznej
zostatniejchwili -> Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Szotmiller Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w rp ul Jasnogórska 6
zostatniejchwili -> 50 – lecie ordynacji księży w Polsce w roku 2010 „We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach.”
zostatniejchwili -> Kościół Ewangelicko – Unijny w Niemczech Poprzez pojęcie Kościół Ewangelicko – Unijny
zostatniejchwili -> Biskup prof. Dr hab. Marcin hintz konsekrowany
zostatniejchwili -> Biskup Rzymu odwiedził kościół ewangelicko – luterański w Rzymie

Pobieranie 25.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna