W Rzeszowie w składziePobieranie 1.02 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

P.I. 0931 – 2 / 10P R O T O K Ó Ł

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, zwanej w dalszej treści protokołu „Wojewódzką Stacją”.


Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW)
w Rzeszowie w składzie:

 1. Tadeusz Zaręba - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru (przewodniczący zespołu kontrolnego),

 2. Tomasz Filip - radca prawny w Wydziale Prawnym i Nadzoru,

 3. Maria Kulka - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

 4. Anna Rodzeń - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

 5. Daniel Leś - starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

 6. Magdalena Borowik - starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

 7. Ewa Buczek - specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

 8. Jadwiga Smalara-Nicpoń - główny specjalista w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym,

 9. Grzegorz Wołek - informatyk w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 10. Łukasz Klatka - inspektor w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 11. Adam Pięda - kierownik Oddziału Ochrony Ludności i Infrastruktury w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

 12. Stanisław Szynalik - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

 13. Adam Bąk - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu,

 14. Tomasz Birut - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu,

 15. Bożena Barnuś - specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu,

na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych przez Wojewodę Podkarpackiego (pisma znak: P.I-0939-26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40/10 z dnia 18 czerwca 2010 r.).
Szczegółowe zagadnienia objęte badaniami kontrolnymi określił „Program kontroli kompleksowej” (pismo znak: P.I.0931-2/10), zatwierdzony w dniu 18 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW w Rzeszowie.

(Dowód: akta kontroli str. 1-29)
Pismem z dnia 18 czerwca 2010 r., znak: P.I.0931-2/10, Wojewoda Podkarpacki
- na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884) - zawiadomił Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, że w dniach 1 lipca – 24 września 2010 r. w Wojewódzkiej Stacji zostanie przeprowadzona kontrola kompleksowa, której przedmiotem będzie całokształt zagadnień związanych z organizacją
i funkcjonowaniem Wojewódzkiej Stacji.

(Dowód: akta kontroli str. 30-32)
Pismem z dnia 28 czerwca 2010 r., znak: P.I.0931-2/10, Wojewoda Podkarpacki
- na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884) - zawiadomił Głównego Inspektora Sanitarnego, że w dniach 1 lipca – 24 września 2010 r.
w Wojewódzkiej Stacji zostanie przeprowadzona kontrola kompleksowa, której przedmiotem będzie całokształt zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem Wojewódzkiej Stacji.

(Dowód: akta kontroli str. 33-35)
Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Szczepan Jędral, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, zwany w dalszej treści protokołu „Wojewódzkim Inspektorem”, powołany na to stanowisko przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dniem
1 sierpnia 2008 r. na okres 5 lat, tj. do dnia 31 lipca 2013 r.

(Dowód: akta kontroli str. 36)
W dniu 30 czerwca 2010 r. - przed przystąpieniem do czynności kontrolnych - przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował Wojewódzkiego Inspektora
o przedmiocie, zakresie oraz sposobie przeprowadzenia kontroli, przedstawił skład zespołu kontrolnego, a także przedstawił upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
Ustalenia kontroli :


 1. Ustalenia dotyczące spraw organizacyjnych dokonane w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 23, 26-29 lipca 2010 r. przez starszego inspektora wojewódzkiego Tadeusza Zarębę (przewodniczącego zespołu kontrolnego).1. Podstawowe akty prawne określające organizację i zasady funkcjonowania kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści protokołu „ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana
do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Wykonywanie ww. zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także
na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań


i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych;

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych


i zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,

b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem
w produkcji lub budownictwie;

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;

4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;

3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

3a) nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

7) higieny procesów nauczania;

8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach


i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich wymienionych w tej ustawie;

9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego


i Rady Nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
Do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;

3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie
- w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;

5) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw


do jej stwierdzenia;

6) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;

7) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach;

8) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych;

9) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach
i zgromadzeniach.
Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;

2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy
w prowadzeniu tej działalności.
Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć
i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ww. zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują następujące organy:

1) Główny Inspektor Sanitarny;

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie;

4) państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będących zakładami opieki zdrowotnej. Uprawnienia organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.
W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda
za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego. Powołanie na ww. stanowisko następuje na okres 5 lat. Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego może w każdym czasie odwołać państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na terenie właściwości danej jednostki.
Zgodnie z art. 12 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym, a także
w zakresie higieny radiacyjnej. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:

1) w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;2) w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest prowadzona w formie jednostki budżetowej.
W myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
Usytuowanie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jako organu rządowej administracji zespolonej w województwie, nastąpiło z dniem 1 stycznia 2010 r. na mocy art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92,
poz. 753). Do dnia 31 grudnia 2009 r. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
był powoływany przez Głównego Inspektora Sanitarnego i podlegał jego zwierzchnictwu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej
w województwie. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej
w województwie: kieruje nią i koordynuje jej działalność, kontroluje jej działalność, zapewnia warunki skutecznego jej działania, ponosi odpowiedzialność za rezultaty
jej działania (art. 51 ww. ustawy). Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego (art. 53 ust. 2 ww. ustawy). Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej
są zatwierdzane przez wojewodę (art. 53 ust. 4 ww. ustawy).
Do dnia 31 marca 2009 r. obowiązywała ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.).
Zgodnie z § 25 pkt 13 statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 134/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja 2009 r. z późn. zm., zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz działające pod jego zwierzchnictwem organy rządowej administracji zespolonej, w tym Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Aparatem pomocniczym Inspektora jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie (§ 26 ust. 1 pkt 13 ww. statutu). Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji należy wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia publicznego (§ 27 pkt 13 ww. statutu). Szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiej Stacji określa jej regulamin organizacyjny (§ 28 ust. 2 ww. statutu).
Zgodnie z aktualnym Regulaminem PUW, wprowadzonym zarządzeniem Nr 185/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2009 r. z póżn. zm., uprawnienia nadzorcze Wojewody wobec Wojewódzkiego Inspektora wykonuje Wicewojewoda Podkarpacki (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. j regulaminu PUW w związku z wykazem jednostek organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, stanowiącym załącznik Nr 2
do regulaminu PUW).
Zakres i formy zwierzchnictwa Wojewody Podkarpackiego nad rządową administracją zespolona w województwie reguluje zarządzenie Nr 282/09 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 2 listopada 2009 r., zwane w dalszej treści protokołu „zarządzeniem Nr 282/09 Wojewody Podkarpackiego”.
Zarządzeniem Nr 330/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. Wojewoda Podkarpacki nadał Wojewódzkiej Stacji statut, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Obecnie obowiązujący regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 29/2009 Wojewódzkiego Inspektora z dnia 14 grudnia 2009 r., został zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2009 r. i zaakceptowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 29 grudnia 2009 r., znak: GIS-BI-023-114-10-1/PH/09).
Decyzją z dnia 30 grudnia 2009 r., znak: S.II-8010/1/25/09, Wojewoda Podkarpacki orzekł
o wpisaniu Wojewódzkiej Stacji do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 18-01050.
2. Zadania i struktura organizacyjna w świetle postanowień statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji oraz w praktyce funkcjonowania jednostki.
Zgodnie z § 6 statutu Wojewódzkiej Stacji, Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora. Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.


Ww. cele Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności
na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

13) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

15) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

16) sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej;

17) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

18) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

19) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia;

20) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

21) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw


i przepisów wykonawczych.
W myśl § 7 statutu Wojewódzkiej Stacji, Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług,
a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych.
Zgodnie z § 8 ust. 1 statutu Wojewódzkiej Stacji, w skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:

2) Dział Laboratoryjny:

3) Dział Nadzoru:

4) Oddział do Spraw Systemów Jakości;

5) Oddział Kadr;

6) Odział Organizacyjno-Prawny;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Statystyki;

9) Sekcja Informatyki;

10) Główny Księgowy;

11) Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

14) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

15) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

16) Rzecznik Prasowy;

17) Sekcja - Poradnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych.


Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.
Zgodnie z § 8 ust. 1 regulaminu Wojewódzkiej Stacji, do zadań Wojewódzkiej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora,
a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną;

 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych;

 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

 4. działalność przeciwepidemiczna;

 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;

 6. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, a także wykonywanie innych czynności
  w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 7. dokonywanie czynności w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;

 8. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu karnym uproszczonym, według odrębnych przepisów;

 9. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności
  w zakresie oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia;

 10. opiniowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności granicznej
  i powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego;

 11. prowadzenie spraw gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych;

 12. nadzorowanie i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy, prowadzenie spraw z zakresu chorób zawodowych;

 13. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

 14. sprawowanie nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej;

 15. sprawowanie nadzoru nad higieną placówek nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

 16. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej, środków transportu oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

 17. nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia;

 18. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

 19. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących chemikaliów przez podmioty wprowadzające do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej substancje lub preparaty chemiczne oraz przez podmioty stosujące substancje lub preparaty chemiczne w działalności zawodowej;

 20. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów;

 21. prowadzenie postępowań w zakresie kar pieniężnych;

 22. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących warunków i ograniczeń wprowadzenia do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne, określonych przepisami rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. WE L 104 z dnia
  8 kwietnia 2004 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48);

 23. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków wynikających
  z rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. WE
  L 63 z dnia 6 marca 2003 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11 t. 46, str. 65 z późn. zm.);

 24. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

W myśl § 9 i 10 regulaminu organizacyjnego Wojewódzka Stacja prowadzi niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej


w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych, a także działalność uboczną w formie gospodarstwa pomocniczego.
Zgodnie z § 11 ust. 1 regulaminu Wojewódzkiej Stacji, w skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Nadzoru:

a) Oddział Epidemiologii,

b) Oddział Higieny Żywności i Żywienia,

c) Oddział Higieny Komunalnej,

d) Oddział Higieny Pracy,

e) Oddział Higieny Radiacyjnej,

f) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,

g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;     

2) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

3) Oddział Statystyki;

4) Dział Laboratoryjny:

a) Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie,

b) Oddział Laboratoryjny w Przemyślu,

c) Oddział Laboratoryjny w Sanoku,

d) Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,

e) Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

5)  Dział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Oddział Administracyjny,

b) Oddział Ekonomiczny;

6) Oddział do Spraw Systemów Jakości;

7)  Oddział Kadr;

8)  Oddział Organizacyjno-Prawny;

9) Sekcja Informatyki

10) Główny Księgowy;

11)  Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

12)  Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

13)  Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

14)  Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

15)  Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

16)   Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego;

17) Sekcja - Poradnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych.


Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji określone zostały w rozdziałach VI, VII, VIII, IX regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna